Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Május 12.
Húsvét 4. vasárnapja
Jó pásztor ünnepe, papi hivatások világnapja

A hét ünnepei a következők:

Papi hivatások világ­nap­ja

Ma van Hús­­vét 4. va­sár­­­­­nap­ja, a Jó Pász­­tor ün­­­ne­­pe, a papi hiva­tá­sok vi­lág­nap­­ja, i­mád­­­kozzunk pa­pi és szer­­ze­tesi hi­­­va­tá­so­kért, a meglévő jó pa­pi hi­­va­tások erő­sö­déséért és meg­­ma­­­­ra­­­­dá­sá­ért, egy kor­sze­rű és Istennek tetsző pap­ne­ve­lés ki­a­la­­­ku­lá­sáért. Az e­gész vi­lá­­gon a per­­sely­gyűjtés a pap­­nevelés ja­­­vára történik. Nálunk a fél 9-esen a múlt héten gyűjtöttünk, ma a 10.45-ös és esti misén gyűj­tünk a szándékra. Szeretettel köszöntjük körünkben Kis­ju­hász Tibor elsőéves papnövendékünket, aki a szombat esti és a 10.45-ös misén rövid bemutatkozást, hivatástörténe­tet is mond. Isten áldja és érlelje papi hivatását!

Elsőáldozók

Isten őrizze meg sze­­re­tetében a mai el­ső­­­ál­­do­­­­zó­kat. Sze­­­­­­re­­­tet­tel vezessük be őket egy­re jobban a kö­zös­­­ség é­­le­tébe! Ha­son­ló­­kép­pen az el­ső gyó­nókért is i­mád­koz­zunk, hogy jó hí­vő­vé váljanak. Nagyon köszönöm min­den­ki­nek, aki számos formában dolgozott, hozzájárult ahhoz, hogy az ün­nep szép legyen! Köszönjük a süte­ményt is! Június 23.-án  vasárnap reg­gel, Úr­napján is kér­jük az el­ső­ál­do­­zók és el­ső­gyó­nók se­­gít­sé­gét, ün­ne­pi ru­há­­juk­­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­­ség előtti vi­­rág­­­szó­rás­ban, eh­hez hoz­zanak egy ko­sár­ka virágszirmot (Úr­­nap­já­ra vi­rág­­szir­­­mo­kat, illetve vi­­rá­go­kat mástól is kö­szö­net­tel fo­ga­dunk). Más gyer­­­me­ke­­ket is szeretettel kérjük vi­rág szórására és más se­­gít­­­ség­re, az ünnepi fel­­a­­da­tok­ban való részvételre Úr­napján!

Elsőáldozás és gyónás képei, videója

A szokott módon az elsőáldozási és gyónási misén készült fény­­képeket május 23 után szívesen átmásoljuk ingyen a tanév végéig azoknak, akik erre a célra behoznak egy pen­drive-ot név­vel ellátott borítékban. A tv-felvételt a McKenzye készítette, a felvétel 2000 forintért tőlük meg­­vehető. Meg­ren­delni az összeg befizetésével a tv-nél, az itt jelenlévő Szabadi István úrnál és az irodában lehet.

Úrnapján, június 23.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagy­mi­se lesz egy­be­kötve a kör­me­­nettel.

Virágok dí­szí­tésre

Hálás kö­­szö­­­netem mindazoknak, akik sok szép cserepes és vágott vi­rá­got hoz­tak a díszítéshez! Köszönöm szé­pen, és szívesen fogadunk a ké­sőb­biekben is ilyen és más se­gít­sé­get! Mostanában inkább vágott vi­rág­­ra van szükség, de a cserepest is el tudjuk helyezni. Hálásan fo­gad­juk, ha hoznak, és kérjük azt mindig a PÉNTEK ESTI miséig, vagy Emi­ké­vel, vagy Ildikóval megbeszélve el­hoz­ni.

Szent Mónika országos találkozó

Keresztény Édesanyák Közösségének országos ta­lál­ko­zója lesz Balassagyarmaton a Szentháromság templomban, majd a Don Bos­co-templomban, annak búcsúján, május 25.-én szombaton 9-17.30 közt. Min­denkit szeretettel várnak. Út egyénileg.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­nek folytatására, teljes vi­lá­gí­tás megújítása

Folytatódik tem­­plomunk teljes világításának felújítása. Terveink szerint 1-2 héten belül foly­­tatódik templomunk festése is a mennyezet hátsó középső fres­­kóival. A mel­lékoltárok képei közül a Magyarok Nagyasszonya elkészült, rövidesen meg­hozzák, a másik oldalin viszont még nagyon sokat dolgoznak, mert az na­gyon rossz állapotban volt, restaurálása még több időt és mun­kát igényel, de re­méljük, mielőbb elkészül az is. A plé­bániaépület udvar felé néző részének kül­ső felújítása és a plébánia ke­rí­tésének rendbe tétele is terv­ben van – ahhoz az Érsekségtől nyer­tük el tá­mo­ga­tásként a szükséges összeg mintegy két­har­ma­dát. A tem­plom­fes­­téshez a Miniszterelnökség pá­lyá­zatán nyertünk, de ott a szük­séges összeg csu­pán kb. egy­­har­ma­dát. A pályázatokon nyert összeg nagy se­gít­ség te­hát, de a vég­összeg­nek a felét éri el kb., ezért köszönettel fo­gadjuk a to­váb­bi hozzájárulást is. Ha van­nak segítők, hálás kö­szönetünk. A fel­újí­tás to­váb­bi minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük – kö­szön­jük a hí­vek, csa­­lá­­dok és vál­lalkozások a­nyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi a­do­mányokat hálás szívvel köszönjük!

