Hirdetések

A Szentmisék nyilvánosak a közölt feltételek betartása mellett. Szentmiseközvetítésről további információkat itt találnak: http://www.halasplebania.hu/hir.php?id=61
Az iroda nyitvatartása: 9:00-12:00. Az irodában, illetve a váróban egyszerre csak egy személy tartózkodhat, mindenki másnak az udvaron kell várakoznia!

 

2020. Április 12.
Húsvétvasárnap
Urunk, Jézus Krisztus feltámadása

A hét ünnepei a következők:

 

Májusi litániák

Elsőpéntek egyben május 1, Szent Jó­zsef a munkás ünnepe. Az esti ünnepélyes elsőpénteki mise vé­gén tartjuk az első lorettói litániát is. Idén, amíg csak in­ter­ne­ten át tudunk részt venni szentmisén, a lorettói litániát is a köz­vetített, 10 órai misében tartjuk.

Anyák napja

Magyarországon má­jus el­ső vasár­nap­ján (a világ leg­több he­lyén a má­so­dik vasárnapon) kö­szön­t­jük az anyákat, nagy­anyákat. En­nek két, val­lá­si oka van: egy­részt má­­jus a legfőbb Édes­a­nya, Mária hónapja, más­­­részt régebben e hó­napban volt Szent Mó­ni­ka, az édes­a­nyák vé­dő­szent­jé­nek ün­­nepe (ma már fia, Szent Á­gos­­ton napja mellett ünnepeljük au­­­gusztusban). Jövő vasárnap köszöntjük tehát szeretettel mind­­­­a­zon édes­anyákat, nagymamákat, akik Máriához ha­­son­ló­­an, Szent Mónikához hasonlóan, igazán Is­ten-sze­re­tő gyer­me­­keket nevelnek, és csa­lád­ju­­kat Is­ten­ben erősítik. Idén saj­nos csak egy egyszerű imával, gondolattal tudjuk őket kö­szön­teni, nem gyermekek műsorával.

Papi hivatások világ­nap­ja

Egy hét múl­va Hús­­vét 4. va­sár­­­nap­ja, a Jó Pász­­tor ün­­­ne­­­pe, a papi hiva­tá­sok vi­lág­nap­­ja, imád­­kozzunk pa­­pi és szer­­ze­tesi hi­­­va­tá­so­kért, a meglévő jó pa­pi hi­va­tások erő­sö­déséért és meg­­ma­­­­ra­­­­dá­sá­ért, egy kor­sze­rű és Istennek tetsző pap­ne­ve­lés ki­a­la­­­­ku­­lá­­sáért.

Érettségizők

Érettségizőkért is imádkozunk.

Májusi litániák

Májusban minden nap, hét­köz­­nap, va­sár­nap és ün­­nep­nap is egyaránt az esti mi­se ke­­re­tén be­lül, az ál­dás előtt el­i­­mád­­koz­zuk a Lo­ret­tó­i, vagy va­­­la­melyik más Má­ri­a-litániát. El­ső­pén­te­ken pe­dig a Jézus Szí­ve-litániával egy­be­köt­ve.

Szentmisék nem nyilvánosak

Országunk püspökei azt a döntést hozták, hogy vasárnaptól bár a szent­­miséket megtartjuk, de azon hívek nem vehetnek részt, nem lesznek nyilvános alkalmak. Elmaradnak más nyil­­­vános szertartások is, nem lehetnek esküvők sem, maximum 4-5 személy jelenlétében, ha így is akarják, ke­resz­telés pedig csak nagyon indokolt (pl. gyermek betegsége) esetén lehet, ott is max. 4-5 személy jelenlétében.

Szentmise szándékok

Mivel a szentmiséket, ha nem is nyilvánosan, de megtartjuk, ezért MINDEN MÁR KÉRT MISESZÁNDÉKOT ELVÉGZÜNK, ÉS LEHET IS ÍRATNI MISESZÁNDÉKOKAT TOVÁBBRA IS. De persze ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy csak akkor tartsuk meg, amikor ő is jelen tud lenni, elhalaszthatja, csak egyelőre nem tudjuk, mikorra. Egyébként nagyon gyakori, hogy sokan sok miseszándékot íratnak úgy, hogy tudják, ők nem lesz­nek jelen – de a mise érvényes. Zsolt atya elég gyakran kap pl. így miseszándékot Erdélyből, ahol általában már novemberben nincs egyetlen szabad miseszándék se a következő évre. Így, amikor itt (sajnos nagyon gyak­ran) nincs szándék, akkor elvégzi azokat. Ez általános gyakorlat a papok között. Vagyis LEHET szándékokat íratni. Ta­lán ebben a helyzetben kellene is…

Szentmisén való templomi részvétel helyett

Püspökeink megadják a felmentést az intéz­ke­dés időtartamára a vasárnapi és ünnepi szentmisén való részvételi kötelezettség alól, helyette más módon szen­tel­jük meg a vasárnapokat és ünnepnapokat. De hogyan? Mit jelent ez?

  • Nem azt jelenti, hogy akkor semmilyen feladatunk nincs. Nem arról szól a fel­­mentés, hogy akkor nincs mise és kész. SŐT! De egyébként mindez MINDIG MÁSKOR IS ÍGY ÉRVÉNYES, AMI­KOR VALAKI ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL NEM TUD SZENTMISÉN RÉSZT VENNI VASÁRNAP VAGY ÜNNEPEN. Vala­milyen komoly módon meg kell szentelnünk a vasárnapot, az alábbi lehetőségekkel, minél többel is élve:
  • Szentmise tv­-ben, interneten, rádióban élőben vagy felvételről: számos le­hetőség van erre. A Magyar Televízió mostantól minden vasárnap közvetít szentmisét. Számos pap, sok plé­bá­nia eddig is közvetített misét az otthon betegeskedők számára. Pl. Böjte Csaba miséi is nézhetők a neten. Más nyelven is értők pl. ebben az időszakban minden nap a Pápa miséjét is nézhetik az interneten. PLÉ­BÁ­NI­ÁNK IS IGYEKSZIK MEGOLDANI, EGYSZERŰ TECHNIKÁVAL, HOGY NÁLUNK IS LEGYEN ÉLŐ KÖZVETÍTÉS, A­MIT UTÁNA VISSZA IS LEHET NÉZNI EGY VASÁRNAPI MISÉRŐL ÉS MINDEN NAGYOBB ÜNNEPEN, ESETLEG MÁS IMÁDSÁGOKRÓL. ERRŐL TÁJÉKOZTATNI FOGUNK A KÉSŐBBIEKBEN IS. Míg természetesen bármely mi­sét követhetjük a tv-ben vagy neten, de NAGYON HANGSÚLYOS, HOGY NE SZAKADJUNK EL SAJÁT KÖ­ZÖS­SÉ­GÜNK­TÓL.
  • Azonban: a rendkívüli időszakban is az ilyen módon való szentmise-hallgatás akkor érvényes csak, ha AB­BAN AZ IDŐBEN IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL VALÓBAN ARRA FIGYELÜNK, MINTHA TEMPLOMBAN LEN­NÉNK! Sok plébániánál láttam megosztva az ajánlást, hogy aki nem beteg, otthon is teremtsen méltó körül­mé­nye­ket. Tegyen fel egy szép terítőt, két gyertyát, feszületet. Vegyen fel szebb ruhát. Készüljön imával. Tartson kis bűnbánatot. Vagyis VALÓBAN A SZENTMISÉRE KÉSZÜLJÖN, AZON TELJES FIGYELEMMEL RÉSZT VEGYEN! Szép, ha otthon a család, ha lehet, EGYÜTT KAPCSOLÓDJON BE. Vagyis SEMMI ESETRE SE SZÁMÍT ÉRVÉNYES MI­SÉNEK A RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEK IDEJÉN SE AZ, - legfeljebb fél figyelemmel végzett imának minősül, ami pl. akkor nem baj, ha épp a többedik imáról van szó, de nem a misének szánt alkalomról – HA PÉLDÁUL E­BÉD­FŐZÉS, TAKARÍTÁS VAGY MÁS ELFOGLALTSÁG ALATT MINTEGY MELLÉKESEN, HÁTTÉRZAJKÉNT ÚGY­­MOND MEGHALLGATJUK A MISÉT… Uram bocsá’ nem nassolunk közben, stb. stb. mintha például filmet néz­nénk…
  • otthoni több ima, családi ima, a szentírási részek elolvasása és át­gon­do­lása: A Püspökkar hangsúlyozza a máskor és mindig érvényes szabályt: aki önhibáján kívül súlyos okból nem tud misén részt venni, lehetetlen megoldania, az otthon több imával, családi imával, a szentírási részek el­olvasásával és átgondolásával, számos különböző magán ima-móddal szentelje meg a vasárnapot a szent­mi­se helyett. MINDENKÉPP FIGYELJÜNK AZ IMÁRA, A LELKI TÁPLÁLÉKRA KÜLÖNÖSEN IS ILYENKOR. NAGY SE­GÍT­SÉG EBBEN, HOGY AZ ÚJ EMBER KIADÓ LEHETŐVÉ TETTE EBBEN AZ IDŐSZAKBAN AZ ADOREMUS KIAD­VÁNY INGYENES LETÖLTÉSÉT AZ ÚJ EMBER HONLAPJÁRÓL. EBBEN A KIADVÁNYBAN BENNE VAN MIN­DEN NAP MISÉJÉNEK AZNAPI SZÖVEGE.
  • Lelki gondolatok Zsolt atyától: Zsolt atya ígéri, hogy – ha nem lesz beteg és egészsége engedi – va­sárnaptól szinte minden nap írni fog 1-2 elmélkedést, gondolatot, amit saját facebookján és a plébánia fa­ce­book oldalán megoszt, ahogy ezt tette kb. 3 éve minden adventi napon, egy saját elmélkedés-sorozatot így lét­re­hozva. Emellett, ahogy eddig is, számos más forrásból származó értékes cikket, írást igyekszik meg­osz­tani.

