Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 16.
Évközi 24. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­­trán­sok min­­denkori szolgálatát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­ra, és bátorítsuk egymást az örömteli szolgálatra.

Önkormányzati iskolák hitta­no­sai, első gyónó- és áldozói, bér­mál­­ko­zói

Sok-sok év u­tán a Felsővárosi plé­­­bánia visszavette irányítása alá a te­rü­letén ta­­lálható iskolák hitoktatását. Azonban fel­hív­juk a fi­gyelmet, hogy azok az oda járó gye­re­kek, akik ide tar­toz­nak, ide járnak, ter­mé­sze­­tesen továbbra is ké­szül­het­­nek nálunk el­­ső­gyónásra, elsőáldozásra, bér­má­lás­ra, vár­juk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban fi­gyel­jék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati isko­lák­ban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a har­ma­di­ko­­sok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még el­ső­gyó­nók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra va­­ló felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­má­lá­si cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési la­po­kat itt mise alkalmával vagy hétköznap délelőtt az irodában lehet majd kérni! AKIK MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐ­GYÓ­­NÓK, SZÁMUKRA AZ ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTÉS A SZOKOTT MÓDON FOLYTATÓDIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ­BAN. Tisztelettel kérem az ön­kor­mány­za­ti iskolákba járó gyerekek szüleit, hogy egymásnak is legyenek kedvesek to­­vább adni a híreket!

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak elsőgyónók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a jelentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­zati iskolákban tanulóknak pedig a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI.

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók (és akinek Dávid atya ad pótlási lehetőséget) el­kezd­­­­jük a felkészítéseket a Közösségi Házba. Az első alkalom szeptember 22.-én szombaton délelőtt 10 órakor lesz kivételesen Zsolt atyával.  

Csütörtöki szentségimádások

Ismét elkezdjük a csütörtök délutáni szent­ség­imá­dásokat, kb. 12 órától a szent­mise kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Október 7-én vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idő­sek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Tavaly úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén is október első va­sár­napján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit sze­re­tet­tel várunk, hívjuk is is­me­rő­se­in­ket erre az al­­ka­lom­ra. 

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. HA MOST ÖSSZEÁLL A CSOPORT, JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FEL­KÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az a 3-4 fiatal, aki tavaly je­lent­ke­zett, de végül nem indult csoport, nem kell új lapot kitöltsön, csak erősítse meg részvételi szándékát. Az újak jelentkezési határideje október 6. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Zarándoklat Hercegszántóra

Idén is lesz, október 13.-án szombaton. 11 órakor érseki szentmise lesz, du. további imádságok Autóbuszt indítunk, de. fél 9-kor, útiköltség 2500.-Ft visszaérkezés du. 17 óra körül. Je­lentkezni lehet az összeg befizetésével a plébánián és a sekrestyében. 

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, okt. 21, nov. 18, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 9.
Évközi 23. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­­trán­sok mindenkori szolgálatát! Szombaton új­ra­kezdjük a foglalkozásokat, Zsolt atya és Dá­vid atya FÉL 3-RA várja a ministránsokat! Jövő va­sárnap kér­­jük, hogy aki teheti, a 10-es Szent­lé­­lek­hívó mi­sére jöjjön. 22.-én du. viszont nem lesz kivételesen foglalkozás.

Önkormányzati iskolák hitta­no­sai, első gyónó- és áldozói, bér­mál­­ko­zói

Sok-sok év után a Felsővárosi plé­­­bánia visszavette irányítása alá a területén ta­­lálható iskolák hitoktatását. Azonban fel­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gye­re­kek, akik ide tar­toznak, ide járnak, ter­mé­sze­­tesen továbbra is ké­szül­het­nek nálunk el­­ső­gyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, vár­juk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban fi­gyeljék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a har­ma­di­ko­sok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra va­ló felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­málási cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési la­po­kat itt mise alkalmával vagy hétköznap délelőtt az irodában lehet majd kérni! AKIK MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐ­GYÓ­NÓK, SZÁMUKRA AZ ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTÉS A SZOKOTT MÓDON FOLYTATÓDIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ­BAN. Tisztelettel kérem az ön­kor­mány­za­ti iskolákba járó gyerekek szüleit, hogy egymásnak is legyenek kedvesek to­vább adni a híreket!

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak elsőgyónók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a jelentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­zati iskolákban tanulóknak pedig a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI.

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók (és akinek Dávid atya ad pótlási lehetőséget) el­kezd­­­­jük a felkészítéseket a Közösségi Házba. Az első alkalom szeptember 22.-én szombaton délelőtt 10 órakor lesz kivételesen Zsolt atyával, utána egy hét kimarad, majd október 6.-án szombaton du. 3-tól lesz a KÖZÖS AL­KA­LOM, amelyre az egyházi iskolába járókat is várjuk!  

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 16.-ÁN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra.

Hitoktatói megbeszélés

Ahogy szóban megegyeztünk, szeptember 10.-én hétfőn este szentmise után. Ké­rem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a közösségi házba.

Csütörtöki szentségimádások

Ismét elkezdjük a csütörtök du-i szent­ség­imá­dásokat, kb. 12 órától a szent­mise kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Harkakötönyi búcsú

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe tiszteletére, jövő vasárnap du. 3-kor. Sze­ret­tünk volna egy neves szegedi atyát meghívni, de végül mégse vállalta el, így helyi káplán atyák tartják meg.

Csiszér László

A nyári szünet után ismét elkezdődnek a havi egy alkalommal csütörtökön tartott szent­mi­sé­ink Csiszér László zenei kíséretével, szentbeszéddel, majd mise után további imádságos, énekes órával. Ő Ma­gyar­ország egyik legnagyobb dicsőítő gitáros zenésze-énekese. Öröm, hogy a környék településeiről hívek és gyermekek is rendszeresen eljönnek erre az alkalomra, de jó lenne, ha közösségünk is még jobban értékelné ezt a rendkívüli lehetőséget, hogy ő havi rendszerességgel köztünk van… Jöjjünk és hívjuk a gyermekeket, fiatalokat is!

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Pénteken Szent Kereszt Felmagasztalásának ün­ne­pe, az egyik legnagyobb köznapra eső ünnepünk. Este fél 6-kor lesz ün­nepi szentmise, rövid i­ge­hir­­­de­téssel az ün­nep súlyára va­ló tekintettel.

Fájdalmas Szűzanya ünnepe

Szombaton Fájdalmas Szűzanya ünnepe van, a szombat esti szentmisét erről az ünnepről vesszük. EZ OKBÓL ÉS MIN­DEN ALKALOMMAL, AMIKOR ÜNNEP E­SIK SZOMBATRA, A SZOM­BAT ESTI MISE CSAK AK­KOR ÉRVÉNYES VASÁRNAPRA, HA TÉNY­LEG VALAMI SÚLYOS OKBÓL NEM TUDUNK VA­­SÁRNAP IS EL­JÖN­NI MISÉRE – HISZEN A SZOM­BATI MISE ILYENKOR NEM A VA­SÁR­NAP­RÓL, HANEM AZ AK­KOR­RA ESŐ ÜN­NEP­RŐL VAN. ILYEN HÁROM IS VOLT - LESZ A KÖZEL­JÖ­VŐ­BEN, MÚLT HÉTEN KIS­BOL­DOG­ASSZONY, JÖVŐ HÉ­TEN FÁJDALMAS SZŰZ­ANYA, 3 HÉT MÚL­VA PEDIG SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RA­FA­ÉL FŐ­AN­GYA­LOK ÜNNEPE.

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. HA MOST ÖSSZEÁLL A CSOPORT, JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FEL­KÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az a 3-4 fiatal, aki tavaly je­lent­ke­zett, de végül nem indult csoport, nem kell új lapot kitöltsön, csak erősítse meg részvételi szándékát. Az újak jelentkezési határideje október 6. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, okt. 21, nov. 18, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Szeptember 2.
Évközi 22. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Kisboldogasszony

Kisboldogasszony ünnepe az idén szom­batra esik, este fél 6-kor lesz ünnepi mise Má­ria születés­nap­ja tiszteletére. EZ OKBÓL ÉS MIN­DEN ALKALOMMAL, AMIKOR ÜNNEP E­SIK SZOMBATRA, A SZOMBAT ESTI MISE CSAK AK­KOR ÉRVÉNYES VASÁRNAPRA, HA TÉNY­LEG VALAMI SÚLYOS OKBÓL NEM TUDUNK VA­SÁRNAP IS EL­JÖN­NI MISÉRE – HISZEN A SZOM­BATI MISE ILYENKOR NEM A VA­SÁR­NAP­RÓL, HANEM AZ AKKORRA ESŐ ÜN­NEP­RŐL VAN. ILYEN HÁROM IS LESZ A KÖZEL­JÖ­VŐ­BEN, MOST KISBOLDOGASSZONY, JÖVŐ HÉ­TEN FÁJDALMAS SZŰZ­ANYA, NÉGY HÉT MÚL­VA PEDIG SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RA­FA­ÉL FŐANGYALOK ÜNNEPE.

Esti szentmisék szeptember 1-től 17.30-kor

Szeptember 1.-től, az esti szent­­misék fél 6-kor kezdődnek, hét­köz­­nap és va­sárnap egy­aránt.

Ministránsok

Hálásan köszönjük a mi­nis­trán­sok mindenkori szolgálatát! Szep­tem­ber­ben majd újrakezdjük a foglalkozásokat is szomba­tonként!

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását, de egyelőre még nem tisztázódott az ottani hittanbeosztás. Azonban fel­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak, ide járnak, természetesen továbbra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra való felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­málási cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 16.-ÁN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra.

Hitoktatói megbeszélés

Ahogy szóban megegyeztünk, szeptember 10.-én hétfőn este szentmise után. Kérem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a közösségi házba.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn 16 órakor a Közösségi házban.

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a közös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 26.
Évközi 21. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ünnep

Szerdán Ke­resz­telő Szent János vér­ta­nú­sá­­­gának ünnepe. Keleten az e­gyik legnagyobb ünnep, ná­­­lunk is ki­emelt. Este fél 7-kor lesz ün­nepi szentmise, rövid i­ge­hir­­­de­téssel az ün­nep súlyára va­ló tekintettel.

Szent Mónika közösség or­szá­gos találkozójára zarándoklat

A Szent Mónika közösség or­szá­gos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a gazdagréti Szent angyalok templomába, szep­tember 1.-én szombaton. Busz indul az alkalomra., 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 5.30-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Esti szentmisék szeptember 1-től

Esti szentmisék szeptember 1-től 17.30-kor szeptember 1.-től, az esti szent­misék fél 6-kor kezdődnek, hét­köz­­nap és vasárnap egy­aránt. Az első nap tehát SZEPT. 1, szombat este.

Ministránsok

Hálásan köszönjük a ministránsok mindenkori szolgálatát! Szeptemberben majd újrakezdjük a foglalkozásokat is szombatonként!

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását, de egyelőre még nem tisztázódott az ottani hittanbeosztás. Azonban fel­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak, ide járnak, természetesen továbbra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket misére, ministrálni, minden szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kommunikáció a hittanórán keresztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az önkormányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek közül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek elsőgyónásra és áldozásra való felkészítésre, a nyolcadikosok pedig az új bér­málási cso­port­ba szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 16.-ÁN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra.

Hitoktatói megbeszélés

Ahogy szóban megegyeztünk, szeptember 10.-én hétfőn este szentmise után. Kérem, aki tud, jöjjön mi­­sére, u­tána pedig a közösségi házba.

Házassági jubileum

Idén október 14-én a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 12.
Évközi 19. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy er­re a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, első­sor­ban a Tekó ellátása okán – de ter­mé­sze­te­sen minden más papi feladattal is meg­­­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rá­kó­czi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um is­ko­la­lel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Já­noshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! Ma el­ső­ként A FÍLI­ÁK­BAN fog bemutatkozni, és jövő vasárnap fog min­den szentmisét itt Halason tar­ta­ni be­mu­tatkozásként – de hétköznap ad­­dig is találkozhatunk vele. 

Nagyboldogasszony főünnepe

Augusztus 15-én lesz az egyházi év egyik leg­­na­gyobb ünnepe, Má­ria menny­­­­be­­­­vé­tele. Egyike azon 4 nagy főünnepnek, amely akkor is kötelező fő­ün­nep, ha mun­ka­nap­­ra esik. Ünnepi szent­m­i­­sét reggel fél 9-kor és este fél 7-kor tartunk. Az esti szentmise előtt 17.45-kor rózsafüzér is lesz.  Kérem, mindenki, aki­nek csak tény­leg súlyos a­­ka­dály­­ba nem üt­közik, jöj­jön el a szentmisét ün­nepelni.