Májusi litániák

Májusban minden nap, hét­köz­­nap, va­sár­nap és ün­­nep­nap is egyaránt az esti mi­se ke­­re­tén be­lül, az ál­dás előtt el­i­­mád­­koz­zuk a Lo­ret­tó­i, vagy va­­­la­melyik más Má­ri­a-litániát.

Főegyházmegyei családtalálkozó és a mi plébániánk szokott majálisa

Idén a plé­bá­niánk által sok éve szervezett szokásos majális egybekapcsolódik a Főegyházmegye családtalálkozójával. Gyö­nyö­­rű alkalom és megtiszteltetés, ugyanakkor sok feladattal is jár. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn, június 10-én reggel 9-kor ünnepélyes érseki nagymise lesz a Ferenc pápa által tavaly bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébánia­udvarban, a templomkertben, a Közösségi házban és sport tekintetében a Szent József Katolikus Iskolában számos program várja a helyi és idén a Főegyházmegye egész területéről ide ér­kező családokat. Mise után a Közösségi Házban egy értékes előadás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kon­gresszus­ról, utána a templom melletti téren néptánc, citerazenekar. Egész idő alatt színes gyerek- és családi prog­ra­mok (vetélkedők, játékok, ugrálóvár, aszfaltrajz, arcfestés, hittanos kvíz stb.) várják az érdeklődőket, családokat, gyer­mekeket. Az esemény 15 órakor zárul egy közös rövid gitáros imával. Min­denkit nagy szeretettel várunk. Az elő­­ző években saját majálisunkon előre kellett az általunk főzött ebédet elő­re befizetve megrendelni. Idén nem mi fő­zünk, rizseshús lesz, és ezt az érsekség biztosítja. de regisztrációhoz kötött, be kell jelentkezni, ebédjegyet kell kérni. Jelentkezni vagy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában, vagy a Parázs Pasztorális Központ honlapján lehet. Szervezési segítségként felajánlásokat a kihelyezett perselybe hálás szívvel fogadunk. Különböző kiadásokra, köztük pl. a vetélkedők díjaira és más költségekre nagyon jól jön a segítség! Hamarosan elkészül az ese­mény ál­ta­lános plakátja, és részletes programplakát is.   

Előkészület, segítségkérés a főegyházmegyei családtalálkozó és a mi plé­bá­ni­ánk szokott majálisa megszervezéséhez, előkészítéséhez: az, hogy idén hozzánk jön a Főegyházmegyei Családtalálkozó, a megtiszteltetés mellett komoly feladatok és részben költségek elé is állít ben­nünket. Ezért a következőkben szeretnénk segítséget kérni:

Alapanyagok felajánlása

Hasonlóan ahhoz, ahogyan az élelmiszergyűjtéseknél szoktuk, a templomban és Közösségi Házban kihelyezünk egy kosarat, amibe köszönettel fogadunk elsősorban palacsintasütéshez szükséges hozzávalókat. Liszt, cukor, olaj, lekvár, kakaópor, mo­gyo­rókrém, stb. De köszönettel fogadunk ásványvizet, vagy pl. kávét is. Ami megmarad, más gyermekrendezvények alkal­má­val biztos elfogy!

2021-ben­ esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­­charisztikus Kongresszus alkalmából

Még egyszer-kétszer kihirdetjük azt, hogy le­he­tő­sé­get szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­sodikos gyermekeknek (vagy nagyobbaknak, akik még nem vol­tak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes le­he­tőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyett a­lig egy tanéves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szent­­áldozásban. Természetesen eh­hez az iskolai hittan tanulmányokat ki kellene pótolni és egy kisebb  plé­bániai felkészülésen is részt kellene időnként venni. Néhány érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­­hát érintett másodikos gyermek a családban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz megbeszélés. Természetesen, akik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a megszokott, normál felkészülés az itthoni elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia. Időpontja: 2019. július 1-5 között. Helyszín: elsősorban a Plé­bá­­ni­ai Közösség Ház, plébániaudvar, illetve az egyes napok helyszínei. Programok: biciklizés, túrázás, sportolás, kéz­műveskedés, strandolás, közösségépítő játékok, lelki programok. 8000 ft a részvételi díj, amely étkezést is tar­tal­maz. A jelentkezés úgy érvényes, ha azzal egyidőben az összeg felét befizetjük. Szeretettel várjuk a 4-8. osz­tá­lyos gyermekeket, ministránsokat, akár ifjú segítőket. Jelentkezni: Ábrahám Zsófi hitoktatónál, va­la­mint Dávid és Zsolt atyáknál, illetve az irodában lehet a fent említett költség befizetésével egyidejűleg. Táborral kapcsolatos szü­lő­i értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Kisgyermek keresztelés

A leg­kö­zelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­­se­­ket, június 16, július 14 és 28. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­­te 3 alkalom ke­­resz­­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és en­ge­dé­lyével je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 18:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts