Hirdetések

FIGYELEM! AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD ALATT AZ ESTI MISÉK VASÁRNAP ÉS HÉTKÖZNAP IS 17.00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK!

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2020. Január 19.
Évközi 2. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

 

A Missziós Kereszt templomunkban

Az Eu­cha­risz­tikus Kongresszusra való készület egyik for­mája, hogy az or­szá­got és a Kárpát-medencét bejárja a Missziós Kereszt. Ez a gyö­nyö­rű hatalmas kereszt önmagá­ban is csodálatos, és kb. 30 magyar és magyar vonatkozású szent és boldog ereklyéit hordozza. ÉRSEK ÚR NAGYON KIE­MELTEN FONTOSNAK TARTJA, HOGY A MISSZIÓS KE­­RESZT LÁTOGATÁSÁT MINDEN EGYHÁZKÖZSÉG FO­KO­ZOTT FON­­TOS­SÁGGAL ÜNNEPELJE, ÉRSEK ÚR KONKRÉTAN RÁ­KÉR­DEZ, FIGYELEMMEL KÖVETI, HOGY MILYEN PROG­RAMOKKAL FO­GAD­JUK, ÉS Ő MAGA IS MINDEN HELYSZÍNRE ELMEGY. TE­KINT­SÜK TEHÁT MI IS KIE­MEL­TEN FONTOSNAK A MISSZIÓS KE­RESZT FOGADÁSÁT ÉS AZOKON A NAPOKON A PROGRAMOKON VA­LÓ RÉSZ­VÉ­TELT!

A Missziós Ke­reszt január 24.-én pénteken kb. DÉL­BEN érkezik templomunkba. Legyünk türelemmel, ha netalán mé­­gis csúszik az érkezés időpontja. A MISSZIÓS KERESZTET ÜNNEPÉLEYESEN FOGADJUK EGY IMÁDSÁGOS, É­NEKES IGELITURGIA KERETÉBEN, AMELYNEK SORÁN A NAGYPÉNTEKIHEZ HASONLÓ KERESZTHÓDOLAT IS LESZ. Tisz­telettel várunk mindenkit, aki meg tudja oldani, hogy jöjjön el a Kereszt fogadásának szertartására. Min­den dél­után csendes szentségimádás is lesz, így azon a héten nem csütörtökön, hanem pénteken, szom­baton és va­­sár­nap lesz néhány óra, amikorra fel kellene majd iratkozni és részt venni. Minden nap lesz ve­ze­tett szent­ség­imá­dás is. PÉNTEKEN kb. 13-16 óra között van csendes szentségimádás és kereszthódolat, egyéni ima. Utána du. 16 órától med­jugorjei zenés stílusban vezetett szentségimádás. Este 17 órakor szentmise SZENT KERESZT FEL­MA­­GASZ­TA­LÁ­SA ÜNNEPÉNEK SZÖVEGEIVEL, IMÁIVAL, MINDENKIT HÍVUNK RÁ SZERETETTEL. Ugyanakkor több plébánián is figyelemmel követtem az ilyen­kor végzett programjaikat, szinte minden plébánia a pénteki mi­sét kiemelten is a fíliák miséjeként ünnepelte. Így az ő példájukat követve mi is mindegyik alkalomra, de külön ki­e­­melten is a pén­tek esti misére hívjuk sze­re­tet­tel külön a fíliák híveit.

SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR KÖZÖS IMÁD­SÁG A KE­RESZT ELŐTT, majd utána Zsolt atya előadást tart A KE­RESZ­TEN TALÁLHATÓ EREKLYÉK, SZEN­TEK, BOLDOGOK SZE­­MÉLYÉRŐL, ÉLETÉRŐL. KB. 10-15 óra között CSEN­DES, EGYÉNI SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS KE­RESZT­HÓDOLAT LE­­HETŐSÉGE. KÉRÜNK SZÉPEN FELIRATKOZNI, DE AT­TÓL FÜGGETLENÜL IS JÖNNI!  Szom­ba­ton 16.00 – 16.45 ZE­­NÉS DICSŐÍTÉS ÉS IMÁDSÁG, SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZI­ÓS KERESZT JELENLÉTÉBEN CSI­SZÉR LÁSZLÓ VE­ZE­­TÉ­SÉVEL. Utána 17 órakor SZENT PÁL APOSTOL MEG­TÉRÉSÉNEK ÜNNEPI MISÉJE, azt kö­ve­tő­en ÖKUMENIKUS AL­KALOM TEMPLOMUNKBAN, melyen Kovács Teo­dóra református lelkész hirdeti Isten Igé­jét. Csiszér László és ba­rátai a szentmisén és ökumenikus alkalmon is éne­kelnek.

Érsek úr vasárnap, január 26-án 10-kor misézik a Missziós Kereszt jelenlétében, azt kérte, hogy a szent­mi­sét Szent Pál megtéréséről ve­­gyük. Érsek úr mi­sé­­jé­re kiemelten is készüljünk és jöjjünk. Az érseki mise után (és vasárnap a két délelőtti mise kö­zött is, az esti mise után csak pár percben) lehetőség a kereszthódolatra. Majd KB. 13-15.25 ó­ra között CSEN­DES, EGYÉNI SZENT­SÉGIMÁDÁS ÉS KERESZTHÓDOLAT LE­HE­TŐ­SÉGE. KÉRÜNK SZÉPEN FEL­I­RAT­­KOZNI, DE AT­TÓL FÜGGETLENÜL IS JÖNNI! 15.30 – 16.50. HA­GYOMÁNYOS SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS BENNE SZENT MÓNIKA IMÁDSÁG A MISSZIÓS KERESZT JE­LEN­LÉTÉBEN A TEMPLOMBAN – emiatt vi­szont nem lesz feb­ru­ár első vasárnapján, ezen a va­sárnapon pe­dig a Szent Mónika imát is a Szent­ség előtti imába kell belefoglalni. A há­rom nap a­latt, különösen is hétfő délelőtt, el­búcsúztatáskor, ké­rem, hogy iskoláink is készüljenek részvétellel.

KÉ­­­REM, HOGY MINDENKI, AKINEK JANUÁR 27.-ÉN HÉFTŐN DÉLELŐTT 9-12 KÖZÖTT HIT­TAN­Ó­­­RÁ­JA VAN, JÖJ­JÖN ÁT – BÁRMELY ISKOLÁBÓL – A MISSZIÓS KERESZTTEL TALÁLKOZNI, KICSIT IMÁD­KOZNI, RÓLA ÉS A SZEN­TEK­­RŐL HAL­­LANI. HÉT­FŐN REGGEL 8-KOR BÚCSÚZÓ SZENTMISE A SZENT JÓ­ZSEF KATOLIKUS ISKOLA DIÁKJAIVAL, DE MINDENKI SZÁMÁRA NYITOTT ALKALOM, MIN­DENKIT VÁRUNK SZERETETTEL, majd kb. 11.30-ig lehetőség e­gyé­ni imára, várjuk az óvo­da­i, iskolai csoportokat, majd 11.30-12.00 között EL­BÚCSÚZTATÁS, KÖZÖS IMA, A­MELY­RE MIN­DEN­KIT VÁRUNK SZERETETTEL.

Elsőgyónó és elsőál­do­­zók VÁLTO­ZÁS

A JANUÁRI közös foglalkozás MIN­DEN EL­SŐ­GYÓMÓ ÉS EL­SŐ­ÁL­DOZÓ SZÁMÁRA január 25.-én, most szombaton du. 3-tól lesz, a­mely­nek ré­sze a zenés dicsőítés Csi­szér Lász­ló­val az akkor épp ná­lunk lévő Missziós Kereszt e­lőtt, amely fel­ké­szülés a NEK-re. Ez a szentmisén is foly­tatódik. E­­­­zért kérjük, hogy akkor jól öl­töz­­zenek fel, mert a fog­lalkozás lé­­nyegi, zenés része a tem­plom­ban lesz, és a szent­mi­se is. A FEBRUÁRI KÖZÖS FOG­LAL­KO­ZÁS MINDENKI SZÁMÁRA  PEDIG FEBRUÁR 8.-ÁN DÉLUTÁN LESZ A FAR­SAN­GI MULATSÁG ÉS ÁLARCOS JÁ­TÉK. Erre természetesen MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL várunk, nem csak az elsőáldozókat. Vi­szont mivel február 8-ra került a farsangi alkalom, ezért azon első­gyó­nó- és ál­­do­zók szá­má­ra, akik egy év a­latt ké­szülnek fel a bu­da­­pes­ti el­ső­­­ál­do­­zás­ra, az előzetesen hirdetettnél egy héttel később, február 15-én szom­ba­ton reg­gel 9-kor lesz az ú­jabb fog­­lal­kozás.

Gyermekfarsang

Febr. 8-án tehát, amint fentebb is elhangzott, farsang lesz a gyermekek, ministránsok szá­­­mára (városi szintű) 14:00-17:00 közt a közösségi házban. Minden gyermeket várunk rá nagy szeretettel. „Szá­raz” süteményt, sós sütit szeretettel fogadunk, illetve a tombolához felajánlásokat is. Tom­bola, közösségi prog­ra­mok, és jelmezverseny is lesz!

Budapesten elsőáldozók szülei

A szülők mintegy egyharmada jött el az értekezletre. Kérem a szülőket, e-mail­ben egyeztessenek egy családonkénti találkozási lehetőséget Zsolt atyá­val a regisztrá­ció el­végzésére. MOST MÁR ERRE A HÉTRE NEM, CSAK FEBRUÁR 3. UTÁN, DE AKKOR SÜRGŐSEN! Addig gon­dol­ják át és írják össze MINDEN RÉSZTVEVŐ ADATAIT. Ha kétség van, hogy vala­mely hozzátartozó részt ven­­ne-e a szentmisén, akkor is regisztráljuk, mert könnyebb tö­röl­ni, mint esetleg hó­na­pokkal később mé­gis beírni a részvételét. Ha valamelyik résztvevő NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, A REGISZTRÁLÁSHOZ SZÜK­SÉG LESZ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁNAK VAGY ÚTLEVELÉNEK FÉNYKÉPÉRE IS!

Ökumenikus ima­nyol­cad

Idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­lom MA este 18 óra­kor, a református imaházban Zsolt atya. AZ ÖKUMENI­KUS IMANYOLCAD ALATT MINDEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK!

Csütörtöki szentségimádások

Csak februárban indulnak majd újra, a Missziós kereszt alkalmai u­tán. Szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, vegyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csü­tör­tök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tud­ja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság.

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak részt ven­­ni a 2019-ben elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­­ló ka­rá­­csonyfa alat­ti meg­emlékezésen, de szeret­nék elvinni a mécsest és az ige­lapot, a fa a­lól elvihetik ma még elvihe­tik! Családonként egy mé­cses és egy szentkép.

Szent József Kat. Ált. Iskola, Játszunk is­ko­lásat

Megkezdődnek a nagycsoportos óvodások szá­­má­ra az iskola bemutató foglalkozásai. A „Játsszunk iskolásat” al­kal­mai jan. 27, febr. 3, 10 és 24 lesznek. Feb­ru­ár 22.-én szom­ba­ton nyílt tanítási nap lesz. A hirdetőtáblára kihelyezett pla­ká­ton, illetve az iskola facebook ol­da­lán bővebb információt ta­lál­hat­nak.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2020-ban akarnak há­­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek mielőbb. Feb­­ruár 15.-én indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­sá­val az esti szentmisében.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, febr. 23, márc. 29, áp­rilis 26, május 10, jún.21. lesz a 10-es misében (bár a későbbi dátumok még egyes esetleges vendégeink miatt vál­tozhatnak!). E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Ké­rem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék ren­dez­ni a tavalyi, vagy akár régebb óta elmaradt egyházi hoz­zá­já­ru­lását! Hálásan kö­szö­nünk minden tá­mo­ga­tást, se­gítséget!

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2020. Január 12.
Urunk megkeresztelkedése
Évközi 1. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

 

Jézus megkeresztel­ke­dé­se

Ezzel kez­dődik is­mét az év­­­­közi időszak.

A Missziós Kereszt templomunkban

Az Eu­cha­risz­tikus Kongresszusra való készület egyik for­mája, hogy az or­szá­got és a Kárpát-medencét bejárja a Missziós Kereszt. Ez a gyö­nyö­rű hatalmas kereszt önmagá­ban is csodálatos, és kb. 20 magyar és magyar vonatkozású szent és boldog ereklyéit hordozza. ÉRSEK ÚR NAGYON KIE­MELTEN FONTOSNAK TARTJA, HOGY A MISSZIÓS KE­­RESZT LÁTOGATÁSÁT MINDEN EGYHÁZKÖZSÉG FO­KO­ZOTT FON­­TOS­SÁGGAL ÜNNEPELJE, ÉRSEK ÚR KONKRÉTAN RÁ­KÉR­DEZ, FIGYELEMMEL KÖVETI, HOGY MILYEN PROG­RAMOKKAL FO­GAD­JUK, ÉS Ő MAGA IS MINDEN HELYSZÍNRE ELMEGY. TE­KINT­SÜK TEHÁT MI IS KIE­MEL­TEN FONTOSNAK A MISSZIÓS KE­RESZT FOGADÁSÁT ÉS AZOKON A NAPOKON A PROGRAMOKON VA­LÓ RÉSZ­VÉ­TELT! A Missziós Ke­reszt január 24.-én pénteken kb. DÉL­BEN érkezik templomunkba. Legyünk türelemmel, ha netalán mé­gis csúszik az érkezés időpontja. A MISSZIÓS KERESZTET ÜNNEPÉLEYESEN FOGADJUK EGY IMÁDSÁGOS, ÉNEKES IGELITURGIA KERETÉBEN, AMELYNEK SORÁN A NAGYPÉNTEKIHEZ HASONLÓ KERESZTHÓDOLAT IS LESZ. Tisz­telettel várunk mindenkit, aki meg tudja oldani, hogy jöjjön el a Kereszt fogadásának szertartására. Minden dél­után csendes szentségimádás is lesz, így azon a héten nem csütörtökön, hanem pénteken, szom­baton és va­sár­nap lesz néhány óra, amikorra fel kellene majd iratkozni és részt venni. Minden nap lesz ve­ze­tett szentségimádás is. PÉNTEKEN kb. 13-16 óra között van csendes szentségimádás és kereszthódolat, egyéni ima. Utána du. 16 órától med­jugorjei zenés stílusban vezetett szentségimádás. Este 17 órakor szentmise SZENT KERESZT FEL­MA­GASZ­TA­LÁ­SA ÜNNEPÉNEK SZÖVEGEIVEL, IMÁIVAL, MINDENKIT HÍVUNK RÁ SZERETETTEL. Ugyanakkor több plébánián is figyelemmel követtem az ilyen­kor végzett programjaikat, szinte minden plébánia a pénteki mi­sét kiemelten is a fíliák miséjeként ünnepelte. Így az ő példájukat követve mi is mindegyik alkalomra, de külön ki­e­melten is a pén­tek esti misére hívjuk sze­re­tet­tel külön a fíliák híveit. SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR KÖZÖS IMÁDSÁG A KE­RESZT ELŐTT, majd utána Zsolt atya előadást tart A KERESZTEN TALÁLHATÓ EREKLYÉK, SZENTEK, BOLDOGOK SZE­­MÉLYÉRŐL, ÉLETÉRŐL. KB. 10-15 óra között CSENDES, EGYÉNI SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS KERESZTHÓDOLAT LE­­HETŐSÉGE. KÉRÜNK SZÉPEN FELIRATKOZNI, DE ATTÓL FÜGGETLENÜL IS JÖNNI!  Szombaton 16.00 – 16.45 ZE­­NÉS DICSŐÍTÉS ÉS IMÁDSÁG, SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓS KERESZT JELENLÉTÉBEN CSISZÉR LÁSZLÓ VE­ZE­­TÉ­SÉVEL. Utána 17 órakor SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSÉNEK ÜNNEPI MISÉJE, azt követően ÖKUMENIKUS AL­KALOM TEMPLOMUNKBAN, melyen Kovács Teodóra református lelkész hirdeti Isten Igéjét. Csiszér László és ba­rátai a szentmisén és ökumenikus alkalmon is énekelnek. Érsek úr vasárnap, január 26-án 10-kor misézik a Missziós Kereszt jelenlétében, azt kérte, hogy a szentmisét Szent Pál megtéréséről vegyük. Érsek úr mi­sé­­jé­re kiemelten is készüljünk és jöjjünk. Az érseki mise után is lehetőség a kereszthódolatra. Majd KB. 13-15.25 ó­ra között CSENDES, EGYÉNI SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS KERESZTHÓDOLAT LEHETŐSÉGE. KÉRÜNK SZÉPEN FEL­I­RAT­­KOZNI, DE ATTÓL FÜGGETLENÜL IS JÖNNI! 15.30 – 16.50. HAGYOMÁNYOS SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS BENNE SZENT MÓNIKA IMÁDSÁG A MISSZIÓS KERESZT JELENLÉTÉBEN A TEMPLOMBAN – emiatt viszont nem lesz feb­ru­ár első vasárnapján, ezen a vasárnapon pe­dig a Szent Mónika imát is a Szentség előtti imába kell belefoglalni. A há­rom nap alatt, különösen is hétfő délelőtt, el­búcsúztatáskor, kérem, hogy iskoláink is készüljenek részvétellel.

KÉ­­REM, HOGY MINDENKI, AKINEK JANUÁR 27.-ÉN HÉFTŐN DÉLELŐTT 9-12 KÖZÖTT HIT­TAN­Ó­­­RÁJA VAN, JÖJ­JÖN ÁT – BÁRMELY ISKOLÁBÓL – A MISSZIÓS KERESZTTEL TALÁLKOZNI, KICSIT IMÁDKOZNI, RÓLA ÉS A SZEN­TEK­­RŐL HAL­­LANI. HÉTFŐN REGGEL BÚCSÚZÓ SZENTMISE A SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ISKOLA DIÁKJAIVAL, DE MINDENKI SZÁMÁRA NYITOTT ALKALOM, MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL, majd kb. 11.30-ig lehetőség e­gyé­ni imára, várjuk az óvodai, iskolai csoportokat, majd 11.30-12.00 között ELBÚCSÚZTATÁS, KÖZÖS IMA, A­MELY­RE MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL.

Elsőgyónó és elsőál­do­­zók VÁLTOZÁS

A JANUÁRI közös foglalkozás MIN­DEN EL­SŐGYÓNÓ ÉS EL­SŐ­ÁL­DOZÓ SZÁMÁRA január 25.-én szombaton du. 3-tól lesz, a­mely­nek része a zenés dicsőítés Csi­szér Lász­ló­val az akkor épp ná­lunk lévő Missziós Kereszt e­lőtt, amely felkészülés a NEK-re. Ez a szentmisén is foly­tatódik. E­­­zért kérjük, hogy akkor jól öl­töz­­zenek fel, mert a foglalkozás lé­­nyegi, zenés része a tem­plom­ban lesz, és a szent­mi­se is. A FEBRUÁRI KÖZÖS FOGLALKOZÁS MINDENKI SZÁMÁRA  PEDIG FEBRUÁR 8.-ÁN DÉLUTÁN LESZ A FAR­SAN­GI MULATSÁG ÉS ÁLARCOS JÁTÉK. Erre természetesen MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL várunk, nem csak az elsőáldozókat. Viszont mivel február 8-ra került a farsangi alkalom, ezért azon első­gyó­nó- és ál­­do­zók szá­má­ra, akik egy év a­latt készülnek fel a bu­da­­pes­ti el­ső­­­ál­do­­zás­ra, az előzetesen hirdetettnél egy héttel később, február 15-én szom­ba­ton reggel 9-kor lesz az ú­jabb fog­­lal­kozás.

Gyermekfarsang

Február 8-án tehát, amint fentebb is elhangzott, farsang lesz a gyermekek, ministránsok szá­­mára (városi szintű) 14:00-17:00 közt a közösségi házban. Minden gyermeket várunk rá nagy szeretettel. „Szá­raz” süteményt, sós sütit szeretettel fogadunk, illetve a tombolához felajánlásokat is. Tom­bola, közösségi prog­ra­mok, és jelmezverseny is lesz!

Budapesten elsőáldozók szülei

A szülők mintegy egyharmada jött el az értekezletre. Kérem a szülőket, e-mail­ben egyeztessenek egy családonkénti találkozási lehetőséget Zsolt atyá­val a regisztrá­ció elvégzésére. Addig gondolják át és írják össze MINDEN RÉSZTVEVŐ ADATAIT. Ha kétség van, hogy vala­mely hozzátartozó részt venne-e a szentmisén, akkor is regisztráljuk, mert könnyebb tö­röl­ni, mint esetleg hó­na­pokkal később mégis beírni a részvételét.

Ökumenikus ima­nyol­cad

Idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­lom jövő va­sár­nap este 18 óra­kor, a református imaházban Zsolt atya. AZ ÖKUMENI­KUS IMANYOLCAD ALATT MINDEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK! Tehát először már mához egy hétre va­sár­nap is 17-kor lesz az esti mi­se!

Csütörtöki szentségimádások

Csak februárban indulnak majd újra, a Missziós kereszt alkalmai u­tán. Szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, vegyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csü­tör­tök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tud­ja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság.

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak tegnap részt ven­ni a 2019-ben elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­­ló ka­rá­­csonyfa alatti meg­emlékezésen, de szeret­nék elvinni a mécsest és az igelapot, a fa a­lól elvihetik ma vagy jö­vő va­sár­nap! Családonként egy mécses és egy szentkép.

Szent József Katolikus Általános Iskola, Játszunk iskolásat

Megkezdődnek a nagycsoportos óvodások szá­­mára az iskola bemutató foglalkozásai. A „Játsszunk iskolásat” alkalmai jan. 27, febr. 3, 10 és 24 lesznek. Feb­ru­ár 22.-én szombaton nyílt tanítási nap lesz. A hirdetőtáblára kihelyezett plakáton, illetve az iskola facebook ol­da­lán bővebb információt találhatnak.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2020-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek már januárban. Feb­ruár 15.-én indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­sá­val az esti szentmisében.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, febr. 23, márc. 29, április 26, május 10, jún.21. lesz a 10-es misében (bár a későbbi dátumok még egyes esetleges vendégeink miatt változhatnak!). E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével je­lent­kez­hetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Ké­rem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék ren­dez­ni a tavalyi, vagy akár régebb óta elmaradt egyházi hoz­zá­já­ru­lását! Hálásan kö­szö­nünk minden tá­mo­ga­tást, se­gítséget!

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2020. Január 5.
Karácsony 2. vasárnapja
Vízkereszt, Urunk istenségének kinyilvánítása

A hét ünnepei a következők:

 

 

Vízkereszt főünnepe

NAGYON FONTOS ÚJ­DONSÁG 6 éve, hogy Ferenc pápa utasítása szerint im­­már Ma­­gyarországon is Víz­ke­­reszt főünnepét A NAP­JÁN, JANUÁR 6.-ÁN ÜNNEPELJÜK. Még­pe­dig KÖ­TE­­LE­ZŐ FŐÜNNEP RANGJÁVAL, SÚLYÁVAL! Ez azt is je­lenti, hogy aki ko­moly, sú­­lyos ok nélkül ezen a na­pon el­mu­lasztja a szentmisét, nem áldozhat utána mind­addig, amíg nem gyónt! Ez az ünnep az ősi, keleti Ka­­rá­csony eredeti formája, ahol egy­szerre ün­ne­pel­tek három o­lyan e­se­­ményt, a­mely­ben megnyilvánult Jé­­zus isteni mivolta: a születést és keleti ki­rályok lá­togatását, az Úr meg­­­­­­ke­­­resz­tel­ke­dé­sét és a kánai cso­dát. IDÉN TEHÁT HÉTFŐN, JANUÁR 6.-ÁN LESZ. Ka­rá­csonnyal a­zo­nos súllyal, ünne­pé­lyes­séggel tart­juk. Víz­szentelés és házszentelő ima is lesz. Hozzunk ma­gunk­kal kis üveg­­csé­ket, flakonokat, amelyekben ha­zavihetünk a szenteltvízből  – de csak annyit, amennyi tény­­leg szük­­sé­ges a ház megáldásához. Ne hasz­nál­juk helytelen célokra a szenteltvizet. Ha valaki a régi szo­­kás sze­rint Víz­­ke­reszt után, januárban sze­ret­né otthonát meg­szenteltetni, az ősi 20+G+M+B+19 jelével meg­­­je­­löl­ni, az idő­pontot beszélje meg a plé­bá­ni­án hivatali időben.

FONTOS PONTOSÍTÁS VÍZKERESZTTEL KAPCSOLATOSAN

A KARÁCSONY NAPJÁN HIR­DE­­TET­TEL ELLENTÉTBEN VÍZKERESZT NAPJÁN KÉT SZENTMISE LESZ: AZ ÜNNEPÉLYES NAGYMISE ESTE FÉL 6-KOR LESZ, ABBAN ÜNNEPÉLYES VÍZ, HÁZ ÉS TÖMJÉNSZENTELŐ IMÁVAL. DE AKI ESTE NEM TUDNA, DE REGGEL IGEN, AZOKNAK REGGEL 9-KOR LESZ A SZENT JÓZSEF KA­TOLIKUS ISKOLA DIÁKJAINAK MISÉJE, EZ AZONBAN NYITOTT, TEHÁT A KEDVES HÍVEK IS JÖHETNEK BÁT­RAN A REGGEL 9-ES MISÉRE. VÍZSZENTELÉS A REGGELI MISÉN IS LESZ.

Virágvasárnapig a szombati misék általában ismét a Közösségi Ház­ban

Karácsonyi megemlékezés idén el­hunyt sze­ret­te­inkről

Számos országban él és 2 éve mi is megtartjuk ezt a szép al­kal­mat: A ka­rácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­­lyen meg­­em­­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvé­rünk­ről, értük egy-egy mécsest gyúj­tunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, a­zok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azo­kat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén te­me­tés volt, de mivel nem mi te­met­tük, róluk nem tudunk, je­lezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mé­csest! Ez a szent­mi­se január 11.-én szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alap­vetően NEM GYÁSZ­MISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

A Missziós Kereszt templomunkban

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület egyik for­mája, hogy az országot és a Kárpát-medencét bejárja a Missziós Kereszt. Ez a gyönyörű hatalmas kereszt önmagá­ban is csodálatos, és kb. 20 magyar és magyar vonatkozású szent és boldog ereklyéit hordozza. ÉRSEK ÚR NAGYON KIE­MELTEN FONTOSNAK TARTJA, HOGY A MISSZIÓS KERESZT LÁTOGATÁSÁT MINDEN EGYHÁZKÖZSÉG FO­KO­ZOTT FONTOSSÁGGAL ÜNNEPELJE, ÉRSEK ÚR KONKRÉTAN RÁKÉRDEZ, FIGYELEMMEL KÖVETI, HOGY MILYEN PROG­RAMOKKAL FOGADJUK, ÉS Ő MAGA IS MINDEN HELYSZÍNRE ELMEGY. TEKINTSÜK TEHÁT MI IS KIE­MEL­TEN FONTOSNAK A MISSZIÓS KERESZT FOGADÁSÁT ÉS AZOKON A NAPOKON A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZ­VÉ­TELT! Részletesebb programmal később még jelentkezünk, de addig is a már meglévő tervekről. A Missziós Ke­reszt január 24.-én pénteken reggel érkezik templomunkba. Amint az órát megtudjuk, hirdetjük, hogy maga a fo­ga­­dása is ünnepélyes legyen. KÉREM, HOGY MINDENKI, AKINEK JANUÁR 24.-ÉN PÉNTEKEN DÉLELŐTT HIT­TAN­Ó­­­RÁJA VAN, JÖJJÖN ÁT A MISSZIÓS KERESZTTEL TALÁLKOZNI, KICSIT IMÁDKOZNI, RÓLA ÉS A SZENTEKRŐL HAL­­LANI. Minden délután csendes szentségimádás is lesz, így azon a héten nem csütörtökön, hanem pénteken, szom­baton és vasárnap lesz néhány óra, amikorra fel kellene majd iratkozni és részt venni. Minden nap lesz ve­ze­tett szentségimádás is. Pénteken du. 16 órától medjugorjei zenés stílusban, szombaton du. 4-kor Csiszér László és csa­pata dicsőítő zenéjével (ők utána szentmisén és ökumenikus alkalmon is énekelnek), vasárnap du. pedig a meg­szokott klasszikus vezetett formában – emiatt viszont nem lesz február első vasárnapján, ezen a vasárnapon pe­dig a Szent Mónika imát is a Szentség előtti imába kell belefoglalni. Érsek úr vasárnap, január 26-án 10-kor mi­sézik a Missziós Kereszt jelenlétében, azt kérte, hogy a szentmisét Szent Pál megtéréséről vegyük. Érsek úr mi­séjére kiemelten is készüljünk és jöjjünk. A három nap alatt, különösen is péntek délután, vagy a hétfő reggeli el­búcsúztatáskor, kérem, hogy iskoláink is készüljenek részvétellel.

Több plébánián is figyelemmel követtem az ilyen­kor végzett programjaikat, szinte minden plébánia a pénteki mi­sét kiemelten is a fíliák miséjeként ünnepelte. Így az ő példájukat követve mi is mindegyik alkalomra, de külön ki­e­melten is a péntek esti misére hívjuk sze­re­tet­tel külön a fíliák híveit.

Elsőpénteki püspökkari felhívás

Régi, nagyon szép szokás és lelki cselekedet az elsőpéntekek megünneplése, Jézus Szent Szíve tiszteletére. Zsolt atya első dolgai között volt halasi plébánosként, hogy bevezette az ünnepélyes forma szerinti elsőpéntek-ünneplést. Most a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia téli gyűlésének egyik nagyon fontos témája, kérése és üzenete volt a következő: az Eucharisztikus Kongresszusig pont kilenc első­péntek van hátra. Az első rövidesen, a januári elsőpéntek. A Püspöki Kar kéri, hogy mindenki, aki csak megteheti, a következő kilenc elsőpéntekkel végezzen elsőpénteki nagykilencedet. Vagyis a következő 9 hónap első péntekén vegyen részt az esti ünnepélyes Jézus Szíve litánián, járuljon szentáldozáshoz, ha szükséges, az előtte való napok­ban végezzen szentgyónást. Jézus Szíve számos ígérete fűződik az elsőpénteki ünnepléshez, és most méltó és szép készületi lehetőség egy módja a NEK-re. Nyilván akinek múlt héten elmaradt, bármikor bekapcsolódhat, csak foly­tas­sa a 9 alkalmat így szeptember után is.

Budapesten elsőáldozók szülei

A szülők mintegy egyharmada jött el az értekezletre. Kérem a szülőket, e-mail­ben egyeztessenek egy január 7. utáni családonkénti találkozási lehetőséget Zsolt atyá­val a regisztrá­ció elvégzésére. Addig gondolják át és írják össze MINDEN RÉSZTVEVŐ ADATAIT. Ha kétség van, hogy vala­mely hozzátartozó részt venne-e a szentmisén, akkor is regisztráljuk, mert könnyebb tö­röl­ni, mint esetleg hó­na­pokkal később mégis beírni a részvételét. JANUÁR VÉGÉIG MINDEN CSALÁD RE­GISZ­TRÁ­LÁ­SÁT BE SZE­RET­NÉNK FEJEZNI, ÍGY EGYEZTESSÜNK EHHEZ CSALÁDONKÉNT IDŐPONTOT!

Elsőgyónó és elsőál­do­­zók

Azon első­gyó­nó- és ál­­do­zók szá­má­ra, akik egy év a­latt készülnek fel a bu­da­­pes­ti el­ső­­­ál­do­­zás­ra, február 8-án szom­ba­ton reggel 9-kor lesz ú­jabb fog­­lal­kozás. A közös foglalkozás MIN­DEN EL­SŐGYÓMÓ ÉS ELSŐ­ÁL­DOZÓ SZÁMÁRA január 25.-én szombaton du. 3-tól lesz, a­mely­nek része a zenés dicsőítés Csi­szér Lászlóval az akkor épp ná­lunk lévő Missziós Kereszt e­lőtt, amely felkészülés a NEK-re. Ez a szentmisén is foly­tatódik. E­­zért kérjük, hogy akkor jól öl­töz­­zenek fel, mert a foglalkozás lé­­nyegi, zenés része a tem­plom­ban lesz, és a szentmise is.

Templomfelújítás, ol­tá­rok

Mint láthatjuk, gyö­nyö­rűen felújult a templomunk, és a kórus kivételével el­készült a világítás felújítása. Hálásan kö­szönjük mindenkinek a hoz­zá­járulását, adományát. Ter­mé­sze­tesen nagy kö­szönettel vesszük utólag is, ha valaki még hoz­zájárulna a nagy költsé­gek­hez. Hálásan köszönjük, ha ki­sebb-na­gyobb adománnyal magánszemélyek, vállalkozások, cégek segíteni tudnák a Szent II. János Pál oltár el­ké­szí­­té­sét, a még hátralévő, fa felső rész, faragott végleges ereklyetároló szekrényke, valamint a leendő új mi­sé­ző­ol­tár és a fel­ol­vasó ambó és azok kiegészítőinek elkészítését. Ezek lassan 50 éve „ideiglenes” jelleggel készültek, pré­selt fa­rost-lemezből, hogy idővel méltó oltárra, szószékre lesznek cserélve. Mindez 50 éve nem tör­tént meg. Több helyi, kör­nyékbeli próbálkozás kudarca után a munkát egy Magyarországon is sokszorosan ma­ga­san díjazott i­gen neves maros­vásárhelyi fafaragó mesterre, Demeter József úrra bíztuk. Reméljük, így a 250 éves jubileumi év köz­ponti ese­ményein már új szép, a szentáldozathoz méltó oltártér-bútorral ünnepelhetünk. Sok elmélkedés után szü­letett a döntés, hogy az új oltár és ambó is fa lesz, de persze szép és művészi, vagyis nem kőből vagy márványból épít­jük, hogy ha nagyon szükséges, továbbra is elmozdítható legyen – pedig elvileg kötelező előírás, hogy a miséző ol­tár kő és mozdíthatatlan legyen, de azért ehhez mégsem ragaszkodnak foggal-körömmel. Kalocsa tanácsának meg­­fe­le­lő­en mintázata a főoltárt kö­veti majd, szinte mondhatjuk, hogy a főoltár kő alapzata kisebben. Nagyon há­lásan ven­nénk ehhez a támogatást. Láthatjuk, megérkezett a jobb oldali mellékoltár gyönyörűen felújított fest­mé­nye is. Ez is igen nagy költséggel készült el, de immár minden oltárképünk csodaszép lett.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, január 19, febr. 23, márc. 29, április 26, május 10, jún.21. lesz a 10-es misében (bár a későbbi dátumok még egyes esetleges vendégeink miatt változhatnak!). E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével je­lent­kez­hetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Óvodás szentmise

A következő al­ka­lom jövő vasárnap. jan. 12-én lesz 11.15-kor, mintegy 12 óvodás ke­resz­telésével, gitáros mise, mindenkit szeretettel várunk erre a szentmisére A TEMPLOMBA.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton, az Ünnep al­­kal­mából sze­­ret­ném kinyilvánítani köszö­ne­te­met mind­­a­zok­­nak, akik az e­gész év során nagyon so­kat tet­tek a templomért, plébániáért, gyer­­­me­ke­­kért, a Ka­rá­csony előké­szí­­té­­sé­ért, az év so­rán sokszor dolgoztak a közösség életében, adomán­nyal, virággal, fe­nyő­vel, é­tel­lel – kós­tolókkal stb. segítettek; zenei szol­gá­lat­ban, il­­let­ve bár­milyen más te­rületen szolgálatukkal, se­gít­sé­gük­kel hozták kö­zénk az Isten szeretetét. Isten ál­dá­sa le­gyen mindazokkal, aki sa­ját­­juk­nak érzik plébániai közösségünket és szí­vü­kön viselik an­nak sor­sát, szép­sé­gét, ün­nepeit és főleg hétköznapjait. Az Úr áldása kí­sér­je é­le­tü­ket! ISMÉTELTEN HÁ­LÁS KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI SOK-SOK MÓDON SE­GÍ­TETTE BÍBOROS ÚR LÁTOGATÁSÁT!

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2020-ban a­kar­nak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­ze­nek már januárban. Február közepén indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ün­ne­pé­lyes meg­ál­dásával.

Ökumenikus ima­nyol­cad ideje alatt a szentmisék 17 órakor kezdődnek

Már most jelezzük, hogy AZ ÖKUMENI­KUS IMA­NYOL­CAD ALATT MIN­­DEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VA­SÁR­NAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK! Vagyis január 19-26 között.

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet

Meg lehet rendelni a plébánián.

Jövő évi miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok évig nem változott a stó­ladíjak összege, tavaly emelkedett egy picit, de még ezzel is Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai, az e­gész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stó­ladíjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együttműködő tá­mo­ga­tását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Al­só­vá­rosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esz­ten­dő­ben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egy­házat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Ala­pít­ványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis is­mer­te­tőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Közeledik az év vége! Ké­rem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék ren­dez­ni ez évi egyházi hoz­zá­já­ru­lását! Hálásan kö­szö­nünk minden tá­mo­ga­tást, se­gítséget!

Statisztika

A 2019-es adatok, számokban, kis megjegyzésekkel. A keresztelések száma 99, az elmúlt években volt ennél több, ennél kevesebb is, mondhatjuk alap­vetően átlagosnak. Ebből 49 fiú, 50 lány, 6 volt iskoláskorú. Bér­málás idén nem volt, de a ké­szülők száma is rendkívül alacsony, új cso­port­ba pedig idén egyáltalán nem je­lent­kez­tek. E­zen a téren fontos teendői lennének a hit­ok­ta­tók­nak, családoknak. Sajnos ebben a leg­ka­tasz­tro­fálisabb az egyházközség képe, amit Kalocsa is már nem is egyszer szóvá tett… Elsőáldozó is e­lég kevés, annak ellenére, hogy még enyhébbek is a kívánalmak a régebbinél. Igaz, a budapesti el­ső­áldozásra elég szép számmal jelentkeztek, de az utána következő, 2021-es itthonira már rend­kí­vül kevesen. Jó lenne javítani a helyzeten.  Az es­küvők száma 19, mondhatjuk, hogy teljesen át­la­gos volt. Temetésünk 114 volt. Ebből szent­sé­gek­kel ellátva mindössze 20. Körülbelül 120 beteg­ellátás volt a kórházban, ha ehhez hoz­závesszük az otthoni, elsőpénteki és ünnepi betegellátást, kb. 500 kö­rül lehet. Különböző célú adomány, beleértve a templomfelújításra is, kb. 2 millió 660000 volt, egy millióval ke­ve­sebb, mint tavaly. Az Alsóvárosi Misszió Alapítványra kb. 300000 forint érkezett. Ami igazán megdöbbentően ala­csony, ez a másik terület, ami a leggyengébb egyházközségünkben, ez tavaly is szóba került, az az egyházfenntartói hoz­zájárulás, régi nevén egyházi adó. Mindössze 310 család járult hozzá ehhez, általában a minimumösszeggel, mely összeg plébániánkon KEVESEBB, MINT A FELE ANNÁL, AMIT SOK PLÉBÁNIA MINIMUMKÉNT KÉR. Az egy­há­zi adóból befolyt bevétel nagyjából 2.250.000 forint, - összehasonlításként jó tudni, hogy egy pici faluban, mint a­kár pl. Csengőd vagy hasonlók, ennél jóval nagyobb az egyházadó bevétele. Zsolt atya 9 évig volt esperes a keceli ke­rületben, ismeri a számokat, egy kis faluban is nagyobb ennél. Ezen a téren az öntudatosság, felelősségérzet je­lentős és alapvető változására volna szükség… Természetesen azt is tudjuk, hogy sokan vannak, aki befizetnek egy 2500 forintos egyházadót, de máskor meg adnak egy jelentős adományt valamilyen célra, ezt nem feledjük. De azért jó lenne ezen a téren kissé komolyabban venni közösséghez tartozásunkat.  

Püspökkari köszönet az 1%-ért

A Püspöki Kar kö­szö­ni mind­a­zok­nak, akik a­dó­juk 1%-át fel­­a­ján­­lották. Ké­ri, hogy a to­váb­bi­ak­ban is tegyünk így és bíz­tas­suk er­re isme­rő­se­in­ket is, hiszen ez a kéz­­moz­du­lat, ez a rendelkezés sem­­mi­be se kerül, az egyház köz­pon­­ti költ­ség­ve­té­sé­nek azonban le­ír­hatatlan nagy se­gít­­ség – és ami ta­­­lán még ennél is fon­­to­sabb, az ál­lam szá­mos vita e­se­tén a fel­a­ján­lók számából kiin­dul­va te­­szi meg sa­ját a­ján­latait. Szin­­te „nép­szám­lá­lás­­ként” te­kint ar­ra, hányan ajánl­ják adójuk 1%-át az egyháznak. A Szent­szék pedig nem­rég le­vél­ben köszönte meg a ta­valyi Péter-fillér adományokat.

Kalendárium, nap­tár

Kapható a sek­res­­tyé­ben.

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. December 8.
Advent 2. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

 

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZE­MÉ­LYI TITKÁRA, STANISŁAW DZIWISZ BÍ­BOROS SZENTMISÉJE, LÁTO­GA­TÁ­SA

Kedves Hívek, kedves Testvérek! Egy­ház­köz­sé­gün­ket óriási megtiszteltetés érte. Több, mint egy éves egyez­te­tés után szerdán érkezett meg a végleges visszajelzés, hogy STANISŁAW Card. DZIWISZ bíboros, nyug. krakkói érsek, Szent II. János Pál pápa személyi titkára már krak­kói érsek korától mintegy 40 éven át, templomunkba lá­to­gat 2019. DECEMBER 15.-én du. 14 ÓRAKOR, és szentmisét mu­tat be, megáldja a II. János Pál oltár kő részét és a fest­ményt. Ő ajándékozta nekünk egy évvel ezelőtt Szent II. Já­nos Pál pápa vérereklyéjét. Kissé kellemetlen, hogy a visszajelzése csak most - elég későn - érkezett, elég sokáig volt függőben, hogy el tud-e jönni, egészségi állapota, kora függvénye is volt mindez. Bár a tervezett dátumot tudtuk, de a megerősítés csak most jött meg. A szentmise óráját Ő VÁLASZOTTA, mivel délelőtt érkezik meg a repülője, de es­te Budapesten már másik programja is van. Így ebben ne­künk alkalmazkodni kell.

Érdemes átérezni e látogatás súlyát, a megtiszteltetés mér­té­két. Dziwisz bíborost sokan éveken át hívják, leg­több­ször eredménytelenül, hiszen az egész világon számtalan hely­re várják és életkora, egészsége már nagyon keveset tesz lehetővé számára. Szinte hihetetlen, hogy nekünk igent mondott. Másrészt egyházközségünk 250 éve alatt még nem volt ilyen súlyú vendégünk - talán nem túlzó azt mondani, hogy ez csak pár lépéssel kevesebb, mint ha maga a Pápa látogatna el hozzánk!

Bí­boros sem volt még soha nálunk, de közöttük is kiemelkedő, a Szent Pápa legközelebbi munkatársa és egyik leg­jobb barátja egész életén át.

Nagyon szépen kérem, hogy ezt az ünnepet tartsuk nagyon fontosnak, a lehető legszélesebb ismeretségi kö­rünk­ben mozgósítsunk rá, hogy egyházközségünk válasza méltó legyen Bíboros Úr megtisztelő szeretetéhez, bi­zal­mához. Nagyon szépen kérem, hogy a szokatlan időpont ellenére, mindenki, akinek csak nagyon súlyos akadályba.

Sajnos rajtunk többé-kevésbé kívülálló okok miatt az oltár, amelynek felszentelésére hívtuk, csak részben ké­szült el - de ezt a hiányt pótoljuk azzal, hogy nagy szeretettel fogadjuk.

Nagy valószínűséggel erről az eseményről nem csak a helyi és megyei, hanem az országos és a lengyelországi sajtó, vagy akár a vatikáni lengyel is be fog számolni, így országosan és nemzetközi szinten is beszámolnak majd arról, hogyan fogadtuk neves-nemes vendégünket.

Nagyon szépen kérem, hogy mindenki, akinek tényleg súlyos akadályba nem ütközik, a szokatlan időpont mellett is jöjjön el a szentmisére! Háláljuk meg jelenlétünkkel Bíboros Úr nagylelkűségét! Hívjunk meg min­den­kit, aki szóba jöhet. Aki hitoktat, kérem szépen, amit csak lehetséges, próbálja meg megtenni, hogy az is­ko­lákban is terjedjen a hír, tanári karok, diákok között és szólítsanak meg minél több embert. A fíliákban é­lőket is kérem szépen, hogy lehetőség szerint minél több hívőt biztassanak, hogy aznap Halasra jöjjenek Bí­boros Úr szentmiséjére.

Nagyon szépen kérve, hogy karoljuk fel minél jobban ezt a szentmisét, hívok és várok mindenkit szeretettel és tisztelettel!

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZE­MÉ­LYI TITKÁRA, STANISŁAW DZI­WISZ BÍ­BOROS

1939-ben született egy kis hegyvidéki lengyel faluban, a Tátra lábánál. Heten voltak testvérek, s apját korán, kilencéves korában elvesztette. Lelkében már a gimnáziumi évek idején érlelődni kezdett a papi hivatás gondolata. Arra vágyott, hogy pap lehessen, eszköz Isten kezében, ezért az érettségi után belépett a szemináriumba. Itt találkozott először Karol Wojtylával, a későbbi Szent II. János Pál pápával, aki erkölcsteológiát tanított. Pappá 1963-ban szentelte akkori krakkói érsekként Wojtyla, akinek három évvel később személyi titkára lett. Ebben a hivatalában élt mellette egészen a szent­atya 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig. Ahogy e pillanatot idézi Egy élet Karol Wojtyla mellett címmel magyarul is megjelent emlékirataiban, a fehér kendőt II. János Pál arcára helyezve s az imában elmerülve újra átélte azt a negyven évet, amelyet a nagy ember mellett tölthetett egyszerű papként, egy „titok” közvetlen szemlélőjeként. Dziwiszt 2005. június 3-án XVI. Benedek pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 2006. március 24-én bíborossá kreálta.

Stanisław Dziwisz nagy történelmi események tanúja, melyek nem kis mértékben Szent II. János Pál pápa tevékenysége alapján valósultak meg. Egész eddigi papi élete Szent II. János Pál pápához kötődött: 1966 októberétől a krakkói érsek, Karol Wojtyła titkára lett, akit 1978-ban kétszer is elkísért a pápaválasztó konklávéra. A második utazás döntőnek bizonyult: Karol Wojtyła bíboros pápaként Rómában maradt, és vele maradt titkára is – fogalmazott személyéről Erdő Péter bíboros 2017-ben. A bíboros karjaiba rogyott 1981. május 13-án II. János Pál, amikor a Szent Péter téren merényletet követtek el ellene. De ott imád­ko­zott 2005. április 2-án este is a pápa mellett, földi élete utolsó pillanataiban. Azóta is a Szent Pápa tisz­te­le­té­nek fáradhatatlan apostola.

A SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA OLTÁR FESTMÉNYE

Zsolt atya elképzelése alapján fes­tette Sáli Levente helyi művész, akinek sok fáradságát, jelentősen kedvezményes munkáját szívből kö­szön­jük.  A festmény előterében, mint erőteljes vezetőt látjuk Szent II. János Pál pápát fiatalok, mi­nis­trán­sok körében, hiszen számos nagyszerű tette mellett a Szentatya különösen is a fiatalok pápája volt, és e­gyik legnagyobb alkotása az Ifjúsági Világtalálkozók létrehozása. A háttérben a 2000-es jubileumi szentévi Ifjúsági Világtalálkozó szent kapuja látható a lemenő napban, ahogy az a valóságban is történt a pápa fiatalok közötti bevonulásakor. Rajta a feltámadó Krisztus alakjának pontos másolata.

A BÍBOROSI NAGYMISE MIATT DECEMBER 15.-ÉN NEM LESZ ESTI MISE!

Advent, Rorate, Gyertya­gyúj­­­­tás

Az adventi idő­­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dia­meditá­ció­val A TEM­PLOMBAN. Min­denkit vá­runk a gyer­tya­gyúj­tásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­­fél órát tartanak. Ha­­son­­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köz­nap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Ad­vent­ben a vasárnap reggeli szent­miséken is lesz egy­sze­rű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat es­te). Használjuk fel e szent időt az el­­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után min­den­kit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szend­vicsre. Ezek gyors összeállításában és az elta­ka­rí­tás­ban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­­sonlóan felajánlásokat is.

Szeplőtelen Fogantatás főünnepe

Idén advent második vasárnapjára esik dec. 8, emiatt Róma központilag áthelyezte december 9.-re, hétfőre. Holnap reggel lesz Rorate az ünnepről és az esti mise is a fő­ün­nep­­ről lesz, Mária tiszteletére. Ünnepeljük együtt ezt a szép Mária-ünnepet!

Adventi lelkigyakorlat

December 9-10-11-én, HOLNAPTÓL KEZDVE, hétfő, kedd és szerda este, Ft. SEF­­FER ATTILA, kiskőrösi esperes plébános atya tart­ja. Fél 5-től lesz gyóntatás, és ha szük­séges, a mise után is lesz gyón­tatás. A PRÉDIKÁCIÓ ALATT SZÜNETEL A GYÓN­TATÁS. KÉREK MIN­DEN­­KIT, A­MI TE­HE­TI, MINÉL TÖB­BEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­­NÁ­­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szent­ségimádás templomunkban, ebből az idei ne­gyedik HOLNAP, DECEMBER 9 én van. Megegyezés szerint december 9.-én dél­ben tesszük ki a Szentséget a Közösségi Ház­ban, ahogy csütörtökön szoktuk, és az esti misé­ig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. MA ESTE NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!   

Csütörtöki szentségimádások

A hí­vek kérésére szünetelnek, január közepén kezd­jük újra.  

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében idén is országos kezdeményezés, hogy a vilá­gi Miku­lás­gyárhoz hasonlóan mi is gyűjtsünk aján­­dé­kot a szerényebb sorsú gyer­me­kek­nek. Egy cipősdobozban, vagy más jó csomagolásban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál - ezekkel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! – ír­ja a Karitász. Nálunk az Angyalbatyukat elsődlegesen a Szent József Katolikus Iskolában gyűjtik DECEMBER 11-IG hétköznap 7.30 – 17 óra között, de ha valakinek nehézséget okoz oda vinni az adott órákban, akkor iro­da­idő­ben a plébániára, vagy szent­misék alkalmával a templomba hozza, mi is örömmel átvesszük és továbbít­juk. Se­gíthetünk úgy is, hogy az 1356-os adományvonalat hívjuk, ez 500 Ft adomány, vagy online is adakozhatunk.

Angyalbatyu FONTOS szabályok

 • Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt!
 • Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod, írd rá a dobozra!
 • Mit tegyek a csomagba? Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
 • játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
 • könyvet, mesekönyvet, színezőt
 • tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
 • édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
 • sapkát, sálat
 • iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
 • képeslapot vagy jókívánságot, személyes üzenetet, ha gondolod, akár rajzot, stb.
 • Mi ne kerüljön a dobozba? Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
 • Hogyan csomagoljam be a dobozom?
  Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár, stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”.

Karácsonyi megemlékezés idén el­hunyt szeretteinkről

Számos országban él és 2 éve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A ka­rácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyúj­tunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, a­zok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén te­me­tés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, je­lezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mé­csest! Ez a szentmise január 11.-én szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZ­MISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Karitász­ karácsonyi ­tartós élelmiszer­gyűjtés

Ma estig a Karitász tartós élelmiszergyűjtést szer­vez. A kihelyezett ko­sa­rak­ba helyezhetjük adományainkat. Ha valaki szeretett volna, de elfelejtette, HOLNAP REG­GEL még behozhatja misére vagy az irodába. Hálásan köszönjük.

Csiszér László

Csiszér Lászlóval lesz a szokott havi egy szentmise és utána imádság, csütörtökön este fél 6-tól.

16-ától fadíszítés

Holnaphoz egy hétre hétfőn kezdjük díszíteni a templom és közösségi ház ka­rá­csony­fá­it. Hétfőn még csak az oldalsó kisebb fákat a jelentkező iskolai, óvodai csoportokkal. Kedden, szerdán és pénteken, szombaton a többit, a nagy fákat is. Szeretettel kérem, hogy tavalyhoz hasonlóan, ha rá tudják szánni az időt, jöjjenek el a kedves hívek is december 17, 18 és 21.-én, akik tudnak. 7 – negyed 8 tájban elkezdenénk, és remélem, rövid idő alatt végzünk is. Előtte-utána egy teára, kávéra, akár forralt borra nagy szeretettel hívjuk a részt vevő testvéreket. A roratés gyermekek, fiatalok fáit az idén és tavaly általuk rorátékon gyűjtött díszekkel, va­lamint a Közösségi Ház fáját is keddhez és szerdához egy hétre díszítenénk a rorate után, kérem szépen a gyer­me­kek segítségét! DÍSZEKET MÉG LEHET A JÓ­CSE­LE­KE­DE­TEKÉRT, IMÁKÉRT UTÁNA IS FELAJÁNLANI, AKÁR JÖVŐ VASÁRNAP IS, ÉS A RORÁTÉKON IS GYŰJTJÜK TOVÁBB, UTÓLAG IS LESZ HELYE.

Elsőgyónó és elsőál­do­zók

Ahogy azt a szülők­­kel is meg­be­szél­tük, azon első­gyó­nó- és ál­do­zók szá­má­ra, akik egy év a­latt készülnek fel a budapesti el­ső­­ál­do­­zás­ra, december 14-én szombaton reggel 9-kor lesz ú­jabb fog­lal­kozás. Tudom, hogy e­gyik iskolában aznap tanítás van – nyilván ők nem tudnak erre jön­ni.

Budapesten elsőáldozók szülei

December 13.-án pénteken este 18 órakor tartunk egy szülői értekezletet az ügyben. De fontosabb alap információ már itt is:

VÉGEZZÜNK CSALÁDONKÉNT REGISZTRÁCIÓT, EBBEN SZÍVESEN SEGÍTÜNK, SŐT, JÓ IS LENNE, HA EGYÜTT VÉGEZNÉNK EL, HOGY A CSOPORTBA IS TÁRSÍTSUK. A szülői értekezleten, vagy aki szeretné, már előbb is, egyeztessünk időpontot, hogy mikor végezzük el a regisztrálást! Örömmel segítünk, hogy mindez egyszerűen és szépen kialakuljon!

MINDEN RÉSZTVEVŐ EGYÉNI ADATAIT BE KELL ÍRNI. NÉV, SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA.

Tudjuk, hogy minden elsőáldozó esetén két felnőtt személy kérheti, hogy ne a lelátón, hanem valahol a gyermekek közelében kapjon helyet. A regisztráció alkalmával adjuk meg a két nevet, aki kéri ezt a lehetőséget.

NAGYON FONTOS, HOGY AZ ELSŐÁLDOZÓ GYERMEK ESETÉN IS UGYANEZEKET AZ ADATOKAT KELL MEGADNI, - vagyis ha A GYERMEKNEK NINCS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA, AKKOR CSINÁLTATNI KELL! JANUÁR VÉGÉIG MINDEN CSALÁD REGISZTRÁLÁSÁT BE SZERETNÉNK FEJEZNI, ÍGY EGYEZTESSÜNK EHHEZ CSALÁDONKÉNT IDŐPONTOT!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, január 19. lesz a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Óvodás szentmise

A következő alkalom dec. 22.-én és jan. 12-én lesz 11.15-kor.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 12-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. November 24.
Évközi 34. vasárnap
Krisztus a Világmindenség Királya

A hét ünnepei a következők:

 

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZE­MÉ­LYI TITKÁRA, STANISŁAW DZIWISZ BÍ­BOROS SZENTMISÉJE, LÁTO­GA­TÁ­SA

Kedves Hívek, kedves Testvérek! Egy­ház­köz­sé­gün­ket óriási megtiszteltetés érte. Több, mint egy éves egyez­te­tés után szerdán érkezett meg a végleges visszajelzés, hogy STANISŁAW Card. DZIWISZ bíboros, nyug. krakkói érsek, Szent II. János Pál pápa személyi titkára már krak­kói érsek korától mintegy 40 éven át, templomunkba lá­to­gat 2019. DECEMBER 15.-én du. 14 ÓRAKOR, és szentmisét mu­tat be, megáldja a II. János Pál oltár kő részét és a fest­ményt. Ő ajándékozta nekünk egy évvel ezelőtt Szent II. Já­nos Pál pápa vérereklyéjét. Kissé kellemetlen, hogy a visszajelzése csak most - elég későn - érkezett, elég sokáig volt függőben, hogy el tud-e jönni, egészségi állapota, kora függvénye is volt mindez. Bár a tervezett dátumot tudtuk, de a megerősítés csak most jött meg. A szentmise óráját Ő VÁLASZOTTA, mivel délelőtt érkezik meg a repülője, de es­te Budapesten már másik programja is van. Így ebben ne­künk alkalmazkodni kell.

Érdemes átérezni e látogatás súlyát, a megtiszteltetés mér­té­két. Dziwisz bíborost sokan éveken át hívják, leg­több­ször eredménytelenül, hiszen az egész világon számtalan hely­re várják és életkora, egészsége már nagyon keveset tesz lehetővé számára. Szinte hihetetlen, hogy nekünk igent mondott. Másrészt egyházközségünk 250 éve alatt még nem volt ilyen súlyú vendégünk - talán nem túlzó azt mondani, hogy ez csak pár lépéssel kevesebb, mint ha maga a Pápa látogatna el hozzánk!

Bí­boros sem volt még soha nálunk, de közöttük is kiemelkedő, a Szent Pápa legközelebbi munkatársa és egyik leg­jobb barátja egész életén át.

Nagyon szépen kérem, hogy ezt az ünnepet tartsuk nagyon fontosnak, a lehető legszélesebb ismeretségi kö­rünk­ben mozgósítsunk rá, hogy egyházközségünk válasza méltó legyen Bíboros Úr megtisztelő szeretetéhez, bi­zal­mához. Nagyon szépen kérem, hogy a szokatlan időpont ellenére, mindenki, akinek csak nagyon súlyos akadályba.

Sajnos rajtunk többé-kevésbé kívülálló okok miatt az oltár, amelynek felszentelésére hívtuk, csak részben ké­szült el - de ezt a hiányt pótoljuk azzal, hogy nagy szeretettel fogadjuk.

Nagy valószínűséggel erről az eseményről nem csak a helyi és megyei, hanem az országos és a lengyelországi sajtó, vagy akár a vatikáni lengyel is be fog számolni, így országosan és nemzetközi szinten is beszámolnak majd arról, hogyan fogadtuk neves-nemes vendégünket.

Nagyon szépen kérem, hogy mindenki, akinek tényleg súlyos akadályba nem ütközik, a szokatlan időpont mellett is jöjjön el a szentmisére! Háláljuk meg jelenlétünkkel Bíboros Úr nagylelkűségét! Hívjunk meg min­den­kit, aki szóba jöhet. Aki hitoktat, kérem szépen, amit csak lehetséges, próbálja meg megtenni, hogy az is­ko­lákban is terjedjen a hír, tanári karok, diákok között és szólítsanak meg minél több embert. A fíliákban é­lőket is kérem szépen, hogy lehetőség szerint minél több hívőt biztassanak, hogy aznap Halasra jöjjenek Bí­boros Úr szentmiséjére.

Nagyon szépen kérve, hogy karoljuk fel minél jobban ezt a szentmisét, hívok és várok mindenkit szeretettel és tisztelettel!

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZE­MÉ­LYI TITKÁRA, STANISŁAW DZI­WISZ BÍ­BOROS

1939-ben született egy kis hegyvidéki lengyel faluban, a Tátra lábánál. Heten voltak testvérek, s apját korán, kilencéves korában elvesztette. Lelkében már a gimnáziumi évek idején érlelődni kezdett a papi hivatás gondolata. Arra vágyott, hogy pap lehessen, eszköz Isten kezében, ezért az érettségi után belépett a szemináriumba. Itt találkozott először Karol Wojtylával, a későbbi Szent II. János Pál pápával, aki erkölcsteológiát tanított. Pappá 1963-ban szentelte akkori krakkói érsekként Wojtyla, akinek három évvel később személyi titkára lett. Ebben a hivatalában élt mellette egészen a szent­atya 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig. Ahogy e pillanatot idézi Egy élet Karol Wojtyla mellett címmel magyarul is megjelent emlékirataiban, a fehér kendőt II. János Pál arcára helyezve s az imában elmerülve újra átélte azt a negyven évet, amelyet a nagy ember mellett tölthetett egyszerű papként, egy „titok” közvetlen szemlélőjeként. Dziwiszt 2005. június 3-án XVI. Benedek pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 2006. március 24-én bíborossá kreálta.

Stanisław Dziwisz nagy történelmi események tanúja, melyek nem kis mértékben Szent II. János Pál pápa tevékenysége alapján valósultak meg. Egész eddigi papi élete Szent II. János Pál pápához kötődött: 1966 októberétől a krakkói érsek, Karol Wojtyła titkára lett, akit 1978-ban kétszer is elkísért a pápaválasztó konklávéra. A második utazás döntőnek bizonyult: Karol Wojtyła bíboros pápaként Rómában maradt, és vele maradt titkára is – fogalmazott személyéről Erdő Péter bíboros 2017-ben. A bíboros karjaiba rogyott 1981. május 13-án II. János Pál, amikor a Szent Péter téren merényletet követtek el ellene. De ott imád­ko­zott 2005. április 2-án este is a pápa mellett, földi élete utolsó pillanataiban. Azóta is a Szent Pápa tisz­te­le­té­nek fáradhatatlan apostola.

A SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA OLTÁR FESTMÉNYE

Zsolt atya elképzelése alapján fes­tette Sáli Levente helyi művész, akinek sok fáradságát, jelentősen kedvezményes munkáját szívből kö­szön­jük.  A festmény előterében, mint erőteljes vezetőt látjuk Szent II. János Pál pápát fiatalok, mi­nis­trán­sok körében, hiszen számos nagyszerű tette mellett a Szentatya különösen is a fiatalok pápája volt, és e­gyik legnagyobb alkotása az Ifjúsági Világtalálkozók létrehozása. A háttérben a 2000-es jubileumi szentévi Ifjúsági Világtalálkozó szent kapuja látható a lemenő napban, ahogy az a valóságban is történt a pápa fiatalok közötti bevonulásakor. Rajta a feltámadó Krisztus alakjának pontos másolata.

A BÍBOROSI NAGYMISE MIATT DECEMBER 15.-ÉN NEM LESZ ESTI MISE!

Advent, Rorate, Gyertya­gyúj­­­­tás

Teg­nap es­­te kez­­dődött az Úr­jö­vet, az Ad­vent. Az adventi idő­­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dia­meditá­ció­val A TEM­PLOMBAN. Min­denkit vá­runk a gyer­tya­gyúj­tásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­­fél órát tartanak. Ha­­son­­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köz­nap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Ad­vent­ben a vasárnap reggeli szent­miséken is lesz egy­sze­rű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat es­te). Használjuk fel e szent időt az el­­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után min­den­kit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szend­vicsre. Ezek gyors összeállításában és az elta­ka­rí­tás­ban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­­sonlóan felajánlásokat is.

Mikulás

Jövő vasárnap a két reggeli szentmise között a gyermekeknek kis Mi­kulás-ünneplés lesz, Szent Miklós püs­­­­pök jó­­­ságára emlékezve. Akik a fél 9-esre jönnek, azok utána maradjanak, akik a 10-es misére jönnek, azok ér­kezzenek meg kb. 9.20-ra a templomba, hogy mise előtt vehessenek részt a Miklós-ünnepen.

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Szeplőtelen Fogantatás főünnepe

Idén advent második vasárnapjára esik dec. 8, emiatt Róma központilag áthelyezte december 9.-re, hétfőre. Aznap reggel lesz Rorate az ünnepről és az esti mise is a fő­ün­nep­ről lesz, Mária tiszteletére. Ünnepeljük együtt ezt a szép Mária-ünnepet!

Adventi lelkigyakorlat

December 9-10-11-én, hétfő, kedd és szerda este, Ft. SEF­FER ATTILA, kiskőrösi esperes plébános atya tart­ja. Fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyón­tatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyón­tatás. A PRÉDIKÁCIÓ ALATT SZÜNETEL A GYÓN­TATÁS. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TE­HE­TI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­­NÁ­­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szent­ségimádás templomunkban, ebből az idei ne­gyedik DECEMBER 9 én van. Ez idén hétfőre e­sik, Megegyezés szerint december 9.-én dél­ben tesszük ki a Szentséget a Közösségi Ház­ban, ahogy csütörtökön szoktuk, és az esti misé­ig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. MA ESTE NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!   

Csütörtöki szentségimádások

A hí­vek kérésére szünetelnek, január közepén kezd­jük újra.  

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében idén is országos kezdeményezés, hogy a vilá­gi Miku­lás­gyárhoz ha­son­lóan mi is gyűjtsünk aján­­dé­kot a szerényebb sorsú gyer­me­kek­nek. Egy cipősdobozban, vagy más jó cso­ma­go­lás­ban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál – ezek­kel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak!

Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. November 24.
Évközi 34. vasárnap
Krisztus a Világmindenség Királya

A hét ünnepei a következők:

 

Krisztus, a Világmindenség Ki­­rá­­­lya fő­­ün­­­­­ne­­pe

Ez a cso­da­szép ünnep te­tőzi be az egy­­­házi év kör-szer­ke­zetét: kez­dődik a Krisz­tus­ra vá­­ra­ko­zás­sal, az Ad­vent­­­­tel, és ki­csú­cso­so­dik a győztes Kris­z­­tus ün­nepében, a­ki­­hez mi is tar­tunk, aki a mi vég­cé­lunk és é­le­tünk tető­pont­ja.

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében idén is országos kezdeményezés, hogy a vilá­gi Miku­lás­gyárhoz hasonlóan mi is gyűjtsünk aján­­dé­kot a szerényebb sorsú gyer­me­kek­nek. Egy cipősdobozban, vagy más jó csomagolásban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál - ezekkel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! – ír­ja a Karitász. Nálunk az Angyalbatyukat elsődlegesen a Szent József Katolikus Iskolában gyűjtik DECEMBER 11-IG hétköznap 7.30 – 17 óra között, de ha valakinek nehézséget okoz oda vinni az adott órákban, akkor iro­da­idő­ben a plébániára, vagy szent­misék alkalmával a templomba hozza, mi is örömmel átvesszük és továbbít­juk. Se­gíthetünk úgy is, hogy az 1356-os adományvonalat hívjuk, ez 500 Ft adomány, vagy online is adakozhatunk.

Angyalbatyu FONTOS szabályok

 • Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt!
 • Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod, írd rá a dobozra!
 • Mit tegyek a csomagba? Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
 • játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
 • könyvet, mesekönyvet, színezőt
 • tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
 • édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
 • sapkát, sálat
 • iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
 • képeslapot vagy jókívánságot, személyes üzenetet, ha gondolod, akár rajzot, stb.
 • Mi ne kerüljön a dobozba? Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
 • Hogyan csomagoljam be a dobozom?
  Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár, stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”.

Karitász­ karácsonyi ­tartós élelmiszer­gyűjtés

Advent első szombat estéjétől advent 2. va­sár­nap­já­nak esti miséjéig a Karitász tartós élelmiszergyűjtést szervez. A szent­mi­sék alkalmával a szokott módon a kihelyezett ko­sa­rak­ba helyezhetjük adományainkat. Hálásan köszönjük.

Elsőgyónó és elsőál­do­zók

Ahogy azt a szülők­­kel is meg­be­szél­tük, azon első­gyó­nó- és ál­do­zók számára, akik egy év a­latt készülnek fel a budapesti el­ső­­ál­do­­zás­ra, december 14-én szombaton reggel 9-kor lesz ú­jabb foglalkozás. Tudom, hogy e­gyik iskolában aznap tanítás van – nyilván ők nem tudnak erre jön­ni. MINDEN ELSŐGYÓNÁSRA ÉS ELSŐÁL­DO­ZÁS­­RA KÉ­SZÜ­LŐ GYERMEK SZÁMÁRA PEDIG A KÖZÖS AL­KA­LOMNAK most no­vember 30-án a kézműves adventi délután számít majd. 

Adventi koszorú­ké­szí­tés, kézműves, já­té­kos vi­dám délután

November 30.-án du. 2-től tehát sze­­­­retettel várunk MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL ad­venti koszorúkészítő, kézműves és já­té­­­kos dél­u­tán­­ra. Min­den­képpen várjuk az ELSŐGYÓNÓKAT ÉS EL­SŐ­ÁL­DO­­ZÓKAT IS, ne­kik ez a hivatalos de­cem­beri közös foglalkozásnak számít majd, és min­­denki más gyermeket, ifjúságot. Kérjük szépen a hit­­ok­ta­tó­kat, hogy hir­­dessék, bátorítsák és írják össze a je­lent­ke­zőket, maguk is vegyenek részt. Mi­­vel az adventi koszorúk ké­­szí­té­sé­­hez bizonyos kellékeket elő­re meg kell vásárolnunk, illetve a szervezés további szem­pont­jai mi­att is, KÉR­JÜK SZÉ­­PEN, JELENTKEZZEN, AKI RÉSZT TUD VEN­NI! Az adventi koszorúkhoz szükséges esz­közöknek van bi­­zo­nyos költ­sége, ezért adományokat köszönettel fogadunk az alkalomra. Az elkészült koszorúkat (és bárki más ál­tal is a mi­sékre elhozott adventi koszorúkat) azoknak, akik maradnak aznap esti misére, a szentmise elején, vagy VA­­SÁR­NAP A SZENT­MISÉKEN ÁLDJUK MEG. UGYANEKKOR A KEDVES HÍ­VE­KET IS KÉRJÜK, AKIK OTTHONRA VESZ­­NEK-KÉ­SZÍTENEK AD­VEN­TI KOSZORÚT, HOZZÁK EL A TEMPLOMBA MEGÁLDANI AD­VENT ELSŐ SZOMBAT ES­­TÉ­JÉN, VAGY VASÁRNAP.

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Szom­bat es­­te kez­­dődik az Úr­jövet, az Ad­­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tya­gyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szendvicsre. Ezek gyors összeállításában és az eltakarításban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­sonlóan felajánlásokat is.

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Szeplőtelen Fogantatás főünnepe

Idén advent második vasárnapjára esik dec. 8, emiatt Róma központilag áthelyezte december 9.-re, hétfőre. Aznap reggel lesz Rorate az ünnepről és az esti mise is a fő­ün­nep­ről lesz, Mária tiszteletére. Ünnepeljük együtt ezt a szép Mária-ünnepet!

Adventi lelkigyakorlat

December 9-10-11-én, hétfő, kedd és szerda este, Ft. SEFFER ATTILA, kiskőrösi esperes plébános atya tartja. Fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szentségimádás templomunkban, ebből az idei negyedik DECEMBER 9 én van. Ez idén hétfőre esik, Megegyezés szerint december 9.-én délben tesszük ki a Szentséget a Közösségi Házban, ahogy csütörtökön szoktuk, és az esti miséig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. A TEGNAPI ÉS A 9-I SZENT­SÉG­I­MÁ­DÁS MIATT A­ZON­BAN JÖVŐ VASÁRNAP NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!   

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Templomfelújítás, oltárok

Mint láthatjuk, gyönyörűen felújult a templomunk, és a kórus kivételével elkészült a világítás felújítása. Hálásan köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, adományát. Természetesen nagy köszönettel vesszük utólag is, ha valaki még hozzájárulna a nagy költségekhez. Hálásan köszönjük, ha kisebb-nagyobb adománnyal magánszemélyek, vállalkozások, cégek segíteni tudnák a készülő Szent II. János Pál oltár elkészítését, valamint a misézőoltár és a felolvasó ambó elkészítését. Ezek lassan 50 éve „ideiglenes” jelleggel készültek, préselt farost-lemezből, hogy idővel méltó oltárra, szószékre lesznek cserélve. Mindez 50 éve nem tör­tént meg. Több helyi, környékbeli próbálkozás kudarca után a munkát egy Magyarországon is sokszorosan ma­ga­san díjazott igen neves marosvásárhelyi fafaragó mesterre bíztuk. Reméljük, így a 250 éves jubileumi év központi eseményein már új szép, a szentáldozathoz méltó oltártér-bútorral ünnepelhetünk. Sok elmélkedés után született a döntés, hogy az új oltár és ambó is fa lesz, de persze szép és művészi, vagyis nem kőből vagy márványból építjük, hogy ha nagyon szükséges, továbbra is elmozdítható legyen. Kalocsa tanácsának megfelelően mintázata a főoltárt követi majd, szinte mondhatjuk, hogy a főoltár kő alapzata kisebben. Nagyon hálásan vennénk ehhez a támogatást.

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjére való je­lentkezés, regisztrálás

Hallottam olyan visszajelzést, miszerint van, akit zavar, hogy 2 hete hirdetjük a miséken az alábbiakat, meg úgy érzik, hogy ez még messze van. Mi nagyon gyakran, SZINTE KÉT NAPONTA kapunk egy-egy felhívást, hogy biztassuk, bátorítsuk, SÜRGESSÜK a jelentkezést. Így elnézést azoktól, akiket nem érint, de KÖTELESSÉGÜNK hirdetni! Nem fogjuk minden vasárnap, de a következő időszakban olykor elhangzik a hirdetés.

A NEK MINDEN SZENTMISÉJÉRE, PROGRAMJÁRA REGISZTRÁLÁS ÉS SZEMÉLYRE, NÉVRE SZÓLÓ JEGY SZÜKSÉGES. A négy nagy központi eseményre ezek a jegyek ingyenesek, de korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ez a négy esemény: a nyitó szentmise elsőáldozással, az ifjúsági délután és este, az úgynevezett ForrásPont pénteken, a szombati Kossuth téri bíborosi szentmise és gyertyás körmenet az Andrássy úton, amelyre mindenkit, de elsősorban a ministránsokat, iskolásokat várják, és végül a záró szentmise, a Statio Mundi a Hősök terén.

A hét során a HungExpo területén számos előadás, neves bíborosok, teológusok és más előadók a világ minden tájáról várják az érdeklődőket – ezekre nagyon olcsó jegyeket lehet venni, pl. az egész hétre szóló jegy, ami zarándokcsomagot, minden napra ebédet és 8 napos budapesti közlekedést is tartalmaz, mindössze 7500 Ft.

Egyelőre mi első lépésben A NYITÓ SZENTMISÉRE KEZDTÜK EL A CSOPORT SZERVEZÉSÉT. Később a többi is majd szóba kerül, de családi regisztrálás esetén már azokra is lehet jelentkezni.

AKIK NEM ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, CSAK EGYSZERŰEN SZERETNÉNEK RÉSZT VENNI A NYITÓ MISÉN, HA AZ IGÉNYELT KÖZÖS VONATTAL KÍVÁNNAK UTAZNI, ADJÁK LE A PLÉBÁNIÁN, ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN VAGY E-MAILEN A KÖVETKEZŐ ADATOKAT: NÉV, SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA. HA VISZONT EGYÉNILEG UTAZNAK, AKKOR ŐK A REGISZTRÁCIÓT EGYÉNILEG VÉGEZZÉK EL – AMIBEN, HA SZÜKSÉGES, SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

Ha nagyobb család, vagy bárki egyéni regisztráló, aki mégis a csoporttal szeretne helyet kapni, az egyéni regisztráció kódját adja le, hogy a csoporthoz társítsuk.

ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, ROKONAI: December 13.-án pénteken este 18 órakor tartunk egy szülői értekezletet az ügyben. De fontosabb alap információ már itt is:

VÉGEZZÜNK CSALÁDONKÉNT REGISZTRÁCIÓT, EBBEN SZÍVESEN SEGÍTÜNK, SŐT, JÓ IS LENNE, HA EGYÜTT VÉGEZNÉNK EL, HOGY A CSOPORTBA IS TÁRSÍTSUK. A szülői értekezleten, vagy aki szeretné, már előbb is, egyeztessünk időpontot, hogy mikor végezzük el a regisztrálást! Örömmel segítünk, hogy mindez egyszerűen és szépen kialakuljon!

MINDEN RÉSZTVEVŐ EGYÉNI ADATAIT BE KELL ÍRNI. NÉV, SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA.

Tudjuk, hogy minden elsőáldozó esetén két felnőtt személy kérheti, hogy ne a lelátón, hanem valahol a gyermekek közelében kapjon helyet. A regisztráció alkalmával adjuk meg a két nevet, aki kéri ezt a lehetőséget.

NAGYON FONTOS, HOGY AZ ELSŐÁLDOZÓ GYERMEK ESETÉN IS UGYANEZEKET AZ ADATOKAT KELL MEGADNI, - vagyis ha A GYERMEKNEK NINCS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA, AKKOR CSINÁLTATNI KELL!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, dec.. 8 és január 19. lesz a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Óvodás szentmise

A következő alkalom dec. 22.-én lesz 11.15-kor.

Kalendárium, nap­tár

Kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 12-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. November 3.
Évközi 31. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Baba-mama klub

A plébánia ba­ba-mama klubja hét­főnként 10 órától sze­retettel várja a még nem óvodás ko­rú kisgyermekeket. A baba-mama klub­ba szívesen foga­dunk megunt jó álla­po­tú játékokat. Hálásan köszönjük!

Párkapcsolati műhely

No­vem­ber 15-16-án pár­kap­csolati műhely lesz a plébánián. Várjuk az érdeklődő há­zas­párok, jegyespárok, együtt járók je­lentkezését november 8-ig a plébánia iro­­dá­­já­ban, vagy a halasplebania@­gmail­.com címre. A rész­vé­te­li díj 1500 ft/fő, mely a szombati ebédet is tar­tal­maz­za. A prog­ram nov. 15-én pénteken 17-20, nov. 16-án szombaton 9-18 óra kö­zött zajlik.

Forradalom leverése

KÉT ÉVE egy felhívásban ERDŐ PÉTER BÍ­BO­ROS ÉS BÁ­BEL BA­­LÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRTE, és gondolom, ez még érvényes most is, hogy csatlakozzunk a kez­de­mé­­nye­zés­­hez, hogy november 4.-én, a forradalom eltiprása napján gyújt­sunk gyertyákat ab­la­ka­ink­ban és köz­­te­re­inken, hő­se­ink tisz­te­le­tére. A városi megemlékezés és ima a főtéren hétfőn 16-kor lesz.

Szent Erzsébet, Karitász­-gyűjtés: Két hét múlva, november 17, Szent Erzsébet hétköznapra eső ün­­nepe előtti vasárnap, a Krisztus Király előtti vasárnapon tartjuk templomunkban az Erzsébet-kenyerek meg­ál­dá­­sát mind a 4 szentmise keretében, beleértve az óvodás szentmisét is, és ha valaki hoz magával szentelni való ró­­zsá­kat, amit utána hazavisz, azt is.  A szentmisék végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­reket, a jótékonyság szim­bó­­lu­mát.  Az ünnep napján, 19.-én (idén kedden) a Szent Erzsébet téren is lesz megemlékezés 17 órakor, rövid mé­­cses gyújtás Szent Erzsébet tiszteletére, majd szentmise, amelyen megemlékezünk a Karitász munkában és min­­den más szeretetszolgálatban te­vé­keny­kedőkért. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, valamint kér­­jük jószívű adakozását, ezen a vasárnapon minden perselygyűjtés részben a főegyházmegyei, részben a helyi Ka­­ritász javára történik.

Karitász­-gyűlés

Karitász­-gyűlés lesz hétfőn du. 4-kor a Közösségi Házban.

Elsőgyónó és elsőál­do­zók

Ahogy azt a szülők­­kel is meg­be­szél­tük múlt szombaton, azon első­gyó­nó- és ál­do­zók számára, akik egy év a­latt készülnek fel a budapesti el­ső­­ál­do­­zás­ra, november 8-án szombaton reggel 9-kor lesz ú­jabb foglalkozás. Szinte mindenki itt volt, amit hálásan kö­szö­­­nök! Aki hiányzott, az is kapcsolódjon be a következő alka­lommal. MINDEN ELSŐGYÓNÁSRA ÉS ELSŐÁL­DO­ZÁS­­RA KÉ­SZÜLŐ GYERMEK SZÁMÁRA PEDIG A KÖZÖS AL­KA­LOM NOVEMBER 16.-ÁN DU. 3-TÓL AZ ESTI MISÉIG LESZ, majd november 30-án is a kézműves adventi délután, amelyet később részletesebben is hirdetünk.   

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjére való je­lentkezés, regisztrálás: a NEK MINDEN SZENTMISÉJÉRE, PROGRAMJÁRA REGISZTRÁLÁS ÉS SZE­MÉLY­RE, NÉVRE SZÓLÓ JEGY SZÜKSÉGES. A négy nagy központi eseményre ezek a jegyek ingyenesek, de kor­lá­to­zott számban állnak rendelkezésre. Ez a négy esemény: a nyitó szentmise elsőáldozással, az ifjúsági délután és es­te, az úgynevezett ForrásPont pénteken, a szombati Kossuth téri bíborosi szentmise és gyertyás körmenet az An­drássy úton, amelyre mindenkit, de elsősorban a ministránsokat, iskolásokat várják, és végül a záró szentmise, a Statio Mundi a Hősök terén. A hét során a HungExpo területén számos előadás, neves bíborosok és más előadók a világ minden tájáról várják az érdeklődőket – ezekre nagyon olcsó jegyeket lehet venni, pl. az egész hétre szóló jegy, ami zarándokcsomagot, minden napra ebédet és 8 napos budapesti közlekedést is tartalmaz, mindössze 7500 Ft. Egyelőre mi első lépésben A NYITÓ SZENTMISÉRE KEZDTÜK EL A CSOPORT SZERVEZÉSÉT. Később a töb­bi is majd szóba kerül. Most kérem, nagyon figyeljenek azok, akik a nyitó szentmisén szeretnének részt ven­ni!

ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, ROKONAI: Budapesti Nemzetközi Eucha­risz­tikus Kon­gresszus nyitó szentmiséjére való je­lentkezés, regisztrálás: a Bu­da­pesten elsőáldozó gyermekek szülei, rokonai és ismerősei is több módon dönthetnek. MINDEN OLYAN ROKON, IS­MERŐS, AKI RÉSZT SZERETNE VENNI A NYITÓ SZENTMISÉN – A LELÁTÓN SZERETNE HELYET KÉRNI – ÉS A PLÉ­BÁNIA ÁLTAL KÉRT KÜLÖNVONATTAL SZERETNE UTAZNI, KÉRJÜK SZÉPEN BELÁTHATÓ IDŐN BELÜL ADJA LE ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN VAGY E-MAILEN A KÖVETKEZŐ ADATOKAT: NÉV, SZÜLETÉSI HELY ÉS I­DŐ ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA.

Tud­juk, hogy minden elsőáldozó esetén két felnőtt személy kérheti, hogy ne a lelátón, hanem valahol a gyer­­mekek közelében kapjon helyet. Mivel többségében nem nagyon kicsi gyermekekről van szó, hanem 11-13 éves gyerekekről, gondoljuk át, hogy feltétlenül szükséges-e ez, vagy elegendő, ha az egész halasi cso­­port közelében csak néhány kísérő tartózkodik Ugyanis NAGYON megbonyolítja a jelentkezést, a re­gisz­­trálást, ha kérjük ezt az opciót. Természetesen, aki kéri, annak segítünk meg­­csinálni, mégis talán fölösleges ezt mindenkinél –de ahogy gondolják. Akik ezt igénylik, egyeztetünk idő­­pontot, amikor a re­gisz­trálást megcsinálhatjuk. Mindenesetre az adatokat ugyanúgy kérjük szépen leadni.

Ha figyeltünk az elején, hangsúlyoztuk, hogy mindez azokra vonatkozik így, akik A KÖZÖS KÉRT VO­NAT­TAL kívánnak utazni. Ha csak KEVESEN LENNÉNEK, AKIK MÁS MÓDON KÍVÁNNAK UTAZNI, az még nem gond, de ha sokan lennének, nekik saját regisztrációt kell vé­gez­ni, majd azt összekötni a csoporttal.

AKIK NEM ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, CSAK EGYSZERŰEN SZERETNÉNEK RÉSZT VENNI A NYITÓ MI­SÉN, UGYANÚGY: HA A KÖZÖS VONATTAL KÍVÁNNAK UTAZNI, ADJÁK LE ADATAIKAT A PLÉBÁNIÁN, HA VI­SZONT EGYÉNILEG UTAZNAK, AKKOR ŐK A REGISZTRÁCIÓT EGYÉNILEG VÉGEZZÉK EL – AMIBEN, HA SZÜK­SÉGES, SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

Krisztus Király szentségimádás

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN, CSATLAKOZVA IDÉN IS A 2 ÉVE MÉG KÁRPÁT-MEDENCEI, TAVALYRARA MÁR VILÁGMÉRETŰ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ, NÁLUNK IS LESZ SZENTSÉGIMÁDÁS. A szentségimádás jellege ELMÉLKEDŐ LESZ, vagyis elsősorban Krisztus Ki­rály ün­ne­pé­hez kötődő gondolatok hangzanak majd el, taizé-i énekek között. Miserendünk mi­att mi nem tudjuk pon­to­san akkor tartani, amikor a szervezők javasolják, de mégis nagyjából alkalmazkodunk a kö­zös időponthoz, hogy együtt imádkozzunk Kárpát-medence-szerte, illetve hasonló időpontokban világszerte. így templomunkban a Krisz­tus Király-szent­ség­imádás NOVEMBER 23-ÁN SZOMBATON 16.30 – 17.15 KÖZÖTT LESZ A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. CSAT­LAKOZZUNK MI­NÉL TÖBBEN, I­MÁD­KOZZUNK EGYÜTT KIRÁLYUNK ELŐTT! Az előző két évben nagyon ke­ve­sen voltunk, öröm lenne, ha i­dén többen meghallanák a hívást… Ezen szentségimádás miatt viszont Ad­vent 1. vasárnapján ELMARAD a szent­ség­imádás. Mindenkit várunk szeretettel!

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­­­SÉT kérhetjük a JANUÁRI ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­­­­va lesz ismét.  

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 10, dec.. 8. lesz a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Óvodás szentmise

Lesz vasárnap 11.15-kor a Közösségi Házban. A következő alkalom nov. 17.-én lesz 11.20-kor, Szent Erzsébet-kenyér szenteléssel.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Neokatekumen csoport katekézise

Hétfőn és csütörtökön este 7-kor zajlik a katekézis-sorozat.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Október 20.
Évközi 29. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Missziós vasárnap és persely

Vasárnap, a missziók nemzetközi világnapján a per­­sely­gyűj­­­tést Ró­má­ba to­váb­­bít­juk, a missziók javára. Kér­jük, adakozzon min­denki szíve és lehetősége sze­rint, nem fe­lejt­ve, hogy 50 éven át mi is az egy­há­zi élet számos területén fő­leg ab­ból éltünk, amit nyu­­gati hívek ezen a vasárnapon és sok­szor más­kor is ne­künk gyűj­töttek! Most már rajtunk a sor, hogy mi segítsünk még szegényebb országokban ke­­­­resz­tény test­vé­re­in­ken!

Házassági jubileum

Sok sze­­retettel kö­szönt­jük és ün­ne­pel­­jük a­zo­kat, akik elfogadták a meg­hí­vást, ill. sa­ját maguk je­lent­­keztek a ju­bi­láns há­za­­­sok ün­­ne­pére. Az ünnepet jövő év­ben ősszel is meg­tart­juk, már most kérjük, hogy akinek jövőre lesz há­zassági ju­bi­le­­uma, szá­mít­son rá! Szóljanak is olyan hoz­­­zá­­tar­­to­­zók­nak, akikről tud­nak, főleg a­zok­nak, akik nálunk há­za­sod­tak, de már nem itt lak­­­nak, ill. akik más­­hol kö­töt­ték há­zas­sá­­gu­kat, de most itt lak­nak. Ter­mészetesen a kö­zös ün­­­nep­lés mel­­lett to­vább­­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns há­zaspár az év­­for­du­ló­hoz közel külön is kér­jen családi szent­­­misét és ju­­­bi­­le­­u­­mi áldást. Hálás kö­szö­netem az előkészítőknek, kiemelten is Kutiné Dr. Kovács Mária képviselőnknek, a Karitásznak, a ministránsoknak, énekeseknek, szolgálattevőknek, se­gítőknek!

Baba-mama klub

A plébánia baba-mama klubja hétfőnként 10 órától szeretettel várja a még nem óvodás korú kisgyermekeket. A baba-mama klubba szívesen fogadunk megunt jó állapotú játékokat. Hálásan köszönjük!

Párkapcsolati műhely

November 15-16-án párkapcsolati műhely lesz a plébánián. Várjuk az érdeklődő há­zaspárok jelentkezését november 8-ig a plébánia irodájában, vagy a halasplebania@gmail.com címre. A rész­vé­te­li díj 1500 ft/fő, mely a szombati ebédet is tartalmazza. A program nov. 15-én pénteken 17-20, nov. 16-án szombaton 9-18 óra között zajlik.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn du. 16 órakor a Közösségi Házban.

Ünnepi szentmise az 56-os forradalom év­for­du­ló­ján

Október 23.-án este fél 6-kor. Bár ez a nap nem egy­házi ünnep, így sok templomban egyáltalán nincs meg­emlékezés, mi idén is i­mád­ko­zunk ha­zán­­kért, sza­­badságunkért, jö­vőn­kért, egyházunkért, a hősö­kért, a­kik 1956-ban vagy más alka­lom­mal é­­le­tük­kel, sza­bad­­sá­­guk és jogaik vesz­­té­sével fizettek, mert küzdöttek ha­zánk jövőjéért, a kommunizmus em­­ber- és ke­resz­tény­el­­le­nes igá­ja a­ló­li szaba­du­­­lásáért. NAGY MEG­TISZ­TEL­TETÉS, hogy idén a VÁROSI ÜN­NEP­SÉGEN a moziban ZSOLT ATYÁT kér­ték fel az ünnepi beszéd meg­tar­tá­sá­ra, amit ezúton is megköszön.

Tompai templombúcsú

Ok­tóber 23.-án 10-kor lesz, amelyre Geszler Péter atya szeretettel hív minket.

Kalocsán egyházmegyei csa­ládi nap

Egyházmegyei Csa­lád­találkozó lesz október 26-án Ka­lo­csán, a Nagyasszonyunk Katolikus In­téz­­ményben. A program de. 9 órától 15 órá­ig tart. Regisztrálni a Parázs Köz­pont Honlapján keresztül lehet október 18-ig.

Elsőgyónó és elsőál­do­zók

Ahogy azt a szülőkkel is meg­be­széltük múlt szombaton, azon első­gyó­nó- és áldozók számára, akik egy év a­latt készülnek fel a budapesti első­ál­do­zás­ra, november 8-án szombaton reggel 9-kor lesz újabb foglalkozás. Szinte mindenki itt volt, amit hálásan kö­szö­nök! Aki hiányzott, az is kapcsolódjon be a következő alkalommal. MINDEN ELSŐGYÓNÁSRA ÉS ELSŐÁLDOZÁSRA KÉ­SZÜLŐ GYERMEK SZÁMÁRA PEDIG A KÖZÖS ALKALOM NOVEMBER 16.-ÁN DU. 3-TÓL AZ ESTI MISÉIG LESZ, majd november 30-án is a kézműves adventi délután, amelyet később részletesebben is hirdetünk.   

NE FELEDJÜK SZOM­BAT ÉJJEL AZ ÓRA­ÁL­LÍ­TÁST!

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­­SÉT kérhetjük a JANUÁRI ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­­­va lesz ismét.  

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 10, dec. 8. lesz a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Mindenszentek és Halottak napja

November 1.-jén Min­den­­­­szen­­­tek fő­ün­n­­­­e­pe.  Vagyis a szent­mi­sék Min­den­szen­tek (minden üdvözült) tisz­­te­le­té­re, ünnepére lesznek (tehát NEM HA­LOTTAK NAPI MISE!!! SEM­MI KÖ­ZE HOZ­ZÁ! U­gyan­is az no­vem­ber 2.-a!!!). Mint tudjuk, 6 éve Ferenc pápa ren­de­le­­tére MIN­­DEN­SZEN­TEK ÜN­­NEPE KÖTELEZŐ FŐ­ÜNNEPPÉ VÁLT HAZÁNKBAN IS (ha­son­lóan, ahogy ja­nu­árban már Víz­­ke­reszt fő­ün­ne­pe is kötelező ünnep a nap­­­ján, 6.-án, nem pe­dig vasárnapra át­helyezve!), ezzel leg­a­láb­bis ezen két ün­­­nep tekintetében hely­reállt a rend, amit a kommunizmus idején kény­szer­ből vál­toztattak meg. Ez azt je­len­ti, hogy Mindenszentek főünnepe és Víz­ke­reszt is a napján tartva, o­lyan súlyú ün­neppé vált Ma­gyar­or­szá­gon is, mint Ka­­­rá­csony, Újév és Nagy­­bol­­dog­asszony.

Nov. 1.-én du. 2-kor, ha jó az időjárás, Min­denszentek-napi szentmisét tartunk a te­me­tő­ben, a szentmise végén pe­dig imádság lesz az elhunytakért. Ha rossz időjárás van, akkor szentmisét nem tartunk és csak az imádság lesz elvégezve (ha azonban mise nincs, a halotti ima NEM HELYET­TE­SÍ­TI A SZENT­­MISÉN VA­­­LÓ RÉSZTVÉTELT!!). 13-14 óra között és az ima után le­he­tő­ség van sír­emlékek meg­áldására.

A november 1-i temetői szentmisére idén is köszönettel kérjük a mi­nis­trán­sok részvételét! Ugyanakkor kér­jük szépen, hogy a ministránsok 13.15-re legyenek a plébánián a ministránsruhák kiválasztásáért, fel­vé­te­lé­ért és onnan gyalog megyünk ki a temetőbe. Ha valaki mégis csak később tud­na csatlakozni, ahogy tavaly is volt rá példa, nyugodtan jöjjön fel ministrálni mi­nistránsruha nélkül is!

No­vem­­ber 2.-án Halottak nap­ján reg­gel 7-kor is van szent­­mi­se, el­huny­ta­kért, elh. lelkipásztorainkért. Este fél 6-kor ÜNNEPI HALOTTAK NAPI MISE MIN­­­­DEN ELHUNYT­ÉRT és azo­­kért, a­kik­­ről már senki sem emlékezik meg. Az esti ün­nepi nagymiséhez kü­­lön Li­be­ra-szertartást kapcsolunk min­den el­­hunyt sze­ret­­te­in­kért. Tel­jes bú­­csú nyer­he­tő a szo­­kásos feltételek mellett.

Idén Halottak napja, nov. 2 szombatra esik. Így a szombat esti, fent említett nagy­mise Halottak napján minden egyhunytért NEM A VASÁRNAPRÓL LESZ, vagyis jelen esetben a szombat esti ünnepi mise nem érvényes va­sár­nap­ra! Nov. 1 és 2. is a TEMPLOMBAN LESZNEK A SZENTMISÉK!

Óvodás szentmise

Lesz vasárnap 11.15-kor a Közösségi Házban. A következő alkalom nov. 17.-én lesz 11.20-kor, Szent Erzsébet-kenyér szenteléssel.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Szeptember 29.
Évközi 26. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Szentírás vasárnapja

Ter­mé­szetesen a Bib­liát mindig ün­ne­pel­jük, he­lyes, ha gyakran ol­vas­suk. Mégis Szent Jeromos nagy bib­lia­for­dí­tó és ma­­gya­­rázó ünnepéhez közeli va­sár­na­pon min­den évben meg­ünnepeljük a Szent­­­­­í­rás va­sárnapját: ez ma van.

Templomunk fel­szen­te­lé­­­sé­nek főünne­pe

Templomunk fel­szen­te­lé­­­sé­nek főünne­pe, október 6, idén hatalmas ünnep, a vi­­­lág­hírű Częstochowa-i kegy­­­­hely igaz­ga­tó­ja tartja.

Sajnos az utóbbi időben ennek ün­nep­lé­­­se tem­plo­munk­ban valamely okból elmaradt. Ez a nap a saját tem­plomban egyéb­ként kötelező főünnep, de nem is a kö­te­­le­ző­sé­gen van a hangsúly, ha­nem a templomunk sze­re­te­tén, születésnapi felköszöntésén. Ez egyfajta má­­so­­­dik bú­csú, a búcsúval egyenrangú ünnep. És ez a nap templomunk esetében is­mert, október 6. Idén és jövőre, 2019-2020-ban, a templom 250 évének ün­ne­pi évében már nagyon is szeretnénk hangsúlyosan ünnepelni. A szokott fel­té­telek mel­lett teljes búcsúval jár. Idén ez alkalomból templomunkban mu­tat be ezüstmisét ok­tó­ber 6-án du. 4 órakor Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes atya, az évente több millió zarándok ál­tal fel­ke­re­sett Często­chowa-i kegyhely - Lengyelország lelki fővárosa – ko­los­to­rá­nak házfőnöke Az ün­ne­pi szent­misén köz­re­mű­kö­dik és a szentmise foly­ta­tá­saként még további fél órás hangversenyt ad a tem­plom­­ban a Ma­gyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara.

Marian Adam Waligóra pálos szerzetest 1994-ben szentelték pappá Częs­to­cho­­wában. Fiatal szerzetesként ma­gya­rul is tanult a magyar alapítású rend gyö­kerei miatt, valamint a magyarországi pálosokkal való kapcsolattartás ér­de­­kében. Pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos ko­lostorba került, és ott végzett egy é­ven keresztül lelkipásztori szolgálatot, el­mélyítve ezalatt magyar nyelvi, történelmi és kulturális ismereteit.

Len­gyelország nemzeti kegyhelyére, Częstochowába, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték: 2014-ig a kegy­hely igazgatóhelyettese volt, 2014-ben a kolostor házfőnökhelyettese, majd (97.) házfőnöke lett: a pálos rend leg­na­gyobb kolostorának, több mint száz szerzetesnek elöljárója. Aki csak teheti, jöjjön el megünnepelni tem­plo­munk születésnapját, és nagyszerű kivételes vendégünket fogadni, ezüstmisés áldásában részesülni!

Október 6-án így értelemszerűen este fél 6-kor már NEM LESZ ÚJABB SZENTMISE!

Házassági jubileum

Idén október 20-án a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Rózsafüzér

Októberben, ha van­nak jelen érdeklődő imádkozók, min­den hét­­köz­nap rózsafüzér-ima van a Ró­­zsafüzér Társulat ve­­ze­­té­sé­vel a szentmise előtt. A ró­zsafüzér imád­ság­ba szívesen beillesztjük a testvéreik ima­szán­dékait.

Rózsafüzér Királynője

Rózsafüzér Királynője ünnepe lesz október 7.-án, jövő hét hétfőn. Ezen a napon, akár hétköznapra, a­kár vasárnapra esik, lehetőség van rózsafüzérek és a Rózsafüzér Társulat ünnepélyes megáldására. Az ünnepen a szentmise keretében lesz alkalom rózsafüzéreket megáldatni, és a szentmisében a Rózsafüzér Társulat jelenlévő tag­jai is külön áldást kapnak. Hozzunk meg­ál­da­ni rózsafüzéreket!

Magyarok Nagy­asszo­nya

Magyarok Nagy­asszo­nya ünnepe lesz október 8.-án, kedden! Min­­­den­­kit vá­runk nem­zetünk egyik leg­na­gyobb ün­­nepére. Ne feledjük: év­századokig a Bol­dog­asszony A­nyánk volt nem­zeti him­­nu­szunk! A szentmisét A TEMPLOMBAN, A MAGYAROK NAGYASSZONYA OLTÁRNÁL FOGJUK TARTANI!

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson elsőáldozás

A tanév elején még egy utolsó kört teszünk és hirdetjük, főleg azért, mert pl. Harkakötönyből jelentős érdeklődés mutatkozott még. HA VAN MÉG OLYAN GYERMEK, BÁRMELY ISKOLÁBÓL, AKI LEGALÁBB HARMADIKOS, DE LEHET NAGYOBB IS, VAGY AKÁR MÉG KERESZTELETLEN IS, ÉS SZERETNE EZEN KIVÉTELES ALKALOMMAL MINDÖSSZE EGY ÉV A­LATT FELKÉSZÜLNI AZ ELSŐ SZENTGYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA, HOGY A BUDAPESTI EUCHARISZTIKUS KON­GRESSZUSON LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ, LEGYEN SZÍVES LEGKÉSŐBB HÁROM HÉTEN BELÜL, VAGYIS SZEP­TEM­BER 21.-IG EZT A SZÁNDÉKÁT JELEZNI, LEHETŐLEG SZEMÉLYESEN ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN ÁT, DE EGYEZTETVE SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉST IS ZSOLT ATYÁVAL. Számukra természetesen lesz egy nem túl megerőltető, de mégiscsak elvégzendő plébániai felkészülés is.

AKIK MÁR JELENTKEZTEK A BUDAPESTI ELSŐÁLDOZÁSRA, VAGY 2020-AS ITT­HONI ELSŐÁLDOZÁSRA, HÁROM KA­TE­GÓ­RI­ÁBA TARTOZNAK:

AKIK MÁR A TELJES FELKÉSZÜLÉST ELVÉGEZTÉK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN LEHETTEK VOLNA ELSŐ­ÁL­DO­ZÓK, DE ELHALASZTOTTÁK, AZOK SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEBB TEENDŐ EGYELŐRE NINCS, AZT LESZÁMÍTVA, HOGY A KÖZELJÖVŐBEN VÉGEZZÉK EL TANÉV ELEJI SZENTGYÓNÁSUKAT ÉS TERMÉSZETESEN JÁRJANAK SZENT­­MISÉRE. Az ő szüleik számára csak akkor lesz külön szülői értekezlet, amikor érdemlegesen új in­for­má­­ci­ó­kat kapunk.

AKIK A FELKÉSZÜLÉS FELÉNÉL TARTANAK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐGYÓNÓK, ÉS JÖVŐRE LESZ­­­NEK ELSŐÁLDOZÓK (ÉS ITT TULAJDONKÉPPEN MINDEGY, HOGY ITTHON, VAGY PESTEN LESZNEK VÁ­LASZ­­TÁ­SUK SZERINT ELSŐÁLDOZÓK), FOLYTASSÁK SZÉPEN A FELKÉSZÜLÉST A KATOLIKUS ÉS A KÖZ­PON­TI ISKOLÁBAN, (más iskolából való köztük jelenleg nincs), RÖVIDESEN A HITOKTATÓVAL EGYEZTETVE VÉ­GEZ­ZÉK EL TANÉV ELEJI GYÓNÁSUKAT, ÉS A HAVI EGY KÖZÖS FELKÉSZÜLÉSI ALKALMON VEGYENEK RÉSZT A PLÉBÁNIÁN. Az ő szüleik számára – budapesti elsőáldozók esetén – csak akkor lesz külön szülői értekezlet, ami­kor érdemlegesen új in­for­má­ci­ó­kat kapunk, az itthoni elsőáldozók esetén valamikor kora tavasszal.

AKIK ARRA JELENTKEZTEK, VAGY MÉG MOST HÁROM HÉTEN BELÜL JELENTKEZNEK, HOGY EGY ÉV ALATT KÉ­SZÜL­JENEK FEL A GYÓNÁSRA ÉS ÁLDOZÁSRA IS, ÉS BUDAPESTEN LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, HARMADI­KO­SOK VAGY NAGYOBBAK, AKIKNEK ELMARADT MÉG AZ ELSŐGYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS, AZ ELŐZETES TÁ­JÉ­KOZ­TA­TÁSNAK ÉS FEBRUÁRBAN KÜLDÖTT LEVELEMNEK MEGFELELŐEN, A PLÉBÁNIÁN LESZ KB. 2 HE­TEN­TE EGY ÓRÁS KIS FOGLALKOZÁS, VALAMINT A HAVI EGY KÖZÖS ALKALOM. Az ő szüleiknek lesz egy meg­­beszélés, rövid szülői értekezlet a jelentkezési határidő lejártával a felkészüléssel kapcsolatban, szep­tem­ber 30.-án, HOLNAP este 6-kor a Közösségi Házban, majd amint érdemi információkat ka­punk, még egy később a bu­da­pes­ti tennivalókkal kapcsolatosan.

Jelentkezés itthoni, a megszokott módon történő első gyónásra és áldozásra

Ter­­mészetesen lehetséges jelentkezni a megszokott módon zajló, nem budapesti elsőgyónási és elsőáldozási fel­ké­szítésre is. Akik nem Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és nem felgyorsított, egy éves fel­készüléssel akarnak a szentségekben részesülni, hanem a szokott módon, 2020-ban elsőgyónók és 2021-ben el­ső­áldozók kívánnak lenni. Vagyis azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak első­gyó­nók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szent­sé­gek­hez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szol­gá­lat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy akik a szokott, itthoni, normál ritmusú két tanéves felkészülést választják, a har­ma­dikosok vagy olyan nagyobbak, akiknek elmaradt, elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyó­násuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a je­lentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­­zati iskolákban tanulóknak pedig, akik a mi plébániánkhoz tartoznak, a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­­LYE­SEN EGYEZ­TET­NI.

Esetleg új bérmálási csoport

A nyáron volt, akikkel beszélgetve, felmerült annak igénye, hogy ha kel­­lő számú érdeklődő és jelentkező lenne, ne várjunk a jövő évig, hanem párhuzamosan elkezdhetné a fel­ké­szü­lést egy újabb bérmálási csoport is. Zsolt atya nyitott a gondolatra, hogy ha nem csak 2-3 érdeklődő részéről merül ez fel, péntek késő du-i vagy szombat reggeli időpontban vállalná egy újabb bérmálási felkészítő csoport el­in­dí­tá­sát is. Kérjük, ha van erre igény, jelezzük. Ha nincs elég jelentkező, akkor marad a szabályos, kétévenkénti, vagyis jö­vő őszi új indulás. Sze­re­tet­­tel vár­juk tehát azok jelentkezését, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2021. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. Jelentkezhetnek olyanok is, a­kik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével e­zekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene fel­vi­lá­go­sí­tani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT ké­rünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai vagy kö­zép­is­ko­lá­sai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az újak jelentkezési határideje október 1. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Kalocsán szinodusi gyűlés és egyházmegyei családi nap

Szinódusi Találkozó lesz Kalo­csán október 19-én szombaton 14 órától a Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben. Témája a készülő Eucha­risz­tikus Kongresszus, nagyon sok konkrét információval. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Regisztálni a Parázs Központ Honlapján lehet október 13-ig.

Egyházmegyei Családtalálkozó lesz október 26-án Kalocsán, szintén a Nagyasszonyunk Katolikus Intéz­ményben. A program de. 9 órától 15 óráig tart. Regisztrálni a Parázs Központ Honlapján keresztül lehet október 18-ig.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

Az esti szentmisék szeptember 1-től 17:30-kor kezdődnek!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Szeptember 8.
Évközi 23. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Kisboldogasszony ünnepe

Az idén ki­­­vételesen vasárnapra esne, de mivel Ma­­gyar­országon nem főünnep rangban vagy, e­zért i­dén alapvetően elmaradna. Mi úgy dön­töt­tünk, hogy emiatt szeptember 9.-én, HÉT­FŐ ESTE utó­lag megtartjuk, a hétfői misét er­ről az ünnepről vesszük Má­ria szü­letés­nap­ja tisz­teletére.

Szent Kereszt felmagasztalá­sá­nak ünnepe

Szombaton Szent Kereszt Fel­ma­gasztalásának ün­ne­pe, az egyik leg­na­gyobb köznapra eső ünnepünk. Este fél 6-kor lesz ün­nepi szentmise. Vagyis a szombati szentmisét Szent Kereszt ünnepéről és nem a vasárnapról vesszük. EZ OKBÓL ÉS MIN­DEN AL­KA­LOMMAL, AMIKOR ÜNNEP E­SIK SZOM­BAT­RA, A SZOMBAT ESTI MISE CSAK AK­KOR ÉRVÉNYES VASÁRNAPRA, HA TÉNY­LEG VALAMI SÚLYOS OKBÓL NEM TUDUNK VA­SÁRNAP IS EL­JÖN­NI MISÉRE – HISZEN A SZOM­BATI MISE ILYENKOR NEM A VA­SÁR­NAP­RÓL, HA­NEM AZ AKKORRA ESŐ ÜN­NEP­RŐL VAN.

Fájdalmas Szűzanya ünnepe

Fájdalmas Szűzanya ünnepe is i­dén vasárnapra, jövő hétre esik, ezért ugyan­úgy elmaradna, mi pedig a 16-i hétfő esti misét vesszük majd. erről az ünnepről.

Harkakötönyi búcsú, 50 év

Míg a mi templomunk 250 éves jubileumát ünnepli, a har­­kakötönyi kis templom idén 50 éves. Az idei bú­­csún erre is emlékezünk. Szent Kereszt fel­ma­­gasz­talása ünnepe tiszteletére, szeptember 15.-én vasárnap du. 3-kor tartjuk a búcsút. Idén az ünnepi szent­mi­sét Gyulay Endre nyugal­ma­zott szegedi püspök úr tartja. A harkakötönyi i­de­i 50 éves búcsúra mindenkit nagy sze­retettel hívunk ünnepelni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 15.-ÉN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra. Szinte minden iskolásnak (csak az újaknak nem) még májusban írott meghívót is küldtem az alkalomra.

Templomunk felszentelésének főünnepe

Templomunk felszentelésének főünnepe, október 6, idén hatalmas ünnep, a vi­lághírű Częstochowa-i kegyhely igazgatója tartja: Sajnos az utóbbi időben ennek ün­nep­lé­­se templo­munk­ban valamely okból elmaradt. Ez a nap a saját templomban egyébként kötelező főünnep, de nem is a kö­te­le­ző­sé­gen van a hangsúly, hanem a templomunk szeretetén, születésnapi felköszöntésén. Ez egyfajta má­­so­­dik búcsú, a búcsúval egyenrangú ünnep. És ez a nap templomunk esetében ismert, október 6. Idén és jövőre, 2019-2020-ban, a templom 250 évének ünnepi évében már nagyon is szeretnénk hangsúlyosan ünnepelni. A szokott feltételek mel­lett teljes búcsúval jár. Idén ez alkalomból templomunkban mutat be ezüstmisét ok­tó­ber 6-án du. 4 órakor Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes atya, az évente több millió zarándok ál­tal felkeresett Często­chowa-i kegyhely - Lengyelország lelki fővárosa - kolostorának házfőnöke Az ün­ne­pi szentmisén köz­re­mű­kö­dik és a szentmise folytatásaként még további fél órás hangversenyt ad a tem­plom­ban a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara.

Marian Adam Waligóra pálos szerzetest 1994-ben szentelték pappá Częstochowában. Fiatal szerzetesként ma­gya­rul is tanult a magyar alapítású rend gyökerei miatt, valamint a magyarországi pálosokkal való kapcsolattartás ér­de­kében. Pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett egy é­ven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve ezalatt magyar nyelvi, történelmi és kulturális ismereteit.

Lengyelország nemzeti kegyhelyére, Częstochowába, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték: 2014-ig a kegyhely igazgatóhelyettese volt, 2014-ben a kolostor házfőnökhelyettese, majd (97.) házfőnöke lett: a pálos rend legnagyobb kolostorának, több mint száz szerzetesnek elöljárója. Aki csak teheti, jöjjön el megünnepelni tem­plo­munk születésnapját, és nagyszerű kivételes vendégünket fogadni, ezüstmisés áldásában részesülni!

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia tavaly visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását. Azonban fel­­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak a mi plébániánkhoz, ide járnak, ter­mészetesen to­vább­ra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket mi­sé­re, ministrálni, min­den szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kom­mu­ni­káció a hittanórán ke­resztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az ön­kor­mányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek kö­zül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek el­ső­gyó­nás­ra és áldozásra való fel­készítésre, a nyolcadikosok pedig az esetleges új bér­málási cso­port­ba (lásd mind­járt a további hirdetést) szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson elsőáldozás

A tanév elején még egy utolsó kört teszünk és hirdetjük, főleg azért, mert pl. Harkakötönyből jelentős érdeklődés mutatkozott még. HA VAN MÉG OLYAN GYERMEK, BÁRMELY ISKOLÁBÓL, AKI LEGALÁBB HARMADIKOS, DE LEHET NAGYOBB IS, VAGY AKÁR MÉG KERESZTELETLEN IS, ÉS SZERETNE EZEN KIVÉTELES ALKALOMMAL MINDÖSSZE EGY ÉV A­LATT FELKÉSZÜLNI AZ ELSŐ SZENTGYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA, HOGY A BUDAPESTI EUCHARISZTIKUS KON­GRESSZUSON LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ, LEGYEN SZÍVES LEGKÉSŐBB HÁROM HÉTEN BELÜL, VAGYIS SZEP­TEM­BER 21.-IG EZT A SZÁNDÉKÁT JELEZNI, LEHETŐLEG SZEMÉLYESEN ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN ÁT, DE EGYEZTETVE SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉST IS ZSOLT ATYÁVAL. Számukra természetesen lesz egy nem túl megerőltető, de mégiscsak elvégzendő plébániai felkészülés is.

AKIK MÁR JELENTKEZTEK A BUDAPESTI ELSŐÁLDOZÁSRA, VAGY 2020-AS ITT­HONI ELSŐÁLDOZÁSRA, HÁROM KA­TE­GÓ­RI­ÁBA TARTOZNAK:

 • AKIK MÁR A TELJES FELKÉSZÜLÉST ELVÉGEZTÉK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN LEHETTEK VOLNA ELSŐ­ÁL­DO­ZÓK, DE ELHALASZTOTTÁK, AZOK SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEBB TEENDŐ EGYELŐRE NINCS, AZT LESZÁMÍTVA, HOGY A KÖZELJÖVŐBEN VÉGEZZÉK EL TANÉV ELEJI SZENTGYÓNÁSUKAT ÉS TERMÉSZETESEN JÁRJANAK SZENT­­MISÉRE. Az ő szüleik számára csak akkor lesz külön szülői értekezlet, amikor érdemlegesen új in­for­má­­ci­ó­kat kapunk.
 • AKIK A FELKÉSZÜLÉS FELÉNÉL TARTANAK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐGYÓNÓK, ÉS JÖVŐRE LESZ­­­NEK ELSŐÁLDOZÓK (ÉS ITT TULAJDONKÉPPEN MINDEGY, HOGY ITTHON, VAGY PESTEN LESZNEK VÁ­LASZ­­TÁ­SUK SZERINT ELSŐÁLDOZÓK), FOLYTASSÁK SZÉPEN A FELKÉSZÜLÉST A KATOLIKUS ÉS A KÖZ­PON­TI ISKOLÁBAN, (más iskolából való köztük jelenleg nincs), RÖVIDESEN A HITOKTATÓVAL EGYEZTETVE VÉ­GEZ­ZÉK EL TANÉV ELEJI GYÓNÁSUKAT, ÉS A HAVI EGY KÖZÖS FELKÉSZÜLÉSI ALKALMON VEGYENEK RÉSZT A PLÉBÁNIÁN. Az ő szüleik számára – budapesti elsőáldozók esetén – csak akkor lesz külön szülői értekezlet, ami­kor érdemlegesen új in­for­má­ci­ó­kat kapunk, az itthoni elsőáldozók esetén valamikor kora tavasszal.
 • AKIK ARRA JELENTKEZTEK, VAGY MÉG MOST HÁROM HÉTEN BELÜL JELENTKEZNEK, HOGY EGY ÉV ALATT KÉ­SZÜL­JENEK FEL A GYÓNÁSRA ÉS ÁLDOZÁSRA IS, ÉS BUDAPESTEN LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, HARMADI­KO­SOK VAGY NAGYOBBAK, AKIKNEK ELMARADT MÉG AZ ELSŐGYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS, AZ ELŐZETES TÁ­JÉ­KOZ­TA­TÁSNAK ÉS FEBRUÁRBAN KÜLDÖTT LEVELEMNEK MEGFELELŐEN, A PLÉBÁNIÁN LESZ KB. 2 HE­TEN­TE EGY ÓRÁS KIS FOGLALKOZÁS, VALAMINT A HAVI EGY KÖZÖS ALKALOM. Az ő szüleiknek lesz egy meg­­beszélés, rövid szülői értekezlet a jelentkezési határidő lejártával a felkészüléssel kapcsolatban, szep­tem­ber 30.-án este 6-kor a Közösségi Házban, majd amint érdemi információkat kapunk, még egy később a bu­da­pes­ti tennivalókkal kapcsolatosan.

Jelentkezés itthoni, a megszokott módon történő első gyónásra és áldozásra

Ter­­mészetesen lehetséges jelentkezni a megszokott módon zajló, nem budapesti elsőgyónási és elsőáldozási fel­ké­szítésre is. Akik nem Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és nem felgyorsított, egy éves fel­készüléssel akarnak a szentségekben részesülni, hanem a szokott módon, 2020-ban elsőgyónók és 2021-ben el­ső­áldozók kívánnak lenni. Vagyis azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak első­gyó­nók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szent­sé­gek­hez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szol­gá­lat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy akik a szokott, itthoni, normál ritmusú két tanéves felkészülést választják, a har­ma­dikosok vagy olyan nagyobbak, akiknek elmaradt, elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyó­násuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a je­lentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­­zati iskolákban tanulóknak pedig, akik a mi plébániánkhoz tartoznak, a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­­LYE­SEN EGYEZ­TET­NI.

Esetleg új bérmálási csoport

A nyáron volt, akikkel beszélgetve, felmerült annak igénye, hogy ha kel­­lő számú érdeklődő és jelentkező lenne, ne várjunk a jövő évig, hanem párhuzamosan elkezdhetné a fel­ké­szü­lést egy újabb bérmálási csoport is. Zsolt atya nyitott a gondolatra, hogy ha nem csak 2-3 érdeklődő részéről merül ez fel, péntek késő du-i vagy szombat reggeli időpontban vállalná egy újabb bérmálási felkészítő csoport el­in­dí­tá­sát is. Kérjük, ha van erre igény, jelezzük. Ha nincs elég jelentkező, akkor marad a szabályos, kétévenkénti, vagyis jö­vő őszi új indulás. Sze­re­tet­­tel vár­juk tehát azok jelentkezését, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2021. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. Jelentkezhetnek olyanok is, a­kik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével e­zekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene fel­vi­lá­go­sí­tani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT ké­rünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai vagy kö­zép­is­ko­lá­sai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az újak jelentkezési határideje október 1. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Elsőgyónó és elsőáldozó ruhák visszaadása

A tanév kezdetén újra hirdetjük, hogy még mindig van­nak, akik nem hozták vissza az elsőgyónó vagy elsőáldozó ruhákat. Kérjük szépen, hogy mielőbb, rendbe téve hoz­zuk vissza. Erre lehetőség van minden nap a szentmisék előtt és u­­tán, 17-17.30 közt és kb. 18-kor pár percig, vagy délelőtt 9-11 között az irodába. Feltétlenül í­ras­suk fel, hogy visszaadtuk. Kérjük szépen, szóljunk azoknak is, akik ma nem jöttek el, hogy a ruhákat hozzák vissza. Köszönjük.

Házassági jubileum

Idén október 20-án a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Csütörtöki szentségimádások

A kedves hívek kérésére ismét elkezdjük a csütörtök du-i szent­ség­imá­­dásokat, még nem a héten, hanem csak szeptember 19.-én. Szentségkitétel kb. 11.55-kor lesz és tart a szent­mi­se kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Szeptember utolsó vasárnapján a 10 órai szentmisében az időseket is meg­ün­ne­pel­jük, de a többi misén is köszöntjük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idő­sek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­­ső szombaton vagy vasárnapon. Tavalyelőzz úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kez­de­­ményezéshez. Ezért idén is – most nem októberben, hanem az utolsó szeptemberi vasárnapon - a 10-es szent­mi­sében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit sze­re­tet­tel várunk, hívjuk is is­me­rő­se­in­ket erre az al­­ka­lom­ra. 

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

Az esti szentmisék szeptember 1-től 17:30-kor kezdődnek!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Szeptember 1.
Évközi 22. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Kisboldogasszony ünnepe

Az idén ki­­vételesen jövő vasárnapra esne, de mivel Ma­gyar­országon nem főünnep rangban vagy, ezért i­dén alapvetően elmaradna. Mi úgy döntöttünk, hogy emiatt szeptember 9.-én HÉTFŐ ESTE utó­lag megtartjuk, a hétfői misét erről az ünnepről vesszük Má­ria szü­letés­nap­ja tiszteletére.

Esti szentmisék szeptember 1-től 17.30-kor

Szeptember 1.-től, az esti szent­­­misék fél 6-kor kezdődnek, hét­köz­­nap és va­­sárnap egy­aránt.

Mellékoltár képünk

Nagyboldog­asszony és Szent István király főünnepére im­már végre elkészült mel­lék­oltárunk Magyarok Nagy­asszonya - Szent István festményének fel­újí­tása, restaurálása. A Szűzanya magyar tör­té­nel­mi ábrázolása fölött pedig ott látható a Częs­to­chowa-i (Jasna Góra-i) Szűzanya freskója, len­gyel testvéreink leg­szeretettebb Szűzanya áb­rá­zolása. Nagyon sok munka volt az ol­tár­kép­pel, nagyon sokba került, de az eredmény gyö­nyö­rű lett. Mint kiderült, a festmény Joseph Fran­cis Falconer (Buda) munkája. A Falkoner fes­tő­család skót ere­detű magyar művészcsalád volt. Istennek hála! A jószívű adakozóknak kö­szön­jük eddigi segítségüket, és kö­szö­nettel fogadjuk további támogatásaikat templomunk szépüléséhez!

Forráspont

Fiatalok jelentkezését várjuk szeretettel a „Forráspont” ifjúsági eucharisztikus napra, melyet szep­tember 21-én tartanak a budapesti BOK Csarnokban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való ké­szü­let jegyében. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkársága „Forráspont – Még egy nap Jé­zussal” címmel ifjúsági eucharisztikus napra hívja a fiatalokat szeptember 21-én, szombaton a budapesti BOK Csar­nokba. Mi a Forráspont? Találkozási lehetőség Jézussal, aki velünk maradt az Oltáriszentségben. Lesz zenés di­csőítés, tanítás, tanúságtételek, pódiumbeszélgetés, szentmise Mohos Gábor esztergom-budapesti se­géd­püs­pök­kel, valamint szentségimádás.

A programra elsősorban a 15 és 30 év közötti fiatalokat hívják és várják. A találkozó vendége lesz Cristina nővér, az olasz The Voice tehetségkutató műsor győztese; Kovács András Péter humorista, író; Papp Miklós gö­rög­ka­to­li­kus pap; Pulay Eszter aerobikedző; Dánielfy Gergely énekes, valamint Fábry Kornél, a NEK főtitkára.

Időpont: 2019. szeptember 21., szombat, 14-től 20 óráig. Helyszín: BOK Csarnok (1146 Budapest, Dózsa György út 1.). Kapunyitás: 13 óra.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, a helyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött.

https://www.iec2020.hu/hu/forraspont

A tavalyi évhez hasonlóan közös buszt fogunk indítani (ingyenes), ezért is fontos, hogy minél hamarabb je­lent­kez­ze­nek a fiatalok és lássuk mennyien leszünk!

Harkakötönyi búcsú, 50 év

Míg a mi templomunk 250 éves jubileumát ünnepli, a harkakötönyi kis templom idén 50 éves. Az idei búcsún erre is emlékezünk. Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe tiszteletére, szeptember 15.-én vasárnap du. 3-kor tartjuk a búcsút. Idén az ünnepi szentmisét Gyulay Endre nyugalmazott szegedi püspök úr tartja. A harkakötönyi idei 50 éves búcsúra mindenkit nagy szeretettel hívunk ünnepelni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 15.-ÉN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra. Szinte minden iskolásnak (csak az újaknak nem) még májusban írott meghívót is küldtem az alkalomra.

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia tavaly visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását. Azonban fel­­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak a mi plébániánkhoz, ide járnak, ter­mészetesen to­vább­ra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket mi­sé­re, ministrálni, min­den szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kom­mu­ni­káció a hittanórán ke­resztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az ön­kor­mányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek kö­zül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek el­ső­gyó­nás­ra és áldozásra való fel­készítésre, a nyolcadikosok pedig az esetleges új bér­málási cso­port­ba (lásd mind­járt a további hirdetést) szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson elsőáldozás

A tanév elején még egy utolsó kört teszünk és hirdetjük, főleg azért, mert pl. Harkakötönyből jelentős érdeklődés mutatkozott még. HA VAN MÉG OLYAN GYERMEK, BÁRMELY ISKOLÁBÓL, AKI LEGALÁBB HARMADIKOS, DE LEHET NAGYOBB IS, VAGY AKÁR MÉG KERESZTELETLEN IS, ÉS SZERETNE EZEN KIVÉTELES ALKALOMMAL MINDÖSSZE EGY ÉV A­LATT FELKÉSZÜLNI AZ ELSŐ SZENTGYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA, HOGY A BUDAPESTI EUCHARISZTIKUS KON­GRESSZUSON LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ, LEGYEN SZÍVES LEGKÉSŐBB HÁROM HÉTEN BELÜL, VAGYIS SZEP­TEM­BER 21.-IG EZT A SZÁNDÉKÁT JELEZNI, LEHETŐLEG SZEMÉLYESEN ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN ÁT, DE EGYEZTETVE SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉST IS ZSOLT ATYÁVAL. Számukra természetesen lesz egy nem túl megerőltető, de mégiscsak elvégzendő plébániai felkészülés is.

AKIK MÁR JELENTKEZTEK A BUDAPESTI ELSŐÁLDOZÁSRA, VAGY 2020-AS ITT­HONI ELSŐÁLDOZÁSRA, HÁROM KA­TE­GÓ­RI­ÁBA TARTOZNAK:

 • AKIK MÁR A TELJES FELKÉSZÜLÉST ELVÉGEZTÉK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN LEHETTEK VOLNA ELSŐ­ÁL­DO­ZÓK, DE ELHALASZTOTTÁK, AZOK SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEBB TEENDŐ EGYELŐRE NINCS, AZT LESZÁMÍTVA, HOGY A KÖZELJÖVŐBEN VÉGEZZÉK EL TANÉV ELEJI SZENTGYÓNÁSUKAT ÉS TERMÉSZETESEN JÁRJANAK SZENT­­MISÉRE. Az ő szüleik számára csak akkor lesz külön szülői értekezlet, amikor érdemlegesen új in­for­má­­ci­ó­kat kapunk.
 • AKIK A FELKÉSZÜLÉS FELÉNÉL TARTANAK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐGYÓNÓK, ÉS JÖVŐRE LESZ­­­NEK ELSŐÁLDOZÓK (ÉS ITT TULAJDONKÉPPEN MINDEGY, HOGY ITTHON, VAGY PESTEN LESZNEK VÁ­LASZ­­TÁ­SUK SZERINT ELSŐÁLDOZÓK), FOLYTASSÁK SZÉPEN A FELKÉSZÜLÉST A KATOLIKUS ÉS A KÖZ­PON­TI ISKOLÁBAN, (más iskolából való köztük jelenleg nincs), RÖVIDESEN A HITOKTATÓVAL EGYEZTETVE VÉ­GEZ­ZÉK EL TANÉV ELEJI GYÓNÁSUKAT, ÉS A HAVI EGY KÖZÖS FELKÉSZÜLÉSI ALKALMON VEGYENEK RÉSZT A PLÉBÁNIÁN. Az ő szüleik számára – budapesti elsőáldozók esetén – csak akkor lesz külön szülői értekezlet, ami­kor érdemlegesen új in­for­má­ci­ó­kat kapunk, az itthoni elsőáldozók esetén valamikor kora tavasszal.
 • AKIK ARRA JELENTKEZTEK, VAGY MÉG MOST HÁROM HÉTEN BELÜL JELENTKEZNEK, HOGY EGY ÉV ALATT KÉ­SZÜL­JENEK FEL A GYÓNÁSRA ÉS ÁLDOZÁSRA IS, ÉS BUDAPESTEN LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, HARMADI­KO­SOK VAGY NAGYOBBAK, AKIKNEK ELMARADT MÉG AZ ELSŐGYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS, AZ ELŐZETES TÁ­JÉ­KOZ­TA­TÁSNAK ÉS FEBRUÁRBAN KÜLDÖTT LEVELEMNEK MEGFELELŐEN, A PLÉBÁNIÁN LESZ KB. 2 HE­TEN­TE EGY ÓRÁS KIS FOGLALKOZÁS, VALAMINT A HAVI EGY KÖZÖS ALKALOM. Az ő szüleiknek lesz egy meg­­beszélés, rövid szülői értekezlet a jelentkezési határidő lejártával a felkészüléssel kapcsolatban, szep­tem­ber 30.-án este 6-kor a Közösségi Házban, majd amint érdemi információkat kapunk, még egy később a bu­da­pes­ti tennivalókkal kapcsolatosan.

Jelentkezés itthoni, a megszokott módon történő első gyónásra és áldozásra

Ter­­mészetesen lehetséges jelentkezni a megszokott módon zajló, nem budapesti elsőgyónási és elsőáldozási fel­ké­szítésre is. Akik nem Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és nem felgyorsított, egy éves fel­készüléssel akarnak a szentségekben részesülni, hanem a szokott módon, 2020-ban elsőgyónók és 2021-ben el­ső­áldozók kívánnak lenni. Vagyis azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak első­gyó­nók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szent­sé­gek­hez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szol­gá­lat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy akik a szokott, itthoni, normál ritmusú két tanéves felkészülést választják, a har­ma­dikosok vagy olyan nagyobbak, akiknek elmaradt, elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyó­násuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a je­lentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­­zati iskolákban tanulóknak pedig, akik a mi plébániánkhoz tartoznak, a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­­LYE­SEN EGYEZ­TET­NI.

Esetleg új bérmálási csoport

A nyáron volt, akikkel beszélgetve, felmerült annak igénye, hogy ha kel­­lő számú érdeklődő és jelentkező lenne, ne várjunk a jövő évig, hanem párhuzamosan elkezdhetné a fel­ké­szü­lést egy újabb bérmálási csoport is. Zsolt atya nyitott a gondolatra, hogy ha nem csak 2-3 érdeklődő részéről merül ez fel, péntek késő du-i vagy szombat reggeli időpontban vállalná egy újabb bérmálási felkészítő csoport el­in­dí­tá­sát is. Kérjük, ha van erre igény, jelezzük. Ha nincs elég jelentkező, akkor marad a szabályos, kétévenkénti, vagyis jö­vő őszi új indulás. Sze­re­tet­­tel vár­juk tehát azok jelentkezését, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2021. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. Jelentkezhetnek olyanok is, a­kik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével e­zekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene fel­vi­lá­go­sí­tani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT ké­rünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai vagy kö­zép­is­ko­lá­sai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az újak jelentkezési határideje október 1. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Hitoktatói megbeszélés

Hétfőn este szentmise után. Kérem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a kö­zös­ségi házba.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn 16 órakor a Közösségi házban.

Elsőgyónó és elsőáldozó ruhák visszaadása

A tanév kezdetén újra hirdetjük, hogy még mindig van­nak, akik nem hozták vissza az elsőgyónó vagy elsőáldozó ruhákat. Kérjük szépen, hogy mielőbb, rendbe téve hoz­zuk vissza. Erre lehetőség van minden nap a szentmisék előtt és u­­tán, 17-17.30 közt és kb. 18-kor pár percig, vagy délelőtt 9-11 között az irodába. Feltétlenül í­ras­suk fel, hogy visszaadtuk. Kérjük szépen, szóljunk azoknak is, akik ma nem jöttek el, hogy a ruhákat hozzák vissza. Köszönjük.

Házassági jubileum

Idén október 20-án a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Július 21.
Évközi 16. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Elsőgyónó és elsőáldozó ruhák visszaadása

Kérjük szépen, hogy az el­ső­áldozó és elsőgyónó ru­­há­kat rendbe téve hozzuk vissza. Erre lehetőség van minden nap a szentmisék előtt és u­­tán, 18-18.30 közt és kb. 19-kor pár percig, vagy délelőtt 9-11 között az irodába. Feltétlenül í­ras­suk fel, hogy visszaadtuk. Kérjük szépen, szóljunk azoknak is, akik ma nem jöttek el, hogy a ruhákat hozzák vissza. Köszönjük. Még elég sok ruhát nem kap­tunk vissza.  

Sebestyén Márta és Szamosi Sza­­bolcs kon­cert­je

A Filharmónia Ma­­gyarország minden év au­­gusz­tu­sá­ban ren­dezi OrgonaPont sorozatát. Az idén meg­­ren­de­zendő so­ro­zatban, nagy meg­tisz­tel­­te­tésünkre, Se­bes­tyén Márta nép­dal­éne­­kest is köszönthetjük Szamosi Szabolcs or­­go­­naművésszel 250 éves templomunkban. Au­­­gusztus 22.-én csütörtökön este 20 óra­­kor lesz ez a fantasztikus hang­ver­seny. A kon­certre be­lé­pő­je­gye­ket 2990 fo­rintért le­het vá­sá­rol­ni irodaidőben, vagy a szent­mi­­sék után közvetlenül. Diák és nyugdíjas jegy 10 % ked­vez­ménnyel. Ha valakinek lenne Fil­­har­mónia bérlete, annak is van ked­­vez­mé­nyes jegy. Éljünk ez­zel a rendkívüli le­he­­tő­­ség­gel.

Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklat

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a Szent Erzsébet templomba, augusztus 24.-én szombaton. Busz indul az alkalomra. 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 6-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Virágok dí­szí­tésre

Hálás kö­­szö­­­ne­­tem mind­azok­nak, akik sok szép cse­re­pes és vá­gott vi­rá­got hoz­­tak a dí­szí­tés­hez! Kö­szönöm szé­pen, és szívesen fo­ga­dunk a ké­­sőb­biek­ben is i­lyen és más se­gít­sé­get! Mos­­ta­nában in­kább vá­gott vi­rág­­­ra van szük­ség, de a cse­re­pest is el tud­juk helyezni. Há­lá­san fo­gad­juk, ha hoznak, és kér­jük azt min­­­dig a PÉNTEK ESTI mi­séig el­hoz­ni, vagy e­gyez­­­tetni.

Kisgyermek keresztelés

A leg­kö­ze­­lebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­­se­­ket, augusztus 18, szeptember 22. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­­te 3 alkalom ke­­resz­­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és en­ge­dé­lyével je­­lent­kez­het­nek ná­lunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Május 26.
Húsvét 6. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Áldozócsütörtök

Szerte a világon csü­­tör­tö­kön lesz U­runk menny­­be­mene­te­le ün­ne­pe, Ál­do­zó­csü­tör­­tök. Ma­­gyar­or­szá­­­gon ezt is még mindig va­sárnapra át­­­he­lyezve, egy hét múlva ün­ne­­­pel­jük.

Szentlélek-kilenced

Csütörtöktől 9 hét­köz­­­­­na­pon át, a szent­­mise vé­­gén Szentlélek-kilencedet tar­­­tunk. Ez­zel is ké­szü­lünk a Szent­lé­lek eljövetelének ün­ne­pére.

Ferenc pápa Csíksomlyón

A Duna tv vagy a Duna World szombaton fél 11-kor biztosan köz­ve­títi a csíksomlyói szentmisét. Aki teheti, kap­cso­lód­jon be ebbe a történelmi eseménybe.

Elsőáldozás és gyónás képei, vi­de­ó­ja

A szokott módon az elsőáldozási és gyónási misén ké­szült fény­­képeket május 23 után szívesen át­má­sol­juk ingyen a tan­év végéig azoknak, akik erre a célra behoznak egy pen­drive-ot név­vel ellátott borítékban. A tv-fel­vételt a McKenzye készítette, a felvétel 2000 forintért tőlük meg­­­vá­sárolható. Meg­ren­delni az összeg be­fi­ze­té­sé­vel a tv-nél és nálunk az irodában lehet.

Úrnapján, június 23.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagy­mi­se lesz egy­be­kötve a kör­me­­nettel.

Június 23.-án  vasárnap reg­gel, Úr­napján kér­jük az el­­ső­ál­do­­zók és el­ső­gyó­nók se­­gít­sé­gét, ün­ne­pi ru­há­­­juk­­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­­ség előtti vi­­­rág­­­szó­rás­ban, eh­hez hoz­zanak egy ko­sár­ka vi­rág­szirmot (Úr­­nap­já­ra vi­rág­­szir­­­mo­kat, illetve vi­­rá­go­kat mástól is kö­szö­net­tel fo­ga­dunk). Más gyer­­­me­ke­­ket is szeretettel kérjük vi­rág szórására és más se­­gít­­­ség­re, az ünnepi fel­­a­­da­tok­ban való részvételre Úr­napján!

Virágok dí­szí­tésre

Hálás kö­­szö­­­netem mindazoknak, akik sok szép cserepes és vágott vi­rá­got hoz­tak a díszítéshez! Köszönöm szé­pen, és szívesen fogadunk a ké­sőb­biekben is ilyen és más se­gít­sé­get! Mostanában inkább vágott vi­rág­­ra van szükség, de a cserepest is el tudjuk helyezni. Hálásan fo­gad­juk, ha hoznak, és kérjük azt mindig a PÉNTEK ESTI miséig, vagy Emi­ké­vel, vagy Ildikóval megbeszélve el­hoz­ni.

Májusi litániák

Májusban minden nap, hét­köz­­nap, va­sár­nap és ün­­nep­nap is egyaránt az esti mi­se ke­­re­tén be­lül, az ál­dás előtt el­i­­mád­­koz­zuk a Lo­ret­tó­i, vagy va­­­la­melyik más Má­ri­a-litániát.

Főegyházmegyei családtalálkozó és a mi plébániánk szokott majálisa

Idén a plé­bá­niánk által sok éve szervezett szokásos majális egybekapcsolódik a Főegyházmegye családtalálkozójával. Gyö­nyö­­rű alkalom és megtiszteltetés, ugyanakkor sok feladattal is jár. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn, június 10-én reggel 9-kor ünnepélyes érseki nagymise lesz a Ferenc pápa által tavaly bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébánia­udvarban, a templomkertben, a Közösségi házban és sport tekintetében a Szent József Katolikus Iskolában számos program várja a helyi és idén a Főegyházmegye egész területéről ide ér­kező családokat. Mise után a Közösségi Házban egy értékes előadás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kon­gresszus­ról, utána a templom melletti téren néptánc, citerazenekar. Egész idő alatt színes gyerek- és családi prog­ra­mok (vetélkedők, játékok, ugrálóvár, aszfaltrajz, arcfestés, hittanos kvíz stb.) várják az érdeklődőket, családokat, gyer­mekeket. Az esemény 15 órakor zárul egy közös rövid gitáros imával. Min­denkit nagy szeretettel várunk. Az elő­­ző években saját majálisunkon előre kellett az általunk főzött ebédet elő­re befizetve megrendelni. Idén nem mi fő­zünk, rizseshús lesz, és ezt az érsekség biztosítja. de regisztrációhoz kötött, be kell jelentkezni, ebédjegyet kell kérni. Jelentkezni vagy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában, vagy a Parázs Pasztorális Központ honlapján le­het. Szervezési segítségként felajánlásokat a kihelyezett perselybe hálás szívvel fogadunk. Különböző ki­a­dá­sok­ra, köztük pl. a vetélkedők díjaira és más költségekre nagyon jól jön a segítség! Hamarosan elkészül a részletes prog­ramplakát is.   

Előkészület, segítségkérés a főegyházmegyei családtalálkozó és a mi plé­bá­ni­ánk szokott majálisa megszervezéséhez, előkészítéséhez

Az, hogy idén hozzánk jön a Főegyházmegyei Családtalálkozó, a megtiszteltetés mellett komoly feladatok és részben költségek elé is állít ben­nünket. Ezért a következőkben szeretnénk segítséget kérni: Alapanyagok felajánlása: hasonlóan ahhoz, ahogyan az élelmiszergyűjtéseknél szoktuk, a templomban és Közösségi Házban kihelyezünk egy kosarat, amibe köszönettel fogadunk elsősorban palacsintasütéshez szükséges hozzávalókat. Liszt, cukor, olaj, lekvár, kakaópor, mo­gyo­rókrém, stb. De köszönettel fogadunk ásványvizet, vagy pl. kávét is. Ami megmarad, más gyermekrendezvények alkal­má­val biztos elfogy.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia. Időpontja: 2019. július 1-5 között. Helyszín: elsősorban a Plé­bá­­ni­ai Közösség Ház, plébániaudvar, illetve az egyes napok helyszínei. Programok: biciklizés, túrázás, sportolás, kéz­műveskedés, strandolás, közösségépítő játékok, lelki programok. 8000 ft a részvételi díj, amely étkezést is tar­tal­maz. A jelentkezés úgy érvényes, ha azzal egyidőben az összeg felét befizetjük. Szeretettel várjuk a 4-8. osz­tá­lyos gyermekeket, ministránsokat, akár ifjú segítőket. Jelentkezni: Ábrahám Zsófi hitoktatónál, va­la­mint Dávid és Zsolt atyáknál, illetve az irodában lehet a fent említett költség befizetésével egyidejűleg. Táborral kapcsolatos szü­lő­i értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Kisgyermek keresztelés

A leg­kö­zelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­­se­­ket, július 14 és 28. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­­te 3 alkalom ke­­resz­­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és en­ge­dé­lyével je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Május 12.
Húsvét 4. vasárnapja
Jó pásztor ünnepe, papi hivatások világnapja

A hét ünnepei a következők:

Papi hivatások világ­nap­ja

Ma van Hús­­vét 4. va­sár­­­­­nap­ja, a Jó Pász­­tor ün­­­ne­­pe, a papi hiva­tá­sok vi­lág­nap­­ja, i­mád­­­kozzunk pa­pi és szer­­ze­tesi hi­­­va­tá­so­kért, a meglévő jó pa­pi hi­­va­tások erő­sö­déséért és meg­­ma­­­­ra­­­­dá­sá­ért, egy kor­sze­rű és Istennek tetsző pap­ne­ve­lés ki­a­la­­­ku­lá­sáért. Az e­gész vi­lá­­gon a per­­sely­gyűjtés a pap­­nevelés ja­­­vára történik. Nálunk a fél 9-esen a múlt héten gyűjtöttünk, ma a 10.45-ös és esti misén gyűj­tünk a szándékra. Szeretettel köszöntjük körünkben Kis­ju­hász Tibor elsőéves papnövendékünket, aki a szombat esti és a 10.45-ös misén rövid bemutatkozást, hivatástörténe­tet is mond. Isten áldja és érlelje papi hivatását!

Elsőáldozók

Isten őrizze meg sze­­re­tetében a mai el­ső­­­ál­­do­­­­zó­kat. Sze­­­­­­re­­­tet­tel vezessük be őket egy­re jobban a kö­zös­­­ség é­­le­tébe! Ha­son­ló­­kép­pen az el­ső gyó­nókért is i­mád­koz­zunk, hogy jó hí­vő­vé váljanak. Nagyon köszönöm min­den­ki­nek, aki számos formában dolgozott, hozzájárult ahhoz, hogy az ün­nep szép legyen! Köszönjük a süte­ményt is! Június 23.-án  vasárnap reg­gel, Úr­napján is kér­jük az el­ső­ál­do­­zók és el­ső­gyó­nók se­­gít­sé­gét, ün­ne­pi ru­há­­juk­­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­­ség előtti vi­­rág­­­szó­rás­ban, eh­hez hoz­zanak egy ko­sár­ka virágszirmot (Úr­­nap­já­ra vi­rág­­szir­­­mo­kat, illetve vi­­rá­go­kat mástól is kö­szö­net­tel fo­ga­dunk). Más gyer­­­me­ke­­ket is szeretettel kérjük vi­rág szórására és más se­­gít­­­ség­re, az ünnepi fel­­a­­da­tok­ban való részvételre Úr­napján!

Elsőáldozás és gyónás képei, videója

A szokott módon az elsőáldozási és gyónási misén készült fény­­képeket május 23 után szívesen átmásoljuk ingyen a tanév végéig azoknak, akik erre a célra behoznak egy pen­drive-ot név­vel ellátott borítékban. A tv-felvételt a McKenzye készítette, a felvétel 2000 forintért tőlük meg­­vehető. Meg­ren­delni az összeg befizetésével a tv-nél, az itt jelenlévő Szabadi István úrnál és az irodában lehet.

Úrnapján, június 23.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagy­mi­se lesz egy­be­kötve a kör­me­­nettel.

Virágok dí­szí­tésre

Hálás kö­­szö­­­netem mindazoknak, akik sok szép cserepes és vágott vi­rá­got hoz­tak a díszítéshez! Köszönöm szé­pen, és szívesen fogadunk a ké­sőb­biekben is ilyen és más se­gít­sé­get! Mostanában inkább vágott vi­rág­­ra van szükség, de a cserepest is el tudjuk helyezni. Hálásan fo­gad­juk, ha hoznak, és kérjük azt mindig a PÉNTEK ESTI miséig, vagy Emi­ké­vel, vagy Ildikóval megbeszélve el­hoz­ni.

Szent Mónika országos találkozó

Keresztény Édesanyák Közösségének országos ta­lál­ko­zója lesz Balassagyarmaton a Szentháromság templomban, majd a Don Bos­co-templomban, annak búcsúján, május 25.-én szombaton 9-17.30 közt. Min­denkit szeretettel várnak. Út egyénileg.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­nek folytatására, teljes vi­lá­gí­tás megújítása

Folytatódik tem­­plomunk teljes világításának felújítása. Terveink szerint 1-2 héten belül foly­­tatódik templomunk festése is a mennyezet hátsó középső fres­­kóival. A mel­lékoltárok képei közül a Magyarok Nagyasszonya elkészült, rövidesen meg­hozzák, a másik oldalin viszont még nagyon sokat dolgoznak, mert az na­gyon rossz állapotban volt, restaurálása még több időt és mun­kát igényel, de re­méljük, mielőbb elkészül az is. A plé­bániaépület udvar felé néző részének kül­ső felújítása és a plébánia ke­rí­tésének rendbe tétele is terv­ben van – ahhoz az Érsekségtől nyer­tük el tá­mo­ga­tásként a szükséges összeg mintegy két­har­ma­dát. A tem­plom­fes­­téshez a Miniszterelnökség pá­lyá­zatán nyertünk, de ott a szük­séges összeg csu­pán kb. egy­­har­ma­dát. A pályázatokon nyert összeg nagy se­gít­ség te­hát, de a vég­összeg­nek a felét éri el kb., ezért köszönettel fo­gadjuk a to­váb­bi hozzájárulást is. Ha van­nak segítők, hálás kö­szönetünk. A fel­újí­tás to­váb­bi minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük – kö­szön­jük a hí­vek, csa­­lá­­dok és vál­lalkozások a­nyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi a­do­mányokat hálás szívvel köszönjük!

Májusi litániák

Májusban minden nap, hét­köz­­nap, va­sár­nap és ün­­nep­nap is egyaránt az esti mi­se ke­­re­tén be­lül, az ál­dás előtt el­i­­mád­­koz­zuk a Lo­ret­tó­i, vagy va­­­la­melyik más Má­ri­a-litániát.

Főegyházmegyei családtalálkozó és a mi plébániánk szokott majálisa

Idén a plé­bá­niánk által sok éve szervezett szokásos majális egybekapcsolódik a Főegyházmegye családtalálkozójával. Gyö­nyö­­rű alkalom és megtiszteltetés, ugyanakkor sok feladattal is jár. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn, június 10-én reggel 9-kor ünnepélyes érseki nagymise lesz a Ferenc pápa által tavaly bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébánia­udvarban, a templomkertben, a Közösségi házban és sport tekintetében a Szent József Katolikus Iskolában számos program várja a helyi és idén a Főegyházmegye egész területéről ide ér­kező családokat. Mise után a Közösségi Házban egy értékes előadás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kon­gresszus­ról, utána a templom melletti téren néptánc, citerazenekar. Egész idő alatt színes gyerek- és családi prog­ra­mok (vetélkedők, játékok, ugrálóvár, aszfaltrajz, arcfestés, hittanos kvíz stb.) várják az érdeklődőket, családokat, gyer­mekeket. Az esemény 15 órakor zárul egy közös rövid gitáros imával. Min­denkit nagy szeretettel várunk. Az elő­­ző években saját majálisunkon előre kellett az általunk főzött ebédet elő­re befizetve megrendelni. Idén nem mi fő­zünk, rizseshús lesz, és ezt az érsekség biztosítja. de regisztrációhoz kötött, be kell jelentkezni, ebédjegyet kell kérni. Jelentkezni vagy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában, vagy a Parázs Pasztorális Központ honlapján lehet. Szervezési segítségként felajánlásokat a kihelyezett perselybe hálás szívvel fogadunk. Különböző kiadásokra, köztük pl. a vetélkedők díjaira és más költségekre nagyon jól jön a segítség! Hamarosan elkészül az ese­mény ál­ta­lános plakátja, és részletes programplakát is.   

Előkészület, segítségkérés a főegyházmegyei családtalálkozó és a mi plé­bá­ni­ánk szokott majálisa megszervezéséhez, előkészítéséhez: az, hogy idén hozzánk jön a Főegyházmegyei Családtalálkozó, a megtiszteltetés mellett komoly feladatok és részben költségek elé is állít ben­nünket. Ezért a következőkben szeretnénk segítséget kérni:

Alapanyagok felajánlása

Hasonlóan ahhoz, ahogyan az élelmiszergyűjtéseknél szoktuk, a templomban és Közösségi Házban kihelyezünk egy kosarat, amibe köszönettel fogadunk elsősorban palacsintasütéshez szükséges hozzávalókat. Liszt, cukor, olaj, lekvár, kakaópor, mo­gyo­rókrém, stb. De köszönettel fogadunk ásványvizet, vagy pl. kávét is. Ami megmarad, más gyermekrendezvények alkal­má­val biztos elfogy!

2021-ben­ esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­­charisztikus Kongresszus alkalmából

Még egyszer-kétszer kihirdetjük azt, hogy le­he­tő­sé­get szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­sodikos gyermekeknek (vagy nagyobbaknak, akik még nem vol­tak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes le­he­tőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyett a­lig egy tanéves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szent­­áldozásban. Természetesen eh­hez az iskolai hittan tanulmányokat ki kellene pótolni és egy kisebb  plé­bániai felkészülésen is részt kellene időnként venni. Néhány érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­­hát érintett másodikos gyermek a családban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz megbeszélés. Természetesen, akik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a megszokott, normál felkészülés az itthoni elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia. Időpontja: 2019. július 1-5 között. Helyszín: elsősorban a Plé­bá­­ni­ai Közösség Ház, plébániaudvar, illetve az egyes napok helyszínei. Programok: biciklizés, túrázás, sportolás, kéz­műveskedés, strandolás, közösségépítő játékok, lelki programok. 8000 ft a részvételi díj, amely étkezést is tar­tal­maz. A jelentkezés úgy érvényes, ha azzal egyidőben az összeg felét befizetjük. Szeretettel várjuk a 4-8. osz­tá­lyos gyermekeket, ministránsokat, akár ifjú segítőket. Jelentkezni: Ábrahám Zsófi hitoktatónál, va­la­mint Dávid és Zsolt atyáknál, illetve az irodában lehet a fent említett költség befizetésével egyidejűleg. Táborral kapcsolatos szü­lő­i értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Kisgyermek keresztelés

A leg­kö­zelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­­se­­ket, június 16, július 14 és 28. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­­te 3 alkalom ke­­resz­­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és en­ge­dé­lyével je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Április 14.
Az Úr szenvedésének pálmavasárnapja
Virágvasárnap
34. Ifjúsági világnap

A hét ünnepei a következők:

Virágvasárnap, Pálma­vasár­nap az Úr szenvedéséről, 34. If­júsá­gi Vi­lág­­nap

Vi­rág­va­sárnap egyike az év leg­na­gyobb ünnepeinek, egy­ben vi­lág­ifjúsági nap II. János Pál pá­­pa a­ka­ratából. MA AZ ESTI SZENT­­MISÉN szo­ká­so­san nem lesz barka­szen­te­­lés.  Hálásan köszönöm a mai ünnep minden résztvevőjének a szentmisén való közreműködést, ministrálást, passiót.

A Húsvéti Szent Háromnap eseményei

HÉTFŐN, KEDDEN ÉS SZERDÁN MISE ELŐTT GYÓ­NÁ­SI LE­HE­TŐ­­­SÉGET BIZTOSÍTUNK MÉG AZOKNAK, AKIK ED­DIG NEM VÉGEZTÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SU­KAT.
Nagy­csü­tör­­­tökön
délelőtt Kalocsán va­gyunk az o­laj­­­szentelési nagy­mi­sén, papi fogadalmaink megújításán. Du. fél 7-­­­kor az Utolsó Vacsora nagy­mi­sé­je. Annak befejeztével Szentsír-ima, azon belül 21-22 között taizéi jel­le­gű imaóra Zsolt atya vezetésével.
Nagypénteken reg­­gel 9-kor a zsolozsmából az Olvasmányos imaórát vé­gez­­zük a Szentsírnál. Du. 3-kor ke­reszt­út 18.30 órakor Az Úr szenvedésének em­­lé­ke­ze­te. A Duna World es­­te 9.15-kor köz­vetíti a Pápa ke­reszt­­­­­út­ját a római Colosseumból.
Nagy­szombat gyász­nap az Úr sír­já­nál. Reg­­gel 9-kor a zsolozsmából az Olvasmányos imaórát végezzük a Szentsírnál.  HÚS­VÉT ÉJ­­SZAKÁJÁNAK LEG­SZEN­TEBB ÜN­NE­­PÉT MÁR SZOM­BAT ESTE MEGKEZDJÜK. MI­­VEL IDÉN MÁR ES­­TE FÉL 8-­KOR KEZDJÜK, HISZEN ELÉG SÖ­TÉT VAN, ÉS EZ A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁS, HOGY A SÖTÉTSÉG BE­­ÁLLTÁVAL KELL KEZDENI. Ha nincs eső, a szentmise A TEMPLOM MEL­LETT A KÁL­VÁ­­RIÁNÁL KEZ­­DŐDIK a tűz­szen­­teléssel és be­vo­nu­lási nagy kör­me­­nettel. Kérem, sen­ki ne menjen be a tem­plom­ba, csak az, aki­nek a be­teg­sé­ge nem teszi le­­he­tő­vé, hogy szép lass­an át­vo­nul­jon a tem­plom­­ba!! Kérem, 19.20-ra gyűl­jünk össze a Kálváriánál! Mind­­nyá­­jan hoz­zunk magunkkal egy szál gyer­­tyát!! Aki nem hozna, itt is vehet mé­csest! EZ A SZENT­­MI­­SE AZ ÉV LEGFONTOSABB SZENT­MI­SÉ­JE, KE­­RESZT­­­SÉ­GÜNK ÉJ­SZA­KÁJA.
Hús­­­vét­­vasár­nap szokott miserend, a 10-es az ün­­ne­pi nagymise. (kb. 1 óra 35 perc). 12-kor a te­le­vízióban Ferenc pápa Urbi et Orbi ál­dá­sa. Hús­vét­hétfőn fél 9-kor és este lesz szent­­mise. HÚSVÉTHÉTFŐN 10-kor NINCS MISE.
TU­­­DOM, HOGY SOK A MUN­­KA IS HÚS­­­VÉT­RA. MÉ­GIS, CSAK AZ MOND­HAT­JA, HOGY MEGÜN­NE­­­PEL­­­­TE A HÚS­VÉ­TOT, AKI A SZENT HÁ­ROM­NA­POT, AZ EGY­­HÁ­­ZI ÉV SZÍVÉT A MA­GA TEL­­­­­JES­­SÉ­GÉ­BEN MEG­ÜN­­NE­PEL­­TE!!! A Szent Háromnap a­latt gyó­ná­si lehetőség nem sok lesz. Előtte hétfőn-kedden-szerdán, vagy ké­sőbb Pün­kös­dig végezzük el szent­gyó­ná­sun­kat.

Ételszentelés

Sokfelé szokás a húsvéti eledelek, húsvéti reggeli meg­szentelése. Előző érsekünk is min­den al­ka­lom­­­mal vé­gezte. A húsvéti körmenet után szombat este én is megszentelem a húsvéti étel­ko­sa­ra­kat a­zok­nak, akik eb­be a szép szo­­kásba be­kap­csolódnak.

Köszönet a Pas­si­ó­­ért

Ez­ú­ton megköszönöm a gyermekeknek, fiataloknak a sze­rep­­­lést, a mai Passiót az if­jaknak és a kórusnak, a mi­­­­nis­­trán­soknak a gya­­kori segítséget, hit­oktatóknak a felkészítést! És min­den más szol­gá­latot. Ké­rem, a ministránsok a hét nagy ünnepein is jöjjenek mind, ha lehet, Nagycsütörtök, Nagypéntek este, Nagy­szom­bat este, aki csak teheti! Hálásan kö­szö­nöm!

Köszönet az összefogásért, takarí­tá­sért, munkáért

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM AZ ASSZO­­­­NYOKNAK, AKIK TÖBBSZÖR IS JÖTTEK, SE­GÍ­­TET­TEK A TEM­PLOMI NAGYTAKARÍTÁSBAN. A pusz­­ta munkáért va­ló köszöneten túl különösen is meg­köszönöm azt, hogy a kedves asszonyok, hí­vek ÖSSZE­FOGTAK, együtt cse­lekedtek, együtt dol­goztak templomunkért.

Nagytakarítás, Szentsír-készítés

Az ed­digi alkalmakért kifejezett hálám mellett hirdetem és kérem szépen a további segítséget. A kedves hí­vek­kel már egyeztettünk, és szeretettel kérünk, hívunk min­denkit, aki szívesen csatlakozna: a tem­­­plom nagy­ta­karítása és a Szentsír elkészítése Húsvétra i­dén KED­DEN délelőtt lesz. Kérem, aki segíteni tud, NAGY­KED­­DEN reggel 8-ra jöj­­­jön, vagy amikorra ide tud ér­ni. Konkrétan a Szentsír készítése 9 körül kezdődik, mert a te­metői munkatársak, férfiak akkor tudnak jönni, de nyilván előtte is akad, amit el lehet már végezni. A húsvéti vi­rágokkal való díszítés pe­dig (mivel azt Nagypéntek miatt lehetetlen korábban végezni) Nagy­­­szom­­ba­ton reg­gel 7 órától lesz, persze később is lehet csatlakozni, ha néhányan akkor is tudnának jönni, na­gyon hálásan kö­szön­nénk. Remélhetőleg a nagyszombati zsolozsma kezdetéig el készülünk, de ha nem, akkor van közte egy 15 perces i­ma is együtt.  Előre is hálásan köszönöm a segítséget, de különösen is azt, hogy EGYÜTT dolgozhatunk, ké­szül­he­tünk így is az ünnepre. Ugyanígy:

Cserepes virágok húsvéti dí­szí­tésre

Hálás kö­szö­­­net­tel fo­gadjuk, ha a Szentsírhoz és húsvéti díszítéshez lennének, akik szívesen ajándékoznának szép KIS CSEREPES VIRÁGOKAT. Elsősorban törperózsát, törpedáliát, primulát, hortenziát gondoltam, de bármi szépet köszönettel fogadunk. De ha valaki vágott virágot szeretne adni (kála, tulipán, szegfű, más szép virág), azt is köszönettel fogadjuk. Jó lenne, hogy ha valaki tud és szándékozik főleg cserepes virágot ajándékozni, jelezze előre, hogy annak megfelelően és tudatában vegyük meg a többit, ha még szükséges. A cserepes vi­rá­got NAGYKEDD REGGEL 8-IG HOZZA EL A TEMPLOMBA. Ha pedig vá­gott virágot adna valaki, azt kisebb mennyiségben Nagykeddre, nagyobb mennyiségben Nagy­szom­bat reggelre kér­jük szépen behozni. Azt is hálásan köszönjük. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM ANNAK A PÁR EMBERNEK, AKI MÁR HOZOTT IS CSEREPES VIRÁGOT.

Elsőgyónók, elsőáldozók szü­leinek

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET VOLT, de az érintettek legalább fele nem vett részt. Tisztelettel kérem, érdeklődjenek egymástól, illetve az általam még februárban küldött tájékoztató levélben minden dátum, tennivaló, stb. benne van, kérem, aszerint járjanak el. Akinek nem jelent megterhelést, a kért kis támogató összeget a hitoktatónak befizetheti.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, május 26, június 16. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Április 7.
A szent negyvennap 5. vasárnapja
Betegek szentsége

A hét ünnepei a következők:

Szombat: Nagyböjti lelkigyakorlat

Köszön­jük Ft. Mons. MENYHÁRT SÁNDOR bírósági helynök, pápai káplán, kanonok,  jánoshalmi plébános a­tyá­nak a lel­ki­gya­kor­la­tot.

10-es mise

Köszönjük a Test­­vé­rek­nek, hogy részt vet­­tek a be­­te­gek ke­ne­­tének ün­nep­lé­sé­ben

Betegek kenetéről

Ha már a betegek szentségéről beszélünk, hadd ejtsünk pár szót a nem ünnepélyes fel­­­­vételről is. Akikhez az atyák jár­nak elsőpénteken, egy évben legalább egyszer ők is vegyék fel Húsvét tá­ján. A­zon­ban többször is előfordult, hogy olyan betegekhez, akik közel áll­tak a halálhoz, az utolsó pillanatban hív­­tak és az is előfordult, hogy nem tud­tunk odaérni halála előtt. TISZTELETTEL ÉS NAGYON HA­TÁ­RO­ZOT­TAN KÉR­­JÜK, HOGY ILYENKOR NE HALASSZÁK AZ UTOLSÓ NAPOKRA AZT, HOGY A SZENTSÉGGEL HÍVJANAK, HA­­NEM LE­HE­TŐ­LEG AKKOR, AMIKOR A BETEG MÉG KOMMUNIKÁLNI, GYÓNNI TUD, VAGY LEGALÁBB, HA SZÓT­LA­­­NUL IS, DE FEL­FOGJA A BŰNBÁNATOT, A SZENTSÉGET, AZT, AMI TÖRTÉNIK. Ha ez már nem adott, mert már rég nem tud kom­munikálni, akkor is igyekezzenek – hacsak lehetséges – olyankor hívni, amikor várhatóan még van pár napja az életéből.  Semmi esetre se halasszák akkorra, amikor már könnyen lehet, hogy nem tudjuk a ké­­­rést teljesíteni. Még olyan elborzasztó válasszal is találkoztam, hogy TUDATOSAN MEGVÁRTÁK, HOGY A BETEG EL­­­VESZÍTSE ESZ­MÉ­LE­TÉT ÉS UTOLSÓ PERCEIBE LÉPJEN, HOGY NE FOGJA FEL, MI TÖRTÉNIK. Ilyen súlyos vissza­­élést a szent­ség­gel, ami feltehetőleg már szentségtörés a hozzátartozók részéről, ne kövessünk el!

A nagyböjti gyűjtés során 287 kiló tartós élelmiszer gyűlt. Hálás köszönet.

Szentföldi gyűjtés

Sajnos, mint rész­­ben a hírekből is tud­hat­juk, a Szent­föl­dön élő ke­resz­tények sorsa drá­­maira for­­dult. Úgy tűnik, las­san Jézus föld­­jén nem marad hívő. Mint min­­den év­ben, idén is egy al­ka­lommal a szentföldi kereszténység segítésére per­se­lyez­­nek az egész vi­lá­gon. Ferenc pápa ré­szé­ről is ki­e­melt kérés, hogy támogatásunkkal se­gít­sük a Szentföldön é­lő keresztény testvéreket.

Virágvasárnap, Pálmavasárnap az Úr szen­ve­dé­­séről, 34. Ifjúsági Világ­nap

Vi­rág­va­sárnap e­gyike az év leg­­na­gyobb ünnepeinek, egy­­ben vi­­lág­ifjúsági nap II. Já­nos Pál pá­­pa a­ka­ra­tá­ból. A fél 9-es szentmisén lesz barkaszentelés, bevonulás és Tekós Passió. A 10-es mise, ha az idő­já­rás engedi (és ha elő tudjuk készíteni, van ministráns és segédkező elegendő), oldalt a tem­plom­­kert­ben A KÁLVÁRIÁNÁL kezdődik, min­denki ott gyü­lekezzen kezében barkával vagy más virágzó ágak­kal. Ké­rem, sen­ki ne menjen be a tem­plom­ba, csak az, akinek a be­teg­sége nem te­szi le­he­­tő­vé, hogy a kinti szer­tar­tás­rész mintegy 30 per­cé­ben kint áll­jon, majd szép las­san bevonuljon a tem­plom­­ba! A 10-es mise kinti bar­ka­szenteléssel és ha úgy sikerül megszervezni, a legünnepélyesebb, 4 állomásos virágvasárnapi bevonulással kez­dő­­dik, Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepélyesen fel­i­déz­ve. Kérem, előtte 10 perccel gyűl­­jünk össze kint a kert­ben, és a ministránsokat is kérem, akik el tudnak jönni a nagy kör­­menetre, hogy most ne utolsó pillanatban ér­kez­ze­nek, (más­­kor se), hanem hacsak lehet, legalább 9.45-re! Aki nem hoz bar­­kát, és tő­lünk kér, a mise előtt ve­gyen a fal melletti szé­­kekről, hogy a szen­te­lés­re már a ke­zé­ben le­gyen! Ott lesz az ün­nepi bar­ka­szen­telés, majd az ün­ne­pi nagy be­vo­­­nu­lás. Na­gyon rossz idő esetén a tem­plom­­ban. AZ ES­TI SZENT­MISÉN szombaton és va­sár­nap szo­ká­so­san nem lesz bar­kaszentelés, bevonulási evangélium azon­ban igen!

Köszönet az összefogásért, takarí­tá­sért, munkáért

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM AZ ASSZO­­­NYOKNAK, AKIK TÖBBSZÖR IS JÖTTEK, SE­GÍ­TET­TEK A TEM­PLOMI NAGYTAKARÍTÁSBAN. A pusz­ta munkáért va­ló köszöneten túl különösen is megköszönöm azt, hogy a kedves asszonyok, hívek ÖSSZE­FOGTAK, együtt cse­lekedtek, együtt dolgoztak templomunkért.

Nagytakarítás, Szentsír-készítés

Az eddigi alkalmakért kifejezett hálám mellett hirdetem és kérem szépen a további segítséget. A kedves hívekkel már egyeztettünk, és szeretettel kérünk, hívunk mindenkit, aki szívesen csatlakozna: a tem­­­plom nagytakarítása és a Szentsír elkészítése Húsvétra i­dén NAGYKEDDEN délelőtt lesz. Kérem, aki segíteni tud, NAGYKEDDEN reggel 8-ra jöj­­­jön, vagy amikorra ide tud érni. Konkrétan a Szentsír készítése 9 körül kezdődik, mert a temetői munkatársak, férfiak akkor tudnak jönni, de nyilván előtte is akad, amit el lehet már végezni. A húsvéti virágokkal való díszítés pe­dig (mivel azt Nagypéntek miatt lehetetlen korábban végezni) Nagy­­­szom­­ba­ton reg­gel 7 órától lesz, persze később is lehet csatlakozni, ha néhányan akkor is tudnának jönni, na­gyon hálásan köszönnénk. Remélhetőleg a nagyszombati zsolozsma kezdetéig el készülünk, de ha nem, akkor van közte egy 15 perces ima is együtt.  Előre is hálásan köszönöm a segítséget, de különösen is azt, hogy EGYÜTT dolgozhatunk, készülhetünk így is az ünnepre. Ugyanígy:

Cserepes virágok húsvéti dí­szí­tésre

Hálás kö­szö­­­net­tel fo­gadjuk, ha a Szentsírhoz és húsvéti díszítéshez lennének, akik szívesen ajándékoznának szép KIS CSEREPES VIRÁGOKAT. Elsősorban törperózsát, törpedáliát, primulát, hortenziát gondoltam, de bármi szépet köszönettel fogadunk. De ha valaki vágott virágot szeretne adni (kála, tulipán, szegfű, más szép virág), azt is köszönettel fogadjuk. Jó lenne, hogy ha valaki tud és szándékozik főleg cserepes virágot ajándékozni, jelezze előre, hogy annak megfelelően és tudatában vegyük meg a többit, ha még szükséges. A cserepes vi­rá­got NAGYKEDD REGGEL 8-IG HOZZA EL A TEMPLOMBA. Ha pedig vá­gott virágot adna valaki, azt kisebb mennyiségben Nagykeddre, nagyobb mennységben Nagy­szom­bat reggelre kér­jük szépen behozni. Azt is hálásan köszönjük. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM ANNAK A PÁR EMBERNEK, AKI MÁR HOZOTT IS CSEREPES VIRÁGOT.

Beiratkozás a Szent József Katolikus Iskolába

Április 11-12, csütörtökön és pénteken 8-19 óra között lesz, bátorítjuk a szülőket a beíratásra. Plakáton olvashatjuk a szükséges iratokat, stb. 

Beiratkozás a Lomb utcai Katolikus Óvodába

Április 24-25, szerdán és csütörtökön 7-17 óra között lesz, bátorítjuk a szülőket a beíratásra.

Elsőgyónók, elsőáldozók szü­leinek SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Még mindig sok elsőgyógyó és elsőáldozó részéről nem kaptuk meg a visszajelzést a kiküldött levélre. Tisztelettel és szeretettel ké­­rem, le­gye­nek kedvesek átgondolni és mi­előbb válaszolni. Kö­szö­­nöm szépen. Amint azt februárban és a kiküldött levélben is jeleztük, MINDEN IDEI EL­SŐ­GYÓNÓ, ÉS AZ ELSŐÁLDOZÓK KÖZÜL CSAK AZOK SZÁMÁRA, A­KIK IDÉN ITT­HON LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK ÉS NEM KÉRTÉK A BUDAPESTI RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉGET, ÁPRILIS 8.-ÁN HOLNAP HÉT­FŐN DU. NEGYED 6-KOR SZÜLŐI ÉRTEKEZLET LESZ A LEVÉLBEN MEGÍRT DOLGOKRÓL ÉS A KONKRÉT, GYAKORLATI TEENDŐKRŐL.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, ápr. 28, május 26, június 16. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

 

2019.03.31-TŐL AZ ESTI MISÉK 18:30-KOR KEZDŐDNEK!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Március 31.
A szent negyvennap 4. vasárnapja
Laetare - Örvendező vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Karitász-gyűjtés

A Magyar Ka­to­li­kus Karitász idén is, mint az előző é­vekben is, nagy­­böj­ti országos tar­­tós é­lel­miszergyűjtést rendez rá­szo­ruló csa­­lá­­­dok részére. Az or­­szágos programba kap­cso­lódva tem­plo­munk­ban is gyűjtünk tar­tós élel­miszereket. Még ma, esetleg hol­nap délig a tem­plom­ban elhelyezett ko­­­sa­rakba, illetve a közösségi ház­ban zacskókban, kosárba te­het­jük étel­ado­­má­nya­­in­­kat. Jó szív­­vel adjunk. Tele­fon­hívással is segíthetünk, a 1356-os számot hívva 500 Ft-ot adakozunk az or­szá­gos Karitász javára.  

ÓRAÁLLÍTÁS, ESTI MISE

Mától kezdve az esti mi­sék 18.30 órakor kezdődnek.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn délután 5 órakor.

Gondnok úr és felesége balesete, irodai ü­gyek

So­kan tudják, hogy Hamvazószerdán Gond­nok Úr és fe­le­sége, sek­res­tyésünk, balesetet szenvedtek. Először is imád­­koz­zunk értük, mi­e­lőbbi jobbulásukért, fel­é­pülésükért. Hálásan kö­szö­nöm azok­nak, akik már az elmúlt na­pok­ban is segítettek a fel­me­rülő fel­a­da­tok­ban, il­letve, hogy többen már felajánlották se­gít­sé­güket eset­le­gesen a tem­plomi takarítás, nyitás, zárás, ha­son­ló dolgok kap­csán. E­lőre is köszönöm mindenki segítségét, ilyen­kor mu­tat­kozik meg leg­inkább, ha egy egyházközség való­ban összetartó közösség. Gond­nok úr felépüléséig az irodában rö­­­vidített nyitva tartás lesz, csak 9-11 között lesz ügy­intézés, és min­denkit kérünk, hogy ezekben a na­pok­ban lehetőleg csak nagyon sürgős, va­lóban ha­laszt­hatatlan ügy­ben jöjjenek az irodába. Olyan papírokért, iga­zolásokért, stb., amelyek még nem a kö­zel­jö­vő­ben kellenek, kér­jük, még ne mostanában jöjjenek, ha nem sür­gős.

Köszönet az összefogásért, takarításért, munkáért

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM AZ ASSZO­NYOKNAK, AKIK A HÉTEN KÉTSZER IS JÖTTEK, SEGÍTETTEL A TEMPLOMI NAGYTAKARÍTÁSBAN. A pusz­ta munkáért való köszöneten túl különösen is megköszönöm azt, hogy a kedves asszonyok, hívek ÖSSZE­FOGTAK, együtt cselekedtek, együtt dolgoztak templomunkért. 

Nagytakarítás, Szentsír-készítés

Az eddigi alkalmakért kifejezett hálám mellett hirdetem és kérem szépen a további segítséget. A kedves hívekkel már egyeztettünk, és szeretettel kérünk, hívunk mindenkit, aki szívesen csatlakozna: a tem­­­plom nagytakarítása és a Szentsír elkészítése Húsvétra i­dén NAGYKEDDEN délelőtt lesz. Kérem, aki segíteni tud, NAGYKEDDEN reggel 8-ra jöj­­­jön, vagy amikorra ide tud érni. Konkrétan a Szentsír készítése 9 körül kezdődik, mert a temetői munkatársak, férfiak akkor tudnak jönni, de nyilván előtte is akad, amit el lehet már végezni. A húsvéti virágokkal való díszítés pe­dig (mivel azt Nagypéntek miatt lehetetlen korábban végezni) Nagy­­­szom­­ba­ton reg­gel 7 órától lesz, persze később is lehet csatlakozni, ha néhányan akkor is tudnának jönni, na­gyon hálásan köszönnénk. Remélhetőleg a nagyszombati zsolozsma kezdetéig el készülünk, de ha nem, akkor van közte egy 15 perces ima is együtt.  Előre is hálásan köszönöm a segítséget, de különösen is azt, hogy EGYÜTT dolgozhatunk, készülhetünk így is az ünnepre. Ugyanígy:

Cserepes virágok húsvéti dí­szí­tésre

Hálás kö­szö­­­net­tel fo­gadjuk, ha a Szentsírhoz és húsvéti díszítéshez lennének, akik szívesen ajándékoznának szép KIS CSEREPES VIRÁGOKAT. Elsősorban törperózsát, törpedáliát, primulát, hortenziát gondoltam, de bármi szépet köszönettel fogadunk. De ha valaki vágott virágot szeretne adni (kála, tulipán, szegfű, más szép virág), azt is köszönettel fogadjuk. Jó lenne, hogy ha valaki tud és szándékozik főleg cserepes virágot ajándékozni, jelezze előre, hogy annak megfelelően és tudatában vegyük meg a többit, ha még szükséges. A cserepes vi­rá­got NAGYKEDD REGGEL 8-IG HOZZA EL A TEMPLOMBA. Ha pedig vá­gott virágot adna valaki, azt kisebb mennyiségben Nagykeddre, nagyobb mennységben Nagy­szom­bat reggelre kér­jük szépen behozni. Azt is hálásan köszönjük.

Beiratkozás a Szent József Katolikus Iskolába

Április 11-12, csütörtökön és pénteken 8-19 óra között lesz, bátorítjuk a szülőket a beíratásra. Plakáton olvashatjuk a szükséges iratokat, stb. 

Beiratkozás a Lomb utcai Katolikus Óvodába

Április 24-25, szerdán és csütörtökön 7-17 óra között lesz, bátorítjuk a szülőket a beíratásra.

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén is nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, mához egy hétre, ápr. 7. va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem lé­tezik, megváltozott. De tu­­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ün­ne­pélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Im­re a­tya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ün­nepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­­dé­künkön azonban az ak­kor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A Betegek ke­ne­té­­nek ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­­­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZ­­NI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kap­­nak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­­­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­­­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKI­­NEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete fel­vé­­­telének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­­­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­­­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha va­la­­ki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­ki­gya­kor­lat­­ra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki te­hát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a be­te­gek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési ha­tár­idő MA VAN, ESETLEG HÉT­FŐ ESTIG MÉH IRATKOZHATUNK, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kel­lékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Akinek megvan a tavalyi em­lék­lapja, jel­ent­ke­zés­kor leadhatja, hogy az idei al­kalmat be­le­pe­csé­tel­jük. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­­sé­get, ha gyónt, de az em­­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Ft. Mons. MENYHÁRT SÁNDOR ATYA, kanonok, pápai káp­lán, jánoshalmi plébános tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: április 4-5-6, csütörtök, pén­tek és szombat este. Mindhárom napon fél 6-tól gyón­tatás és fél 7-kor mise, és ha szük­séges, mise után is gyóntatás.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt pén­tek­jein most már du. 17.30-kor ke­reszt­út, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagy­böjti pénteken szentbeszéddel, va­gyis a keresztút aktuális he­ti szövegének hossza alapján olykor lehet, hogy akár kicsit későbben kezdődik a mi-se, kb. 10 perc­cel a keresztút vé­ge után.

Elsőgyónók, elsőáldozók szü­leinek SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Még mindig sok elsőgyógyó és elsőáldozó részéről nem kaptuk meg a visszajelzést a kiküldött levélre. Tisztelettel és szeretettel ké­­rem, le­gye­nek kedvesek átgondolni és mi­előbb válaszolni. Kö­szö­­nöm szépen. Amint azt februárban és a kiküldött levélben is jeleztük, MINDEN IDEI EL­SŐ­GYÓNÓ, ÉS AZ ELSŐÁLDOZÓK KÖZÜL CSAK AZOK SZÁMÁRA, A­KIK IDÉN ITT­HON LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK ÉS NEM KÉRTÉK A BUDAPESTI RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉGET, ÁPRILIS 8.-ÁN HÉT­FŐN DU. NEGYED 6-KOR SZÜLŐI ÉRTEKEZLET LESZ A LEVÉLBEN MEGÍRT DOLGOKRÓL ÉS A KONKRÉT, GYAKORLATI TEENDŐKRŐL.

Szentföldi gyűjtés

Jövő vasárnap. Sajnos, mint rész­­ben a hírekből is tud­hat­juk, a Szent­föl­dön élő ke­resz­­tények sorsa drá­­maira for­­dult. Úgy tűnik, las­san Jézus föld­­jén nem marad hívő. Mint min­­den év­ben, idén is egy al­ka­lommal a szentföldi kereszténység segítésére per­se­lyez­­nek az egész vi­lá­gon. Ferenc pápa ré­szé­ről is ki­e­melt kérés, hogy támogatásunkkal se­gít­sük a Szentföldön é­lő keresztény testvéreket.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, ápr. 28, május 26, június 16. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Március 24.
A szent negyvennap 3. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Karitász-gyűjtés

A Magyar Kato­li­kus Karitász idén is, mint az előző években is, nagy­­böj­ti országos tar­­tós élelmiszergyűjtést rendez rá­szo­ruló csa­­lá­­­dok részére. Az or­­szágos programba kap­csolódva tem­plo­munk­ban is gyűjtünk tartós élel­miszereket. Március 24. és 31 között a tem­plom­ban elhelyezett ko­­sarakba, illetve a közösségi ház­ban zacskókban, kosárba te­het­jük étel­ado­­má­nya­­in­­kat. Jó szív­­vel adjunk. Telefonhívással is segíthetünk, a 1356-os számot hívva 500 Ft-ot adakozunk az or­szá­gos Karitász javára.  

Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe

Urunk születésének hírüladása főünnepe lesz hét­főn, ünnepi szentmise este fél 6-kor lesz, Csiszér Lászlóval. Ez a nap egyike legna­gyobb ün­nepeinknek, vegyünk majd részt a szen­t­­­misén!

Érsek úr megnyitja a Rákóczi-emlékévet

Jövő vasárnap a 10-es misét dr. Bábel Balázs ér­sek úr tartja, melynek alkalmával a Tekóval közösen megnyitja a Rákóczi emlékévet. Mindenkit várunk, a mi­nis­trán­sokat is nagyon szépen kérjük, hogy jövő vasárnap aki csak teheti, jöjjön el a 10-es misére.  

ÓRAÁLLÍTÁS, ESTI MISE

Ne fe­lejtsük, Testvérek, hogy JÖVŐ VASÁRNAPRA VIR­RADÓLAG lesz az ó­rák e­lő­re­ állítása a nyá­­ri idő­szá­mí­tás­ra. Jövő vasárnaptól kezdve az esti mi­sék 18.30 órakor kezdődnek.

Gondnok úr és felesége balesete, irodai ü­gyek

So­kan tudják, hogy Hamvazószerdán Gond­nok Úr és fe­le­sége, sek­res­tyésünk, balesetet szenvedtek. Először is imád­­koz­zunk értük, mi­e­lőbbi jobbulásukért, fel­é­pülésükért. Hálásan kö­szö­nöm azok­nak, akik már az elmúlt na­pok­ban is segítettek a fel­me­rülő fel­a­da­tok­ban, il­letve, hogy többen már felajánlották se­gít­sé­güket eset­le­gesen a tem­plomi takarítás, nyitás, zárás, ha­son­ló dolgok kap­csán. E­lőre is köszönöm mindenki segítségét, ilyen­kor mu­tat­kozik meg leg­inkább, ha egy egyházközség való­ban összetartó közösség. Gond­nok úr felépüléséig az irodában rö­­­vidített nyitva tartás lesz, csak 9-11 között lesz ügy­intézés, és min­denkit kérünk, hogy ezekben a na­pok­ban lehetőleg csak nagyon sürgős, va­lóban ha­laszt­hatatlan ügy­ben jöjjenek az irodába. Olyan papírokért, iga­zolásokért, stb., amelyek még nem a kö­zel­jö­vő­ben kellenek, kér­jük, még ne mostanában jöjjenek, ha nem sür­gős.

Beiratkozás a Szent József Katolikus Iskolába

Április 11-12, csütörtökön és pénteken 8-19 óra között lesz, bátorítjuk a szülőket a beíratásra. Plakáton olvashatjuk a szükséges iratokat, stb. 

Beiratkozás a Lomb utcai Katolikus Óvodába

Április 24-25, szerdán és csütörtökön 7-17 óra között lesz, bátorítjuk a szülőket a beíratásra.

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén is nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, mához két hétre, ápr. 7. va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem lé­tezik, megváltozott. De tu­­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ün­ne­pélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Im­re a­tya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ün­nepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­­dé­künkön azonban az ak­kor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A Betegek ke­ne­té­­nek ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­­­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZ­­NI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kap­­nak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­­­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­­­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKI­­NEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete fel­vé­­­telének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­­­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­­­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha va­la­­ki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­ki­gya­kor­lat­­ra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki te­hát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a be­te­gek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési ha­tár­idő jövő va­sár­­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Akinek megvan a tavalyi em­lék­lapja, jelentkezéskor leadhatja, hogy az idei al­kalmat be­le­pe­csé­tel­jük. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Ft. Mons. MENYHÁRT SÁNDOR ATYA, kanonok, pápai káp­lán, jánoshalmi plébános tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: április 4-5-6, csütörtök, pén­tek és szombat este. Mindhárom napon fél 6-tól gyón­tatás és fél 7-kor mise, és ha szük­séges, mise után is gyóntatás.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt pén­tek­jein du. 16.30-kor keresztút, (óra­ál­lí­tás után egy órával később), majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagy­böjti pénteken szentbeszéddel, va­gyis a keresztút aktuális heti szövegének hossza alapján olykor lehet, hogy akár kicsit későbben kezdődik a mi-se, kb. 10 perc­cel a keresztút vége után.

Elsőgyónók, elsőáldozók szü­leinek SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Még mindig az elsőgyógyók és elsőáldozók TÖBBSÉGE részéről nem kaptuk meg a visszajelzést a kiküldött levélre. Tisztelettel és szeretettel ké­­rem, legyenek kedvesek átgondolni és mi­előbb válaszolni. Kö­szö­­nöm szépen. Amint azt februárban és a kiküldött levélben is jeleztük, MINDEN IDEI EL­SŐ­GYÓNÓ, ÉS AZ ELSŐÁLDOZÓK KÖZÜL CSAK AZOK SZÁMÁRA, A­KIK IDÉN ITTHON LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK ÉS NEM KÉRTÉK A BUDAPESTI RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉGET, ÁPRILIS 8.-ÁN HÉTFŐN DU. NEGYED 6-KOR SZÜLŐI ÉRTEKEZLET LESZ A LEVÉLBEN MEGÍRT DOLGOKRÓL ÉS A KONKRÉT, GYAKORLATI TEENDŐKRŐL.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, ápr. 28, május 26, június 16. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Március 17.
A szent negyvennap 2. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Gondnok úr és felesége balesete, irodai ü­gyek

So­kan tudják, hogy Hamvazószerdán Gondnok Úr és fe­le­sége, sek­res­tyésünk, balesetet szenvedtek. Először is imád­koz­zunk értük, mi­e­lőbbi jobbulásukért, felépülésükért. Hálásan kö­szö­nöm azok­nak, akik már az elmúlt napokban is segítettek a fel­me­rülő fel­a­da­tok­ban, illetve, hogy többen már felajánlották se­gít­sé­güket eset­le­gesen a templomi takarítás, nyitás, zárás, ha­son­ló dolgok kapcsán. E­lőre is köszönöm mindenki segítségét, ilyen­kor mutatkozik meg leg­inkább, ha egy egyházközség való­ban összetartó közösség. Gond­nok úr felépüléséig az irodában rö­­vidített nyitva tartás lesz, csak 9-11 között lesz ügyintézés, és min­denkit kérünk, hogy ezekben a napokban lehetőleg csak nagyon sürgős, va­lóban halaszthatatlan ügy­ben jöjjenek az irodába. Olyan papírokért, igazolásokért, stb., amelyek még nem a közeljövőben kellenek, kér­jük, még ne mostanában jöjjenek, ha nem sürgős.

Hála miseszándékok

Na­gyon-nagyon köszönöm, hogy mi­után gyakran szóba került, hogy nagyon kevés a hálából fel­a­ján­lott miseszándékok száma, az utóbbi időben ez elég szé­pen megugrott, többen is írat­tak hála­adó mi­­sét. Ez nagy öröm! A hálás lelkület Isten felé igen fon­tos, és ennek ez is egy szép ki­fe­jezése. Köszönet érte!

Szent József főün­ne­pe

Kedden, március 19.-én este ünnepi szentmise.

Karitász-gyűjtés

A Magyar Kato­li­kus Karitász idén is, mint az előző években is, nagy­­böjti országos tar­­tós élelmiszergyűjtést rendez rászoruló csa­­lá­­­dok részére. Az or­­szágos programba kapcsolódva tem­plo­munk­ban is gyűjtünk tartós élelmiszereket. Március 24. és 31 között a templomban elhelyezett ko­­sarakba, illetve a közösségi házban zacskókban, kosárba te­het­jük étel­ado­­má­nya­in­kat. Jó szív­­vel adjunk. Telefonhívással is segíthetünk, a 1356-os számot hívva 500 Ft-ot adakozunk az országos Karitász javára.  

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén is nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, ápr. 7. va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem lé­tezik, megváltozott. De tu­­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ün­ne­pélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Im­re a­tya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ün­nepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­­dé­künkön azonban az ak­kor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A Betegek ke­ne­té­­nek ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­­­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZ­­NI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kap­­nak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­­­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­­­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKI­­NEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete fel­vé­­­telének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­­­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­­­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha va­la­­ki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­ki­gya­kor­lat­­ra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki te­hát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a be­te­gek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési ha­tár­idő egy héttel ko­ráb­­­bi va­sár­­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Akinek megvan a tavalyi em­lék­lapja, jelentkezéskor leadhatja, hogy az idei al­kalmat be­le­pe­csé­tel­jük. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Ft. Mons. MENYHÁRT SÁNDOR ATYA, kanonok, pápai káp­lán, jánoshalmi plébános tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: április 4-5-6, csütörtök, pén­tek és szombat este. Mindhárom napon fél 6-tól gyón­tatás és fél 7-kor mise, és ha szük­séges, mise után is gyóntatás.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt pén­tek­jein du. 16.30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagy­böjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szövegének hossza alapján olykor lehet, hogy akár kicsit későbben kezdődik a mi-se, kb. 10 perc­cel a keresztút vége után.

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem nagyon lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bi­zon­nyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Elsőgyónók, elsőáldozók szü­leinek

Immár egy hónapja egy tá­jékoztató levelet küldtem, és ab­­ban vissza­jelzést kértem az elsőáldozás kap­csán. Az érintett kedves szülők alig ne­gyede válaszolt, küldte vissza a mel­lékelt la­pocskát. Tisztelettel és szeretettel ké­rem, legyenek kedvesek átgondolni és mi­előbb válaszolni. Kö­szö­­nöm szépen.  

Templom felújítás

Istennek hála, újabb két pályázaton nyertünk támogatást. A Miniszterelnökség 10 mil­lió forinttal támogatja templomhajónk mennyezetének felújítását. Hálásan köszönjük. Ez az összeg ugyanakkor csak a költség valamivel több, mint harmada, kevesebb, mint fele. Hálásan köszönjük, és kérjük szépen a hívek, csa­ládok, vállalkozások jószívű további támogatását. Rövidesen elkezdődik a világítás felújítása, ahhoz a múlt év­ben nyert pályázati támogatás mellé az Önkormányzat és Polgármester Úr támogatásával újabb 5 milliót nyertünk, így a nyert összegek a világítás felújítást már majdnem teljesen lefedik.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, ápr. 28, május 26, június 16. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt 2019. március 7-étől rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Március 10.
A szent negyvennap 1. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Gondnok úr és felesége balesete, irodai ü­gyek

So­kan tudják, hogy Hamvazószerdán Gondnok Úr és fe­le­sége, sek­res­tyésünk, balesetet szenvedtek. Először is imád­koz­zunk értük, mi­e­lőbbi jobbulásukért, felépülésükért. Hálásan kö­szö­nöm azok­nak, akik már az elmúlt napokban is segítettek a fel­me­rülő fel­a­da­tok­ban, illetve, hogy többen már felajánlották se­gít­sé­güket eset­le­gesen a templomi takarítás, nyitás, zárás, ha­son­ló dolgok kapcsán. E­lőre is köszönöm mindenki segítségét, ilyen­kor mutatkozik meg leg­inkább, ha egy egyházközség való­ban összetartó közösség. Gond­nok úr felépüléséig az irodában rö­­vidített nyitva tartás lesz, csak 9-11 között lesz ügyintézés, és min­denkit kérünk, hogy ezekben a napokban lehetőleg csak nagyon sürgős, va­lóban halaszthatatlan ügy­ben jöjjenek az irodába. Olyan papírokért, igazolásokért, stb., amelyek még nem a közeljövőben kellenek, kér­jük, még ne mostanában jöjjenek, ha nem sürgős.