Lelki áldozás

Teljesen függetlenül a vírusos járvány ügyétől – csak most az is aktuálissá teszi éppen – mint­­­ha manapság sokan elfeledkeznénk az egyház egyik lelki ajándékáról, az úgynevezett „lelki áldozásról”. Vé­let­lenül úgy adódott, hogy a Szentségimádás iskolája első előadásán épp szóltam róla… Leegyszerűsítve: a lelki ál­dozás az a mély vágy, ima, amelyet olyankor fejezünk ki Jézus iránt, az Oltáriszentség iránt, amikor valamely ok­ból nem tudunk áldozni, holott nagyon szeretnénk, nagyon vágyunk rá. Ilyen ok lehet bármikor máskor is pl. az, hogy szerettünk volna gyónni, de nem a mi hibánkból ez nem sikerült, nem volt módunk gyónni, vagy betegség mi­att nem tudunk misére menni, stb. stb., vagy most aki súlyos okból csak tv-n tud a szentmisébe bekapcsolódni. Ez egy komoly és értékes ima, ha őszinte! Mély vágy Jézus után, a vele való találkozásra, ami most nem teljesedhet be! Ez egy nagyon szép és sokat jelentő ima. Jó lenne, ha egyébként is gyakorolnánk, nem csak járvány idején, pl. e­gész héten vágyva az áldozásra, amely nap nem jutunk el misére és így tovább. Több ilyen imát elmondok majd a hívek nélküli misén az áldozás idején, kiírok több ilyet a facebookra, de saját szavainkkal is lehet, talán az a leg­őszintébb. Lényege, ami az imában benne legyen: HISZEK az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusban, SZÍVBŐL BÁ­NOM BŰNEIMET, nagyon VÁGYOK AZ ÁLDOZÁSRA, DE NINCS RÁ MÓD, ezért HÍVOM BE JÉZUST AZ ÉLETEMBE, meg­köszönöm, hogy más módon is jelen van, és MEGÍGÉREM, HOGY AMINT A HELYZET LEHETŐVÉ TESZI, MIE­LŐBB GYÓNÓK ÉS ÁLDOZOK MAJD!

Gyónni szükség esetén szabadtéren lehetséges, legalább 2 méter távolsá­got tartva a pap és a gyónó között

A jelen szabályozás szerint, egyelőre. 

Temetés

Temetéseket természetesen végzünk, de ott is szigorú szabályok lesznek. Előírás, hogy a lehető leg­­rövidebb szertartásváltozatot tartsuk, szentbeszéd nélkül. RAVATALOZNI CSAK SZABADTÉREN LEHET. Ha na­gyon borzalmas időjárás lenne (egy kis eső nem minősül annak!) akkor a ravatalozóban max. 8-10 személy tar­­tóz­­kodhat. Alapvetően csak kevés résztvevővel tarthatjuk és a hozzátartozóknak messze kell lenniük a ra­va­tal­tól.

Könyv plébániánk múltjáról, segítségkérés

Könyv készül, ami plébániánk történetének ér­té­kes összefoglalása lesz. Most következik a fényképek gyűjtése. Akinek vannak otthon az egyház életével kap­cso­la­tos fel­vételek, fényképek, amelyeket szívesen kölcsön adna, hogy bemásoljuk a könyvbe, kérjük: a kép hát­ol­da­lá­ra ír­ják rá - ha tudják - az évszámot, kik vannak rajta és végül saját nevüket, hogy vissza adhassuk a képet. Bo­rí­ték­ba té­ve hozzák be a plébániára. Nyilván a szerkesztők kiválasztják, melyek kerülnek bele a könyvbe, lemásolják a ké­pet, majd visszaadjuk a tulajdonosnak. Köszönjük szépen!

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 18:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts