Hirdetések

FIGYELEM! AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD ALATT AZ ESTI MISÉK VASÁRNAP ÉS HÉTKÖZNAP IS 17.00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK!

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2020. Január 19.
Évközi 2. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

 

A Missziós Kereszt templomunkban

Az Eu­cha­risz­tikus Kongresszusra való készület egyik for­mája, hogy az or­szá­got és a Kárpát-medencét bejárja a Missziós Kereszt. Ez a gyö­nyö­rű hatalmas kereszt önmagá­ban is csodálatos, és kb. 30 magyar és magyar vonatkozású szent és boldog ereklyéit hordozza. ÉRSEK ÚR NAGYON KIE­MELTEN FONTOSNAK TARTJA, HOGY A MISSZIÓS KE­­RESZT LÁTOGATÁSÁT MINDEN EGYHÁZKÖZSÉG FO­KO­ZOTT FON­­TOS­SÁGGAL ÜNNEPELJE, ÉRSEK ÚR KONKRÉTAN RÁ­KÉR­DEZ, FIGYELEMMEL KÖVETI, HOGY MILYEN PROG­RAMOKKAL FO­GAD­JUK, ÉS Ő MAGA IS MINDEN HELYSZÍNRE ELMEGY. TE­KINT­SÜK TEHÁT MI IS KIE­MEL­TEN FONTOSNAK A MISSZIÓS KE­RESZT FOGADÁSÁT ÉS AZOKON A NAPOKON A PROGRAMOKON VA­LÓ RÉSZ­VÉ­TELT!

A Missziós Ke­reszt január 24.-én pénteken kb. DÉL­BEN érkezik templomunkba. Legyünk türelemmel, ha netalán mé­­gis csúszik az érkezés időpontja. A MISSZIÓS KERESZTET ÜNNEPÉLEYESEN FOGADJUK EGY IMÁDSÁGOS, É­NEKES IGELITURGIA KERETÉBEN, AMELYNEK SORÁN A NAGYPÉNTEKIHEZ HASONLÓ KERESZTHÓDOLAT IS LESZ. Tisz­telettel várunk mindenkit, aki meg tudja oldani, hogy jöjjön el a Kereszt fogadásának szertartására. Min­den dél­után csendes szentségimádás is lesz, így azon a héten nem csütörtökön, hanem pénteken, szom­baton és va­­sár­nap lesz néhány óra, amikorra fel kellene majd iratkozni és részt venni. Minden nap lesz ve­ze­tett szent­ség­imá­dás is. PÉNTEKEN kb. 13-16 óra között van csendes szentségimádás és kereszthódolat, egyéni ima. Utána du. 16 órától med­jugorjei zenés stílusban vezetett szentségimádás. Este 17 órakor szentmise SZENT KERESZT FEL­MA­­GASZ­TA­LÁ­SA ÜNNEPÉNEK SZÖVEGEIVEL, IMÁIVAL, MINDENKIT HÍVUNK RÁ SZERETETTEL. Ugyanakkor több plébánián is figyelemmel követtem az ilyen­kor végzett programjaikat, szinte minden plébánia a pénteki mi­sét kiemelten is a fíliák miséjeként ünnepelte. Így az ő példájukat követve mi is mindegyik alkalomra, de külön ki­e­­melten is a pén­tek esti misére hívjuk sze­re­tet­tel külön a fíliák híveit.

SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR KÖZÖS IMÁD­SÁG A KE­RESZT ELŐTT, majd utána Zsolt atya előadást tart A KE­RESZ­TEN TALÁLHATÓ EREKLYÉK, SZEN­TEK, BOLDOGOK SZE­­MÉLYÉRŐL, ÉLETÉRŐL. KB. 10-15 óra között CSEN­DES, EGYÉNI SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS KE­RESZT­HÓDOLAT LE­­HETŐSÉGE. KÉRÜNK SZÉPEN FELIRATKOZNI, DE AT­TÓL FÜGGETLENÜL IS JÖNNI!  Szom­ba­ton 16.00 – 16.45 ZE­­NÉS DICSŐÍTÉS ÉS IMÁDSÁG, SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZI­ÓS KERESZT JELENLÉTÉBEN CSI­SZÉR LÁSZLÓ VE­ZE­­TÉ­SÉVEL. Utána 17 órakor SZENT PÁL APOSTOL MEG­TÉRÉSÉNEK ÜNNEPI MISÉJE, azt kö­ve­tő­en ÖKUMENIKUS AL­KALOM TEMPLOMUNKBAN, melyen Kovács Teo­dóra református lelkész hirdeti Isten Igé­jét. Csiszér László és ba­rátai a szentmisén és ökumenikus alkalmon is éne­kelnek.

Érsek úr vasárnap, január 26-án 10-kor misézik a Missziós Kereszt jelenlétében, azt kérte, hogy a szent­mi­sét Szent Pál megtéréséről ve­­gyük. Érsek úr mi­sé­­jé­re kiemelten is készüljünk és jöjjünk. Az érseki mise után (és vasárnap a két délelőtti mise kö­zött is, az esti mise után csak pár percben) lehetőség a kereszthódolatra. Majd KB. 13-15.25 ó­ra között CSEN­DES, EGYÉNI SZENT­SÉGIMÁDÁS ÉS KERESZTHÓDOLAT LE­HE­TŐ­SÉGE. KÉRÜNK SZÉPEN FEL­I­RAT­­KOZNI, DE AT­TÓL FÜGGETLENÜL IS JÖNNI! 15.30 – 16.50. HA­GYOMÁNYOS SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS BENNE SZENT MÓNIKA IMÁDSÁG A MISSZIÓS KERESZT JE­LEN­LÉTÉBEN A TEMPLOMBAN – emiatt vi­szont nem lesz feb­ru­ár első vasárnapján, ezen a va­sárnapon pe­dig a Szent Mónika imát is a Szent­ség előtti imába kell belefoglalni. A há­rom nap a­latt, különösen is hétfő délelőtt, el­búcsúztatáskor, ké­rem, hogy iskoláink is készüljenek részvétellel.

KÉ­­­REM, HOGY MINDENKI, AKINEK JANUÁR 27.-ÉN HÉFTŐN DÉLELŐTT 9-12 KÖZÖTT HIT­TAN­Ó­­­RÁ­JA VAN, JÖJ­JÖN ÁT – BÁRMELY ISKOLÁBÓL – A MISSZIÓS KERESZTTEL TALÁLKOZNI, KICSIT IMÁD­KOZNI, RÓLA ÉS A SZEN­TEK­­RŐL HAL­­LANI. HÉT­FŐN REGGEL 8-KOR BÚCSÚZÓ SZENTMISE A SZENT JÓ­ZSEF KATOLIKUS ISKOLA DIÁKJAIVAL, DE MINDENKI SZÁMÁRA NYITOTT ALKALOM, MIN­DENKIT VÁRUNK SZERETETTEL, majd kb. 11.30-ig lehetőség e­gyé­ni imára, várjuk az óvo­da­i, iskolai csoportokat, majd 11.30-12.00 között EL­BÚCSÚZTATÁS, KÖZÖS IMA, A­MELY­RE MIN­DEN­KIT VÁRUNK SZERETETTEL.

Elsőgyónó és elsőál­do­­zók VÁLTO­ZÁS

A JANUÁRI közös foglalkozás MIN­DEN EL­SŐ­GYÓMÓ ÉS EL­SŐ­ÁL­DOZÓ SZÁMÁRA január 25.-én, most szombaton du. 3-tól lesz, a­mely­nek ré­sze a zenés dicsőítés Csi­szér Lász­ló­val az akkor épp ná­lunk lévő Missziós Kereszt e­lőtt, amely fel­ké­szülés a NEK-re. Ez a szentmisén is foly­tatódik. E­­­­zért kérjük, hogy akkor jól öl­töz­­zenek fel, mert a fog­lalkozás lé­­nyegi, zenés része a tem­plom­ban lesz, és a szent­mi­se is. A FEBRUÁRI KÖZÖS FOG­LAL­KO­ZÁS MINDENKI SZÁMÁRA  PEDIG FEBRUÁR 8.-ÁN DÉLUTÁN LESZ A FAR­SAN­GI MULATSÁG ÉS ÁLARCOS JÁ­TÉK. Erre természetesen MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL várunk, nem csak az elsőáldozókat. Vi­szont mivel február 8-ra került a farsangi alkalom, ezért azon első­gyó­nó- és ál­­do­zók szá­má­ra, akik egy év a­latt ké­szülnek fel a bu­da­­pes­ti el­ső­­­ál­do­­zás­ra, az előzetesen hirdetettnél egy héttel később, február 15-én szom­ba­ton reg­gel 9-kor lesz az ú­jabb fog­­lal­kozás.

Gyermekfarsang

Febr. 8-án tehát, amint fentebb is elhangzott, farsang lesz a gyermekek, ministránsok szá­­­mára (városi szintű) 14:00-17:00 közt a közösségi házban. Minden gyermeket várunk rá nagy szeretettel. „Szá­raz” süteményt, sós sütit szeretettel fogadunk, illetve a tombolához felajánlásokat is. Tom­bola, közösségi prog­ra­mok, és jelmezverseny is lesz!

Budapesten elsőáldozók szülei

A szülők mintegy egyharmada jött el az értekezletre. Kérem a szülőket, e-mail­ben egyeztessenek egy családonkénti találkozási lehetőséget Zsolt atyá­val a regisztrá­ció el­végzésére. MOST MÁR ERRE A HÉTRE NEM, CSAK FEBRUÁR 3. UTÁN, DE AKKOR SÜRGŐSEN! Addig gon­dol­ják át és írják össze MINDEN RÉSZTVEVŐ ADATAIT. Ha kétség van, hogy vala­mely hozzátartozó részt ven­­ne-e a szentmisén, akkor is regisztráljuk, mert könnyebb tö­röl­ni, mint esetleg hó­na­pokkal később mé­gis beírni a részvételét. Ha valamelyik résztvevő NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, A REGISZTRÁLÁSHOZ SZÜK­SÉG LESZ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁNAK VAGY ÚTLEVELÉNEK FÉNYKÉPÉRE IS!

Ökumenikus ima­nyol­cad

Idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­lom MA este 18 óra­kor, a református imaházban Zsolt atya. AZ ÖKUMENI­KUS IMANYOLCAD ALATT MINDEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK!

Csütörtöki szentségimádások

Csak februárban indulnak majd újra, a Missziós kereszt alkalmai u­tán. Szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, vegyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csü­tör­tök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tud­ja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság.

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak részt ven­­ni a 2019-ben elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­­ló ka­rá­­csonyfa alat­ti meg­emlékezésen, de szeret­nék elvinni a mécsest és az ige­lapot, a fa a­lól elvihetik ma még elvihe­tik! Családonként egy mé­cses és egy szentkép.

Szent József Kat. Ált. Iskola, Játszunk is­ko­lásat

Megkezdődnek a nagycsoportos óvodások szá­­má­ra az iskola bemutató foglalkozásai. A „Játsszunk iskolásat” al­kal­mai jan. 27, febr. 3, 10 és 24 lesznek. Feb­ru­ár 22.-én szom­ba­ton nyílt tanítási nap lesz. A hirdetőtáblára kihelyezett pla­ká­ton, illetve az iskola facebook ol­da­lán bővebb információt ta­lál­hat­nak.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2020-ban akarnak há­­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek mielőbb. Feb­­ruár 15.-én indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­sá­val az esti szentmisében.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, febr. 23, márc. 29, áp­rilis 26, május 10, jún.21. lesz a 10-es misében (bár a későbbi dátumok még egyes esetleges vendégeink miatt vál­tozhatnak!). E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Ké­rem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék ren­dez­ni a tavalyi, vagy akár régebb óta elmaradt egyházi hoz­zá­já­ru­lását! Hálásan kö­szö­nünk minden tá­mo­ga­tást, se­gítséget!

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Következő esemény
Nap
Óra
Perc
Másodperc

Imádság a Missziós Kereszt előttTovábbi események

25Jan 20

Book your tickets

Starts