Böjti fegyelem

Érsek Úr néhány éve körlevélben nagyon hangsúlyosan kérte a nagyböjti rend hirdetését. Azt tapasztalta, hogy sok templomban nem hir­­de­tik ki minden böjti időszak e­le­­­­jén az érvényes böjti gyakor­la­tokat, e­zért pár éve kü­lön fel­hív­ta a lel­­­­kipásztorok figyelmét, hogy a nagyböjt során ezt több­­­­­ször is hir­des­sék. Sokan tud­­ják, hogy az egyház elő­í­rá­sa­i a 60-as években változtak, és most is ezek ér­vé­nye­sek: az év mind­­­­­össze két napján kö­­te­le­ző a teljes hústilalom, de e két na­­­­pon minden körülmény mel­lett kötelező. Ham­­­va­zó­szer­dán és Nagy­pén­te­­ken min­den 14 év fö­lötti hí­­­­­­vő kö­te­les betartani a hús­ti­lal­mat, de az ettől el­­­té­rő ko­­­rú­ak is, hacsak te­hetik, ra­gasz­kodjanak ehhez. Ezen a két na­pon még akkor is kö­telező, ha nem magunk dön­tünk ar­ról, mi az ételünk (men­za, kihordott étel, stb.) E két napon 18 és 60 év kö­zötti hí­veknek (akiknek ez nem o­­­­­koz egészségügyi gon­­dot, mint pl. súlyos cukorbetegek­nek) csak egy­szer szabad jól­­­­lakni és még kétszer valami keveset enni. E két na­pon minden szó­­ra­ko­zás-jellegű fog­lal­ko­zást ke­rül­ni kell. A Nagy­böjt töb­bi pén­te­kén is kö­te­le­­­ző hús­­­­­tilalom van 14 éves kor fe­­lett, annyi en­­ged­ménnyel, hogy e na­po­kon mege­het­jük a húst ak­kor, ha nem mi dön­­tünk arról, mi az ételünk (men­­za, stb.), de ez e­­setben is a töb­­­­bi étkezés so­rán be kell tar­ta­nunk, és he­lyet­­te más ön­­meg­­­­­­ta­ga­­dást kell tudatosan és ön­ként vá­lasz­ta­­­nunk. Nagy­­böjt péntekjein kiemelten kerülnünk kell min­­­den ki­fe­je­zet­­ten zajos, szó­­­ra­ko­­zóhelyen való prog­ramot, de e­gész nagy­böjt­­­­­­ben, an­nak min­den napján il­lő min­den jel­le­gű mu­­lat­sá­got ke­rül­nünk. Nagy­­böjt elmúl­tával, az év többi pén­­te­kén sza­­­­­­ba­don vá­lasztható meg, hogy hústilalmat, vagy más jel­le­­­­­gű ön­meg­ta­­­ga­dást, i­mád­ságot, jó­cse­le­kedetet vál­lalunk, de a pénteki napokat ak­kor is bűn­bá­na­ti napnak kell te­kin­te­­nünk és va­la­milyen for­mában azt megszentelnünk. Na­gyon a­ján­latos (ad­vent­­hez hasonlóan), hogy egész nagy­­böjt­ben törekedjünk arra, hogy minél több hét­köznapi szent­misén is részt ve­gyünk, (ahogy pl. az adventi rorátékon), kü­lönösen is pén­teken, vala­mint keresztút és más i­mád­sá­gok egyék teljesebbé ezt a szent időszakot. Fon­tos, hogy min­denki va­la­milyen SZEMÉ­LYES, RÁSZABOTT ÖN­MEG­TA­­GA­DÁST IS VÁLASSZON, va­­la­mint még tu­da­to­sabban gya­ko­rol­ja a testvéri szeretet és bűn­­bá­nattartás kü­lön­bö­ző for­má­it. Végezzük el, a­kár nagy­­böjt ele­jén és végén is a szent­gyó­­nást. Kap­csolódjunk be a lel­ki­gyakorlatba és más kí­­nál­­ko­zó lelki al­kal­makba. Ol­­­vas­sunk sok­szor Bib­liát és más lel­­ki irodalmat, néz­zünk lel­ki tar­tal­mú ke­resz­tény filmeket. Fi­gyel­jünk lel­künkre és má­sok lel­ki é­pí­tésére is. „Íme, eléd tár­tam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. … Tanúul hívom ma az e­get és a földet, hogy elé­tek tártam az életet és a ha­lált, az ál­dást és az át­kot! Válaszd az életet!” (MTörv 30, 15.19.)

Apák áldása

A világ szá­mos tem­­plo­­má­ban Szent Jó­zsef ün­nepe kapcsán áldást kapnak az édesapák, nagy­pa­­­pák. Ezt a szép alkalmat tavaly bevezettük, tiszteletünket kifejezve a jó apák fe­­lé, imádkozva értük. Alapesetben a Szent Józsefhez legközelebb eső vasárnap szoktuk tartani. Jövő héten a reggeli miséken ünnepélyesen, né­hány imá­­val, verssel, személyes áldással, a szombat és vasárnap estin pe­dig egyszerűen megáldjuk a jelenlevő édes­apá­kat, nagy­a­pá­kat.

Március 15

Nemzeti ünnepünk nem egyházi ünnep, de az az­napi szentmisét minden nemzeti ünnepen felajánljuk a hazáért és jö­­vőnkért.

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, ápr. 7. va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem létezik, megváltozott. De tu­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ünnepélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Imre atya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ünnepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­dé­künkön azonban az akkor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A Betegek ke­ne­tének ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZNI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kapnak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKINEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete felvételének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha valaki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­kigyakorlatra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki tehát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a betegek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési határidő egy héttel ko­ráb­­­bi va­sár­­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Akinek megvan a tavalyi emléklapja, jelentkezéskor leadhatja, hogy az idei al­kalmat belepecsételjük. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Ft. Mons. MENYHÁRT SÁNDOR ATYA, kanonok, pápai káp­lán, jánoshalmi plébános tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: április 4-5-6, csütörtök, pén­tek és szombat este. Mindhárom napon fél 6-tól gyón­tatás és fél 7-kor mise, és ha szük­séges, mise után is gyóntatás.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt pén­tek­jein du. 16.30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagy­böjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szövegének hossza alapján olykor lehet, hogy akár kicsit későbben kezdődik a mi-se, kb. 10 perc­cel a keresztút vége után.

Hála miseszándékok

Na­­gyon-nagyon köszönöm, hogy mi­után többször szóba került, hogy nagyon kevés a hálából fel­a­ján­­lott miseszándékok száma, az utóbbi időben ez elég szé­pen meg­ugrott, elég sokan írat­tak há­la­­adó misét. Ez nagy öröm! A há­lás lelkület Isten felé igen fon­tos, és ennek ez is egy szép ki­fe­je­zé­se. Köszönet érte!

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem nagyon lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bi­zon­nyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Elsőgyónók, elsőáldozók szüleinek

Immár kb. három hete egy tájékoztató levelet küldtem, és ab­­ban visszajelzést kértem az elsőáldozás kapcsán. Az érintett kedves szülők alig negyede válaszolt, küldte vissza a mel­lékelt lapocskát. Tisztelettel és szeretettel kérem, legyenek kedvesek átgondolni és mielőbb válaszolni. Kö­szö­­nöm szépen.  

Templom felújítás

Istennek hála, újabb két pályázaton nyertünk támogatást. A Miniszterelnökség 10 mil­lió forinttal támogatja templomhajónk mennyezetének felújítását. Hálásan köszönjük. Ez az összeg ugyanakkor csak a költség valamivel több, mint harmada, kevesebb, mint fele. Hálásan köszönjük, és kérjük szépen a hívek, csa­ládok, vállalkozások jószívű további támogatását. Rövidesen elkezdődik a világítás felújítása, ahhoz a múlt év­ben nyert pályázati támogatás mellé az Önkormányzat és Polgármester Úr támogatásával újabb 5 milliót nyertünk, így a nyert összegek a világítás felújítást már majdnem teljesen lefedik.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt 2019. március 7-étől rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Március 3.
Évközi 8. vasárnap
Hamvazószerda hete

A hét ünnepei a következők:

Hamvazószerda

Szerdán lesz a szent Negyvennap, a Nagy­böjt kez­de­te, Ham­­­vazószerda. Sok he­lyen ez a nap azok közé tartozik, ami­kor még olyanok is jönnek misére, a­kik máskor szinte soha, mint Karácsonykor vagy Húsvétkor… Egy­­kor káp­lán­ko­rom­­ban eléggé felfejlesztettük. Jó lenne, ha az ünnepet kellő súllyal, fontosságának megfelelően kezelnénk, ünnepelnénk. Én sze­ret­nék ennek a napnak nagy hangsúlyt adni, és kérem eh­hez min­­den templomba já­ró hívő se­gít­­ségét! Adjuk tovább, hogy ezen a napon ÜNNEPI MÓDON NYIT­JUK MEG EZT A SZENT I­DŐT, jöjjünk mi­nél többen a szent­mi­sé­re, hívjuk ismerőseinket, hogy kereszténységünk legősibb ünnepkörét rang­­jához mél­­tóan kezdhessük és végig él­hes­sük!! Különösen is kérem, hogy ha komolyabb akadályba nem ütközik, a ministránsok is legyenek kedvesek eljönni Ham­vazószerdán! Ham­va­zó­szer­dán szokásom, hogy a pápa idei évre írt nagy­böj­ti üze­ne­té­­­ből gondolunk át rész­le­te­ket. Az egész idei Nagyböjtöt pedig arra szeretném szentelni, hogy mintegy a Misszió 250-hez kö­tő­dő­en is a megújulást keresve, hogy áttekintsük e szent idő és a Húsvéti Szent Há­romnap ő­si gyö­ke­reit, ta­ní­tá­sát, a keresztény új­jászületést. Ham­vazószerdán 17.30 órakor lesz ünnepi nagy­­­­mise hamvazással.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt pén­tek­jein du. 16.30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagy­böjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szövegének hossza alapján olykor lehet, hogy akár kicsit későbben kezdődik a mi-se, kb. 10 perc­cel a keresztút vége után

Böjti fegyelem

Érsek Úr néhány éve körlevélben nagyon hangsúlyosan kérte a nagyböjti rend hirdetését. Azt tapasztalta, hogy sok templomban nem hir­­de­tik ki minden böjti időszak e­le­­­­jén az érvényes böjti gyakor­la­tokat, e­zért pár éve kü­lön fel­hív­ta a lel­­­­kipásztorok figyelmét, hogy a nagyböjt során ezt több­­­­­ször is hir­des­sék. Sokan tud­­ják, hogy az egyház elő­í­rá­sa­i a 60-as években változtak, és most is ezek ér­vé­nye­sek: az év mind­­­­­össze két napján kö­­te­le­ző a teljes hústilalom, de e két na­­­­pon minden körülmény mel­lett kötelező. Ham­­­va­zó­szer­dán és Nagy­pén­te­­ken min­den 14 év fö­lötti hí­­­­­­vő kö­te­les betartani a hús­ti­lal­mat, de az ettől el­­­té­rő ko­­­rú­ak is, hacsak te­hetik, ra­gasz­kodjanak ehhez. Ezen a két na­pon még akkor is kö­telező, ha nem magunk dön­tünk ar­ról, mi az ételünk (men­za, kihordott étel, stb.) E két napon 18 és 60 év kö­zötti hí­veknek (akiknek ez nem o­­­­­koz egészségügyi gon­­dot, mint pl. súlyos cukorbetegek­nek) csak egy­szer szabad jól­­­­lakni és még kétszer valami keveset enni. E két na­pon minden szó­­ra­ko­zás-jellegű fog­lal­ko­zást ke­rül­ni kell. A Nagy­böjt töb­bi pén­te­kén is kö­te­le­­­ző hús­­­­­tilalom van 14 éves kor fe­­lett, annyi en­­ged­ménnyel, hogy e na­po­kon mege­het­jük a húst ak­kor, ha nem mi dön­­tünk arról, mi az ételünk (men­­za, stb.), de ez e­­setben is a töb­­­­bi étkezés so­rán be kell tar­ta­nunk, és he­lyet­­te más ön­­meg­­­­­­ta­ga­­dást kell tudatosan és ön­ként vá­lasz­ta­­­nunk. Nagy­­böjt péntekjein kiemelten kerülnünk kell min­­­den ki­fe­je­zet­­ten zajos, szó­­­ra­ko­­zóhelyen való prog­ramot, de e­gész nagy­böjt­­­­­­ben, an­nak min­den napján il­lő min­den jel­le­gű mu­­lat­sá­got ke­rül­nünk. Nagy­­böjt elmúl­tával, az év többi pén­­te­kén sza­­­­­­ba­don vá­lasztható meg, hogy hústilalmat, vagy más jel­le­­­­­gű ön­meg­ta­­­ga­dást, i­mád­ságot, jó­cse­le­kedetet vál­lalunk, de a pénteki napokat ak­kor is bűn­bá­na­ti napnak kell te­kin­te­­nünk és va­la­milyen for­mában azt megszentelnünk. Na­gyon a­ján­latos (ad­vent­­hez hasonlóan), hogy egész nagy­­böjt­ben törekedjünk arra, hogy minél több hét­köznapi szent­misén is részt ve­gyünk, (ahogy pl. az adventi rorátékon), kü­lönösen is pén­teken, vala­mint keresztút és más i­mád­sá­gok egyék teljesebbé ezt a szent időszakot. Fon­tos, hogy min­denki va­la­milyen SZEMÉ­LYES, RÁSZABOTT ÖN­MEG­TA­­GA­DÁST IS VÁLASSZON, va­­la­mint még tu­da­to­sabban gya­ko­rol­ja a testvéri szeretet és bűn­­bá­nattartás kü­lön­bö­ző for­má­it. Végezzük el, a­kár nagy­­böjt ele­jén és végén is a szent­gyó­­nást. Kap­csolódjunk be a lel­ki­gyakorlatba és más kí­­nál­­ko­zó lelki al­kal­makba. Ol­­­vas­sunk sok­szor Bib­liát és más lel­­ki irodalmat, néz­zünk lel­ki tar­tal­mú ke­resz­tény filmeket. Fi­gyel­jünk lel­künkre és má­sok lel­ki é­pí­tésére is. „Íme, eléd tár­tam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. … Tanúul hívom ma az e­get és a földet, hogy elé­tek tártam az életet és a ha­lált, az ál­dást és az át­kot! Válaszd az életet!” (MTörv 30, 15.19.)

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem nagyon lesz gyó­nási al­­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bi­­zon­nyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn du. 4 órakor.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Február 17.
Évközi 6. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia ál­tal 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy le­gyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. A HÉTFŐ ESTI ALKALOMMAL MÉG BE LEHET KAPCSOLÓDNI A SOROZATBA – KÉSŐBB MÁR NEM, MERT EGYMÁSRA ÉPÜLNEK. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak. Természetesen a misére mindenki jöhet, azok is, akik nem kapcsolódnak be a lelkigyakorlatos sorozatba, akik szeretik Csiszér Laci zenéjét.

NEM LESZ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET FEBRUÁR 22-ÉN

Január végén tartottuk az elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szü­­leinek értekezletét, megbeszélését, sajnos elég kevesen jöttek el, az el­ső­ál­do­­zó gyermekek kevesebb, mint fele, az elsőgyónó gyermekek alig egyharmada részéről. Meghirdettünk egy pótalkalmat, de kiderült, hogy iskolai rendezvény miatt megint nem tudna eljönni az érintettek több­sé­ge. Ezért inkább levélben tájékoztatjuk az érintetteket a sürgősebb tudnivalókról. Akik pedig voltak, azo­kat arra kérem, hogy a döntést arról, hogy bekapcsolódnak-e a rendkívüli budapesti le­he­tő­ség­­be a Nem­zet­közi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, legyenek kedvesek gyermekükkel mielőbb meg­­be­szél­ni, és visszaküldeni a kapott lapot. AHOGY BESZÉLTÜK, LESZ MAJD MÉG EGY SZÜLŐI MINDEN IDEI EL­SŐ­GYÓNÓ, ÉS AZON ELSŐÁLDOZÓK SZÁMÁRA, AKIK IDÉN ITTHON LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, A MÁJUS 12-I EL­SŐGYÓNÁS-ELSŐÁLDOZÁS ELŐTT, ÁPRILIS 8.-ÁN HÉTFŐN DU. NEGYED 6-KOR.

Új információk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való elsőáldo­zás­ról

SOK KÉRDÉSRE IDŐKÖZBEN MEGKAPTUK A VÁLASZT, AMIRE MÉG NEM TUDTUK A SZÜLŐI AL­KAL­MÁBÓL. ÍGY MA MÁR TUDJUK, HOGY AKI ÉL A RENDKÍVÜLI ELSŐÁLDOZÁS LEHETŐSÉGÉVEL, ANNAK KORLÁTLAN SZÁMBAN VEHETNEK RÉSZT HOZZÁTARTOZÓI IS. KÉT HOZZÁTARTOZÓ KÖZVETLEN A GYER­MEK KÖZELÉBEN LEHET. A BUDAPESTRE UTAZÁST A KÖZPONT OLDJA MEG INGYENES BUSZJÁRATOKKAL ÉS KÜLÖN VONATOKKAL. VAGYIS MINDEN MÓDON MEGKÖNNYÍTIK A RÉSZVÉTELT. AZONBAN MIND A GYERMEKET, MIND PEDIG AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ HOZZÁTARTOZÓT REGISZTRÁLNI KELL MÁJUSIG. EZÉRT KÉRJÜK A SÜRGŐS DÖNTÉST, DE EGYBEN BÍZTATUNK IS A RÉSZVÉTELRE.

2021-ben esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­charisztikus Kongresszus alkalmából

Lehetőséget szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­­sodikos gyermekeknek, vagy nagyobbaknak, akik még nem voltak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes lehetőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyett a­lig háromnegyed éves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szentáldozásban. Ter­mé­sze­­tesen eh­­hez egy plébániai felkészülésen kellene részt venni MINDEN JELENTKEZŐNEK, BÁRMELY IS­KOLÁBAN TANUL IS. 3-4 érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­hát érin­tett másodikos gyermek a csa­ládban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz meg­beszélés. Természetesen, a­kik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a meg­szo­kott, normál felkészülés az itt­honi elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra. TISZTELETTEL KÉ­REK MINDEN HITOKTATÓT, LE­GYEN SZÍVES ERRŐL A LEHETŐSÉGRŐL TÁJÉKOZTATNI TANÍTVÁNYAIT ÉS SZÜ­LEIT!

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Február 10.
Évközi 5. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Házasság Hete

A Házasság Hete alkalmá­ból ma a szentmisék végén a je­len­lévő házastársak áldást kap­nak.

Ökumenikus előadás és vacsora

Február 13.-án szerdán du. 4-kor ökumenikus előadást tart a bap­tis­­ta ima­­házban Sipos Márk baptista lelkész Az igazság átadása ma cím­­mel.  Utána este 6-tól a szokott ökumenikus va­­csora lesz, a­mely­­re szeretettel várják a képviselőtestület tagjait és minden ér­­dek­lődőt, aki szívesen részt venne, a szokásos módon kis hoz­zá­­járulás befizetésével, melynek pontos összegét még nem je­lez­ték, de 1000-1500 Ft kö­­rül lesz. Viszont kérjük szépen, LEG­KÉ­SŐBB HÉTFŐ DÉLIG IRAT­KOZ­ZON FEL MISÉK UTÁN VAGY IRO­DÁ­BAN, AKI JÖNNI SZE­RET­NE, MERT PONTOS LÉTSZÁMOT KÉR­NEK A VÁR­HA­TÓ RÉSZTVEVŐKRŐL!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia ál­tal 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy le­gyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. A HÉTFŐ ESTI ALKALOMMAL MÉG BE LEHET KAPCSOLÓDNI A SOROZATBA – KÉSŐBB MÁR NEM, MERT EGYMÁSRA ÉPÜLNEK. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak. Természetesen a misére mindenki jöhet, azok is, akik nem kapcsolódnak be a lelkigyakorlatos sorozatba, akik szeretik Csiszér Laci zenéjét.

NEM LESZ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET FEBRUÁR 22-ÉN

Január végén tartottuk az elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szü­­leinek értekezletét, megbeszélését, sajnos elég kevesen jöttek el, az el­ső­ál­do­­zó gyermekek kevesebb, mint fele, az elsőgyónó gyermekek alig egyharmada részéről. Meghirdettünk egy pótalkalmat, de kiderült, hogy iskolai rendezvény miatt megint nem tudna eljönni az érintettek több­sé­ge. Ezért inkább levélben tájékoztatjuk az érintetteket a sürgősebb tudnivalókról. Akik pedig voltak, azo­kat arra kérem, hogy a döntést arról, hogy bekapcsolódnak-e a rendkívüli budapesti le­he­tő­ség­­be a Nem­zet­közi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, legyenek kedvesek gyermekükkel mielőbb meg­­be­szél­ni, és visszaküldeni a kapott lapot. AHOGY BESZÉLTÜK, LESZ MAJD MÉG EGY SZÜLŐI MINDEN IDEI EL­SŐ­GYÓNÓ, ÉS AZON ELSŐÁLDOZÓK SZÁMÁRA, AKIK IDÉN ITTHON LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, A MÁJUS 12-I EL­SŐGYÓNÁS-ELSŐÁLDOZÁS ELŐTT, ÁPRILIS 8.-ÁN HÉTFŐN DU. NEGYED 6-KOR.

Új információk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való elsőáldo­zás­ról

SOK KÉRDÉSRE IDŐKÖZBEN MEGKAPTUK A VÁLASZT, AMIRE MÉG NEM TUDTUK A SZÜLŐI AL­KAL­MÁBÓL. ÍGY MA MÁR TUDJUK, HOGY AKI ÉL A RENDKÍVÜLI ELSŐÁLDOZÁS LEHETŐSÉGÉVEL, ANNAK KORLÁTLAN SZÁMBAN VEHETNEK RÉSZT HOZZÁTARTOZÓI IS. KÉT HOZZÁTARTOZÓ KÖZVETLEN A GYER­MEK KÖZELÉBEN LEHET. A BUDAPESTRE UTAZÁST A KÖZPONT OLDJA MEG INGYENES BUSZJÁRATOKKAL ÉS KÜLÖN VONATOKKAL. VAGYIS MINDEN MÓDON MEGKÖNNYÍTIK A RÉSZVÉTELT. AZONBAN MIND A GYERMEKET, MIND PEDIG AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ HOZZÁTARTOZÓT REGISZTRÁLNI KELL MÁJUSIG. EZÉRT KÉRJÜK A SÜRGŐS DÖNTÉST, DE EGYBEN BÍZTATUNK IS A RÉSZVÉTELRE.

2021-ben esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­charisztikus Kongresszus alkalmából

Lehetőséget szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­­sodikos gyermekeknek, vagy nagyobbaknak, akik még nem voltak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes lehetőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyett a­lig háromnegyed éves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szentáldozásban. Ter­mé­sze­­tesen eh­­hez egy plébániai felkészülésen kellene részt venni MINDEN JELENTKEZŐNEK, BÁRMELY IS­KOLÁBAN TANUL IS. 3-4 érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­hát érin­tett másodikos gyermek a csa­ládban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz meg­beszélés. Természetesen, a­kik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a meg­szo­kott, normál felkészülés az itt­honi elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra. TISZTELETTEL KÉ­REK MINDEN HITOKTATÓT, LE­GYEN SZÍVES ERRŐL A LEHETŐSÉGRŐL TÁJÉKOZTATNI TANÍTVÁNYAIT ÉS SZÜ­LEIT!

Lourdes-i Szűzanya, betegek világnapja

Hétfőn, február 11.-én a Lourdes-i Szűzanya ün­­­ne­pén, ami egyben a betegek világnapja, a szentmisét a Szűzanya tiszteletére a betegekért mutatjuk be. A be­te­gek szent­sé­gé­nek ünnepélyes kiszolgáltatása azonban ünnepi formában idén is a nagyböjti lelkigyakorlat végén lesz. Ha a­zonban valaki – mivel akkor nem tud eljönni – szentgyónással felkészül és most szeretné felvenni, kérheti a szent­mi­se alkalmával, egyszerű formában.  

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek mi­e­lőbb. Feb­ruár 16.-án indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­­sá­val. 

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Február 3.
Évközi 4. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Gyermekfarsang

Febr. 9-én far­­­sang lesz a gyermekek, ministránsok szá­­mára (városi szintű) 14:00-17:00 közt a közösségi házban. „Száraz” sü­te­ményt, sós sütit szeretettel fogadunk, il­let­ve a tom­bolához felajánlásokat is. Tom­­bola, kö­zösségi programok, és jel­mez­verseny is lesz! Az elsőgyónókat és el­ső­áldozókat is várjuk szeretettel, el­ső­ál­dozóknak ez lesz a szokásos havi egy kö­zös alkalom.

Házasság Hete

A Házasság Hete alkalmá­ból feb­ruár 9-10-én a szentmisék végén a je­len­lévő házastársak áldást kap­nak.

Házasság Hete

Karitász-gyűlés lesz hétfőn du. 4 órakor.

Ökumenikus előadás és vacsora

Február 13.-án szerdán du. 4-kor ökumenikus előadást tart a bap­tis­­ta ima­házban Sipos Márk baptista lelkész Az igazság átadása ma cím­mel.  Utána este 6-tól a szokott ökumenikus va­­csora lesz, a­mely­re szeretettel várják a képviselőtestület tagjait és minden ér­dek­lődőt, aki szívesen részt venne, a szokásos módon kis hoz­zá­járulás befizetésével, melynek pontos összegét még nem je­lez­ték, de 1000-1500 Ft kö­­rül lesz. Viszont kérjük szépen, MIELŐBB IRAT­KOZ­ZON FEL MISÉK UTÁN VAGY IRODÁBAN, AKI JÖNNI SZE­RET­NE, MERT PONTOS LÉTSZÁMOT KÉRNEK A VÁR­HA­TÓ RÉSZTVEVŐKRŐL!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia ál­tal 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy le­gyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. Szeretnénk bíztatni, hogy ér­­dek­lődjünk ezen lelki so­ro­zat iránt. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak.

Havi misénk és imánk Csiszér László vezetésével

A héten csütörtökön pedig a szokásos ha­­vi alkalom, az Újuljatok meg lesz Csiszér László vezetésével, mindenkit várunk nagy szeretettel. A mise utáni i­ma első része most is a gyermekeknek szól.  

Elsőgyónó és elsőáldozó gyer­me­kek szü­le­i­nek értekezlete, pótalkalom, feb­ru­ár 22. pénteken 16.30 óra­kor

Január végén tartottuk az elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szü­­leinek értekezletét, megbeszélését, sajnos elég kevesen jöttek el, az elsőáldozó gyermekek kevesebb, mint fele, az elsőgyónó gyermekek alig egyharmada részéről. Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mind­­­a­zon gyer­mekek szüleit, akik most nem tudtak eljönni, egy pótalkalomra, amikor megismétlem a most elhangzottakat, FEBRUÁR 22. PÉNTEKEN DU. FÉL 5-KOR. Kérem szépen az érintett gyermekek HIT­OK­­TATÓIT is, hogy jöjjenek el a megbeszélésre. Akik pedig voltak, azokat arra kérem, különösen is az idén ak­­tuális elsőáldozók esetén, hogy a döntést arról, hogy bekapcsolódnak-e a rendkívüli budapesti le­he­tő­ség­­be a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, legyenek kedvesek gyermekükkel mielőbb meg­­beszélni, és visszaküldeni a kapott lapot.

2021-ben esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­charisztikus Kongresszus alkalmából

Lehetőséget szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­­sodikos gyermekeknek (vagy nagyobbaknak, akik még nem voltak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes lehetőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyes a­lig egy tanéves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szentáldozásban. Természetesen eh­­hez egy plébániai felkészülésen kellene részt venni. 3-4 érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­hát érin­tett másodikos gyermek a családban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz meg­beszélés. Természetesen, akik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a meg­szo­kott, normál felkészülés az itthoni elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra. TISZTELETTEL KÉ­REK MINDEN HITOKTATÓT, LEGYEN SZÍVES ERRŐL A LEHETŐSÉGRŐL TÁJÉKOZTATNI TANÍTVÁNYAIT ÉS SZÜ­LEIT!

Lourdes-i kilenced

Február 2-10 között a szentmise előtt 16.45-kor.  

Lourdes-i Szűzanya, betegek világnapja

Jövő hét hétfőn, február 11.-én a Lourdes-i Szűzanya ün­­­ne­pén, ami egyben a betegek világnapja, a szentmisét a Szűzanya tiszteletére a betegekért mutatjuk be. A be­te­gek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása azonban ünnepi formában idén is a nagyböjti lelkigyakorlat végén lesz. Ha azonban valaki – mivel akkor nem tud eljönni – szentgyónással felkészül és most szeretné felvenni, kérheti a szentmise alkalmával, egyszerű formában.  

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek mi­e­lőbb. Feb­ruár 16.-án indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­­sá­val. 

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Január 27.
Évközi 3. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ökumenikus ima­nyol­cad

Záró alkalom január 27-én este 18 órakor, református imaházban Hoz­dik Zsolt tb. kanonok, plé­bá­nos, érs. tan. Emiatt még ma ESTI SZENTMISE 5 ÓRAKOR!!

Ökumenikus előadás és vacsora

Február 13.-án szerdán du. 4-kor ökumenikus előadást tart a bap­tis­ta ima­házban Sipos Márk baptista lelkész Az igazság átadása ma cím­mel.  Utána este 6-tól a szokott ökumenikus va­csora lesz, a­mely­re szeretettel várják a képviselőtestület tagjait és minden ér­dek­lődőt, aki szívesen részt venne, a szokásos módon kis hoz­zá­járulás befizetésével, melynek pontos összegét még nem je­lez­ték, de 1000-1500 Ft kö­rül lesz. Viszont kérjük szépen, IRAT­KOZ­ZON FEL MISÉK UTÁN VAGY IRODÁBAN, AKI JÖNNI SZERETNE, MERT PONTOS LÉTSZÁMOT KÉRNEK A VÁR­HA­TÓ RÉSZTVEVŐKRŐL!

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Urunk Jé­­­zus bemutatása a templomban 40 nappal születése u­tán. I­dén SZOMBAT ESTÉRE esik, így a szombati mise A TEMPLOMBAN, és az ünnepről lesz, nem a vasárnapról, mint elő­este. Este a mi­­se e­le­jén tartunk gyer­tya­szen­telést. Hozzunk a szent­mi­sé­re gyer­tyát, a­mit ünne­pé­­lyesen meg­ál­dunk. Ha sok gyertyát ho­­zunk, azo­kat letehetjük a kis­asztalra, de legalább EGY GYER­­TYÁT ÉGVE TARTSUNK A KE­­ZÜNKBEN, úgy álljuk kö­rül a szen­telés alatt az asz­talt, majd ünnepélyes körmeneti bevonulás. Szombaton és va­sárnap ba­­lázs­­­áldás is lesz a szent­­­mi­sék végén, kettesével jöjjünk áldást kérni.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia által 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy legyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. Szeretnénk bíztatni, hogy ér­­dek­lődjünk ezen lelki so­ro­zat iránt. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak.

Gyermekfarsang

Február 9-én farsang lesz a gyermekek, ministránsok számára (városi szintű) 14:00-17:00 közt a közösségi házban. „Száraz” süteményt, sós sütit szeretettel fogadunk, illetve a tombolához felajánlásokat is. Tom­bola, közösségi programok, és jelmezverseny is lesz! Az elsőgyónókat és elsőáldozókat is várjuk szeretettel, el­ső­áldozóknak ez lesz a szokásos havi egy közös alkalom.

Elsőgyónó és elsőáldozó gyer­me­kek szü­le­i­nek értekezlete, pótalkalom, feb­ru­ár 22. pénteken 16.30 óra­kor

Pénteken tartottuk az elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szü­leinek értekezletét, megbeszélését, sajnos elég kevesen jöttek el, az elsőáldozó gyermekek kevesebb, mint fele, az elsőgyónó gyermekek alig egyharmada részéről. Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mind­­a­zon gyer­mekek szüleit, akik most nem tudtak eljönni, egy pótalkalomra, amikor megismétlem a most elhangzottakat, FEBRUÁR 22. PÉNTEKEN DU. FÉL 5-KOR. Kérem szépen az érintett gyermekek HIT­OK­TATÓIT is, hogy jöjjenek el a megbeszélésre. Akik pedig voltak, azokat arra kérem, különösen is az idén ak­tuális elsőáldozók esetén, hogy a döntést arról, hogy bekapcsolódnak-e a rendkívüli budapesti le­he­tő­ség­be a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, legyenek kedvesek gyermekükkel mielőbb meg­beszélni, és visszaküldeni a kapott lapot.

2021-ben esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­charisztikus Kongresszus alkalmából

Lehetőséget szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­sodikos gyermekeknek (vagy nagyobbaknak, akik még nem voltak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes lehetőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyes a­lig egy tanéves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szentáldozásban. Természetesen eh­hez egy plébániai felkészülésen kellene részt venni. Egy-két érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­hát érintett másodikos gyermek a családban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz megbeszélés. Természetesen, akik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a megszokott, normál felkészülés az itthoni elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek már januárban. Feb­ruár 16.-án indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­­sá­val.  A Házasság Hete alkalmá­ból február 9-10-én a szentmisék végén a jelenlévő házastársak áldást kap­nak.

Lourdes-i kilenced

Február 2-10 között a szentmise előtt 16.45-kor.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csökken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Hasonlóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, tavaly e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Január 20.
Évközi 2. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ökumenikus ima­nyol­cad

Idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­­­lom ma este 18 óra­kor, itt a katolikus templom­ban, Édes Árpád református lelkész, majd szintén ná­­­lunk hétfő este Sza­bóné Kovács Teodóra ref. lel­kész. Az előzetesen kiadottal, és a szórólapokkal, pla­káttal ellentétben a pénteki alkalmat Talapka Ist­ván apát-kanonok, felsővárosi plébános úr nem tud­ta vállalni, helyette Berki József káplán atya lesz. AZ ÖKUMENI­KUS IMANYOLCAD ALATT MIN­­DEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK! Tehát ma és má­hoz egy hét­re va­sár­nap is 17-kor lesz az esti mi­se!

Elsőgyónó és elsőáldozó gyer­me­kek szü­le­i­nek értekezlet, január 25. pénteken 16 óra­kor

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mind­a­zon gyer­mekek szüleit ÉS HIT­OKTATÓIT egy megbeszélésre, ér­te­kez­letre, akik el­ső­gyó­nók vol­tak, vagyis most következik az el­ső­ál­dozásuk, és a­zo­­két is, akik most harmadikosként (vagy na­gyobb­ként) je­lent­keztek az elsőgyónási-ál­do­zási fel­ké­szü­lés­re és ta­vasszal lesz az elsőgyónásuk, illetve 2020-ban lesz az első­ál­do­zásuk. Va­lamint szin­tén hívom AZON MÁ­SO­DIK OSZTÁLYOS (BÁR­MELY ISKOLÁBA JÁ­RÓ) GYERMEKEK SZÜLEIT, VAGY ÉPP BÁR­­MELY OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT, AKIKNEK EL­MA­RADT AZ ELSŐGYÓNÁSA-ÁLDOZÁSA, DE E­SET­LEG PÓ­TOL­NI SZE­­RET­NÉK AZT ÚGY, HOGY A RENDKÍVÜLI ESE­MÉNY MI­ATT SZE­RETNÉK, HOGY GYER­ME­KÜK EGY ÉVVEL KORÁBBAN LE­GYEN ELSŐÁLDOZÓ A 2020-AS NEM­ZETKÖZI EU­CHA­RISZ­TI­KUS KON­FE­REN­CIA ALKALMÁ­BÓL, ÉS EZEN RENDKÍVÜLI LE­HE­­­TŐSÉG MIATT VÁL­LALNAK EGY GYORSÍTOTT, KIS PLUSZ FELKÉSZÍTÉST IGÉNYLÓ KÉSZÜLETET, HOGY E­­­ZEN A KIVÉTELES AL­KALMON RÉSZT VEHESSENEK. EZ A LEHETŐSÉG AZOKNAK A MÁ­SO­DI­KO­SOK­NAK SZÓL, AKIK ÉLNI KÍ­VÁNNAK A REND­KÍ­VÜ­LI LE­HE­TŐ­SÉG­GEL, KISEBB KÜLÖN FELKÉSZÍTŐN IS RÉSZT VESZ­NEK HOZZÁ. TÖBBEN JELEZTÉK, HOGY A HIRDETETT FÉL 4-ES KEZDÉS TÚL KORÁN VAN, ÍGY PICIT KÉ­SŐBB­­RE TUDJUK TENNI, EZÉRT A megbeszélés január 25.-én pénteken du. 4-kor lesz, ENNÉL KÉSŐBBRE A­ZON­­BAN AZ ÖKUMENIKUS HÉT MIATT NEM TUDJUK TEN­NI, MIVEL A MISE 5-KOR VAN. Ha valakinek vég­képp alkalmatlan, februárban tarthatunk egy pót-alkalmat.

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak részt ven­ni a 2018-ban elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­­ló ka­rá­­­csonyfa alatti meg­emlékezésen, de szeret­nék elvinni a mécsest és az igelapot, a fa a­lól elvihetik! Családonként egy mécses és egy szentkép.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia által 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy legyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. Szeretnénk bíztatni, hogy ér­­dek­lődjünk ezen lelki so­ro­zat iránt. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek már januárban. Feb­ruár 16.-án indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­sá­val.

Templomfelújítás

Istennek hála, és a megköszönve az adományozóknak, láthatjuk, hogy elkészült tem­plo­­munk felújításának jelenlegi fázisa. Ha minden jól alakul, rövidesen megkezdjük a világítás felújítását. A mel­lék­oltárképek Húsvétra várhatóak. Ha Isten is úgy akarja, pályázaton sikert érnénk el, és adományozóink is len­né­nek ezután is, folytatnánk valamikor, hiszen most látszik igazán (főleg a kórusról nézve, vagy jó megvilágítás­ban) micsoda mellbevágó a különbség a felújított részek és a mennyezet elhanyagoltsága, koszossága között. Ha úgy alakul valamikor szeretnénk folytatni. Hátha a 250-ik évfordulóra még szebbé lehet! Hála mindenkinek a tá­mo­­ga­tásért!

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csökken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Hasonlóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, tavaly e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­nyabbak a stó­la­díjak.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi (vagy régebben elmaradt) egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden tá­mo­ga­tást, segítséget!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Január 13.
Jézus megkeresztelkedése
Évközi 1. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Jézus megkeresztel­ke­dé­se

Ezzel kez­dődik is­mét az év­­közi időszak.

Elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szüleinek értekezlet

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mindazon gyermekek szüleit egy megbeszélésre, ér­te­kez­letre, akik májusban elsőgyónók vol­tak, vagyis most következik az elsőáldozásuk, és azokét is, akik most harmadikosként (vagy na­gyobb­ként) jelentkeztek az elsőgyónási-áldozási felkészülésre és tavasszal lesz az elsőgyónásuk, illetve 2020-ban lesz az elsőáldozásuk. Valamint szintén hívom AZON MÁ­SO­DIK OSZTÁLYOS (BÁRMELY ISKOLÁBA JÁ­RÓ) GYERMEKEK SZÜLEIT, VAGY ÉPP BÁRMELY OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT, AKIKNEK ELMARADT AZ ELSŐGYÓNÁSA-ÁLDOZÁSA, DE ESETLEG PÓTOLNI SZE­RET­NÉK AZT ÚGY, HOGY A RENDKÍVÜLI ESE­MÉNY MIATT SZERETNÉK, HOGY GYERMEKÜK EGY ÉVVEL KORÁBBAN LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ A 2020-AS NEM­ZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONFERENCIA ALKALMÁ­BÓL, ÉS EZEN RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG MIATT VÁL­LALNAK EGY GYORSÍTOTT, KIS PLUSZ FELKÉSZÍTÉST IGÉNYLÓ KÉSZÜLETET, HOGY EZEN A KIVÉTELES AL­KALMON RÉSZT VEHESSENEK. EZ A LEHETŐSÉG CSAK AZOKNAK A MÁSODIKOSOKNAK SZÓL, AKIK IGYE­KEZNEK KOMOLYABB VALLÁSGYAKORLÁSRA, TEM­PLOM­BA JÁRNAK ÉS ÉLNI KÍVÁNNAK A REND­KÍ­VÜ­LI LEHETŐSÉGGEL, KISEBB KÜLÖN FELKÉSZÍTŐN IS RÉSZT VESZNEK HOZZÁ. A megbeszélés január 25.-én pénteken du. fél 4-kor lesz.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia által 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy legyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban, Fülöp-kurzus Csiszér László vezetésével

Február 4.-től kezdve 8-10 hétfő estén át egy missziószerű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban megerősödni, a Szentlélektől megérintve lenni szeretnénk. Az alkalom a szentmisével kezdődik, majd utána következik a missziós sorozat. Bővebb tájékoztatással rövidesen folytatjuk, de szeretnénk bíztatni, hogy érdeklődjünk ezen lelki sorozat iránt. Ez a missziós sorozat az Evangéliumi estékkel is egybekapcsolódik, vagyis ezek számítanak most annak.

Havi misénk és imánk Csiszér László vezetésével

A héten csütörtökön pedig a szokásos havi alkalom, az Újuljatok meg lesz Csiszér László vezetésével, mindenkit várunk nagy szeretettel. A mise utáni ima első része most is a gyermekeknek szól.  

Templomfelújítás

Istennek hála, és a megköszönve az adományozóknak, láthatjuk, hogy elkészült tem­plo­munk felújításának jelenlegi fázisa. Ha minden jól alakul, belátható időn belül kezdjük a világítás felújítását. A mel­lékoltárképek Húsvétra várhatóak. Ha Isten is úgy akarja, pályázaton sikert érnénk el, és adományozóink is lennének ezután is, folytatnánk valamikor, hiszen most látszik igazán (főleg a kórusról nézve, vagy jó megvilágítás­ban) micsoda mellbevágó a különbség a felújított részek és a mennyezet elhanyagoltsága, koszossága között. Ha úgy alakul valamikor szeretnénk folytatni. Hátha a 250-ik évfordulóra még szebbé lehet! Hála mindenkinek a tá­mo­ga­tásért!

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Az új évre sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csökken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Hasonlóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, tavaly e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­nyabbak a stó­la­díjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együtt­mű­­kö­dő tá­mo­ga­tását, akik az adójuk 1 %-át az el­múlt évben Kiskunhalas Al­só­vá­rosi Misszió Ala­pít­vány részére juttatták. Az idei esz­ten­dő­ben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA fel­a­jánl­ható 2-szer 1%-át. Az egyik szá­za­lék­ra ajánl­juk a Magyar Katolikus Egy­házat, a má­sikra a Kis­kun­halas Alsóvárosi Misszió Ala­pít­ványt. Az adó­be­valláson feltüntetendő számokról e kis is­mer­te­­tőt szin­tén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Há­lásan köszönjük a támogatást.

Püspökkari köszönet az 1%-ért

A Püspöki Kar kö­szö­ni mind­a­zok­nak, akik a­dó­juk 1%-át fel­­a­ján­­lották. Ké­ri, hogy a to­váb­bi­ak­ban is tegyünk így és bíz­tas­suk er­re isme­rő­se­in­ket is, hiszen ez a kéz­­moz­du­lat, ez a rendelkezés sem­­mi­be se kerül, az egyház köz­pon­­ti költ­ség­ve­té­sé­nek azonban le­ír­hatatlan nagy se­gít­­ség – és ami ta­­­lán még ennél is fon­­to­sabb, az ál­lam szá­mos vita e­se­tén a fel­a­ján­lók számából kiin­dul­va te­­szi meg sa­ját a­ján­latait. Szin­­te „nép­szám­lá­lás­­ként” te­kint ar­ra, hányan ajánl­ják adójuk 1%-át az egyháznak. A Szent­szék pedig nem­rég le­vél­ben köszönte meg a ta­valyi Péter-fillér adományokat.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi (vagy régebben elmaradt) egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden tá­mo­ga­tást, segítséget!

Csütörtöki szentségimádások

Ismét lesznek, déltől miséig (a héten csak Csiszér Laciék érkezéséig). Szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, vegyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csütörtök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tudja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság.

Szentföldi zarándoklat 2019

Hozdik Zsolt atya szer­vezében 2019. március 24 – április 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklatot tervezünk, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési lehetőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lé­nye­ges, elsődleges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­ra­mon túl azonban számos további hit­beli és történelmi látványosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon olcsók, mert Izrael egy drága ál­lam, de nem reklámfogásként mondjuk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal összehasonlítja: e­zért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat találunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén valósul meg. ELÉG SOKAN ÉRDEKLŐDTEK, KÉR­DEZ­­TEK, VITTEK EL SZÓRÓLAPOT, DE KEVÉS BIZTOS VISSZAJELZÉS ÉRKEZETT. EZÉRT KÉRJÜK, HOGY AZ ÉR­­DEK­LŐ­DŐK KÖZÜL, AKI DÖNTÉST TUD HOZNI, JELEZZE MIELŐBB, HOGY LÁSSUK, VAN-E REALITÁSA AZ ÚT­NAK, VÁRHATÓ-E ELEGENDŐ JELENTKEZŐ. Aki nem tud gyorsan dönteni, természetesen, ha biztosan lét­re­jön az út, még később is jelentkezhet. De ha nincs elég biztos jelentkező, akkor nem tudunk belekezdeni az ügy­in­té­zésbe. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán olvasható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook ol­dalán és hon­l­ap­ján is, de az irodában is elolvashatja, érdeklődhet.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Január 6.
Vízkereszt
Urunk Istenségének kinyilvánítása főünnepe

A hét ünnepei a következők:

 

Vízkereszt főünnepe

Ez az ünnep az ősi, ke­leti Ka­rácsony eredeti formája, ahol egy­szerre ün­nepeltek három o­lyan e­se­­ményt, a­mely­ben meg­nyíl­vánult Jé­zus isteni mivolta: a születést és keleti ki­­rályok látogatását, az Úr meg­­­­­­ke­­­resz­tel­ke­dé­sét és a kánai cso­dát. Ha hoztunk magunkkal kis üveg­­csé­ket, flakonokat, vigyünk haza a szenteltvízből  – de csak annyit, amennyi tény­leg szük­­sé­ges a ház meg­ál­dá­sához. Ne hasz­nál­juk helytelen célokra a szen­telt­vizet.

Karácsonyi megemlékezés idén el­hunyt szeretteinkről

Számos országban él és ta­valytól mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A ka­rá­­cso­nyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meg­hí­vót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­­lád­­já­­ban i­dén te­me­­tés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tu­­dunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a mi­sén róluk is meg­­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mé­csest! Ez a szentmise január 12.-én, MOST szom­bat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZ­­MISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Statisztika

A 2018-as adatok, számokban, kis megjegyzésekkel. A keresztelések száma 85, az elmúlt években volt ennél több, ennél kevesebb is, mondhatjuk alapvetően átlagosnak. Ebből 43 fiú, 42 lány, egy volt csak is­ko­lás­ko­rú. Bérmálkozó 11 volt, ebből egy felnőtt, ennél is volt már kevesebb, de azért ez nagyon-nagyon kicsi szám. Saj­nos jelenleg se készül több. Ezen a téren fontos teendői lennének a hitoktatóknak, családoknak. Ami igazán ke­vés, az az elsőáldozás, 20-an voltak, ennyire kevés az utóbbi sok-sok évben nem volt, annak ellenére, hogy még eny­hébbek is a kívánalmak a régebbinél. Jelenleg is kb. ennyien készülnek. Az esküvők száma 21, mondhatjuk, hogy teljesen átlagos volt. Temetésünk emberemlékezet óta nem volt ennyire kevés, 83. Ebből szentségekkel el­lát­va mindössze 23. Körülbelül 450 betegellátás volt. Különböző célú adomány, beleértve a templomfelújításra is, kb. 3 millió 600000 volt. Az Alsóvárosi Misszió Alapítványra kb. 295000 forint érkezett. Ami igazán meg­döb­ben­tő­en alacsony, ez tavaly is szóba került, az az egyházfenntartói hozzájárulás, régi nevén egyházi adó. Mindössze 320 család járult hozzá ehhez, általában a minimumösszeggel, mely összeg plébániánkon KEVESEBB, MINT A FE­LE ANNÁL, AMIT SOK PLÉBÁNIA MINIMUMKÉNT KÉR. Az egyházi adóból befolyt bevétel nagyjából 2 millió forint, - összehasonlításként jó tudni, hogy sok egészen kis egyházközségben ennél jóval nagyobb az egyházadó bevétele. Zsolt atya 9 évig volt esperes a keceli kerületben, ismeri a számokat, kis településeken is nagyobb ennél. Ezen a té­­ren az öntudatosság, fe­le­lős­ség­ér­zet jelentős és alapvető vál­to­zá­sá­ra volna szükség… Ter­mé­sze­te­sen azt is tudjuk, hogy sokan van­nak, aki be­fi­zet­nek egy 3000 fo­rin­tos egyház­a­dót, de máskor meg adnak egy je­lentős adományt va­la­milyen cél­ra, ezt nem fe­led­jük. De azért jó lenne ezen a téren kis­sé ko­mo­lyab­ban venni kö­zös­ség­hez tar­to­zásunkat.  

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek már januárban. Feb­ruár 16.-án indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­sá­val.

Virágvasárnapig szombat esti misék a Közösségi Házban lesznek!

Elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szüleinek értekezlet

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mindazon gyermekek szüleit egy megbeszélésre, ér­te­kez­letre, akik májusban elsőgyónók vol­tak, vagyis most következik az elsőáldozásuk, és azokét is, akik most harmadikosként (vagy na­gyobb­ként) jelentkeztek az elsőgyónási-áldozási felkészülésre és tavasszal lesz az elsőgyónásuk, illetve 2020-ban lesz az elsőáldozásuk. Valamint szintén hívom AZON MÁ­SO­DIK OSZTÁLYOS (BÁRMELY ISKOLÁBA JÁ­RÓ) GYERMEKEK SZÜLEIT, VAGY ÉPP BÁRMELY OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT, AKIKNEK ELMARADT AZ ELSŐGYÓNÁSA-ÁLDOZÁSA, DE ESETLEG PÓTOLNI SZE­RET­NÉK AZT ÚGY, HOGY A RENDKÍVÜLI ESE­MÉNY MIATT SZERETNÉK, HOGY GYERMEKÜK EGY ÉVVEL KORÁBBAN LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ A 2020-AS NEM­ZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONFERENCIA ALKALMÁ­BÓL, ÉS EZEN RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG MIATT VÁL­LALNAK EGY GYORSÍTOTT, KIS PLUSZ FELKÉSZÍTÉST IGÉNYLÓ KÉSZÜLETET, HOGY EZEN A KIVÉTELES AL­KALMON RÉSZT VEHESSENEK. EZ A LEHETŐSÉG CSAK AZOKNAK A MÁSODIKOSOKNAK SZÓL, AKIK IGYE­KEZNEK KOMOLYABB VALLÁSGYAKORLÁSRA, TEM­PLOM­BA JÁRNAK ÉS ÉLNI KÍVÁNNAK A REND­KÍ­VÜ­LI LEHETŐSÉGGEL, KISEBB KÜLÖN FELKÉSZÍTŐN IS RÉSZT VESZNEK HOZZÁ. A megbeszélés január 25.-én pénteken du. fél 4-kor lesz.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia által 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy legyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban, Fülöp-kurzus Csiszér László vezetésével

Február 4.-től kezdve 8-10 hétfő estén át egy missziószerű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban megerősödni, a Szentlélektől megérintve lenni szeretnénk. Az alkalom a szentmisével kezdődik, majd utána következik a missziós sorozat. Bővebb tájékoztatással rövidesen folytatjuk, de szeretnénk bíztatni, hogy érdeklődjünk ezen lelki sorozat iránt. Ez a missziós sorozat az Evangéliumi estékkel is egybekapcsolódik, vagyis ezek számítanak most annak.

Havi misénk és imánk Csiszér László vezetésével

A héten csütörtökön pedig a szokásos havi alkalom, az Újuljatok meg lesz Csiszér László vezetésével, mindenkit várunk nagy szeretettel. A mise utáni ima első része most is a gyermekeknek szól.  

Templomfelújítás

Istennek hála, és a megköszönve az adományozóknak, láthatjuk, hogy elkészült tem­plo­munk felújításának jelenlegi fázisa. Ha minden jól alakul, belátható időn belül kezdjük a világítás felújítását. A mel­lékoltárképek Húsvétra várhatóak. Ha Isten is úgy akarja, pályázaton sikert érnénk el, és adományozóink is lennének ezután is, folytatnánk valamikor, hiszen most látszik igazán (főleg a kórusról nézve, vagy jó megvilágítás­ban) micsoda mellbevágó a különbség a felújított részek és a mennyezet elhanyagoltsága, koszossága között. Ha úgy alakul valamikor szeretnénk folytatni. Hátha a 250-ik évfordulóra még szebbé lehet! Hála mindenkinek a tá­mo­ga­tásért!

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Az új évre sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csökken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Hasonlóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, tavaly e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­nyabbak a stó­la­díjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együtt­mű­­kö­dő tá­mo­ga­tását, akik az adójuk 1 %-át az el­múlt évben Kiskunhalas Al­só­vá­rosi Misszió Ala­pít­vány részére juttatták. Az idei esz­ten­dő­ben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA fel­a­jánl­ható 2-szer 1%-át. Az egyik szá­za­lék­ra ajánl­juk a Magyar Katolikus Egy­házat, a má­sikra a Kis­kun­halas Alsóvárosi Misszió Ala­pít­ványt. Az adó­be­valláson feltüntetendő számokról e kis is­mer­te­­tőt szin­tén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Há­lásan köszönjük a támogatást.

Püspökkari köszönet az 1%-ért

A Püspöki Kar kö­szö­ni mind­a­zok­nak, akik a­dó­juk 1%-át fel­­a­ján­­lották. Ké­ri, hogy a to­váb­bi­ak­ban is tegyünk így és bíz­tas­suk er­re isme­rő­se­in­ket is, hiszen ez a kéz­­moz­du­lat, ez a rendelkezés sem­­mi­be se kerül, az egyház köz­pon­­ti költ­ség­ve­té­sé­nek azonban le­ír­hatatlan nagy se­gít­­ség – és ami ta­­­lán még ennél is fon­­to­sabb, az ál­lam szá­mos vita e­se­tén a fel­a­ján­lók számából kiin­dul­va te­­szi meg sa­ját a­ján­latait. Szin­­te „nép­szám­lá­lás­­ként” te­kint ar­ra, hányan ajánl­ják adójuk 1%-át az egyháznak. A Szent­szék pedig nem­rég le­vél­ben köszönte meg a ta­valyi Péter-fillér adományokat.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi (vagy régebben elmaradt) egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden tá­mo­ga­tást, segítséget!

Csütörtöki szentségimádások

Ismét lesznek, déltől miséig (a héten csak Csiszér Laciék érkezéséig). Szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, vegyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csütörtök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tudja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság.

Szentföldi zarándoklat 2019

Hozdik Zsolt atya szer­vezében 2019. március 24 – április 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklatot tervezünk, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési lehetőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lé­nye­ges, elsődleges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­ra­mon túl azonban számos további hit­beli és történelmi látványosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon olcsók, mert Izrael egy drága ál­lam, de nem reklámfogásként mondjuk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal összehasonlítja: e­zért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat találunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén valósul meg. ELÉG SOKAN ÉRDEKLŐDTEK, KÉR­DEZ­­TEK, VITTEK EL SZÓRÓLAPOT, DE KEVÉS BIZTOS VISSZAJELZÉS ÉRKEZETT. EZÉRT KÉRJÜK, HOGY AZ ÉR­­DEK­LŐ­DŐK KÖZÜL, AKI DÖNTÉST TUD HOZNI, JELEZZE MIELŐBB, HOGY LÁSSUK, VAN-E REALITÁSA AZ ÚT­NAK, VÁRHATÓ-E ELEGENDŐ JELENTKEZŐ. Aki nem tud gyorsan dönteni, természetesen, ha biztosan lét­re­jön az út, még később is jelentkezhet. De ha nincs elég biztos jelentkező, akkor nem tudunk belekezdeni az ügy­in­té­zésbe. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán olvasható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook ol­dalán és hon­l­ap­ján is, de az irodában is elolvashatja, érdeklődhet.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. December 30.
Szent család ünnepe
Karácsony nyolcada

A hét ünnepei a következők:

 

Év­vé­gi há­la­­­a­­dás, Újév

December 31. du. 17.30 ó­ra­kor kezdődik az év­végi hála­a­dás ünnepe. Új­év napján (amely egyike a négy kö­te­le­­ző ün­nep­nek!) vasárnapi miserend, az év Isten­nek a­ján­lá­sa.

Vízkereszt főünnepe

NAGYON FONTOS ÚJDONSÁG 5 éve, hogy Ferenc pápa utasítása szerint im­már Ma­­gyarországon is Víz­ke­­reszt főünnepét A NAPJÁN, JANUÁR 6.-ÁN ÜNNEPELJÜK. Még­pe­dig KÖ­TE­LE­ZŐ FŐÜNNEP RANGJÁVAL, SÚLYÁVAL! Ez azt is jelenti, hogy aki nagyon ko­moly, sú­­lyos ok nélkül ezen a na­pon elmulasztja a szentmisét, nem áldozhat utána mindaddig, amíg nem gyónt! Ez az ünnep az ősi, keleti Ka­rácsony eredeti formája, ahol egy­szerre ünnepeltek három o­lyan e­se­­ményt, a­mely­ben megnyilvánult Jé­zus isteni mivolta: a születést és keleti ki­rályok látogatását, az Úr meg­­­­­­ke­­­resz­tel­ke­dé­sét és a kánai cso­dát. IDÉN AZONBAN PONT VASÁRNAPRA ESIK, ÍGY NEM LESZ KÜLÖN NAPON ÜNNEPE. Karácsonnyal a­zo­nos súllyal, ünne­pé­lyes­séggel tart­juk. Vízszentelés és házszentelő ima is lesz. Hozzunk magunkkal kis üveg­­csé­ket, flakonokat, amelyekben ha­zavihetünk a szenteltvízből  – de csak annyit, amennyi tény­leg szük­­sé­ges a ház megáldásához. Ne hasz­nál­juk helytelen célokra a szenteltvizet. Ha valaki a régi szo­kás sze­rint Víz­­ke­reszt után, januárban sze­ret­né otthonát meg­szenteltetni, az ősi 20+G+M+B+19 jelével meg­­je­­löl­ni, az idő­pontot beszélje meg a plé­bá­ni­án hivatali időben.

Ministránsfoglalkozás

Ahogy néhányukkal beszéltük, szombaton fél 3-ra szeretettel várjuk a ministránsokat, és a gyülekező után először is megszentelnénk Vízkeresztre a plébániát, Közösségi Házat, stb.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton, az Ünnep al­­kal­mából sze­­ret­ném kinyilvánítani köszö­ne­te­met mind­­a­zok­­nak, akik az e­gész év során nagyon so­kat tet­tek a templomért, plébániáért, Közösségi házért, iskoláért, gyer­­­me­ke­­kért, a Ka­rá­csony előké­szí­­té­­sé­ért, az év so­rán sokszor dolgoztak a közösség életében, adomán­nyal, virággal, fe­nyő­vel, é­tel­lel – kós­tolókkal stb. segítettek; zenei szol­gá­lat­ban, kórusban, il­­let­ve bár­milyen más te­rületen szolgálatukkal, se­gít­sé­gük­kel hozták kö­zénk az Isten szeretetét. Zsolt atya igen hálásan és mélyen fejezi ki mindenkori külön nagy köszönetét a ministránsoknak! Köszönöm a fák díszítésében segítőknek, a pásztorjáték szereplőinek, az olykor verseket, dalokat vállaló szolgálattevőknek, és minden más módon segítőknek! Isten ál­dá­sa le­gyen mindazokkal, aki sa­ját­­juk­nak érzik plébániai közösségünket és szí­vü­kön viselik an­nak sor­sát, szép­sé­gét, ün­nepeit és főleg hétköznapjait. Az Úr áldása kí­sér­je é­le­tü­ket!

Köszönet a Szent II. János Pál oltár támogatásáért

Köszönjük mindenkinek, akik templomi kon­certünk alkalmával a belépőjegy helyett ado­mánnyal segítették Szent II. János Pál pápa ereklyéje oltárának épí­tését! Természetesen a koncert kis bevétele távolról sem fedezi, főleg, hogy a művészek tiszteletdíja nem volt ala­csony, így hálásan várjuk a további támogatásokat.

Fák színei

Természetesen mindenki szabadon díszíti a karácsonyfáit, de a templom fő fáinak színei miatt sze­­retném elmondani a jelképes színeket. Úgymond a legszimbolikusabb díszítési színek AZ ARANY ÉS PIROS, a pi­ros jelképként az ALMÁRA, A BŰNRE utal, a letépett tiltott gyümölcsre, de egybe már a VÉRTANÚSÁGRA IS, az a­rany a megváltásra, a szabadulásra, Isten Országára, a Megváltóra. Ezért egyik nagy fánk piros-arany, a szen­tély­ben pedig kifejezetten arany. AZ EZÜST, FEHÉR ÉS KÉK a Szűzanyát és a kis Jézust jelképezi, ezért másik fánk kék-e­züst. Ebből fakad az is, hogy a karácsonyi miseruhák is az alap fehér díszes változatának megfelelő vagy arany, eset­leg pirossal díszített arany, vagy épp ezüst-fehér-kék szokott lenni. (Tavaly többen kíváncsian kérdezték, mi­ért volt Zsolt atyán kék miseruha – kék-ezüst volt. J )

Szombattól Virágvasárnapig szombati misék a Közösségi Házban

Karácsonyi megemlékezés idén el­hunyt szeretteinkről

Számos országban él és tavalytól mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meg­hí­vót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban i­dén te­me­­tés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tu­­dunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mé­csest! Ez a szentmise január 12.-én szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZ­­MISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szüleinek értekezlet

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mindazon gyermekek szüleit egy megbeszélésre, ér­te­kez­letre, akik májusban elsőgyónók vol­tak, vagyis most következik az elsőáldozásuk, és azokét is, akik most harmadikosként (vagy na­gyobb­ként) jelentkeztek az elsőgyónási-áldozási felkészülésre és tavasszal lesz az elsőgyónásuk, illetve 2020-ban lesz az elsőáldozásuk. Valamint szintén hívom AZON MÁ­SO­DIK OSZTÁLYOS (BÁRMELY ISKOLÁBA JÁ­RÓ) GYERMEKEK SZÜLEIT, VAGY ÉPP BÁRMELY OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT, AKIKNEK ELMARADT AZ ELSŐGYÓNÁSA-ÁLDOZÁSA, DE ESETLEG PÓTOLNI SZE­RET­NÉK AZT ÚGY, HOGY A RENDKÍVÜLI ESE­MÉNY MIATT SZERETNÉK, HOGY GYERMEKÜK EGY ÉVVEL KORÁBBAN LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ A 2020-AS NEM­ZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONFERENCIA ALKALMÁ­BÓL, ÉS EZEN RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG MIATT VÁL­LALNAK EGY GYORSÍTOTT, KIS PLUSZ FELKÉSZÍTÉST IGÉNYLÓ KÉSZÜLETET, HOGY EZEN A KIVÉTELES AL­KALMON RÉSZT VEHESSENEK. EZ A LEHETŐSÉG CSAK AZOKNAK A MÁSODIKOSOKNAK SZÓL, AKIK IGYE­KEZNEK KOMOLYABB VALLÁSGYAKORLÁSRA, TEM­PLOM­BA JÁRNAK ÉS ÉLNI KÍVÁNNAK A REND­KÍ­VÜ­LI LEHETŐSÉGGEL, KISEBB KÜLÖN FELKÉSZÍTŐN IS RÉSZT VESZNEK HOZZÁ. A megbeszélés január 25.-én pénteken du. fél 4-kor lesz.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, jan. 20, febr. 17, márc. 24. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Templomfelújítás

Istennek hála, és a megköszönve az adományozóknak, láthatjuk, hogy elkészült tem­plo­munk felújításának jelenlegi fázisa. Ha minden jól alakul, belátható időn belül kezdjük a világítás felújítását. A mel­lékoltárképek Húsvétra várhatóak. Ha Isten is úgy akarja, pályázaton sikert érnénk el, és adományozóink is lennének ezután is, folytatnánk valamikor, hiszen most látszik igazán (főleg a kórusról nézve, vagy jó megvilágítás­ban) micsoda mellbevágó a különbség a felújított részek és a mennyezet elhanyagoltsága, koszossága között. Ha úgy alakul valamikor szeretnénk folytatni. Hála mindenkinek a támogatásért!

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban. Február 16.-án indul majd a jegyeskurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes megáldásával.

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet

Meg lehet rendelni a plébánián.

Jövő évi miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok évig nem változott a stóladíjak összege, tavaly emelkedett egy picit, de még ezzel is Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai, az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együttműködő tá­mo­ga­tását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Al­só­vá­rosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esz­ten­dő­ben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egy­házat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Ala­pít­ványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis is­mer­te­tőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Közeledik az év vége! Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni ez évi egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden tá­mo­ga­tást, segítséget!

Szentföldi zarándoklat 2019

Hozdik Zsolt atya szer­vezében 2019. március 24 – április 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklatot tervezünk, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési lehetőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lé­nye­ges, elsődleges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­ra­mon túl azonban számos további hit­beli és történelmi látványosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon olcsók, mert Izrael egy drága ál­lam, de nem reklámfogásként mondjuk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal összehasonlítja: e­zért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat találunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén valósul meg. ELÉG SOKAN ÉRDEKLŐDTEK, KÉR­DEZ­­TEK, VITTEK EL SZÓRÓLAPOT, DE KEVÉS BIZTOS VISSZAJELZÉS ÉRKEZETT. EZÉRT KÉRJÜK, HOGY AZ ÉR­­DEK­LŐ­DŐK KÖZÜL, AKI DÖNTÉST TUD HOZNI, JELEZZE MIELŐBB, HOGY LÁSSUK, VAN-E REALITÁSA AZ ÚT­NAK, VÁRHATÓ-E ELEGENDŐ JELENTKEZŐ. Aki nem tud gyorsan dönteni, természetesen, ha biztosan lét­re­jön az út, még később is jelentkezhet. De ha nincs elég biztos jelentkező, akkor nem tudunk belekezdeni az ügy­in­té­zésbe. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán olvasható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook ol­dalán és hon­l­ap­ján is, de az irodában is elolvashatja, érdeklődhet.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. December 16.
Advent 3. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:


 

 

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében országos kezdeményezés, hogy a világi Miku­lás­gyárhoz hasonlóan mi is gyűjtsünk aján­dé­kot a szerényebb sorsú gyermekeknek. Egy cipősdobozban, vagy más jó csomagolásban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál - ezekkel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! – ír­ja a Karitász. Nálunk az Angyalbatyukat elsődlegesen a Szent József Katolikus Iskolában gyűjtik, de ha valaki iro­daidőben a plébániára, vagy szentmisék alkalmával a templomba hozza, mi is örömmel átvesszük és továbbít­juk. Segíthetünk úgy is, hogy az 1356-os adományvonalat hívjuk, ez 500 Ft adomány, vagy online is adakozhatunk.

Angyalbatyu FONTOS szabályok:

 • Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt!
 • Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod.
 • Mit tegyek a csomagba? Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
  • játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
  • könyvet, mesekönyvet, színezőt
  • tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
  • édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
  • sapkát, sálat
  • iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
  • képeslapot vagy jókívánságot
 • Mi ne kerüljön a dobozba?
  Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
 • Hogyan csomagoljam be a dobozom?
  Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”. Az elkészült ajándékcsomagot a helyszíneken jelzett időpontig, de legkésőbb december 19-ig hozd!

Adventi lelkigyakorlat, újmi­sés áldás

Hálásan kö­­szönöm a lel­ki­gya­kor­la­tot Ft. TUZSON ATTILA újmisés a­tyának, Kecs­ke­mét Főplébánia káplánjá­nak, és mindazoknak, a­kik eljöttek. A FÉL 9-ES VÉGÉN Attila atya újmisés áldást ad közösen mindenkinek, majd kettesével a mi­nistránsoknak, illetve a templomban jelenlévő gyermekek is jöjjenek előre, hogy kettesével-hármasával kap­ja­nak újmisés áldást. A 10-ES VÉGÉN Attila atya újmisés áldást ad először plébános úrnak, majd kettesével a mi­nis­trán­soknak, utána pedig, akik szeretnének külön újmisés áldást. kapni, jöjjenek előre, és egy kihúzott papi stóla előtt kb. 5-6-an kapnak áldást.

Betlehemszentelés

Köszönöm a­zok­nak, akik bekapcsolódtak a pápa által gyakorolt szép szokásba.

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Szom­bat es­­te kez­­dődött az Úr­jövet, az Ad­­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tya­gyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szendvicsre. Ezek gyors összeállításában és az eltakarításban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­sonlóan felajánlásokat is.

Szerda reggel a rorate és a reggeli végeztével fadíszítés

Szeretettel kérem, hogy az emlí­tett jócselekedetek fájának, esetleg többnek arányos díszítésére, ha rá tudják szánni az időt, jöjjenek el a kedves hívek is, akik tudnak. 7 – negyed 8 tájban elkezdenénk, és remélem, rövid idő alatt végzünk is. Előtte-utána egy teára, kávéra, akár forralt borra nagy szeretettel hívjuk a részt vevő testvéreket. DÍSZEKET MÉG LEHET A JÓ­CSE­LE­KE­DE­TEKÉRT, IMÁKÉRT UTÁNA IS FELAJÁNLANI, AKÁR JÖVŐ VASÁRNAP IS, UTÓLAG IS LESZ HELYE.

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi evangéliumi esték

Múlt héten hir­dettünk két alkalmat, de még aznap ki­de­rült, hogy az első meghirdetett időpont má­ris ütközik egy fontos eseménnyel… így e­gyet­len egy alkalmat mégse fogunk tar­ta­ni. Majd a következő évben lesznek ismét Evan­gé­liumi esték.

Adventi hangverseny templomunkban

December 22.-én szombaton du. 4 órakor, a gyer­tya­gyúj­tás előtt lesz templomunkban egy szép adventi hangverseny, Gál Gabi énekművész, Lauer Zsolt harsonamű­vész, Lauer Ágnes zongoraművész, Jean Klára, az Operaház korrepetitora, valamint a Szent József Pedagógus Kó­rus köz­re­működésével. A neves művészek úgy engedték megszervezni az alkalmat, hogy belépőjegy helyett köszö­net­­tel fogadunk adományokat Szent II. János Pál pápa ereklyéje oltárának építéséhez!

Lórántffy Zsuzsanna kamarakórus és baptista imaházbeli koncert

Köszönöm szé­pen a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus tagjai közreműködését a mai 10-es misében. Ma du. 6-kor a Baptista Ima­­házban éne­kelnek egy teljes misét a szabadkai Pro Musica Kamarakórussal. Paul Konrad Wusching Ma­gyar­or­­szágon született, Pécsen tanult, Romániában dolgozott, végül a szerb zenei élet vezetője lett a XIX. században. A Mis­­sa brevis bemutatója elsőként most lesz Magyarországon, itt Kiskunhalason. Közre­mű­köd­nek a Zeneiskola ta­ná­­rai Kovács Mihály orgonajátékával.

Elsőáldozók, gyermekek, betegek gyónása

Az elsőáldozók, akiknek iskolai időben biz­to­sí­­tunk gyónási le­hetőséget, végezzék el akkor gyó­násukat, vagy kérjenek más időpontot, ha akkor hiá­nyoz­­­nak. Akik a plé­bánián készülnek el­ső­ál­do­zás­ra, 22.-én reg­gel, vagy más megbeszélt időpontban vé­gez­­­zék el szent­gyó­ná­sukat. Más, nagyobb is­ko­lá­­sok­nak is szól a gyó­ná­si lehetőség 22.-én szom­baton reg­gel 10-kor. Ha van még igény arra, hogy beteget otthonában részesítsünk szentgyónás-áldozásban, kérjük je­­lezni!

Pásztorjáték

24.-én du. 3 órára várunk mindenkit, kiemelten is a gyermekeket szeretettel a pásztorjátékra.

Karácsonyi miserend

December 24.-én reggel 6-kor utolsó rorate. Az éjféli mi­­se 23.45-kor kezdő­dik e­lő­­zetes fénygyúj­tás­sal. Karácsony napjain szokásos rend. Dec. 27-28-án a szentmisék REGGEL 7-KOR LESZNEK.  a Karácsonyt követő vasárnap idén egyben a Szent Család ünnepe is. Szent Család ünnepén a 10-es misében tartjuk a BOR ÉS KA­LÁCS­SZEN­TE­LÉST is, ha hoznak jó borokat, az asszo­nyok pedig ka­­lá­csot. A Szent Család napi misék vé­gén a családtagok külön családi áldásban ré­sze­sül­nek.

Urbi et Orbi

Ferenc pápa áldását a Duna tv köz­vetíti karácsony délben.

Elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szüleinek értekezlet

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mindazon gyermekek szüleit egy megbeszélésre, ér­te­kez­letre, akik májusban elsőgyónók vol­tak, vagyis most következik az elsőáldozásuk, és azokét is, akik most harmadikosként (vagy na­gyobb­ként) jelentkeztek az elsőgyónási-áldozási felkészülésre és tavasszal lesz az elsőgyónásuk, illetve 2020-ban lesz az elsőáldozásuk. Valamint szintén hívom AZON MÁ­SO­DIK OSZTÁLYOS (BÁRMELY ISKOLÁBA JÁ­RÓ) GYERMEKEK SZÜLEIT, VAGY ÉPP BÁRMELY OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT, AKIKNEK ELMARADT AZ ELSŐGYÓNÁSA-ÁLDOZÁSA, DE ESETLEG PÓTOLNI SZE­RET­NÉK AZT ÚGY, HOGY A RENDKÍVÜLI ESE­MÉNY MIATT SZERETNÉK, HOGY GYERMEKÜK EGY ÉVVEL KORÁBBAN LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ A 2020-AS NEM­ZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONFERENCIA ALKALMÁ­BÓL, ÉS EZEN RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG MIATT VÁL­LALNAK EGY GYORSÍTOTT, KIS PLUSZ FELKÉSZÍTÉST IGÉNYLÓ KÉSZÜLETET, HOGY EZEN A KIVÉTELES AL­KALMON RÉSZT VEHESSENEK. EZ A LEHETŐSÉG CSAK AZOKNAK A MÁSODIKOSOKNAK SZÓL, AKIK IGYE­KEZNEK KOMOLYABB VALLÁSGYAKORLÁSRA, TEM­PLOM­BA JÁRNAK ÉS ÉLNI KÍVÁNNAK A REND­KÍ­VÜ­LI LEHETŐSÉGGEL, KISEBB KÜLÖN FELKÉSZÍTŐN IS RÉSZT VESZNEK HOZZÁ. A megbeszélés január 25.-én pénteken du. fél 4-kor lesz.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és tavalytól mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén te­me­tés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 12.-én szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Első gyónásra készülők keresztelése

Az el­­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül néhányan NINCSE­NEK MEG­­KE­RESZ­TEL­VE. A HÉTEN ZSOLT A­TYA LEVELET IS KÜLDÖTT A SZÜLŐKNEK, HOGY A HÉTEN PÉN­TE­KEN FÉL 5-RE VÁRJA SZERETETTEL A SZÜLŐKET MEGBESZÉLÉSRE A KÖZÖSSÉGI HÁZBA, mert az érin­tett gyermekek keresztelésre jelentkező kis ünnepsége már alig 3 HÉT múlva lesz, azt elő kell ké­szí­te­ni!

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

A Lomb utcai óvodában megvolt az egyeztetés, de kérem, amennyiben van rá i­gény, hogy más óvodákban járó gyermekek is jelentkezzenek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jan. 20, febr. 17, márc. 24. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. December 9.
Advent 2. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:


 

 

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében országos kezdeményezés, hogy a világi Miku­lás­gyárhoz hasonlóan mi is gyűjtsünk aján­dé­kot a szerényebb sorsú gyermekeknek. Egy cipősdobozban, vagy más jó csomagolásban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál - ezekkel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! – ír­ja a Karitász. Nálunk az Angyalbatyukat elsődlegesen a Szent József Katolikus Iskolában gyűjtik, de ha valaki iro­daidőben a plébániára, vagy szentmisék alkalmával a templomba hozza, mi is örömmel átvesszük és továbbít­juk. Segíthetünk úgy is, hogy az 1356-os adományvonalat hívjuk, ez 500 Ft adomány, vagy online is adakozhatunk.

Angyalbatyu FONTOS szabályok:

 • Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt!
 • Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod.
 • Mit tegyek a csomagba? Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
  • játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
  • könyvet, mesekönyvet, színezőt
  • tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
  • édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
  • sapkát, sálat
  • iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
  • képeslapot vagy jókívánságot
 • Mi ne kerüljön a dobozba?
  Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
 • Hogyan csomagoljam be a dobozom?
  Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”. Az elkészült ajándékcsomagot a helyszíneken jelzett időpontig, de legkésőbb december 19-ig hozd!

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Szom­bat es­­te kez­­dődött az Úr­jövet, az Ad­­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tya­gyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szendvicsre. Ezek gyors összeállításában és az eltakarításban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­sonlóan felajánlásokat is.

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi evangéliumi esték

Múlt héten hir­dettünk két alkalmat, de még aznap ki­de­rült, hogy az első meghirdetett időpont má­ris ütközik egy fontos eseménnyel… így e­gyet­len egy alkalmat mégse fogunk tar­ta­ni. Majd a következő évben lesznek ismét Evan­gé­liumi esték.

Adventi lelkigyakorlat

December 14-15-16-án, péntek és szombat este, valamint a vasárnap 10-es mi­sé­ben Ft. TUZSON ATTILA újmisés, kecskeméti káplán atya tartja. Pénteken és szombaton fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ (ÉS SZOMBATONKÉNT A DIAMEDITÁCIÓ) ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. Vasárnap pedig 8-TÓL a fél 9-es mise KEZDETÉIG gyóntat FÉL ÓRÁT a vendég atya, majd a FÉL 9-ES VÉGÉN IS OSZT ÚJMISÉS ÁLDÁST, BÁR A MISÉT NEM Ő TARTJA. A 10-ES MISÉT PEDIG A LELKIGYAKORLAT RÉSZEKÉNT, MINT ÜNNEPÉLYES ÚJMISÉT TARTJA, A VÉGÉN ÚJMISÉS ÁL­DÁ­­SOK­KAL. Az elsőáldozóknak és más is­ko­lá­­sok­nak még külön gyónási lehetőség lesz december 15.-én szom­baton reggel. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Betlehemszentelés

Sok plébánián itthon is bevezették ezt a szép szokást. A Pápa ad­vent­ben kis bet­le­he­me­ket (vagy nagyon betlehem esetén csak a bele tartozó Kis Jézus szobrát) szenteli meg minden családnak, és az Ő példájára szá­mos plébánia ugyanezt teszi. Én min­­­den­­­­hol bevezettem a Pá­­pa példájára ezt az ünnepet. Idén advent 3-ik vasárnapján lesz ez az ün­nep, ekkor tartjuk a betlehemek megszentelését. Ezt a­zért is hirdetem ennyivel korábban, hogy i­dén le­hetőleg már sok család tudjon betlehemet hozni a szentelésre és majd otthon az ün­ne­­­­­pen kiál­lí­ta­ni. Addig van még időnk magunknak is besze­rez­ni, karácsonyi vásárokban, szá­mos üzletben kap­ha­­tó. Ha van ott­hon, vagy ha ad­dig veszünk, hoz­zunk erre az alkalomra minden bet­lehemet, mind­egy, hogy szobor, ikon, fest­mény, bár­mi, a lé­nyeg, hogy Jézus születését, Karácsonyt, esetleg a kis gyermek Jé­­zust, Szűzanyát kis Jézussal ábrázolja. MINDEN ÉVBEN hoz­­zuk el, va­gyis ez nem úgy van, mint sok más tárgy esetében, hogy ha egyszer már megáldották, többé nem le­het – ez MIN­DEN évben a ka­rácsonyi készület szép pillanata, mintegy az ünnepi családi készülődés megáldása.

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szentségimádás templomunkban, ebből az idei negyedik DECEMBER 9 én van. Ez idén vasárnapra esik, ezért megegyezés szerint december 9.-én a 10-es mise után tesszük ki a Szentséget a Közösségi Házban és az esti miséig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. A TEGNAPI ÉS A 9-I SZENTÉSIMÁDÁS MIATT A­ZON­BAN JÖVŐ VASÁRNAP NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!

Adventi hangverseny templomunkban

December 22.-én szombaton du. 4 órakor, a gyer­tya­gyúj­tás előtt lesz templomunkban egy szép adventi hangverseny, Gál Gabi énekművész, Lauer Zsolt harsonamű­vész, Lauer Ágnes zongoraművész, Jean Klára, az Operaház korrepetitora, valamint a Szent József Pedagógus Kó­rus köz­re­működésével. A neves művészek úgy engedték megszervezni az alkalmat, hogy belépőjegy helyett köszö­net­­tel fogadunk adományokat Szent II. János Pál pápa ereklyéje oltárának építéséhez!

Lórántffy Zsuzsanna kamarakórus és baptista imaházbeli koncert

Vasárnap a 10 órás szentmisén a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus tagjai közreműködnek az ünnepi liturgiában, majd du. 6-kor a Baptista Imaházban éne­kelnek egy teljes misét a szabadkai Pro Musica Kamarakórussal. Paul Konrad Wusching Magyarországon született, Pécsen tanult, Romániában dolgozott, végül a szerb zenei élet vezetője lett a XIX. században. A Missa brevis bemutatója elsőként most lesz Magyarországon, itt Kiskunhalason. Közre­mű­köd­nek a Zeneiskola tanárai Kovács Mihály orgonajátékával.

Bérmálkozó foglalkozás

December 15.-én du. 16 órakor. A bérmálkozókat is bátorítom az adventi gyer­tya­gyúj­tásokon való részvételre!

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és tavalytól mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén te­me­tés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 12.-én szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Első gyónásra készülők keresztelése

Az el­­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül néhányan NINCSE­NEK MEG­­KE­RESZ­TEL­VE. A HÉTEN ZSOLT A­TYA LEVELET IS KÜLDÖTT A SZÜLŐKNEK, HOGY A HÉTEN PÉN­TE­KEN FÉL 5-RE VÁRJA SZERETETTEL A SZÜLŐKET MEGBESZÉLÉSRE A KÖZÖSSÉGI HÁZBA, mert az érin­tett gyermekek keresztelésre jelentkező kis ünnepsége már alig 3 HÉT múlva lesz, azt elő kell ké­szí­te­ni!

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár lesz december 16.-án, advent 3. vasárnapján a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

A Lomb utcai óvodában megvolt az egyeztetés, de kérem, amennyiben van rá i­gény, hogy más óvodákban járó gyermekek is jelentkezzenek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jan. 20, febr. 17, márc. 24. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. December 2.
Advent 1. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

 

 

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében országos kezdeményezés, hogy a világi Miku­lás­gyárhoz hasonlóan mi is gyűjtsünk aján­dé­kot a szerényebb sorsú gyermekeknek. Egy cipősdobozban, vagy más jó csomagolásban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál - ezekkel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! – ír­ja a Karitász. Nálunk az Angyalbatyukat elsődlegesen a Szent József Katolikus Iskolában gyűjtik, de ha valaki iro­daidőben a plébániára, vagy szentmisék alkalmával a templomba hozza, mi is örömmel átvesszük és továbbít­juk. Segíthetünk úgy is, hogy az 1356-os adományvonalat hívjuk, ez 500 Ft adomány, vagy online is adakozhatunk.

Angyalbatyu FONTOS szabályok:

 • Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt!
 • Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod.
 • Mit tegyek a csomagba? Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
  • játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
  • könyvet, mesekönyvet, színezőt
  • tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
  • édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
  • sapkát, sálat
  • iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
  • képeslapot vagy jókívánságot
 • Mi ne kerüljön a dobozba?
  Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
 • Hogyan csomagoljam be a dobozom?
  Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”. Az elkészült ajándékcsomagot a helyszíneken jelzett időpontig, de legkésőbb december 19-ig hozd!

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Szom­bat es­­te kez­­dődött az Úr­jövet, az Ad­­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tya­gyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

A kedd reggeli rorátét a héten Geszler Péter atya fogja tartani.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szendvicsre. Ezek gyors összeállításában és az eltakarításban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­sonlóan felajánlásokat is.

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Mikulás

Jövő vasárnap a fél 9-es szentmise végén a gyermekeknek kis Mi­kulás-ünneplés lesz, Szent Miklós püs­­­pök jó­­­ságára emlékezve.

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi evangéliumi esték

Múlt héten hir­dettünk két alkalmat, de még aznap ki­de­rült, hogy az első meghirdetett időpont má­ris ütközik egy fontos eseménnyel… így e­gyet­len egy alkalmat mégse fogunk tar­ta­ni. Majd a következő évben lesznek ismét Evan­gé­liumi esték.

Szeplőtelen Fogantatás főünnepe

Idén advent második szombatjára esik dec. 8, reggel lesz Rorate az ünnepről és este a gyertyagyújtós mise is a főünnepről lesz, Mária tiszteletére. Most is érvényes, amit a több szep­temberi ünnepütközés alkalmával hirdettünk, hogy amikor szombat este ÖNÁLLÓ NAGY ÜNNEP VAN, akkor a szombat esti mise csak akkor érvényes vasárnapra is, ha TÉNYLEG SÚLYOS AKADÁLYBA ÜTKÖZIK, hogy va­sár­nap is eljöjjünk. Ünnepeljük együtt ezt a szép Mária-ünnepet!

Adventi lelkigyakorlat

December 14-15-16-án, péntek és szombat este, valamint a vasárnap 10-es mi­sé­ben Ft. TUZSON ATTILA újmisés, kecskeméti káplán atya tartja. Pénteken és szombaton fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ (ÉS SZOMBATONKÉNT A DIAMEDITÁCIÓ) ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. Vasárnap pedig 8-TÓL a fél 9-es mise KEZDETÉIG gyóntat FÉL ÓRÁT a vendég atya, majd a FÉL 9-ES VÉGÉN IS OSZT ÚJMISÉS ÁLDÁST, BÁR A MISÉT NEM Ő TARTJA. A 10-ES MISÉT PEDIG A LELKIGYAKORLAT RÉSZEKÉNT, MINT ÜNNEPÉLYES ÚJMISÉT TARTJA, A VÉGÉN ÚJMISÉS ÁL­DÁ­­SOK­KAL. Az elsőáldozóknak és más is­ko­lá­­sok­nak még külön gyónási lehetőség lesz december 15.-én szom­baton reggel. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Betlehemszentelés

Sok plébánián itthon is bevezették ezt a szép szokást. A Pápa ad­vent­ben kis bet­le­he­me­ket (vagy nagyon betlehem esetén csak a bele tartozó Kis Jézus szobrát) szenteli meg minden családnak, és az Ő példájára szá­mos plébánia ugyanezt teszi. Én min­­­den­­­­hol bevezettem a Pá­­pa példájára ezt az ünnepet. Idén advent 3-ik vasárnapján lesz ez az ün­nep, ekkor tartjuk a betlehemek megszentelését. Ezt a­zért is hirdetem ennyivel korábban, hogy i­dén le­hetőleg már sok család tudjon betlehemet hozni a szentelésre és majd otthon az ün­ne­­­­­pen kiál­lí­ta­ni. Addig van még időnk magunknak is besze­rez­ni, karácsonyi vásárokban, szá­mos üzletben kap­ha­­tó. Ha van ott­hon, vagy ha ad­dig veszünk, hoz­zunk erre az alkalomra minden bet­lehemet, mind­egy, hogy szobor, ikon, fest­mény, bár­mi, a lé­nyeg, hogy Jézus születését, Karácsonyt, esetleg a kis gyermek Jé­­zust, Szűzanyát kis Jézussal ábrázolja. MINDEN ÉVBEN hoz­­zuk el, va­gyis ez nem úgy van, mint sok más tárgy esetében, hogy ha egyszer már megáldották, többé nem le­het – ez MIN­DEN évben a ka­rácsonyi készület szép pillanata, mintegy az ünnepi családi készülődés megáldása.

Csütörtök délutáni szentségimádások

Bátorítunk a rész­vé­telre, feliratkozásra Újév után. U­gyan­is a héten még lesz, de adventtől közös megegyezés alapján elmarad a csü­törtöki szentségimádás Újév utánig, amikortól majd ismét megtartjuk.

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szentségimádás templomunkban, ebből az idei negyedik DECEMBER 9 én van. Ez idén vasárnapra esik, ezért megegyezés szerint december 9.-én a 10-es mise után tesszük ki a Szentséget a Közösségi Házban és az esti miséig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. A TEGNAPI ÉS A 9-I SZENTÉSIMÁDÁS MIATT A­ZON­BAN JÖVŐ VASÁRNAP NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!

Elsőáldozók

A plébánián készülők számára szombaton 10-kor lesz foglalkozás.   

Bérmálkozó foglalkozás

December 8.-án du. 16 órakor. A bérmálkozókat is bátorítom az adventi gyer­tya­gyúj­tásokon való részvételre.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és tavalytól mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén te­me­tés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­­lé­­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 12.-én szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Első gyónásra készülők keresztelése

Az el­­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül néhányan NINCSE­NEK MEG­­KE­RESZ­TEL­VE. A HÉTEN ZSOLT A­TYA LEVELET IS KÜLDÖTT A SZÜLŐKNEK, HOGY A HÉTEN PÉN­TE­KEN FÉL 5-RE VÁRJA SZERETETTEL A SZÜLŐKET MEGBESZÉLÉSRE A KÖZÖSSÉGI HÁZBA, mert az érin­tett gyermekek keresztelésre jelentkező kis ünnepsége már alig 3 HÉT múlva lesz, azt elő kell ké­szí­te­ni!

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár lesz december 16.-án, advent 3. vasárnapján a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

A Lomb utcai óvodában megvolt az egyeztetés, de kérem, amennyiben van rá i­gény, hogy más óvodákban járó gyermekek is jelentkezzenek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jan. 20, febr. 17, márc. 24. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. November 25.
Évközi 34. vasárnap
Krisztus Király főünnepe

A hét ünnepei a következők:

 

Krisztus, a Világmindenség Ki­­rá­­­lya fő­­ün­­­­­ne­­pe

Krisztus, a Világmindenség Ki­­rá­­­lya fő­­ün­­­­­ne­­pe van ma, ez a cso­da­szép ünnep te­tőzi be az egy­­­házi év kör-szer­ke­zetét: kez­dődik a Krisz­tus­ra vá­­ra­ko­zás­sal, az Ad­vent­­­­tel, és ki­csú­cso­so­dik a győztes Kris­z­­tus ün­nepében, a­ki­­hez mi is tar­tunk, aki a mi vég­cé­lunk és é­le­tünk tető­pont­ja.

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében országos kezdeményezés, hogy a világi Miku­lás­gyárhoz hasonlóan mi is gyűjtsünk aján­dé­kot a szerényebb sorsú gyermekeknek. Egy cipősdobozban, vagy más jó csomagolásban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál - ezekkel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! – ír­ja a Karitász. Nálunk az Angyalbatyukat elsődlegesen a Szent József Katolikus Iskolában gyűjtik, de ha valaki iro­daidőben a plébániára, vagy szentmisék alkalmával a templomba hozza, mi is örömmel átvesszük és továbbít­juk. Segíthetünk úgy is, hogy az 1356-os adományvonalat hívjuk, ez 500 Ft adomány, vagy online is adakozhatunk.

Angyalbatyu FONTOS szabályok:

 • Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt!
 • Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod.
 • Mit tegyek a csomagba? Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
  • játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
  • könyvet, mesekönyvet, színezőt
  • tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.)
  • édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
  • sapkát, sálat
  • iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
  • képeslapot vagy jókívánságot
 • Mi ne kerüljön a dobozba?
  Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
 • Hogyan csomagoljam be a dobozom?
  Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”. Az elkészült ajándékcsomagot a helyszíneken jelzett időpontig, de legkésőbb december 19-ig hozd!

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Szom­bat es­­te kez­­dődik az Úr­jövet, az Ad­­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tya­gyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szendvicsre. Ezek gyors összeállításában és az eltakarításban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­sonlóan felajánlásokat is.

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi evangéliumi esték

Két adventi csütörtökön (13. és 20.-án) bibliai alkalmat tart Zsolt atya az advent, pró­fé­taság témakörében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fölötti nagyobb fiatalok számára. Várunk sze­re­tet­tel minden ér­deklődőt.

Szeplőtelen Fogantatás főünnepe

Idén advent második szombatjára esik dec. 8, reggel lesz Rorate az ünnepről és este a gyertyagyújtós mise is a főünnepről lesz, Mária tiszteletére. Most is érvényes, amit a több szep­temberi ünnepütközés alkalmával hirdettünk, hogy amikor szombat este ÖNÁLLÓ NAGY ÜNNEP VAN, akkor a szombat esti mise csak akkor érvényes vasárnapra is, ha TÉNYLEG SÚLYOS AKADÁLYBA ÜTKÖZIK, hogy va­sár­nap is eljöjjünk. Ünnepeljük együtt ezt a szép Mária-ünnepet!

Adventi lelkigyakorlat

December 14-15-16-án, péntek és szombat este, valamint a vasárnap 10-es mi­sé­ben Ft. TUZSON ATTILA újmisés, kecskeméti káplán atya tartja. Pénteken és szombaton fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ (ÉS SZOMBATONKÉNT A DIAMEDITÁCIÓ) ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. Vasárnap pedig 8-TÓL a fél 9-es mise KEZDETÉIG gyóntat FÉL ÓRÁT a vendég atya, majd a FÉL 9-ES VÉGÉN IS OSZT ÚJMISÉS ÁLDÁST, BÁR A MISÉT NEM Ő TARTJA. A 10-ES MISÉT PEDIG A LELKIGYAKORLAT RÉSZEKÉNT, MINT ÜNNEPÉLYES ÚJMISÉT TARTJA, A VÉGÉN ÚJMISÉS ÁL­DÁ­­SOK­KAL. Az elsőáldozóknak és más is­ko­lá­­sok­nak még külön gyónási lehetőség lesz december 15.-én szom­baton reggel. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Betlehemszentelés

Sok plébánián itthon is bevezették ezt a szép szokást. A Pápa ad­vent­ben kis bet­le­he­me­ket (vagy nagyon betlehem esetén csak a bele tartozó Kis Jézus szobrát) szenteli meg minden családnak, és az Ő példájára szá­mos plébánia ugyanezt teszi. Én min­­­den­­­­hol bevezettem a Pá­­pa példájára ezt az ünnepet. Idén advent 3-ik vasárnapján lesz ez az ün­nep, ekkor tartjuk a betlehemek megszentelését. Ezt a­zért is hirdetem ennyivel korábban, hogy i­dén le­hetőleg már sok család tudjon betlehemet hozni a szentelésre és majd otthon az ün­ne­­­­­pen kiál­lí­ta­ni. Addig van még időnk magunknak is besze­rez­ni, karácsonyi vásárokban, szá­mos üzletben kap­ha­­tó. Ha van ott­hon, vagy ha ad­dig veszünk, hoz­zunk erre az alkalomra minden bet­lehemet, mind­egy, hogy szobor, ikon, fest­mény, bár­mi, a lé­nyeg, hogy Jézus születését, Karácsonyt, esetleg a kis gyermek Jé­­zust, Szűzanyát kis Jézussal ábrázolja. MINDEN ÉVBEN hoz­­zuk el, va­gyis ez nem úgy van, mint sok más tárgy esetében, hogy ha egyszer már megáldották, többé nem le­het – ez MIN­DEN évben a ka­rácsonyi készület szép pillanata, mintegy az ünnepi családi készülődés megáldása. Ezt a szertartást kis gyermekműsorral szokás összekötni, azonban idén műsor nem lesz, mert ezen a napon lesz az elsőáldozásra készülők első gyónás utáni fogadalma, megáldása is. 

Csütörtök délutáni szentségimádások

Bátorítunk a rész­vé­telre, feliratkozásra Újév után. U­gyan­is a héten még lesz, de adventtől közös megegyezés alapján elmarad a csü­törtöki szentségimádás Újév utánig, amikortól majd ismét megtartjuk.

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szentségimádás templomunkban, ebből az idei negyedik DECEMBER 9 én van. Ez idén vasárnapra esik, ezért megegyezés szerint december 9.-én a 10-es mise után tesszük ki a Szentséget a Közösségi Házban és az esti miséig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. A TEGNAPI ÉS A 9-I SZENTÉSIMÁDÁS MIATT A­ZON­BAN JÖVŐ VASÁRNAP NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!

Elsőáldozók

A plébánián készülők számára szombaton 10-kor lesz foglalkozás.   

Bérmálkozó foglalkozás

December 8.-án du. 16 órakor. A bérmálkozókat is bátorítom az adventi gyer­tya­gyúj­tásokon való részvételre.

Első gyónásra készülők keresztelése

Az el­­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül néhányan NINCSE­NEK MEG­­KE­RESZ­TEL­VE. A HÉTEN ZSOLT A­TYA LEVELET IS KÜLDÖTT A SZÜLŐKNEK, HOGY A HÉTEN PÉN­TE­KEN FÉL 5-RE VÁRJA SZERETETTEL A SZÜLŐKET MEGBESZÉLÉSRE A KÖZÖSSÉGI HÁZBA, mert az érin­tett gyermekek keresztelésre jelentkező kis ünnepsége már alig 3 HÉT múlva lesz, azt elő kell ké­szí­te­ni!

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár lesz december 16.-án, advent 3. vasárnapján a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

A Lomb utcai óvodában megvolt az egyeztetés, de kérem, amennyiben van rá i­gény, hogy más óvodákban járó gyermekek is jelentkezzenek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­c. 9, jan. 20. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. November 11.
Évközi 32. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Szent II. János Pál pápa vér­erek­lyéje

Nagy aján­dékban, kincsben ré­sze­sült templomunk, Szent II. Já­nos Pál pá­pa ereklyéjét kaptuk ajándékba tem­plo­munk közelgő 250 éves jubileuma al­kal­má­ból. A nagy ajándék a­zon­ban nagy fel­adat e­lé is állít bennünket. Általában egy ilyen erek­lye át­a­dá­sa – már ha bizonyítani tudjuk al­­kal­­mas­sá­gunkat – legalább egy éves át­fu­tás, ügyintézés után szokott megtörténni. Zsolt a­tya ezért kérte meg már most a Len­gyel­országba utazó Kuris Lász­ló hitoktató, kép­viselő urat, hogy a krakkói főkonzul se­gít­­ségével már most kezdje el intézni, tol­má­csolni a plébános ké­rését Szent II. János Pál pápa titkára, Stanisław Dziwisz bí­bo­ros, nyu­galmazott krakkói érsek fe­lé, hogy sze­ret­nénk tem­plo­munk 250. évfordulójára egy ereklyét kapni. Meg­hall­gat­va ké­ré­sünket és képviselőnk be­számolóját templomunk kü­lön­bö­ző lengyel kö­tő­dé­se­iről, meghallva Zsolt atya mély kö­tő­dé­sét Szent II. János Pál pápa személyéhez, és megbizonyosodva ar­ról, hogy ígéretünk szerint belátható i­dőn belül illő és méltó em­lék­helyet is ki tudunk alakítani az ereklye tiszteletére, nagy meglepetésre Dziwisz bí­bo­ros azonnal adott is egy Szent II. János Pál vérereklyét, amit Kuris képviselő úr meg­­hatottan vett át és köszönt meg a plébános és plébániánk nevében.  Bíboros úr, a szent pápa titkárának meg­e­­lő­­legezett bizalmát azonban most meg kell szolgálnunk. Egyelőre az ereklyét a közösségi ház kápolnájában he­lyez­­zük el ideiglenesen, nagyon rö­vid időn belül egy szép, méltó ereklyetartót kell beszereznünk, majd belátható i­­dőn belül egy mellékoltár-szerű dísz­helyet kell kialakítanunk (amilyenhez hasonlót pl. Kiskőrösön láthatunk, 2 é­­ve adták át szintén II. János Pál pá­pa ereklyéjéhez). Reméljük, azt is mielőbb kialakítjuk. Köszönettel vennénk az eh­­hez nyújtandó jószívű tá­mo­ga­tást is. Stanisław Dziwisz bíboros köszönettel elfogadta Zsolt atya meghívását is, hogy esetleg személyesen szen­telje majd fel a szent pápa emlékoltárát templomunk 250 éves jubileumi éve ke­re­té­­ben valamikor, de sajnos egy­re romló egészségétől tette ezt függővé. Ha mégis el tudna jönni, az hatalmas meg­tisz­­tel­tetés lenne. Imád­koz­zunk érte! Hálásan köszönöm Kuris László munkáját, intézkedését, közbenjárását!

Nyílt nap a Szent József Katolikus Iskolában és óvodában

Szombaton 17.-én 7:45-től. Szabadon látogatható órák, áhitat, óvodás foglalkozások. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Elsőáldozók

A csak az itt ké­szü­lők számára a következő fog­lal­ko­zás szombaton 10-kor lesz. A kö­vet­kező kö­zös alkalom pe­dig no­vem­ber 24.-én du. 3-kor lesz, egy­be­köt­ve a minden gyer­mek számára meg­­hir­de­tett, advent előt­ti kéz­mű­ves, já­té­kos délutánnal, adventi ko­szo­rú készítéssel.  

Adventi koszorú­ké­szí­tés, kézműves, já­té­kos vi­dám délután

November 24.-én du. 3-tól tehát sze­­­retettel várunk MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL az említett adventi koszorúkészítő, kézműves és játékos dél­u­tán­­ra. Mindenképpen várjuk az ELSŐGYÓNÓKAT ÉS EL­SŐ­ÁL­DO­­ZÓKAT IS, nekik ez a hivatalos novemberi foglalkozás, és min­­denki más gyermeket, ifjúságot. Kérjük szépen a hit­ok­ta­tó­kat, hogy hirdessék, bátorítsák és írják össze a jelentkezőket. Mi­­vel az adventi koszorúk készítéséhez bizonyos kellékeket elő­re meg kell vásárolnunk, illetve a szervezés további szem­pont­jai mi­att is, KÉRJÜK SZÉPEN, JELENTKEZZEN, AKI RÉSZT TUD VEN­NI! Az adventi koszorúkhoz szükséges esz­közöknek van bi­zo­nyos költsége, ezt úgy tervezzük, hogy fele-fele arányban állja a plébánia, illetve kérnénk szé­pen azon jelentkezőktől, akiknek ez nem okoz komoly gondot. A foglalkozás azzal zárulna, hogy leg­alább rész­ben bekapcsolódnánk a gyermekekkel is az az­nap­ra hirdetett VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA az esti szent­mi­­se előtt. Az elkészült koszorúkat ADVENT ELSŐ SZOM­BAT­JÁN A GYERTYAGYÚJTÁS ALKALMÁVAL VAGY VA­SÁR­NAP A SZENT­MISÉKEN ÁLDJUK MEG. UGYANEKKOR A KEDVES HÍ­VE­KET IS KÉRJÜK, AKIK OTTHONRA VESZ­NEK-KÉSZÍTENEK AD­VEN­TI KOSZORÚT, HOZZÁK EL A TEMPLOMBA MEGÁLDANI AD­VENT ELSŐ SZOMBAT ES­TÉ­JÉN, VAGY VASÁRNAP.

Ministránsfoglalkozás

A héten szombaton NEM LESZ, két hét múlva pedig őket is a kézműves du-ra várjuk. 

Szent Asztrik érsek

Főegyházmegyénk első érsekét, Asztrik kalocsai érseket, aki a koronát hozta a pá­pá­tól Szent István királyunknak, a hagyomány mindig is szentként tisztelte és Pannonhalmán a bencéseknek meg is volt a joguk őt így ünnepelni. A századok során a világi egyházmegyében ez a jog valahogy elfelejtődött. Hosszas utá­najárás után tavaly megkaptuk a vatikáni rendeletet, miszerint Főegyhámegyénk ismét főünnepként em­lé­kez­het első, alapító érsekére, mint szentre. Emiatt tavaly óta november 12-e Szent Asztrik kalocsai érsek napja immár fő­­ün­nep a Főegyházmegyénkben. Nov. 12. hétfőn Szent Asztrik érsek ünnepe lesz tehát. 

Első gyónásra készülők keresztelése

Az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül néhányan NINCSE­NEK MEG­KE­RESZ­TEL­VE. KÉRJÜK A­Z ÉRINTETT SZÜLŐKET ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN MÁR NAGYON SÜR­GŐ­SEN EGYEZ­TET­NI, mert az érintett gyermekek keresztelésre jelentkező kis ünnepsége már alig egy hónap múlva lesz, azt elő kell készíteni!

Szentföldi zarándoklat 2019

Szeretettel aján­lom az esetleg érdeklődők figyelmébe a következő Szent­­földi za­rán­doklatot. Hozdik Zsolt atya szervezében 2019. március 24 – ápri­lis 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklat, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési le­he­tőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lényeges, elsőd­le­ges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­­ra­mon túl azonban számos további hitbeli és történelmi lát­vá­nyosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon ol­csók, mert Izrael egy drága állam, de nem reklámfogásként mond­juk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal össze­hasonlítja: ezért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat ta­lá­lunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén va­ló­sul meg, ezért kér­jük, hogy aki netán biztosan eldönti és tudja, hogy jön, feltétlenül jelentkezzen, hogy lássuk, van-e realitása annak, hogy összejön. Aki nem tud gyorsan dönteni, ter­mészetesen, ha létrejön az út, később is jelentkezhet. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán ol­vas­ható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook oldalán és hon­lap­ján is, de az irodában is elolvashatja, ér­dek­lőd­het.

Óvodás szentmise

Vasárnap 11.15-kor a Közösségi Házban. Szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket.

Szentmise és imádságos-énekes imaóra

Csiszér László éneklésével csütörtökön fél 6-tól.

Szent Erzsébet, Karitász­-gyűjtés

Mához egy hétre, november 18., Szent Erzsébet hétköznapra eső ün­­nepe előtti vasárnap, a Krisztus Király előtti vasárnapon tartjuk templomunkban az Erzsébet-kenyerek meg­ál­dá­­sát mind a 4 szentmise keretében, beleértve az óvodás szentmisét is, és ha valaki hoz magával szentelni való ró­­zsá­kat, amit utána hazavisz, azt is.  A szentmisék végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­reket, a jótékonyság szim­bó­­lu­mát.  Az ünnep napján, 19.-én (idén hétfőn) a Szent Erzsébet téren is lesz megemlékezés 17 órakor, rövid mé­­cses gyújtás Szent Erzsébet tiszteletére, majd szentmise, amelyen megemlékezünk a Karitász munkában és min­­den más szeretetszolgálatban te­vé­keny­kedőkért. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, valamint kér­­jük jószívű adakozását, ezen a vasárnapon minden perselygyűjtés részben a főegyházmegyei, részben a helyi Ka­­ritász javára történik.

Krisztus Király szentségimádás

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN, CSATLAKOZVA IDÉN IS A TAVALY MÉG KÁRPÁT-MEDENCEI, MOSTANRA MÁR VILÁGMÉRETŰ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ, TEM­PLO­MUN­K­BAN IS LESZ SZENTSÉGIMÁDÁS. A szentségimádás jellege ELMÉLKEDŐ LESZ, vagyis elsősorban Krisztus Ki­rály ünnepéhez kötődő gondolatok hangzanak majd el, énekek között. Miserendünk mi­att mi nem tudjuk pon­to­san akkor tartani, amikor a szervezők javasolják, de mégis nagyjából alkalmazkodunk a kö­zös időponthoz, hogy együtt imádkozzunk Kárpát-medence-szerte, illetve hasonló időpontokban világszerte. így templomunkban a Krisz­tus Király-szent­ség­imádás NOVEMBER 24-ÉN SZOMBATON 16.45 – 17.25 KÖZÖTT LESZ. CSATLAKOZZUNK MI­NÉL TÖBBEN, I­MÁD­KOZZUNK EGYÜTT KIRÁLYUNK ELŐTT! Tavaly nagyon kevesen voltunk, öröm lenne, ha i­dén többen meghallanák a hívást… Ezen szentségimádás miatt viszont Ad­vent 1. vasárnapján ELMARAD a szent­ség­imádás. Mindenkit várunk szeretettel!

Kalendárium, nap­tár

Kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­c. 9, jan. 20. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. November 4.
Évközi 31. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Szent II. János Pál pápa vér­erek­lyéje

Nagy ajándékban, kincsben ré­sze­sült templomunk, Szent II. Já­nos Pál pá­pa ereklyéjét kaptuk ajándékba tem­plo­munk közelgő 250 éves jubileuma al­kal­má­ból. A nagy ajándék a­zon­ban nagy feladat e­lé is állít bennünket. Általában egy ilyen erek­lye átadása – már ha bizonyítani tudjuk al­­kal­­mas­sá­gunkat – legalább egy éves át­fu­tás, ügyintézés után szokott megtörténni. Zsolt atya ezért kérte meg már most a Len­gyel­országba utazó Kuris László hitoktató, kép­viselő urat, hogy a krakkói főkonzul se­gít­ségével már most kezdje el intézni, tol­má­csolni a plébános kérését Szent II. János Pál pápa titkára, Stanisław Dziwisz bíboros, nyu­galmazott krakkói érsek fe­lé, hogy sze­ret­nénk templomunk 250. évfordulójára egy ereklyét kapni. Meg­hall­gat­va kérésünket és képviselőnk be­számolóját templomunk különböző lengyel kö­tő­dé­se­iről, meghallva Zsolt atya mély kötődését Szent II. János Pál pápa személyéhez, és megbizonyosodva arról, hogy ígéretünk szerint belátható i­dőn belül illő és méltó emlékhelyet is ki tudunk alakítani az ereklye tiszteletére, nagy meglepetésre Dziwisz bí­bo­ros azonnal adott is egy Szent II. János Pál vérereklyét, amit Kuris képviselő úr meg­hatottan vett át és köszönt meg a plébános és plébániánk nevében.  Bíboros úr, a szent pápa titkárának meg­e­lő­legezett bizalmát azonban most meg kell szolgálnunk. Egyelőre az ereklyét a közösségi ház kápolnájában he­lyez­zük el ideiglenesen, nagyon rö­vid időn belül egy szép, méltó ereklyetartót kell beszereznünk, majd belátható i­dőn belül egy mellékoltár-szerű dísz­helyet kell kialakítanunk (amilyenhez hasonlót pl. Kiskőrösön láthatunk, 2 é­ve adták át szintén II. János Pál pá­pa ereklyéjéhez). Reméljük, azt is mielőbb kialakítjuk. Köszönettel vennénk az eh­hez nyújtandó jószívű tá­mo­ga­tást is. Stanisław Dziwisz bíboros köszönettel elfogadta Zsolt atya meghívását is, hogy esetleg személyesen szen­telje majd fel a szent pápa emlékoltárát templomunk 250 éves jubileumi éve ke­re­té­ben valamikor, de sajnos egy­re romló egészségétől tette ezt függővé. Ha mégis el tudna jönni, az hatalmas meg­tisz­tel­tetés lenne. Imád­koz­zunk érte! Hálásan köszönöm Kuris László munkáját, intézkedését, közbenjárását!

Forradalom leverése

ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÉS BÁ­BEL BA­­LÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRI, csatlakozzunk a kez­de­mé­­nye­zés­­hez, hogy november 4.-én, a forradalom eltiprása napján gyújt­sunk gyertyákat ab­la­ka­ink­ban és köz­­te­re­inken, hő­se­ink tisz­te­le­tére.

Caritas gyűlés

Hétfőn a Közösségi Házban 16.00 órakor.

Elsőáldozók

A csak az itt ké­szü­lők számára a következő fog­lal­ko­zás szombaton 10-kor lesz. A kö­vet­kező kö­zös alkalom pe­dig no­vem­ber 24.-én du. 3-kor lesz, egy­be­köt­ve a minden gyer­mek számára meg­­hir­de­tett, advent előt­ti kéz­mű­ves, já­té­kos délutánnal, adventi ko­szo­rú készítéssel.  

Adventi koszorú­ké­szí­tés, kézműves, já­té­kos vi­dám délután

November 24.-én du. 3-tól tehát sze­­­retettel várunk MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL az említett adventi koszorúkészítő, kézműves és játékos dél­u­tán­­ra. Mindenképpen várjuk az ELSŐGYÓNÓKAT ÉS EL­SŐ­ÁL­DO­­ZÓKAT IS, nekik ez a hivatalos novemberi foglalkozás, és min­­denki más gyermeket, ifjúságot. Kérjük szépen a hit­ok­ta­tó­kat, hogy hirdessék, bátorítsák és írják össze a jelentkezőket. Mi­­vel az adventi koszorúk készítéséhez bizonyos kellékeket elő­re meg kell vásárolnunk, illetve a szervezés további szem­pont­jai mi­att is, KÉRJÜK SZÉPEN, JELENTKEZZEN, AKI RÉSZT TUD VEN­NI! Az adventi koszorúkhoz szükséges esz­közöknek van bi­zo­nyos költsége, ezt úgy tervezzük, hogy fele-fele arányban állja a plébánia, illetve kérnénk szé­pen azon jelentkezőktől, akiknek ez nem okoz komoly gondot. A foglalkozás azzal zárulna, hogy leg­alább rész­ben bekapcsolódnánk a gyermekekkel is az az­nap­ra hirdetett VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA az esti szent­mi­­se előtt. Az elkészült koszorúkat ADVENT ELSŐ SZOM­BAT­JÁN A GYERTYAGYÚJTÁS ALKALMÁVAL VAGY VA­SÁR­NAP A SZENT­MISÉKEN ÁLDJUK MEG. UGYANEKKOR A KEDVES HÍ­VE­KET IS KÉRJÜK, AKIK OTTHONRA VESZ­NEK-KÉSZÍTENEK AD­VEN­TI KOSZORÚT, HOZZÁK EL A TEMPLOMBA MEGÁLDANI AD­VENT ELSŐ SZOMBAT ES­TÉ­JÉN, VAGY VASÁRNAP.

Új bérmálási csoport

A bérmálkozásra je­lent­ke­ző­ket NOVEMBER 10.-ÉN SZOMBATON DU. 4-RE VÁR­JUK LEG­KÖ­ZE­­LEBB A PLÉBÁNIÁRA. Ha van még jelentkező, KÉRJÜK, VÉG­­LE­GESÍTSÜK. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk sze­re­tet­tel.

Szent Asztrik érsek

Főegyházmegyénk első érsekét, Asztrik kalocsai érseket, aki a koronát hozta a pá­pá­tól Szent István királyunknak, a hagyomány mindig is szentként tisztelte és Pannonhalmán a bencéseknek meg is volt a joguk őt így ünnepelni. A századok során a világi egyházmegyében ez a jog valahogy elfelejtődött. Hosszas utá­najárás után tavaly megkaptuk a vatikáni rendeletet, miszerint Főegyhámegyénk ismét főünnepként em­lé­kez­het első, alapító érsekére, mint szentre. Emiatt tavaly óta november 12-e Szent Asztrik kalocsai érsek napja immár fő­­ün­nep a Főegyházmegyénkben. Nov. 12. hétfőn Szent Asztrik érsek ünnepe lesz tehát. 

Első gyónásra készülők keresztelése

Az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül néhányan NINCSE­NEK MEG­KE­RESZ­TEL­VE. KÉRJÜK A­Z ÉRINTETT SZÜLŐKET ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN MÁR NAGYON SÜR­GŐ­SEN EGYEZ­TET­NI, mert az érintett gyermekek keresztelésre jelentkező kis ünnepsége már alig egy hónap múlva lesz, azt elő kell készíteni!

Első világháborús emlékezés

Áldás, gyertyagyújtás a Pásztortűz Egyesület szervezésében – a ka­to­li­kus temetőben november 11. (vasárnap) 11.10 órakor. Kértek papi áldást is, de azt legfeljebb kis késéssel, kb. 11.25-kor tudjuk vállalni.

Szentföldi zarándoklat 2019

Szeretettel aján­lom az esetleg érdeklődők figyelmébe a következő Szent­­földi za­rán­doklatot. Hozdik Zsolt atya szervezében 2019. március 24 – ápri­lis 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklat, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési le­he­tőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lényeges, elsőd­le­ges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­­ra­mon túl azonban számos további hitbeli és történelmi lát­vá­nyosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon ol­csók, mert Izrael egy drága állam, de nem reklámfogásként mond­juk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal össze­hasonlítja: ezért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat ta­lá­lunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén va­ló­sul meg, ezért kér­jük, hogy aki netán biztosan eldönti és tudja, hogy jön, feltétlenül jelentkezzen, hogy lássuk, van-e realitása annak, hogy összejön. Aki nem tud gyorsan dönteni, ter­mészetesen, ha létrejön az út, később is jelentkezhet. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán ol­vas­ható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook oldalán és hon­lap­ján is, de az irodában is elolvashatja, ér­dek­lőd­het.

Szent Erzsébet, Karitász­-gyűjtés

Két hét múlva, november 18., Szent Erzsébet hétköznapra eső ün­­nepe előtti vasárnap, a Krisztus Király előtti vasárnapon tartjuk templomunkban az Erzsébet-kenyerek meg­ál­dá­­sát mind a 4 szentmise keretében, beleértve az óvodás szentmisét is, és ha valaki hoz magával szentelni való ró­­zsá­kat, amit utána hazavisz, azt is.  A szentmisék végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­reket, a jótékonyság szim­bó­­lu­mát.  Az ünnep napján, 19.-én (idén hétfőn) a Szent Erzsébet téren is lesz megemlékezés 17 órakor, rövid mé­­cses gyújtás Szent Erzsébet tiszteletére, majd szentmise, amelyen megemlékezünk a Karitász munkában és min­­den más szeretetszolgálatban te­vé­keny­kedőkért. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, valamint kér­­jük jószívű adakozását, ezen a vasárnapon minden perselygyűjtés részben a főegyházmegyei, részben a helyi Ka­­ritász javára történik.

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye

Idén is meg­ren­de­zés­re kerül, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Időpont: november 17 – KISKŐRÖS. A prog­ra­mo­kat a plakáton megtaláljuk. Külön kiemelendő, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós ke­reszt­je is jelen lesz ezen a napon. Regisztráció: nagyon fontos, hogy november 10-ig, az étkezés miatt, re­gisz­trál­ja­nak a fiatalok: www.parazskozpont.hu

Szinodusi gyűlés

A Fő­egy­házmegye Szinódusi Gyű­lé­sé­re november 11-én vasárnap ke­rül sor Kalocsán a Nagy­­­asszo­nyunk Katolikus Intéz­mény­ben. A téma az ifjúság hit­ben való segítése. Várják a hit­ok­ta­tókat, pe­da­gó­gu­­sokat, kép­vi­selőtestületek tag­jait, a szü­lő­ket és mind­a­zo­kat, akik a fia­ta­lok­kal fog­lal­koz­nak vagy fog­lal­koz­ni sze­ret­né­nek. A jelent­ke­zé­seket no­vem­ber 4-ig várjuk a Pa­rázs Köz­pont oldalán.

Kalendárium, nap­tár

Kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­c. 9, jan. 20. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Október 28.
Évközi 30. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Mindenszentek és Halottak napja

November 1.-jén Min­den­­­­szen­­­tek fő­ün­n­­­­e­pe.  Vagyis a szentmisék Min­den­szen­tek (minden üdvözült) tisz­­te­le­té­re, ünnepére lesznek (tehát NEM HA­LOTTAK NAPI MISE!!! SEM­MI KÖ­ZE HOZ­ZÁ! U­gyan­is az no­vem­ber 2.-a!!!). Mint tudjuk, 5 éve Ferenc pápa ren­de­le­­tére MIN­­DEN­SZEN­TEK ÜN­­NEPE KÖTELEZŐ FŐ­ÜNNEPPÉ VÁLT HAZÁNKBAN IS (ha­son­lóan, ahogy ja­nu­árban már Víz­ke­reszt fő­ün­ne­pe is kötelező ünnep a nap­­­ján, 6.-án, nem pe­dig vasárnapra át­helyezve!), ezzel legalábbis ezen két ün­­­nep tekintetében hely­reállt a rend, amit a kommunizmus idején kény­szer­ből vál­toztattak meg. Ez azt je­len­ti, hogy Mindenszentek főünnepe és Víz­ke­reszt is a napján tartva, o­lyan súlyú ün­neppé vált Ma­gyar­or­szá­gon is, mint Ka­­­rá­csony, Újév és Nagy­­bol­­dog­asszony. Nov. 1. du. 2-kor, ha jó az időjárás, Min­denszentek-napi szentmisét tartunk a te­me­tő­ben, a szentmise végén pe­dig imádság lesz az elhunytakért. Ha rossz időjárás van, akkor szentmisét nem tartunk és csak az imádság lesz elvégezve (ha azonban mise nincs, a halotti ima NEM HELYET­TE­SÍ­TI A SZENT­­MISÉN VA­­­LÓ RÉSZTVÉTELT!!). 13-14 óra között és az ima után le­he­tő­ség van sír­emlékek megáldására. Aki tud­ja, kérjük esetleg már előtte be­je­len­te­­­ni és befizetni, de a helyszínen is le­het­sé­ges. Kalocsa ezelőtt 14 évvel 3000 Ft-ban ha­tá­roz­ta meg a sírszentelés stó­­la­dí­ját, de mi tartjuk még azt, hogy ha va­­la­­ki ennél kevesebbel tud csak hoz­zá­já­rul­ni, az is rendben van. No­vem­­ber 2.-án Halottak nap­ján reg­gel 7-kor is van szent­­mi­se, el­huny­ta­kért, elh. lelkipásztorainkért. Este fél 6-kor ÜNNEPI HALOTTAK NAPI MISE MIN­­­­DEN ELHUNYT­ÉRT és azo­­kért, a­kik­­ről már senki sem emlékezik meg. Az esti ünnepi nagymiséhez kü­­lön Li­be­ra-szertartást kapcsolunk min­den el­­hunyt sze­ret­te­in­kért. Tel­jes bú­­csú nyer­he­tő a szo­­kásos feltételek mellett. Nov. 1 és 2. is a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN LESZNEK A SZENTMISÉK!

Mindenszentek

Mindenszenteket a keresztény keleten 380-ban már mindenütt meg­tartották, vagyis sok helyen már jó­val korábban megszületett az ünnep. E nap az összes szen­­tekről és már­tí­rok­ról szóló megemlékezés, a­mely­nek leg­­­korábbi nyomát Kr.u. 270-ben lelhetjük fel. Szír Szt. Efrém 373-ban em­lé­ke­zik meg róla homíliájában, A­rany­­szá­­­jú Szt. János (†407) pedig a 74. beszédében szól min­denszentek tisz­te­le­té­ről. A keleti egyházban a szen­tek­ről és angyalokról a pünkösd utáni vasárnap emlé­kez­tek meg. VI. Bölcs Leó bi­­zán­ci császár az ünnepet dec. 16-ra tet­­te. Nyugaton IV Bonifác pápa 609-ben a kata­kom­bákból felhozatta a mártírok re­lik­vi­áit és a Panteon po­gány is­­tenek tiszteletére épült szentélyt visszakapta és keresztény templommá szentelte, ezért 610. má­jus 13-tól ün­ne­­­pel­ték ezen a napon a templom dedikációja ün­nepeként is, Mária és az összes vértanú emlékére. A VIII. szá­zad­ban III. Gergely pápa (731-741) tet­te má­jus 13-át a „Szent Szű­z­nek, minden apostolnak, vértanúnak, hit­­val­ló­nak és a föld­­kerekségen elhunyt min­den tö­ké­le­tes, igaz embernek” emléknapjává. A frank birodalomban eh­hez nagy fesztivál is kapcsolódott. 100 évvel később IX. Gergely pá­pa helyezte át no­v. 1-jére Mindenszenteket. Ha­­­lot­­tak napját, amelynek, mint látjuk, semmi köze Mindenszentekhez, hi­szen csak évszázadokkal később szü­le­­tett, e­leinte csak szerzetesközösségek tartották, később az egész egyházban elterjedt. Szent Odilo clunyi apát (962-1048) 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szent­mise­ál­­do­zatokkal emlékezzenek meg. Ha­­ma­rosan ezt a napot a bencés renden kívül is meg­ün­ne­pel­­ték. A szo­kás Európában a 12-13. században min­­­­­den­­hol el­ter­­­jedt, így Magyarországon is. Mivel a nyugati egyházban pár száz év eltéréssel bár, de így szom­­széd na­­pok­ká váltak, sajnos so­kan tévesen egy­be­mos­sák a két ün­­ne­pet, amelynek pedig na­gyon más, tel­je­sen el­té­­­rő az e­­re­­­de­te és ta­nítása. Az Osztrák-Magyar monarchiában a gyer­tya­gyúj­tás szo­kása is hozzá kapcsolódik. II. Jó­zsef osz­trák császár ó­ta az ün­nep visszafejlődött és gyakorlatilag a ha­lottak nap­já­nak az e­lőestéje lett belőle. Ezt a té­ves gya­kor­la­tot saj­nos e­rő­­sí­­­tet­­te az a magyarországi helyzet is, hogy mi­vel nov. 1. lett mun­­­­ka­szü­­neti nap, így min­­denki ak­kor ér rá, így a te­­me­tői szer­­­­tar­tá­sok is ezen a napon zaj­la­nak – TÉ­VE­SEN, de a gya­kor­­­la­ti szem­pont­­tal a­zo­­no­sul­va. Legalább a mi­sékben ­legyen vi­­­lá­­gos a kü­lönb­ség: nov. 1.-jén az ÜD­VÖ­ZÜ­L­TE­KET, A SZEN­TE­­­KET ÜN­­­NE­PEL­­­JÜK, Ha­lot­tak napján pedig kö­nyör­günk a TISZ­­­­TU­­LÓ LEL­KE­KÉRT. Ha­lottak nap­ját az e­van­gé­li­ku­sok és az u­­ni­­tá­­­ri­usok hi­­va­­ta­­lo­­san is elismerik (Min­denszenteket nyil­­­­­­­ván nem, míg az anglikánok igen, sőt még a wes­­ly­a­nus egy­ház is), a re­for­má­­tu­sok pe­dig szo­­­kás­jog a­lap­ján, sok he­­lyen (de nem min­de­nütt) a tem­plo­mon kí­vül em­­lé­­­kez­­nek meg a ha­­­lot­tak nap­járól.

Forradalom leverése

ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÉS BÁ­BEL BA­­LÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRI, csatlakozzunk a kez­de­mé­­nye­zés­­hez, hogy november 4.-én, a forradalom eltiprása napján gyújt­sunk gyertyákat ablakainkban és köz­­te­re­inken, hő­se­ink tisz­te­le­tére.

Elsőáldozók

A csak az itt ké­szü­lők számára a következő fog­lal­ko­zás szombaton 10-kor lesz. A kö­vet­kező kö­zös alkalom pe­dig no­vem­ber 24.-én du. 3-kor lesz, egy­be­köt­ve a minden gyer­mek számára meg­­hir­de­tett, advent előt­ti kéz­mű­ves, já­té­kos délutánnal, adventi ko­szo­rú készítéssel.  

Adventi koszorú­ké­szí­tés, kézműves, já­té­kos vi­dám délután

November 24.-én du. 3-tól tehát sze­­­retettel várunk MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL az említett adventi koszorúkészítő, kézműves és játékos dél­u­tán­­ra. Mindenképpen várjuk az ELSŐGYÓNÓKAT ÉS EL­SŐ­ÁL­DO­­ZÓKAT IS, nekik ez a hivatalos novemberi foglalkozás, és min­­denki más gyermeket, ifjúságot. Kérjük szépen a hit­ok­ta­tó­kat, hogy hirdessék, bátorítsák és írják össze a jelentkezőket. Mi­­vel az adventi koszorúk készítéséhez bizonyos kellékeket elő­re meg kell vásárolnunk, illetve a szervezés további szem­pont­jai mi­att is, KÉRJÜK SZÉPEN, JELENTKEZZEN, AKI RÉSZT TUD VEN­NI! Az adventi koszorúkhoz szükséges esz­közöknek van bi­zo­nyos költsége, ezt úgy tervezzük, hogy fele-fele arányban állja a plébánia, illetve kérnénk szé­pen azon jelentkezőktől, akiknek ez nem okoz komoly gondot. A foglalkozás azzal zárulna, hogy leg­alább rész­ben bekapcsolódnánk a gyermekekkel is az az­nap­ra hirdetett VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA az esti szent­mi­­se előtt. Az elkészült koszorúkat ADVENT ELSŐ SZOM­BAT­JÁN A GYERTYAGYÚJTÁS ALKALMÁVAL VAGY VA­SÁR­NAP A SZENT­MISÉKEN ÁLDJUK MEG. UGYANEKKOR A KEDVES HÍ­VE­KET IS KÉRJÜK, AKIK OTTHONRA VESZ­NEK-KÉSZÍTENEK AD­VEN­TI KOSZORÚT, HOZZÁK EL A TEMPLOMBA MEGÁLDANI AD­VENT ELSŐ SZOMBAT ES­TÉ­JÉN, VAGY VASÁRNAP.

Új bérmálási csoport

A bérmálkozásra je­lent­ke­ző­ket NOVEMBER 10.-ÉN SZOMBATON DU. 4-RE VÁR­JUK LEG­KÖ­ZE­­LEBB A PLÉBÁNIÁRA. Ha van még jelentkező, KÉRJÜK, VÉG­­LE­GESÍTSÜK. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk sze­re­tet­tel.

Szentföldi zarándoklat 2019

Szeretettel aján­lom az esetleg érdeklődők figyelmébe a következő Szent­­földi za­rán­doklatot. Hozdik Zsolt atya szervezében 2019. március 24 – ápri­lis 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklat, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési le­he­tőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lényeges, elsőd­le­ges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­­ra­mon túl azonban számos további hitbeli és történelmi lát­vá­nyosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon ol­csók, mert Izrael egy drága állam, de nem reklámfogásként mond­juk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal össze­hasonlítja: ezért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat ta­lá­lunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén va­ló­sul meg, ezért kér­jük, hogy aki netán biztosan eldönti és tudja, hogy jön, feltétlenül jelentkezzen, hogy lássuk, van-e realitása annak, hogy összejön. Aki nem tud gyorsan dönteni, ter­mészetesen, ha létrejön az út, később is jelentkezhet. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán ol­vas­ható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook oldalán és hon­lap­ján is, de az irodában is elolvashatja, ér­dek­lőd­het.

Bővebb információ ezen a linken érhető el: http://www.halasplebania.hu/hir.php?id=55

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye

Idén is meg­ren­de­zés­re kerül, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Időpont: november 17 – KISKŐRÖS. A prog­ra­mo­kat a plakáton megtaláljuk. Külön kiemelendő, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós ke­reszt­je is jelen lesz ezen a napon. Regisztráció: nagyon fontos, hogy november 10-ig, az étkezés miatt, re­gisz­trál­ja­nak a fiatalok: www.parazskozpont.hu

Szinodusi gyűlés

A Fő­egy­házmegye Szinódusi Gyű­lé­sé­re november 11-én vasárnap ke­rül sor Kalocsán a Nagy­­­asszo­nyunk Katolikus Intéz­mény­ben. A téma az ifjúság hit­ben való segítése. Várják a hit­ok­ta­tókat, pe­da­gó­gu­­sokat, kép­vi­selőtestületek tag­jait, a szü­lő­ket és mind­a­zo­kat, akik a fia­ta­lok­kal fog­lal­koz­nak vagy fog­lal­koz­ni sze­ret­né­nek. A jelent­ke­zé­seket no­vem­ber 4-ig várjuk a Pa­rázs Köz­pont oldalán.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­c. 9, jan. 20. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Október 21.
Évközi 29. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Missziós vasárnap és persely

21-én, vasárnap a missziók nemzetközi világnapján a per­­sely­gyűj­­­tést Ró­má­ba to­váb­­bít­juk, a missziók javára. Kér­jük, adakozzon min­denki szíve és lehetősége sze­rint, nem fe­lejt­ve, hogy 50 éven át mi is az egy­há­zi élet számos területén fő­leg ab­ból éltünk, amit nyu­­gati hívek ezen a vasárnapon és sok­szor más­kor is ne­künk gyűj­töttek! Most már rajtunk a sor, hogy mi segítsünk még szegényebb országokban ke­­­­resz­tény test­vé­re­in­ken!

Gyűjtés az üldözött ke­resz­té­nyek­nek

Ennek kapcsán ismét felhívjuk a figyelmet a Karácsonyig folyamatosan tartó, a Magyar Katolikus Püs­pök Kar által szervezett gyűjtésre, amelyről bővebben értesülhettünk már többször is a püspökkari kör­le­vél­ből. A számlaszám, amelyre adakozhatunk az üldözött keresztények javára, a hirdetőtáblán olvasható a körlevélen be­lül.

Ünnepi szentmise az 56-os forradalom évfordulóján

Október 23.-án este fél 6-kor. Bár ez a nap nem egy­­­házi ünnep, így sok templomban egyáltalán nincs megemlékezés, mi idén i­mád­ko­zunk ha­zán­­kért, sza­badságunkért, jövőnkért, egyházunkért, a hő­sö­kért, akik 1956-ban vagy más alka­lom­mal é­le­tük­­kel, sza­bad­­­sá­­guk és jogaik vesz­tésével fizettek, mert küzdöttek hazánk jövőjéért, a kommunizmus em­­ber- és ke­resz­tény­el­­­le­nes igája alóli szaba­du­­­lá­sá­ért. ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÉS BÁBEL BALÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRI, csat­la­koz­zunk a kez­de­mé­nye­zés­­hez, hogy november 4.-én, a forradalom eltiprása napján gyújtsunk gyertyákat ab­la­­kainkban és köz­te­re­inken, hő­se­ink tiszteletére.

Tompai templombúcsú

Tompai templombúcsú ok­tóber 23.-án 10-kor lesz, amelyre Gesz­ler Péter atya szeretettel hív min­ket.

Ferenc pápa kérése

Fe­renc pápa az egész világtól azt kérte, hogy idén októberben minden ró­zsa­füzér vé­gén imádkozzunk az egy­házért egy Oltalmad alá futunk imát és a könyörgést Szent Mihály fő­an­gyalhoz. Ez az i­ma évtizedeken át kötelező volt minden szentmise vé­gén XIII. Leó pápa rendeletére, a 60-as évek végén törölték el. Ferenc pá­pa kérését mi a misék végén is tel­je­­sítjük, imádkozni fogjuk a fentebb em­lített és kért imákat.

Elsőáldozók

A csak az itt ké­szü­lők számára a következő foglal­ko­zás szombaton 10-kor lesz. A kö­vet­kező kö­zös alkalom pedig no­vem­ber 24.-én du. 3-kor lesz, egy­be­köt­ve a minden gyermek számára meg­­hir­de­tett, advent előt­ti kéz­mű­ves, játékos délutánnal, adventi ko­szo­rú készítéssel.  

Adventi koszorú­ké­szí­tés, kézműves, já­té­kos vi­dám délután

November 24.-én du. 3-tól tehát sze­­retettel várunk MINDEN GYERMEKET MINDEN ISKOLÁBÓL az említett adventi koszorúkészítő, kézműves és játékos dél­u­tán­ra. Mindenképpen várjuk az ELSŐGYÓNÓKAT ÉS EL­SŐ­ÁL­DO­ZÓKAT IS, nekik ez a hivatalos novemberi foglalkozás, és min­denki más gyermeket, ifjúságot. Kérjük szépen a hit­ok­ta­tó­kat, hogy hirdessék, bátorítsák és írják össze a jelentkezőket. Mi­vel az adventi koszorúk készítéséhez bizonyos kellékeket előre meg kell vásárolnunk, illetve a szervezés további szempontjai mi­att is, KÉRJÜK SZÉPEN, JELENTKEZZEN, AKI RÉSZT TUD VEN­NI! Az adventi koszorúkhoz szükséges eszközöknek van bi­zo­nyos költsége, ezt úgy tervezzük, hogy fele-fele arányban állja a plébánia, illetve kérnénk szépen azon jelentkezőktől, akiknek ez nem okoz komoly gondot. A foglalkozás azzal zárulna, hogy leg­alább részben bekapcsolódnánk a gyermekekkel is az az­nap­ra hirdetett VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA az esti szent­mi­se előtt. Az elkészült koszorúkat ADVENT ELSŐ SZOM­BAT­JÁN A GYERTYAGYÚJTÁS ALKALMÁVAL VAGY VASÁRNAP A SZENT­MISÉKEN ÁLDJUK MEG. UGYANEKKOR A KEDVES HÍ­VE­KET IS KÉRJÜK, AKIK OTTHONRA VESZNEK-KÉSZÍTENEK AD­VEN­TI KOSZORÚT, HOZZÁK EL A TEMPLOMBA MEGÁLDANI AD­VENT ELSŐ SZOMBAT ESTÉJÉN, VAGY VASÁRNAP.

Ministránsok

Hálásan köszön­jük a mi­nis­­trán­sok min­­den­­­kori szol­gá­la­­­tát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­­ra, és bá­­­torítsuk egymást az öröm­te­li szolgálatra. Köszönöm azok­nak, a­kik az elmúlt hetekben eljöttek foglalkozásra. Szombaton a szokott időben, fél 3-kor várjuk őket!

Új bérmálási csoport

A bérmálkozásra je­lent­ke­ző­ket NOVEMBER 10.-ÉN SZOMBATON DU. 4-RE VÁR­JUK LEG­KÖ­ZE­­LEBB A PLÉBÁNIÁRA. Ha van még jelentkező, KÉRJÜK, VÉG­­LE­GESÍTSÜK. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk sze­re­tet­tel.

Szentföldi zarándoklat 2019

Szeretettel aján­lom az esetleg érdeklődők figyelmébe a következő Szent­­földi za­rán­doklatot. Hozdik Zsolt atya szervezében 2019. március 24 – ápri­lis 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklat, a nagy­böjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési le­he­tőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lényeges, elsőd­le­ges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­­ra­mon túl azonban számos további hitbeli és történelmi lát­vá­nyosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon ol­csók, mert Izrael egy drága állam, de nem reklámfogásként mond­juk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal össze­hasonlítja: ezért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat ta­lá­lunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gaz­dag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén va­ló­sul meg, ezért kér­jük, hogy aki netán biztosan eldönti és tudja, hogy jön, feltétlenül jelentkezzen, hogy lássuk, van-e realitása annak, hogy összejön. Aki nem tud gyorsan dönteni, ter­mészetesen, ha létrejön az út, később is jelentkezhet. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán ol­vas­ható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook oldalán és hon­lap­ján is, de az irodában is elolvashatja, ér­dek­lőd­het.
Bővebb információ ezen a linken érhető el: http://www.halasplebania.hu/hir.php?id=55

Főegyházmegyei Családtalálkozó

Szeretettel várják a csa­lá­dok apraját-nagyját a Kalocsa-Kecs­ke­mé­ti Fő­egy­ház­me­gye Családtalálkozójára, amely október 27-én lesz ezúttal Ka­locsán, az egyházmegye hit­ok­ta­tó­i­nak to­vább­kép­zé­sével együtt. Az érseki szentmisét Hatházi Róbert és Dr. Je­ne­y Gábor atyák előadásai követik, mi­­közben a gyer­me­kek­nek színes programokat és gyermekkísérőket biz­to­sí­tunk a Parázs Pasztorális Központ és a kalocsai házi­gaz­dák szervezésében. Délután a Kacsóka Bábcsoport elő­a­dá­sa és táncház lesz. A teljes program az Ér­sekség aján­dé­ka a büfével, ebéddel együtt, így ingyenes, de jelentkezéshez kö­tött. Jelentkezni a Parázs Központ hon­lapján lehet. Ha ebben segítség szükséges, szívesen segítünk az irodában. (www. parazskozpont.hu) A részt­ve­vő családok között értékes nyereményeket sorsolunk.

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye

Idén is meg­ren­de­zés­re kerül, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Időpont: november 17 – KISKŐRÖS. A prog­ra­mo­kat a plakáton megtaláljuk. Külön kiemelendő, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós ke­reszt­je is jelen lesz ezen a napon. Regisztráció: nagyon fontos, hogy november 10-ig, az étkezés miatt, re­gisz­trál­ja­nak a fiatalok: www.parazskozpont.hu

Szinodusi gyűlés

A Fő­egy­házmegye Szinódusi Gyű­lé­sé­re november 11-én vasárnap ke­rül sor Kalocsán a Nagy­­­asszo­nyunk Katolikus Intéz­mény­ben. A téma az ifjúság hit­ben való segítése. Várják a hit­ok­ta­tókat, pe­da­gó­gu­­sokat, kép­vi­selőtestületek tag­jait, a szü­lő­ket és mind­a­zo­kat, akik a fia­ta­lok­kal fog­lal­koz­nak vagy fog­lal­koz­ni sze­ret­né­nek. A jelent­ke­zé­seket no­vem­ber 4-ig várjuk a Pa­rázs Köz­pont oldalán.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

NE FELEDJÜK SZOM­BAT ÉJJEL AZ ÓRA­ÁL­LÍ­TÁST!

Templomfelújítás, gyűjtés

Mint láthatjuk, nagyon szépen halad templomunk felújítása, és reméljük, mi­­előbb elkezdődhet a világítás teljes felújítása is. Tudjuk, a tavaly nyári elképzeléshez képest az a döntés született még télen, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és jóval több minden, a teljes szentély felújításra került, az oldalsó fres­kók és az oltárkép is, és még ezután a mellékoltárok képei. Ezek nagy része már megvalósult, vagy éppen most zaj­lik. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük továbbra is a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­SÉT kérhetjük a JANUÁR 13-I ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­va lesz ismét.  

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 11, de­­c. 9, jan. 20. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Október 14.
Évközi 28. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Házassági jubileum

Sok sze­­retettel kö­szönt­jük és ün­ne­pel­­jük a­zo­kat, akik elfogadták a meg­hí­vást, ill. sa­ját maguk je­lent­­keztek a ju­bi­láns há­za­­­sok ün­­ne­pére. Az ünnepet jövő év­ben ősszel is meg­tart­juk, már most kérjük, hogy akinek jövőre lesz há­zassági ju­bi­le­­uma, szá­mít­son rá! Szóljanak is olyan hoz­­­zá­­tar­­to­­zók­nak, akikről tud­nak, főleg a­zok­nak, akik nálunk há­za­sod­tak, de már nem itt lak­­­nak, ill. akik más­­hol kö­töt­ték há­zas­sá­­gu­kat, de most itt lak­nak. Természetesen a kö­zös ün­­­nep­lés mel­­lett to­vább­­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns há­zaspár az év­­for­du­lóhoz közel külön is kér­jen családi szent­­­misét és ju­­­bi­­le­­u­­mi áldást. Hálás kö­szö­netem az előkészítőknek, ministránsoknak, énekeseknek, szolgálattevőknek, segítőknek!

Ministránsok

Hálásan köszön­jük a mi­nis­­trán­sok min­­denkori szol­gá­la­­­tát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­­ra, és bátorítsuk egymást az öröm­te­li szolgálatra.J Köszönöm azoknak, a­kik az elmúlt hetekben eljöttek foglalkozásra. Szombaton a szokott időben, fél 3-kor várjuk őket!

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók el­kezdtük a felkészítéseket a Közösségi Házban. A MIN­DEN ELSŐÁLDOZÓ SZÁMÁRA – tehát az egyházi iskolákba járóknak is – SZÓLÓ HAVI KÖZÖS ALKALOM TEGNAP VOLT, a csak az itt készülők számára a következő foglalkozás pedig szombaton ok­tó­ber 20.-án 10-kor. A kö­vetkező közös alkalom pedig november 24.-én du. 3-kor lesz, egybekötve a minden gyermek számára meg­hir­de­tett, advent előtti kézműves, játékos délutánnal, adventi koszorú készítéssel.  

Élő rózsafüzér

Élő rózsafüzért szervezünk eb­ben az évben is, kedden, október 16-án du.14 óra­kor kezdjük itt a mi tem­plo­munk­ban. A plakáton, a hirdető táblákon ol­vas­hatjuk a teljes programját, később rész­letesebben hirdetjük is.   

Ferenc pápa kérése

Ferenc pápa az egész világtól azt kérte, hogy idén októberben minden rózsafüzér vé­gén imádkozzunk az egyházért egy Oltalmad alá futunk imát és a könyörgést Szent Mihály főangyalhoz. Ez az i­ma évtizedeken át kötelező volt minden szentmise végén XIII. Leó pápa rendeletére, a 60-as évek végén törölték el. Ferenc pápa kérését mi a misék végén is teljesítjük, imádkozni fogjuk a fentebb említett és kért imákat.

Szent II. János Pál pápa ünnepe

II. János Pál idei ünnepére ké­szül­ve idén is kilencedet végzünk a Szent Pápa tisz­teletére, minden szentmise után rövid 3 perces imával.

Új bérmálási csoport

Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. Ha van még jelentkező, KÉRJÜK, MOST MÁR VÉGLEGESÍTSÜK. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk sze­retettel.

Missziós vasárnap és persely

Jövő vasárnap, közelegve a missziók nemzetközi világnapjához a per­­sely­gyűj­tést Rómába to­váb­bít­juk, a missziók javára. Kérjük, adakozzon mindenki szíve és lehetősége szerint, nem fe­lejt­ve, hogy 50 éven át mi is fő­leg abból éltünk, amit nyugati hívek ezen a vasárnapon és sokszor máskor ne­künk gyűj­töttek! Most már rajtunk a sor, hogy mi segítsünk még szegényebb országokban keresztény test­vé­re­in­ken!

Ünnepi szentmise az 56-os forradalom év­fordulóján

Október 23.-án este fél 6-kor. Bár ez a nap nem egy­házi ünnep, így sok templomban egyáltalán nincs megemlékezés, mi idén i­mád­ko­zunk ha­zán­­kért, sza­­badságunkért, jövőnkért, egyházunkért, a hősö­kért, akik 1956-ban vagy más alka­lom­mal é­le­tük­kel, sza­bad­sá­­guk és jogaik vesz­tésével fizettek, mert küzdöttek hazánk jövőjéért, a kommunizmus em­ber- és ke­resz­tény­el­le­nes igá­ja alóli szaba­du­­­lásáért.

Tompai templombúcsú

A tompai templombúcsú október 23-án 10-kor lesz, amelyre Geszler Péter atya szeretettel hív minket.

Családcsoport, gyermekfelvigyázási kérés

A plébánián működő házas csoport olyan sze­mé­lye­­ket keres, akik vállalnak 2-6 éves korú gyerekekkel való foglalkozást. Havonta egyszer lenne szükség a se­gít­ség­­re szombat délután 4-től 6-ig. 4-5 gyerekről van szó, foglalkozáshoz szükséges eszközöket, játékokat a családok biz­­to­sítják. További információkért érdeklődjenek a plébánián, vagy a halasplebania@gmail.com email címen. Há­lá­­san köszönjük!

Szentföldi zarándoklat 2019

Szeretettel ajánlom az esetleg érdeklődők figyelmébe a következő Szent­­földi zarándoklatot. Hozdik Zsolt atya szervezében 2019. március 24 – április 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklat, a nagyböjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési lehetőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lényeges, elsődleges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­ra­mon túl azonban számos további hitbeli és történelmi látványosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon olcsók, mert Izrael egy drága állam, de nem reklámfogásként mondjuk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal összehasonlítja: ezért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat találunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gazdag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén valósul meg, ezért kér­jük, hogy aki netán biztosan eldönti és tudja, hogy jön, feltétlenül jelentkezzen, hogy lássuk, van-e realitása annak, hogy összejön. Aki nem tud gyorsan dönteni, természetesen, ha létrejön az út, később is jelentkezhet. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán olvasható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook oldalán és hon­lap­ján is, de az irodában is elolvashatja, érdeklődhet.
Bővebb információ ezen a linken érhető el: http://www.halasplebania.hu/hir.php?id=55

Főegyházmegyei Családtalálkozó

Szeretettel várják a csa­lá­dok apraját-nagyját a Kalocsa-Kecs­ke­mé­ti Fő­egy­ház­me­gye Családtalálkozójára, amely október 27-én lesz ezúttal Ka­locsán, az egyházmegye hit­ok­ta­tó­i­nak to­vább­kép­zé­sével együtt. Az érseki szentmisét Hatházi Róbert és Dr. Je­ne­y Gábor atyák előadásai követik, mi­­közben a gyer­me­kek­nek színes programokat és gyermekkísérőket biz­to­sí­tunk a Parázs Pasztorális Központ és a kalocsai házi­gaz­dák szervezésében. Délután a Kacsóka Bábcsoport elő­a­dá­sa és táncház lesz. A teljes program az Ér­sekség aján­dé­ka a büfével, ebéddel együtt, így ingyenes, de jelentkezéshez kö­tött. Jelentkezni a Parázs Központ hon­lapján lehet. Ha ebben segítség szükséges, szívesen segítünk az irodában. (www. parazskozpont.hu) A részt­ve­vő családok között értékes nyereményeket sorsolunk.

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye idén is meg­ren­de­zés­re kerül, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Időpont: november 17 – KISKŐRÖS. A prog­ra­mo­kat a plakáton megtaláljuk. Külön kiemelendő, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós ke­reszt­je is jelen lesz ezen a napon. Regisztráció: nagyon fontos, hogy november 10-ig, az étkezés miatt, re­gisz­trál­ja­nak a fiatalok: www.parazskozpont.hu

Három és fél évezred Bibliája

Három és fél évezred Bibliája címmel Biblia-történeti kiállítás tekinthető meg a városi könyv­tár­ban október 12-19 között. Ehhez kapcsolódóan kedden du. 5-kor Grabarits Ágnes „Ásóval a Biblia nyomában” cím­mel előadást is tart.  

Templomfelújítás, gyűjtés

Mint láthatjuk, nagyon szépen halad templomunk felújítása, és reméljük, mi­­előbb elkezdődhet a világítás teljes felújítása is. Tudjuk, a tavaly nyári elképzeléshez képest az a döntés született még télen, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és jóval több minden, a teljes szentély felújításra került, az oldalsó fres­kók és az oltárkép is, és még ezután a mellékoltárok képei. Ezek nagy része már megvalósult, vagy éppen most zaj­lik. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük továbbra is a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 11, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet a harmadikosok és negyedikesek szü­leinek, vagyis a 2018-as és 2019-es elsőáldozók szüleinek és hitoktatóinak lesz egy megbeszélés OKTÓBER 13-ÁN PÉNTEKEN AZ ESTI SZENTMISE ELŐTT NEGYED 5-KOR.

Szent II. János Pál pápa ünnepe

II. János Pál idei ünnepére ké­szül­ve kilencedet végzünk csütörtök­től a Szent Pápa tisz­teletére, minden hétköznapi szentmise végén rövid, kb. 3 perces imával. JÖVŐ VASÁRNAP PEDIG A DÉLELŐTTI SZENTMISÉKET II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL VESSZÜK, a soros vasárnapi olvasmányokkal.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 30.
Évközi 26. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ministránsok

Hálásan köszön­jük a mi­nis­­trán­sok min­­denkori szol­gá­la­­­tát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­­ra, és bátorítsuk egymást az öröm­te­li szolgálatra. Köszönöm azoknak, a­kik tegnap is eljöttek foglalkozásra. Szom­baton, aki nem megy Nagymarosra, fél 3-ra nagy sze­re­tet­tel várom!

Önkormányzati iskolák hitta­no­sai, első gyónó- és áldozói, bér­mál­­ko­zói

Sok-sok év u­tán a Felsővárosi plé­­­bánia vissza­vette irányítása alá a te­rü­letén ta­­lálható iskolák hitoktatását. Azonban fel­hív­juk a fi­gyelmet, hogy azok az oda járó gye­re­kek, akik ide tar­toz­nak, ide járnak, ter­mé­sze­­tesen továbbra is ké­szül­het­­nek nálunk el­­ső­gyó­nás­ra, elsőáldozásra, bér­má­lás­ra, vár­juk őket misére, ministrálni, minden szol­gálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban fi­gyel­jék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati is­ko­lák­ban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a har­ma­di­ko­­sok és olyan na­gyobbak, akik nem vol­tak még el­ső­gyó­nók, je­­lent­kez­het­nek el­ső­gyó­nás­ra és áldozásra va­­ló felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­má­­lá­si cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési la­po­kat itt mise al­kal­má­val vagy hétköznap délelőtt az irodában lehet majd kérni! AKIK MÁJUSBAN VOL­TAK ELSŐ­GYÓ­­NÓK, SZÁMUKRA AZ ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTÉS A SZO­KOTT MÓDON FOLYTATÓDIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ­BAN. MOST SZOMBATON CSAK KETTEN JÖTTEK EL! KÉREM, HOGY A LEGKÖZELEBBIRE MÁR IGYEKEZZEN MINDENKI JÖNNI! Tisztelettel kérem az ön­­kor­mány­za­ti iskolákba járó gyerekek szüleit, hogy egymásnak is legyenek kedvesek to­­vább adni a híreket!

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak elsőgyónók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a jelentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­zati iskolákban tanulóknak pedig a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI.

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók el­kezdtük a felkészítéseket a Közösségi Házban, de amint fentebb mondtam, csak ketten jöttek el. Most szombaton október 6.-án délelőtt 10 órakor lesz foglalkozás, ki­vételesen Zsolt atyával. A MINDEN ELSŐÁLDOZÓ SZÁMÁRA SZÓLÓ KÖZÖS ALKALOM PEDIG OKTÓBER 13.-ÁN DU. 3-KOR LESZ. 

Templomunk felszentelésének főünnepe, október 6

Sajnos az utóbbi időben ennek ün­nep­lé­se templo­munk­ban valamely okból elmaradt. Ez a nap a saját templomban egyébként kötelező főünnep, de nem is a kö­te­le­ző­sé­gen van a hangsúly, hanem a templomunk szeretetén, születésnapi felköszöntésén. Ez egyfajta má­­so­dik búcsú. És ez a nap templomunk esetében ismert, október 6. Jövő években, 2019-2020-ban, a templom 250 évének ünnepi évében már nagyon is szeretném hangsúlyosan ünnepelni. De idén is megtartjuk már, az ok­tó­ber 6. szombat esti misét a templomszentelés tiszteletére és annak miseszövegével tartjuk. A szokott feltételek mel­lett teljes búcsúval jár. Aki teheti, jöjjön el megünnepelni templomunk születésnapját!

Csütörtöki szentségimádások

Ismét elkezdjük a csütörtök délutáni szent­ség­imá­dásokat, kb. 12 órától a szent­mise kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Október 7-én,  vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idő­sek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Tavaly úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén is október első va­sár­napján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit sze­re­tet­tel várunk, hívjuk is is­me­rő­se­in­ket erre az al­­ka­lom­ra. 

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. HA MOST ÖSSZEÁLL A CSOPORT, JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FEL­KÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. A bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről! Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JE­LENT­KE­ZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai pe­dig itt a templomban, vagy az irodában. Az a 3-4 fiatal, aki tavaly je­lent­ke­zett, de végül nem indult cso­port, nem kell új lapot kitöltsön, csak erősítse meg részvételi szándékát. Az újak jelentkezési határideje október 6. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk sze­retettel.

Családcsoport, gyermekfelvigyázási kérés

A plébánián működő házas csoport olyan sze­mé­lye­ket keres, akik vállalnak 2-6 éves korú gyerekekkel való foglalkozást. Havonta egyszer lenne szükség a se­gít­ség­re szombat délután 4-től 6-ig. 4-5 gyerekről van szó, foglalkozáshoz szükséges eszközöket, játékokat a családok biz­tosítják. További információkért érdeklődjenek a plébánián, vagy a halasplebania@gmail.com email címen. Há­lá­san köszönjük!

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn du. 4-kor a Közösségi Házban.

Rózsafüzér Királynője

Rózsafüzér Királynője ünnepe lesz október 7-én, vasárnap. Ezen a napon, akár hétköznapra, akár vasárnapra esik, lehetőség van rózsafüzérek és a Rózsafüzér Társulat ünnepélyes megáldására. Mivel idén vasárnapra esik, rózsafüzéreket MINDEN SZENTMISE végén van mód megáldatni, az este fél 6-os szentmisében pedig a Rózsafüzér Társulat jelenlévő tagjai is külön áldást kapnak. Hozzunk meg­ál­da­ni rózsafüzéreket!

Magyarok Nagy­asszo­nya

Magyarok Nagy­asszo­nya ünnepe lesz október 8-án, hétfőn! Min­­­den­­kit vá­runk nem­zetünk egyik leg­na­gyobb ün­­nepére. Ne feledjük: év­századokig a Bol­dog­asszony A­nyánk volt nem­zeti him­­nu­szunk!

Zarándoklat Hercegszántóra

Idén is lesz, október 13.-án szombaton. 11 órakor érseki szentmise lesz, du. további imádságok Autóbuszt indítunk, de. fél 9-kor, útiköltség 2500.-Ft visszaérkezés du. 17 óra körül. Je­lentkezni lehet az összeg befizetésével a plébánián és a sekrestyében.

Élő rózsafüzér

Élő rózsafüzért szervezünk ebben az évben is, október 16-án du.14 órakor kezdjük itt a mi templomunk­ban. A plakáton, a hirdető táblákon olvashatjuk a teljes programját, később részletesebben hirdetjük is.   

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, okt. 21, nov. 18, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 23.
Évközi 25. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­­trán­sok min­­denkori szol­gá­la­­tát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­ra, és bátorítsuk egymást az öröm­te­li szolgálatra. J Köszönöm azoknak, akik tegnap is eljöttek foglalkozásra. A hé­ten szombaton esküvők miatt sajnos rendesen nem tudunk foglalkozást tar­ta­ni, de aki tud és van kedve, kis találkozásra eljöhet kb. fél 4 után, nagy sze­re­tet­tel várom!

Önkormányzati iskolák hitta­no­sai, első gyónó- és áldozói, bér­mál­­ko­zói

Sok-sok év u­tán a Felsővárosi plé­­­bánia vissza­vette irányítása alá a te­rü­letén ta­­lálható iskolák hitoktatását. Azonban fel­hív­juk a fi­gyelmet, hogy azok az oda járó gye­re­kek, akik ide tar­toz­nak, ide járnak, ter­mé­sze­­tesen továbbra is ké­szül­het­­nek nálunk el­­ső­gyó­nás­ra, elsőáldozásra, bér­má­lás­ra, vár­juk őket misére, ministrálni, minden szol­gálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban fi­gyel­jék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati is­ko­lák­ban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a har­ma­di­ko­­sok és olyan na­gyobbak, akik nem vol­tak még el­ső­gyó­nók, je­­lent­kez­het­nek el­ső­gyó­nás­ra és áldozásra va­­ló felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­má­­lá­si cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési la­po­kat itt mise al­kal­má­val vagy hétköznap délelőtt az irodában lehet majd kérni! AKIK MÁJUSBAN VOL­TAK ELSŐ­GYÓ­­NÓK, SZÁMUKRA AZ ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTÉS A SZO­KOTT MÓDON FOLYTATÓDIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ­BAN. MOST SZOMBATON CSAK KETTEN JÖTTEK EL! KÉREM, HOGY A LEGKÖZELEBBIRE MÁR IGYEKEZZEN MINDENKI JÖNNI! Tisztelettel kérem az ön­­kor­mány­za­ti iskolákba járó gyerekek szüleit, hogy egymásnak is legyenek kedvesek to­­vább adni a híreket!

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak elsőgyónók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a jelentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­zati iskolákban tanulóknak pedig a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI.

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók el­kezdtük a felkészítéseket a Közösségi Házban, de amint fentebb mondtam, csak ketten jöttek el. Most szombaton NEM lesz foglalkozás, a következő alkalom október 6.-án szombaton délelőtt 10 órakor lesz kivételesen Zsolt atyával.  

Templomunk felszentelésének főünnepe, október 6

Sajnos az utóbbi időben ennek ün­nep­lé­se templo­munk­ban valamely okból elmaradt. Ez a nap a saját templomban egyébként kötelező főünnep, de nem is a kö­te­le­ző­sé­gen van a hangsúly, hanem a templomunk szeretetén, születésnapi felköszöntésén. Ez egyfajta má­­so­dik búcsú. És ez a nap templomunk esetében ismert, október 6. Jövő években, 2019-2020-ban, a templom 250 évének ünnepi évében már nagyon is szeretném hangsúlyosan ünnepelni. De idén is megtartjuk már, az ok­tó­ber 6. szombat esti misét a templomszentelés tiszteletére és annak miseszövegével tartjuk. A szokott feltételek mel­lett teljes búcsúval jár. Aki teheti, jöjjön el megünnepelni templomunk születésnapját!

Csütörtöki szentségimádások

Ismét elkezdjük a csütörtök du-i szent­ség­imá­dásokat, kb. 12 órától a szent­mise kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Október 7-én vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idő­sek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Tavaly úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén is október első va­sár­napján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit sze­re­tet­tel várunk, hívjuk is is­me­rő­se­in­ket erre az al­­ka­lom­ra. 

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Szent Gellért püspök ün­nepe

Szent Gellért püspök ün­nepe lesz hétfőn este, ünnepi szentmise szentbeszéddel.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. HA MOST ÖSSZEÁLL A CSOPORT, JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FEL­KÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az a 3-4 fiatal, aki tavaly je­lent­ke­zett, de végül nem indult csoport, nem kell új lapot kitöltsön, csak erősítse meg részvételi szándékát. Az újak jelentkezési határideje október 6. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Zarándoklat Hercegszántóra

Idén is lesz, október 13.-án szombaton. 11 órakor érseki szentmise lesz, du. további imádságok Autóbuszt indítunk, de. fél 9-kor, útiköltség 2500.-Ft visszaérkezés du. 17 óra körül. Je­lentkezni lehet az összeg befizetésével a plébánián és a sekrestyében.

Élő rózsafüzért

Élő rózsafüzért szervezünk ebben az évben is, október 16-án du.14 órakor kezdjük itt a mi templomunk­ban. A plakáton, a hirdető táblákon olvashatjuk a teljes programját, később részletesebben hirdetjük is.   

Szent Mónika-ima

Továbbra is minden hónap u­tol­só vasárnapján, így mához egy hétre is, az es­ti szent­mi­se előtt 16 órától imaórát végez a Szent Mónika közösség, utána rózsafüzért. Min­denkit szeretettel hívunk gyer­me­ke­inkért imád­kozni. Immár egy éve a hónap utolsó va­sár­nap­ján az esti misében közösen is végzünk egy rö­vid Szent Mónika imát, amelybe kérjük, a je­len­lé­vő édesanyák kapcsolódjanak be.  

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, okt. 21, nov. 18, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 16.
Évközi 24. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­­trán­sok min­­denkori szolgálatát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­ra, és bátorítsuk egymást az örömteli szolgálatra.

Önkormányzati iskolák hitta­no­sai, első gyónó- és áldozói, bér­mál­­ko­zói

Sok-sok év u­tán a Felsővárosi plé­­­bánia visszavette irányítása alá a te­rü­letén ta­­lálható iskolák hitoktatását. Azonban fel­hív­juk a fi­gyelmet, hogy azok az oda járó gye­re­kek, akik ide tar­toz­nak, ide járnak, ter­mé­sze­­tesen továbbra is ké­szül­het­­nek nálunk el­­ső­gyónásra, elsőáldozásra, bér­má­lás­ra, vár­juk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban fi­gyel­jék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati isko­lák­ban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a har­ma­di­ko­­sok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még el­ső­gyó­nók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra va­­ló felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­má­lá­si cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési la­po­kat itt mise alkalmával vagy hétköznap délelőtt az irodában lehet majd kérni! AKIK MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐ­GYÓ­­NÓK, SZÁMUKRA AZ ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTÉS A SZOKOTT MÓDON FOLYTATÓDIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ­BAN. Tisztelettel kérem az ön­kor­mány­za­ti iskolákba járó gyerekek szüleit, hogy egymásnak is legyenek kedvesek to­­vább adni a híreket!

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak elsőgyónók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a jelentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­zati iskolákban tanulóknak pedig a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI.

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók (és akinek Dávid atya ad pótlási lehetőséget) el­kezd­­­­jük a felkészítéseket a Közösségi Házba. Az első alkalom szeptember 22.-én szombaton délelőtt 10 órakor lesz kivételesen Zsolt atyával.  

Csütörtöki szentségimádások

Ismét elkezdjük a csütörtök délutáni szent­ség­imá­dásokat, kb. 12 órától a szent­mise kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Október 7-én vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idő­sek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Tavaly úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén is október első va­sár­napján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit sze­re­tet­tel várunk, hívjuk is is­me­rő­se­in­ket erre az al­­ka­lom­ra. 

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. HA MOST ÖSSZEÁLL A CSOPORT, JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FEL­KÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az a 3-4 fiatal, aki tavaly je­lent­ke­zett, de végül nem indult csoport, nem kell új lapot kitöltsön, csak erősítse meg részvételi szándékát. Az újak jelentkezési határideje október 6. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Zarándoklat Hercegszántóra

Idén is lesz, október 13.-án szombaton. 11 órakor érseki szentmise lesz, du. további imádságok Autóbuszt indítunk, de. fél 9-kor, útiköltség 2500.-Ft visszaérkezés du. 17 óra körül. Je­lentkezni lehet az összeg befizetésével a plébánián és a sekrestyében. 

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, okt. 21, nov. 18, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 9.
Évközi 23. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­­trán­sok mindenkori szolgálatát! Szombaton új­ra­kezdjük a foglalkozásokat, Zsolt atya és Dá­vid atya FÉL 3-RA várja a ministránsokat! Jövő va­sárnap kér­­jük, hogy aki teheti, a 10-es Szent­lé­­lek­hívó mi­sére jöjjön. 22.-én du. viszont nem lesz kivételesen foglalkozás.

Önkormányzati iskolák hitta­no­sai, első gyónó- és áldozói, bér­mál­­ko­zói

Sok-sok év után a Felsővárosi plé­­­bánia visszavette irányítása alá a területén ta­­lálható iskolák hitoktatását. Azonban fel­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gye­re­kek, akik ide tar­toznak, ide járnak, ter­mé­sze­­tesen továbbra is ké­szül­het­nek nálunk el­­ső­gyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, vár­juk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban fi­gyeljék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a har­ma­di­ko­sok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra va­ló felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­málási cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési la­po­kat itt mise alkalmával vagy hétköznap délelőtt az irodában lehet majd kérni! AKIK MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐ­GYÓ­NÓK, SZÁMUKRA AZ ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTÉS A SZOKOTT MÓDON FOLYTATÓDIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ­BAN. Tisztelettel kérem az ön­kor­mány­za­ti iskolákba járó gyerekek szüleit, hogy egymásnak is legyenek kedvesek to­vább adni a híreket!

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak elsőgyónók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a jelentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­zati iskolákban tanulóknak pedig a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI.

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók (és akinek Dávid atya ad pótlási lehetőséget) el­kezd­­­­jük a felkészítéseket a Közösségi Házba. Az első alkalom szeptember 22.-én szombaton délelőtt 10 órakor lesz kivételesen Zsolt atyával, utána egy hét kimarad, majd október 6.-án szombaton du. 3-tól lesz a KÖZÖS AL­KA­LOM, amelyre az egyházi iskolába járókat is várjuk!  

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 16.-ÁN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra.

Hitoktatói megbeszélés

Ahogy szóban megegyeztünk, szeptember 10.-én hétfőn este szentmise után. Ké­rem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a közösségi házba.

Csütörtöki szentségimádások

Ismét elkezdjük a csütörtök du-i szent­ség­imá­dásokat, kb. 12 órától a szent­mise kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Harkakötönyi búcsú

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe tiszteletére, jövő vasárnap du. 3-kor. Sze­ret­tünk volna egy neves szegedi atyát meghívni, de végül mégse vállalta el, így helyi káplán atyák tartják meg.

Csiszér László

A nyári szünet után ismét elkezdődnek a havi egy alkalommal csütörtökön tartott szent­mi­sé­ink Csiszér László zenei kíséretével, szentbeszéddel, majd mise után további imádságos, énekes órával. Ő Ma­gyar­ország egyik legnagyobb dicsőítő gitáros zenésze-énekese. Öröm, hogy a környék településeiről hívek és gyermekek is rendszeresen eljönnek erre az alkalomra, de jó lenne, ha közösségünk is még jobban értékelné ezt a rendkívüli lehetőséget, hogy ő havi rendszerességgel köztünk van… Jöjjünk és hívjuk a gyermekeket, fiatalokat is!

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Pénteken Szent Kereszt Felmagasztalásának ün­ne­pe, az egyik legnagyobb köznapra eső ünnepünk. Este fél 6-kor lesz ün­nepi szentmise, rövid i­ge­hir­­­de­téssel az ün­nep súlyára va­ló tekintettel.

Fájdalmas Szűzanya ünnepe

Szombaton Fájdalmas Szűzanya ünnepe van, a szombat esti szentmisét erről az ünnepről vesszük. EZ OKBÓL ÉS MIN­DEN ALKALOMMAL, AMIKOR ÜNNEP E­SIK SZOMBATRA, A SZOM­BAT ESTI MISE CSAK AK­KOR ÉRVÉNYES VASÁRNAPRA, HA TÉNY­LEG VALAMI SÚLYOS OKBÓL NEM TUDUNK VA­­SÁRNAP IS EL­JÖN­NI MISÉRE – HISZEN A SZOM­BATI MISE ILYENKOR NEM A VA­SÁR­NAP­RÓL, HANEM AZ AK­KOR­RA ESŐ ÜN­NEP­RŐL VAN. ILYEN HÁROM IS VOLT - LESZ A KÖZEL­JÖ­VŐ­BEN, MÚLT HÉTEN KIS­BOL­DOG­ASSZONY, JÖVŐ HÉ­TEN FÁJDALMAS SZŰZ­ANYA, 3 HÉT MÚL­VA PEDIG SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RA­FA­ÉL FŐ­AN­GYA­LOK ÜNNEPE.

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. HA MOST ÖSSZEÁLL A CSOPORT, JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FEL­KÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az a 3-4 fiatal, aki tavaly je­lent­ke­zett, de végül nem indult csoport, nem kell új lapot kitöltsön, csak erősítse meg részvételi szándékát. Az újak jelentkezési határideje október 6. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, okt. 21, nov. 18, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 2.
Évközi 22. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Kisboldogasszony

Kisboldogasszony ünnepe az idén szom­batra esik, este fél 6-kor lesz ünnepi mise Má­ria születés­nap­ja tiszteletére. EZ OKBÓL ÉS MIN­DEN ALKALOMMAL, AMIKOR ÜNNEP E­SIK SZOMBATRA, A SZOMBAT ESTI MISE CSAK AK­KOR ÉRVÉNYES VASÁRNAPRA, HA TÉNY­LEG VALAMI SÚLYOS OKBÓL NEM TUDUNK VA­SÁRNAP IS EL­JÖN­NI MISÉRE – HISZEN A SZOM­BATI MISE ILYENKOR NEM A VA­SÁR­NAP­RÓL, HANEM AZ AKKORRA ESŐ ÜN­NEP­RŐL VAN. ILYEN HÁROM IS LESZ A KÖZEL­JÖ­VŐ­BEN, MOST KISBOLDOGASSZONY, JÖVŐ HÉ­TEN FÁJDALMAS SZŰZ­ANYA, NÉGY HÉT MÚL­VA PEDIG SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RA­FA­ÉL FŐANGYALOK ÜNNEPE.

Esti szentmisék szeptember 1-től 17.30-kor

Szeptember 1.-től, az esti szent­­misék fél 6-kor kezdődnek, hét­köz­­nap és va­sárnap egy­aránt.

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­trán­sok mindenkori szolgálatát! Szep­tem­ber­ben majd újrakezdjük a foglalkozásokat is szomba­tonként!

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását, de egyelőre még nem tisztázódott az ottani hittanbeosztás. Azonban fel­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak, ide járnak, természetesen továbbra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra való felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­málási cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 16.-ÁN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra.

Hitoktatói megbeszélés

Ahogy szóban megegyeztünk, szeptember 10.-én hétfőn este szentmise után. Kérem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a közösségi házba.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn 16 órakor a Közösségi házban.

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a közös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 26.
Évközi 21. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ünnep

Szerdán Ke­resz­telő Szent János vér­ta­nú­sá­­­gának ünnepe. Keleten az e­gyik legnagyobb ünnep, ná­­­lunk is ki­emelt. Este fél 7-kor lesz ün­nepi szentmise, rövid i­ge­hir­­­de­téssel az ün­nep súlyára va­ló tekintettel.

Szent Mónika közösség or­szá­gos találkozójára zarándoklat

A Szent Mónika közösség or­szá­gos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a gazdagréti Szent angyalok templomába, szep­tember 1.-én szombaton. Busz indul az alkalomra., 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 5.30-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Esti szentmisék szeptember 1-től

Esti szentmisék szeptember 1-től 17.30-kor szeptember 1.-től, az esti szent­misék fél 6-kor kezdődnek, hét­köz­­nap és vasárnap egy­aránt. Az első nap tehát SZEPT. 1, szombat este.

Ministránsok

Hálásan köszönjük a ministránsok mindenkori szolgálatát! Szeptemberben majd újrakezdjük a foglalkozásokat is szombatonként!

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását, de egyelőre még nem tisztázódott az ottani hittanbeosztás. Azonban fel­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak, ide járnak, természetesen továbbra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra való felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­málási cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 16.-ÁN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra.

Hitoktatói megbeszélés

Ahogy szóban megegyeztünk, szeptember 10.-én hétfőn este szentmise után. Kérem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a közösségi házba.

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 12.
Évközi 19. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy er­re a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, első­sor­ban a Tekó ellátása okán – de ter­mé­sze­te­sen minden más papi feladattal is meg­­­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rá­kó­czi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um is­ko­la­lel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Já­noshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! Ma el­ső­ként A FÍLI­ÁK­BAN fog bemutatkozni, és jövő vasárnap fog min­den szentmisét itt Halason tar­ta­ni be­mu­tatkozásként – de hétköznap ad­­dig is találkozhatunk vele. 

Nagyboldogasszony főünnepe

Augusztus 15-én lesz az egyházi év egyik leg­­na­gyobb ünnepe, Má­ria menny­­­­be­­­­vé­tele. Egyike azon 4 nagy főünnepnek, amely akkor is kötelező fő­ün­nep, ha mun­ka­nap­­ra esik. Ünnepi szent­m­i­­sét reggel fél 9-kor és este fél 7-kor tartunk. Az esti szentmise előtt 17.45-kor rózsafüzér is lesz.  Kérem, mindenki, aki­nek csak tény­leg súlyos a­­ka­dály­­ba nem üt­közik, jöj­jön el a szentmisét ün­nepelni.

Egyházmegyei naptár előírás szerinti egész napos szentségimádás

Egy év során minden plébániának 4 ilyen napja van, nekünk az egyik augusztus 19 az egyházmegyei kalendárium szerint. Ez jövő vasárnap lesz. Mivel most vasárnapra esik, és még esküvő is lesz aznap, így nem tudjuk egész naposra szervezni, csak esküvő után 16 órakor lesz a Szentségkitétel, mise előtt szent­­­ség­el­té­­tel, így csupán két és fél óra lesz ez alkalommal. Kérjük, szer­vezzék meg, iratkozzanak fel a szokásos mó­don, hogy le­gyenek imád­ko­­zók.

Szent István királyunk fő­ün­ne­­pén

Reggel fél 9-kor lesz ün­ne­pi szentmise ke­nyérszenteléssel, az országért mondott imával, de este fél 7-kor is lesz mise. Min­­den hívő és magyar érzelmű testvér ve­gyen részt a szent­­­mi­sén, hiszen van miért i­mád­koznunk hazánkért, jö­vőn­kért, ma­­gyar­sá­gun­kért!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 05.
Évközi 18. vasárnap
Havas Boldogasszony ünnepe

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy er­re a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, első­sor­ban a Tekó ellátása okán – de ter­mé­sze­te­sen minden más papi feladattal is meg­­­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rá­kó­czi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um is­ko­la­lel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Já­noshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! Ma el­ső­ként A FÍLI­ÁK­BAN fog bemutatkozni, és jövő vasárnap fog min­den szentmisét itt Halason tar­ta­ni be­mu­tatkozásként – de hétköznap ad­­dig is találkozhatunk vele. 

Urunk színeváltozása ünnepe

Urunk színeváltozása ünnepe augusztus 6.-án van. Idéntől ezt az ünnepet kissé hangsúlyosabban fog­juk tartani, hála a Színeváltozás-kegyképünknek. Holnap hétfőn este tehát a kegykép jelenlétében tartjuk a misét ünnepélyesen, szentbeszéddel, elimádkozzuk az ajándékba kapott szentképen található imát.

Nagyboldogasszony főünnepe

Nagyboldogasszony főünnepe augusztus 15.-én lesz az egyházi év egyik leg­­na­gyobb ünnepe, Má­ria menny­­­­be­­­­vé­tele. Egyike azon 4 nagy főünnepnek, amely akkor is kötelező fő­ün­nep, ha mun­ka­nap­­ra esik. Ünnepi szent­m­i­­sét reggel fél 9-kor és este fél 7-kor tartunk. Kérem, mindenki, aki­nek csak tény­leg súlyos a­­ka­dály­­ba nem üt­közik, jöj­jön el a szentmisét ün­nepelni, vagy látogasson el Főszékes­egy­házunk búcsújára.

A kalocsai főszékesegyház búcsúnapjára tervezett zarándok elmarad

A kalocsai főszékesegyház búcsúnapjára tervezett zarándok elmarad az érdek­lő­dés teljes hiánya miatt.

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklat

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a gazdagréti Szent angyalok templomába, szeptember 1.-én szombaton. Busz indul az alkalomra., 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 5.30-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Főegyházmegyei német szentmise

A nemzetiségi érseki helynök atya kérésére hirdetjük, hogy az éven­te szokásos módon fő­egyházmegyei szintű német szentmisét tartanak augusztus 12-én 18 órakor a bajai Ba­rá­tok templomában. Szeretettel várják a híveket!

Szent István királyunk fő­ün­ne­­pén

Idén kivételesen vasárnapra esik. Az ün­ne­pi kenyérszentelő szentmise idén is a szokott órában, reggel fél 9-kor lesz ke­nyérszenteléssel, az országért mondott imával, de vasárnap lévén este 7-kor is lesz mise. Min­­den hívő és magyar érzelmű testvér ve­gyen részt a szent­­mi­sén, hiszen van miért i­mád­koznunk hazánkért, jö­vőn­kért, ma­­gyar­sá­gun­kért!  

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Július 22.
Évközi 16. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy erre a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, elsősorban a Tekó ellátása okán – de természetesen minden más papi feladattal is meg­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um iskolalel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Jánoshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! 

Kolping-mise

Augusztus 3-án pénteken délelőtt 10 órakor a Kolping-közösség az erdélyi Kolping testvérekkel együtt ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szentmisét dr. Bábel Balázs érsek úr és Kövesi Ferenc országos Kolping-prézes tartja. Mindenkit nagy szeretettel várunk az ünnepi szentmisére. 

Főszékesegyház búcsúnapjára zarándoklat

A Főszékesegyház búcsúnapjára zarándoklatot szervezünk Kalocsára, augusztus 15-re. Sze­ret­nénk egy buszt indítani erre az alkalomra. Feliratkozni a sekrestyében misék előtt-után, és az irodában lehet 2500 Ft befizetésével, ami az utazási költségeket. tartalmazza.

Főszékesegyház búcsúnapjára zarándoklat

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a gazdagréti Szent angyalok templomába, szeptember 1.-én szombaton. Busz indul az alkalomra., 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 5.30-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­s, a­mely­­­­re még csütörtök reggelig el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket (első oktatás csütörtök este), au­gusz­tus 5-én,  a 10-es misében lesz­.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Július 8.
Évközi 14. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Oltárképünk

Mint láthatjuk, a búcsúra elkészült gyönyörűen fel­újí­tott oltárképünk. Kb. 8 hónapig dolgoztak raj­­­ta, hatalmas munka volt és nem kis költség, de az eredmény le­nyű­gö­ző, amint ígérték. Mint kiderült, a művész je­lentős alkotó, Schöfft József Ká­roly. A kép 1808-ban készült. A neve és az évszám át volt teljesen festve. Mivel sö­tét motívumon volt, nem vette ész­re az „átfestő”, ezért bátran kente rá az új réteget. A 200 év alatt számos szak­sze­rűt­len beavatkozást, átfestést, be­le­festést, javításnak gondolt nem hoz­záértő beavatkozást szen­vedett el, ami mi­att nagyon csökkent anyagi és mű­vészi értéke. Most az eredeti ál­la­pot­ba került, a barokk al­ko­táshoz illő eredeti szí­neit, festését nyerte vissza, és ez­által értékét is. Schöfft József Ká­rolynak kb. 17 ismert oltárképe van, többek közt a szabadkai székesegyházban nyolc kép, Budapest-Tabán, Baja-Kálvária, Bács, Budapest-Terézváros, Szeged-Ró­­kus és sok más, valamint több is­mert világi képe, többek kö­zött Pázmány Péterről az egyetem számára, Szé­cse­nyi­ről, I. Fe­renc császárról, stb. A mi oltárképünk nem szerepel még az ismert oltárképei felsorolásában, de olvas­ha­tó, hogy a váci egy­házmegyében (aho­va régebben tartoztunk) van­nak még további oltárképei. Nyilván a szignó le­fes­tése mi­att derült csak most ki. Büsz­kék lehetünk gyönyörű ol­tár­ké­pünk­re, védőszentjeinkre, az apos­tol­fe­je­del­mekre, Pé­terre és Pálra. Most el­vit­ték felújításra a két mel­lék­ol­tár festményét is.

 

A Jézus színeváltozása-kegykép

Lengyel testvéreink csak megérkezésükkor árulták el, hogy nem azt a kegyképmásolatot hozták el, amit ők használnak körmenetek során, hanem SZÁMUNKRA EGY ÚJAT KÉ­SZÍ­TET­TEK ÉS AZT AJÁNDÉKBA HOZ­TÁK NEKÜNK, NEM CSAK A MAI ÜNNEPRE, HANEM TEMPLOMUNKNAK AJÁN­DÉ­KOZZÁK. HÁLÁS KÖSZÖNET A GYÖ­NYÖRŰ TÁRGYBELI AJÁNDÉKÉRT IS JELENLÉTÜK ÉS ÉNEKÜK MELLETT! Az eredeti kegykép a XIII. század má­sodik felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által festett kép egy má­solata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilika fő­ol­tá­rán látható. A 20. században három hi­vatalos csodatételnek tanúja, to­váb­bi 50 csodás gyógyulást jelenleg vizs­gálnak.  A képről több másolat ké­szült. Ezek egyike Szent II. János Pál pá­pa 1999-es újszandeci lá­to­ga­tá­sa­kor, Árpád-házi Szent Kinga magyar ki­rálylány szentté avatásákor volt az ol­tárkép. Egy-egy körmenetben a ké­pet ezrek kísérik Lengyelországban. 1680-ban leírt legenda szerint a kép Je­ruzsálemből orosz vidékre került, on­nan Leo herceg hozta a Kárpátokba IV. Béla magyar király idején. Ott ta­lálkozott egy szent életű remetével és oda­adta számára a képet. A re­me­te elajándékozta azt az újszandeci fe­ren­ce­seknek, akik 1297 óta egészen 1782-ig őriztek, amikor császári ren­de­let alapján megszűnt a rendház, ek­kor került a plébánia­tem­plomba. Egy má­sik elbeszélés alapján cseh Ven­cel (magyar uralkodóként László) ki­rály orosz vidékről kapta és Ma­gyar­or­szág felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szál­lí­tó kocsi megrekedt, nem tudták el­von­tatni, pedig lovakat és marhákat is ál­lít­tattak a kocsi elé. Egy fe­ren­ces szer­zetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az uta­sítást kapta, hogy a kép maradjon ott és e­­mel­jenek egy templomot. A kegy­képről imás szentképet is készítettek ne­künk magyarul lengyel test­vé­reink, mindenki kap belőle, és akik pén­te­ken nem kaptak, a következő he­tekben is vihetnek belőle.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, teljes világítás meg­újí­tá­sára

Íme, tovább haladt a szentély és az egyik oldalhajó festése, felújítása, most folytatódik a másik oldal­ha­jó­­val és oldalfalakkal. Sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására, bár i­gaz, mint kiderült, az a költségeknek csak mintegy kétharmadát fogja végül fedezni. A pályázaton nyert összeg nagy segítség tehát, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy sza­kaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lal­ko­zá­sok anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Csütörtöki szentségimádások

A Testvérekkel egyeztetve az a döntés született, hogy a nyári idő­szak­ra abbahagyjuk ezeket és majd ősszel foly­ta­tód­nak a csütörtöki szentségimádási alkalmak.  

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket, július 15 és au­gusz­tus 5 a FÉL 9-ES MI­SÉ­BEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesz­nek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­­ní­tás és pró­­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Július 1.
Évközi 13. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Szent Péter és Pál főünnepe, templombúcsúnk, Szetn Péter-napok ünnepi alkalmai

Hálásan kö­szön­jük Érsek Úr szent­miséjét, a bérmálást. Nagyon köszönöm az atyáknak és más vendégeinknek, akik megtisztelték ün­nepünket je­len­létükkel. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a mai templombúcsúval és va­sár­nap­pal kapcsolatban bármit is tesznek, szolgálnak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és ételeket, a fel­szol­gá­lást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak.  Hálás kö­szönetem KU­RIS LÁSZLÓ hitoktató, képviselőnknek, aki a szervezés oroszlánrészét vállalta! Isten segítsen ben­nün­­ket to­vább­ra is.

Nagyon köszönöm az atyáknak és más vendégeinknek, akik meg­tisz­tel­ték ünnepünket je­len­létükkel. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a mai tem­plom­bú­csú­val és péntekkel kapcsolatban bármit is tesznek, szolgálnak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és éte­le­ket, a fel­szol­gá­lást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak. Há­lás köszönetem KU­RIS LÁSZLÓ hitoktató, képviselőnknek, aki a szervezés oroszlánrészét vállalta! Is­ten segítsen ben­­nün­ket továbbra is.

A Jézus színeváltozása-kegykép

Lengyel testvéreink csak megérkezésükkor árulták el, hogy nem azt a kegyképmásolatot hozták el, amit ők használnak körmenetek során, hanem SZÁMUNKRA EGY ÚJAT KÉ­SZÍ­TET­TEK ÉS AZT AJÁNDÉKBA HOZ­TÁK NEKÜNK, NEM CSAK A MAI ÜNNEPRE, HANEM TEMPLOMUNKNAK AJÁN­DÉ­KOZZÁK. HÁLÁS KÖSZÖNET A GYÖ­NYÖRŰ TÁRGYBELI AJÁNDÉKÉRT IS JELENLÉTÜK ÉS ÉNEKÜK MELLETT! Az eredeti kegykép a XIII. század má­sodik felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által festett kép egy má­solata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilika fő­ol­tá­rán látható. A 20. században három hi­vatalos csodatételnek tanúja, to­váb­bi 50 csodás gyógyulást jelenleg vizs­gálnak.  A képről több másolat ké­szült. Ezek egyike Szent II. János Pál pá­pa 1999-es újszandeci lá­to­ga­tá­sa­kor, Árpád-házi Szent Kinga magyar ki­rálylány szentté avatásákor volt az ol­tárkép. Egy-egy körmenetben a ké­pet ezrek kísérik Lengyelországban. 1680-ban leírt legenda szerint a kép Je­ruzsálemből orosz vidékre került, on­nan Leo herceg hozta a Kárpátokba IV. Béla magyar király idején. Ott ta­lálkozott egy szent életű remetével és oda­adta számára a képet. A re­me­te elajándékozta azt az újszandeci fe­ren­ce­seknek, akik 1297 óta egészen 1782-ig őriztek, amikor császári ren­de­let alapján megszűnt a rendház, ek­kor került a plébánia­tem­plomba. Egy má­sik elbeszélés alapján cseh Ven­cel (magyar uralkodóként László) ki­rály orosz vidékről kapta és Ma­gyar­or­szág felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szál­lí­tó kocsi megrekedt, nem tudták el­von­tatni, pedig lovakat és marhákat is ál­lít­tattak a kocsi elé. Egy fe­ren­ces szer­zetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az uta­sítást kapta, hogy a kép maradjon ott és e­­mel­jenek egy templomot.
A kegy­képről imás szentképet is készítettek ne­künk magyarul lengyel test­vé­reink, mindenki kap belőle, és akik pén­te­ken nem kaptak, a következő he­tekben is vihetnek belőle.

Oltárképünk

Mint láthatjuk, a búcsúra elkészült gyönyörűen fel­újí­tott oltárképünk. Kb. 8 hónapig dolgoztak raj­­­ta, hatalmas munka volt és nem kis költség, de az eredmény le­nyű­gö­ző, amint ígérték. Mint kiderült, a művész je­lentős alkotó, Schöfft József Ká­roly. A kép 1808-ban készült. A neve és az évszám át volt teljesen festve. Mivel sö­tét motívumon volt, nem vette ész­re az „átfestő”, ezért bátran kente rá az új réteget. A 200 év alatt számos szak­sze­rűt­len beavatkozást, átfestést, be­le­festést, javításnak gondolt nem hoz­záértő beavatkozást szen­vedett el, ami mi­att nagyon csökkent anyagi és mű­vészi értéke. Most az eredeti ál­la­pot­ba került, a barokk al­ko­táshoz illő eredeti szí­neit, festését nyerte vissza, és ez­által értékét is. Schöfft József Ká­rolynak kb. 17 ismert oltárképe van, többek közt a szabadkai székesegyházban nyolc kép, Budapest-Tabán, Baja-Kálvária, Bács, Budapest-Terézváros, Szeged-Ró­­kus és sok más, valamint több is­mert világi képe, többek kö­zött Pázmány Péterről az egyetem számára, Szé­cse­nyi­ről, I. Fe­renc császárról, stb. A mi oltárképünk nem szerepel még az ismert oltárképei felsorolásában, de olvas­ha­tó, hogy a váci egy­házmegyében (aho­va régebben tartoztunk) van­nak még további oltárképei. Nyilván a szignó le­fes­tése mi­att derült csak most ki. Büsz­kék lehetünk gyönyörű ol­tár­ké­pünk­re, védőszentjeinkre, az apos­tol­fe­je­del­mekre, Pé­terre és Pálra. Most el­vit­ték felújításra a két mel­lék­ol­tár festményét is.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: bi­cik­li­zés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, kö­zös­ségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel vár­juk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Ta­más, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid a­tyá­nál lehet a fent említett költség befizetésével egy­ide­jű­leg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Íme, tovább haladt a szentély és az egyik oldalhajó festése, felújítása, most folytatódik a másik oldal­ha­jó­­val és oldalfalakkal. Sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására, bár i­gaz, mint kiderült, az a költségeknek csak mintegy kétharmadát fogja végül fedezni. A pályázaton nyert összeg nagy segítség tehát, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy sza­kaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lal­ko­zá­sok anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Sarlós Boldogasszony

Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz hétfőn este fél 7-kor.

Csütörtöki szentségimádások

A Testvérekkel egyeztetve az a döntés született, hogy a nyári idő­szak­ra abbahagyjuk ezeket és majd ősszel foly­ta­tód­nak a csütörtöki szentségimádási alkalmak.  

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket, július 15 és au­gusz­tus 5 a FÉL 9-ES MI­SÉ­BEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesz­nek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­­ní­tás és pró­­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­&s