Egyházmegyei naptár előírás szerinti egész napos szentségimádás

Egy év során minden plébániának 4 ilyen napja van, nekünk az egyik augusztus 19 az egyházmegyei kalendárium szerint. Ez jövő vasárnap lesz. Mivel most vasárnapra esik, és még esküvő is lesz aznap, így nem tudjuk egész naposra szervezni, csak esküvő után 16 órakor lesz a Szentségkitétel, mise előtt szent­­­ség­el­té­­tel, így csupán két és fél óra lesz ez alkalommal. Kérjük, szer­vezzék meg, iratkozzanak fel a szokásos mó­don, hogy le­gyenek imád­ko­­zók.

Szent István királyunk fő­ün­ne­­pén

Reggel fél 9-kor lesz ün­ne­pi szentmise ke­nyérszenteléssel, az országért mondott imával, de este fél 7-kor is lesz mise. Min­­den hívő és magyar érzelmű testvér ve­gyen részt a szent­­­mi­sén, hiszen van miért i­mád­koznunk hazánkért, jö­vőn­kért, ma­­gyar­sá­gun­kért!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 05.
Évközi 18. vasárnap
Havas Boldogasszony ünnepe

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy er­re a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, első­sor­ban a Tekó ellátása okán – de ter­mé­sze­te­sen minden más papi feladattal is meg­­­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rá­kó­czi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um is­ko­la­lel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Já­noshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! Ma el­ső­ként A FÍLI­ÁK­BAN fog bemutatkozni, és jövő vasárnap fog min­den szentmisét itt Halason tar­ta­ni be­mu­tatkozásként – de hétköznap ad­­dig is találkozhatunk vele. 

Urunk színeváltozása ünnepe

Urunk színeváltozása ünnepe augusztus 6.-án van. Idéntől ezt az ünnepet kissé hangsúlyosabban fog­juk tartani, hála a Színeváltozás-kegyképünknek. Holnap hétfőn este tehát a kegykép jelenlétében tartjuk a misét ünnepélyesen, szentbeszéddel, elimádkozzuk az ajándékba kapott szentképen található imát.

Nagyboldogasszony főünnepe

Nagyboldogasszony főünnepe augusztus 15.-én lesz az egyházi év egyik leg­­na­gyobb ünnepe, Má­ria menny­­­­be­­­­vé­tele. Egyike azon 4 nagy főünnepnek, amely akkor is kötelező fő­ün­nep, ha mun­ka­nap­­ra esik. Ünnepi szent­m­i­­sét reggel fél 9-kor és este fél 7-kor tartunk. Kérem, mindenki, aki­nek csak tény­leg súlyos a­­ka­dály­­ba nem üt­közik, jöj­jön el a szentmisét ün­nepelni, vagy látogasson el Főszékes­egy­házunk búcsújára.

A kalocsai főszékesegyház búcsúnapjára tervezett zarándok elmarad

A kalocsai főszékesegyház búcsúnapjára tervezett zarándok elmarad az érdek­lő­dés teljes hiánya miatt.

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklat

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a gazdagréti Szent angyalok templomába, szeptember 1.-én szombaton. Busz indul az alkalomra., 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 5.30-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Főegyházmegyei német szentmise

A nemzetiségi érseki helynök atya kérésére hirdetjük, hogy az éven­te szokásos módon fő­egyházmegyei szintű német szentmisét tartanak augusztus 12-én 18 órakor a bajai Ba­rá­tok templomában. Szeretettel várják a híveket!

Szent István királyunk fő­ün­ne­­pén

Idén kivételesen vasárnapra esik. Az ün­ne­pi kenyérszentelő szentmise idén is a szokott órában, reggel fél 9-kor lesz ke­nyérszenteléssel, az országért mondott imával, de vasárnap lévén este 7-kor is lesz mise. Min­­den hívő és magyar érzelmű testvér ve­gyen részt a szent­­mi­sén, hiszen van miért i­mád­koznunk hazánkért, jö­vőn­kért, ma­­gyar­sá­gun­kért!  

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Július 22.
Évközi 16. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy erre a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, elsősorban a Tekó ellátása okán – de természetesen minden más papi feladattal is meg­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um iskolalel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Jánoshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! 

Kolping-mise

Augusztus 3-án pénteken délelőtt 10 órakor a Kolping-közösség az erdélyi Kolping testvérekkel együtt ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szentmisét dr. Bábel Balázs érsek úr és Kövesi Ferenc országos Kolping-prézes tartja. Mindenkit nagy szeretettel várunk az ünnepi szentmisére. 

Főszékesegyház búcsúnapjára zarándoklat

A Főszékesegyház búcsúnapjára zarándoklatot szervezünk Kalocsára, augusztus 15-re. Sze­ret­nénk egy buszt indítani erre az alkalomra. Feliratkozni a sekrestyében misék előtt-után, és az irodában lehet 2500 Ft befizetésével, ami az utazási költségeket. tartalmazza.

Főszékesegyház búcsúnapjára zarándoklat

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a gazdagréti Szent angyalok templomába, szeptember 1.-én szombaton. Busz indul az alkalomra., 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 5.30-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­s, a­mely­­­­re még csütörtök reggelig el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket (első oktatás csütörtök este), au­gusz­tus 5-én,  a 10-es misében lesz­.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Július 8.
Évközi 14. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Oltárképünk

Mint láthatjuk, a búcsúra elkészült gyönyörűen fel­újí­tott oltárképünk. Kb. 8 hónapig dolgoztak raj­­­ta, hatalmas munka volt és nem kis költség, de az eredmény le­nyű­gö­ző, amint ígérték. Mint kiderült, a művész je­lentős alkotó, Schöfft József Ká­roly. A kép 1808-ban készült. A neve és az évszám át volt teljesen festve. Mivel sö­tét motívumon volt, nem vette ész­re az „átfestő”, ezért bátran kente rá az új réteget. A 200 év alatt számos szak­sze­rűt­len beavatkozást, átfestést, be­le­festést, javításnak gondolt nem hoz­záértő beavatkozást szen­vedett el, ami mi­att nagyon csökkent anyagi és mű­vészi értéke. Most az eredeti ál­la­pot­ba került, a barokk al­ko­táshoz illő eredeti szí­neit, festését nyerte vissza, és ez­által értékét is. Schöfft József Ká­rolynak kb. 17 ismert oltárképe van, többek közt a szabadkai székesegyházban nyolc kép, Budapest-Tabán, Baja-Kálvária, Bács, Budapest-Terézváros, Szeged-Ró­­kus és sok más, valamint több is­mert világi képe, többek kö­zött Pázmány Péterről az egyetem számára, Szé­cse­nyi­ről, I. Fe­renc császárról, stb. A mi oltárképünk nem szerepel még az ismert oltárképei felsorolásában, de olvas­ha­tó, hogy a váci egy­házmegyében (aho­va régebben tartoztunk) van­nak még további oltárképei. Nyilván a szignó le­fes­tése mi­att derült csak most ki. Büsz­kék lehetünk gyönyörű ol­tár­ké­pünk­re, védőszentjeinkre, az apos­tol­fe­je­del­mekre, Pé­terre és Pálra. Most el­vit­ték felújításra a két mel­lék­ol­tár festményét is.

 

A Jézus színeváltozása-kegykép

Lengyel testvéreink csak megérkezésükkor árulták el, hogy nem azt a kegyképmásolatot hozták el, amit ők használnak körmenetek során, hanem SZÁMUNKRA EGY ÚJAT KÉ­SZÍ­TET­TEK ÉS AZT AJÁNDÉKBA HOZ­TÁK NEKÜNK, NEM CSAK A MAI ÜNNEPRE, HANEM TEMPLOMUNKNAK AJÁN­DÉ­KOZZÁK. HÁLÁS KÖSZÖNET A GYÖ­NYÖRŰ TÁRGYBELI AJÁNDÉKÉRT IS JELENLÉTÜK ÉS ÉNEKÜK MELLETT! Az eredeti kegykép a XIII. század má­sodik felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által festett kép egy má­solata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilika fő­ol­tá­rán látható. A 20. században három hi­vatalos csodatételnek tanúja, to­váb­bi 50 csodás gyógyulást jelenleg vizs­gálnak.  A képről több másolat ké­szült. Ezek egyike Szent II. János Pál pá­pa 1999-es újszandeci lá­to­ga­tá­sa­kor, Árpád-házi Szent Kinga magyar ki­rálylány szentté avatásákor volt az ol­tárkép. Egy-egy körmenetben a ké­pet ezrek kísérik Lengyelországban. 1680-ban leírt legenda szerint a kép Je­ruzsálemből orosz vidékre került, on­nan Leo herceg hozta a Kárpátokba IV. Béla magyar király idején. Ott ta­lálkozott egy szent életű remetével és oda­adta számára a képet. A re­me­te elajándékozta azt az újszandeci fe­ren­ce­seknek, akik 1297 óta egészen 1782-ig őriztek, amikor császári ren­de­let alapján megszűnt a rendház, ek­kor került a plébánia­tem­plomba. Egy má­sik elbeszélés alapján cseh Ven­cel (magyar uralkodóként László) ki­rály orosz vidékről kapta és Ma­gyar­or­szág felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szál­lí­tó kocsi megrekedt, nem tudták el­von­tatni, pedig lovakat és marhákat is ál­lít­tattak a kocsi elé. Egy fe­ren­ces szer­zetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az uta­sítást kapta, hogy a kép maradjon ott és e­­mel­jenek egy templomot. A kegy­képről imás szentképet is készítettek ne­künk magyarul lengyel test­vé­reink, mindenki kap belőle, és akik pén­te­ken nem kaptak, a következő he­tekben is vihetnek belőle.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, teljes világítás meg­újí­tá­sára

Íme, tovább haladt a szentély és az egyik oldalhajó festése, felújítása, most folytatódik a másik oldal­ha­jó­­val és oldalfalakkal. Sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására, bár i­gaz, mint kiderült, az a költségeknek csak mintegy kétharmadát fogja végül fedezni. A pályázaton nyert összeg nagy segítség tehát, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy sza­kaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lal­ko­zá­sok anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Csütörtöki szentségimádások

A Testvérekkel egyeztetve az a döntés született, hogy a nyári idő­szak­ra abbahagyjuk ezeket és majd ősszel foly­ta­tód­nak a csütörtöki szentségimádási alkalmak.  

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket, július 15 és au­gusz­tus 5 a FÉL 9-ES MI­SÉ­BEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesz­nek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­­ní­tás és pró­­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Július 1.
Évközi 13. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Szent Péter és Pál főünnepe, templombúcsúnk, Szetn Péter-napok ünnepi alkalmai

Hálásan kö­szön­jük Érsek Úr szent­miséjét, a bérmálást. Nagyon köszönöm az atyáknak és más vendégeinknek, akik megtisztelték ün­nepünket je­len­létükkel. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a mai templombúcsúval és va­sár­nap­pal kapcsolatban bármit is tesznek, szolgálnak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és ételeket, a fel­szol­gá­lást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak.  Hálás kö­szönetem KU­RIS LÁSZLÓ hitoktató, képviselőnknek, aki a szervezés oroszlánrészét vállalta! Isten segítsen ben­nün­­ket to­vább­ra is.

Nagyon köszönöm az atyáknak és más vendégeinknek, akik meg­tisz­tel­ték ünnepünket je­len­létükkel. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a mai tem­plom­bú­csú­val és péntekkel kapcsolatban bármit is tesznek, szolgálnak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és éte­le­ket, a fel­szol­gá­lást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak. Há­lás köszönetem KU­RIS LÁSZLÓ hitoktató, képviselőnknek, aki a szervezés oroszlánrészét vállalta! Is­ten segítsen ben­­nün­ket továbbra is.

A Jézus színeváltozása-kegykép

Lengyel testvéreink csak megérkezésükkor árulták el, hogy nem azt a kegyképmásolatot hozták el, amit ők használnak körmenetek során, hanem SZÁMUNKRA EGY ÚJAT KÉ­SZÍ­TET­TEK ÉS AZT AJÁNDÉKBA HOZ­TÁK NEKÜNK, NEM CSAK A MAI ÜNNEPRE, HANEM TEMPLOMUNKNAK AJÁN­DÉ­KOZZÁK. HÁLÁS KÖSZÖNET A GYÖ­NYÖRŰ TÁRGYBELI AJÁNDÉKÉRT IS JELENLÉTÜK ÉS ÉNEKÜK MELLETT! Az eredeti kegykép a XIII. század má­sodik felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által festett kép egy má­solata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilika fő­ol­tá­rán látható. A 20. században három hi­vatalos csodatételnek tanúja, to­váb­bi 50 csodás gyógyulást jelenleg vizs­gálnak.  A képről több másolat ké­szült. Ezek egyike Szent II. János Pál pá­pa 1999-es újszandeci lá­to­ga­tá­sa­kor, Árpád-házi Szent Kinga magyar ki­rálylány szentté avatásákor volt az ol­tárkép. Egy-egy körmenetben a ké­pet ezrek kísérik Lengyelországban. 1680-ban leírt legenda szerint a kép Je­ruzsálemből orosz vidékre került, on­nan Leo herceg hozta a Kárpátokba IV. Béla magyar király idején. Ott ta­lálkozott egy szent életű remetével és oda­adta számára a képet. A re­me­te elajándékozta azt az újszandeci fe­ren­ce­seknek, akik 1297 óta egészen 1782-ig őriztek, amikor császári ren­de­let alapján megszűnt a rendház, ek­kor került a plébánia­tem­plomba. Egy má­sik elbeszélés alapján cseh Ven­cel (magyar uralkodóként László) ki­rály orosz vidékről kapta és Ma­gyar­or­szág felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szál­lí­tó kocsi megrekedt, nem tudták el­von­tatni, pedig lovakat és marhákat is ál­lít­tattak a kocsi elé. Egy fe­ren­ces szer­zetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az uta­sítást kapta, hogy a kép maradjon ott és e­­mel­jenek egy templomot.
A kegy­képről imás szentképet is készítettek ne­künk magyarul lengyel test­vé­reink, mindenki kap belőle, és akik pén­te­ken nem kaptak, a következő he­tekben is vihetnek belőle.

Oltárképünk

Mint láthatjuk, a búcsúra elkészült gyönyörűen fel­újí­tott oltárképünk. Kb. 8 hónapig dolgoztak raj­­­ta, hatalmas munka volt és nem kis költség, de az eredmény le­nyű­gö­ző, amint ígérték. Mint kiderült, a művész je­lentős alkotó, Schöfft József Ká­roly. A kép 1808-ban készült. A neve és az évszám át volt teljesen festve. Mivel sö­tét motívumon volt, nem vette ész­re az „átfestő”, ezért bátran kente rá az új réteget. A 200 év alatt számos szak­sze­rűt­len beavatkozást, átfestést, be­le­festést, javításnak gondolt nem hoz­záértő beavatkozást szen­vedett el, ami mi­att nagyon csökkent anyagi és mű­vészi értéke. Most az eredeti ál­la­pot­ba került, a barokk al­ko­táshoz illő eredeti szí­neit, festését nyerte vissza, és ez­által értékét is. Schöfft József Ká­rolynak kb. 17 ismert oltárképe van, többek közt a szabadkai székesegyházban nyolc kép, Budapest-Tabán, Baja-Kálvária, Bács, Budapest-Terézváros, Szeged-Ró­­kus és sok más, valamint több is­mert világi képe, többek kö­zött Pázmány Péterről az egyetem számára, Szé­cse­nyi­ről, I. Fe­renc császárról, stb. A mi oltárképünk nem szerepel még az ismert oltárképei felsorolásában, de olvas­ha­tó, hogy a váci egy­házmegyében (aho­va régebben tartoztunk) van­nak még további oltárképei. Nyilván a szignó le­fes­tése mi­att derült csak most ki. Büsz­kék lehetünk gyönyörű ol­tár­ké­pünk­re, védőszentjeinkre, az apos­tol­fe­je­del­mekre, Pé­terre és Pálra. Most el­vit­ték felújításra a két mel­lék­ol­tár festményét is.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: bi­cik­li­zés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, kö­zös­ségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel vár­juk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Ta­más, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid a­tyá­nál lehet a fent említett költség befizetésével egy­ide­jű­leg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Íme, tovább haladt a szentély és az egyik oldalhajó festése, felújítása, most folytatódik a másik oldal­ha­jó­­val és oldalfalakkal. Sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására, bár i­gaz, mint kiderült, az a költségeknek csak mintegy kétharmadát fogja végül fedezni. A pályázaton nyert összeg nagy segítség tehát, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy sza­kaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lal­ko­zá­sok anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Sarlós Boldogasszony

Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz hétfőn este fél 7-kor.

Csütörtöki szentségimádások

A Testvérekkel egyeztetve az a döntés született, hogy a nyári idő­szak­ra abbahagyjuk ezeket és majd ősszel foly­ta­tód­nak a csütörtöki szentségimádási alkalmak.  

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket, július 15 és au­gusz­tus 5 a FÉL 9-ES MI­SÉ­BEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesz­nek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­­ní­tás és pró­­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Június 24.
Évközi 12. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Szent Péter és Pál főünnepe, templombúcsúnk, Szetn Péter-napok ünnepi alkalmai

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepét, templomunk búcsúját idén három ünnepi misében ünnepeljük.

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepének két szentmiséje van, különböző imák­kal és eltérő szentírási szakaszokkal. Az előesti szentmise ünneplése elvileg minden tem­plom­ban kötelező, de különösen is főünnepnek számít olyan templomban, mint a miénk, ahol az ün­nepelt szentek a templom védőszentjei.

Június 28, csütörtök este 18.30-kor SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI ELŐESTI SZENTMISÉJE. A szentmisét (mint szokása szerint minden évben) Hozdik Zsolt atya há­laadásként is mutatja be pappá szentelésének idén 22. évfordulóján.

A szentmise után, ha van rá érdeklődés, 19.30-kor az EVANGÉLIUMI ESTÉK sorozatban Zsolt atya Szent Péterről tart egy elmélkedést, előadást.

Június 29, péntek este 18.30-kor SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI NAGY­MISÉJE. A szentmisét Dr. BÁBEL BALÁZS Kalocsa-Kecskeméti érsek úr mutatja be, egy­ben a bérmálás szentségét is kiszolgáltatja néhány fiatalnak. A szentmisén már részt vesz­nek lengyel vendégeink, testvérvárosunk, az újszandeci bazilika plébánosa és kóru­sa (de ma még nem teljesítenek énekszolgálatot). A szentmise előtt 17.30-kor ünnepé­lye­sen ki­he­lyez­zük a lengyel testvérek által hozott kegyképet, majd rózsafüzér-imádság.

(Érsek atya a pápa meghívását mondta vissza a mai napra, mivel hozzánk ígérkezett! Há­lál­juk meg nagylelkűségét azzal, hogy tényleg nagy számban veszünk részt az ünnepen!!)

Július 1, vasárnap 10-kor a régi szokásoknak megfelelően vasárnapra helyezve is meg­tart­­juk SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI NAGYMISÉJÉT. Ez al­ka­lom­mal az ün­ne­pi misét tartja és szentbeszédet mond Mons. Dr. Jerzy Jurkiewicz pre­lá­tus, prépost, az új­szan­deci Antiochiai Szent Margit Bazilika plébánosa, a Bazilika kórusa aján­dékoz meg az ének­szolgálattal. A neves kórus már számos országban vendég­sze­re­pelt, nagy ajándék, hogy most a mi ünnepünket is szebbé teszik. A szentmise végén a kegyképpel kis körmenetet tar­tunk a templom (tehát nem a tér) körül.

A szentmise után a szokott módon mindenkit várunk a templomudvarban kis sü­te­mény­re, együttlétre. Hálásan fogadjuk, ha a kedves testvérek ehhez egy-egy tálca sü­te­ménnyel, kis üdí­tővel idén is hozzájárulnak.

(FIGYELEM: A szombat esti mise és a vasárnapi másik két mise fél 9-kor és este NEM búcsús mise, hanem évközi vasárnap! Szent Péter-Pál ünnepéről EZ A HÁROM BÚCSÚS MISE LESZ!!!)

A kegykép a XIII. század második felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által fes­tett kép egy másolata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilikában lát­ható. A 20. században három hivatalos csodatételnek tanúja, további 50 csodás gyó­gyu­lást je­len­leg vizsgálnak.  A képről több másolat készült. Ezek egyike Szent II. János Pál pápa 1999-es új­szandeci látogatásakor, Árpád-házi Szent Kinga magyar királylány szent­té avatásákor volt az oltárkép. Egy-egy körmenetben a képet ezrek kísérik Len­gyel­or­szág­ban. 1680-ban leírt le­genda szerint a kép Jeruzsálemből orosz vidékre került, onnan Leo herceg hozta a Kár­pá­tok­ba IV. Béla magyar király idején. Ott találkozott egy szent életű remetével és odaadta szá­má­ra a képet. A remete elajándékozta azt az újszandeci ferenceseknek, akik 1297 óta egé­szen 1782-ig őriztek, amikor császári rendelet alapján megszűnt a rendház.

Egy másik elbeszélés alapján cseh Vencel (magyar uralkodóként László) király orosz vi­dék­ről kapta és Magyarország felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szállító kocsi megrekedt, nem tudták elvontatni, pedig lo­va­kat és marhákat is állíttattak a kocsi elé. Egy ferences szerzetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az utasítást kapta, hogy a kép maradjon ott és emeljenek egy tem­plomot.

SZENTMISE ELEJÉN: Péterfillér

Szent Péter ünnepéhez kötődően ma vagy jövő va­sárnap (nálunk ma) az egész világon a per­sely­­gyűj­tés „Péterfillér” né­ven a Szentszék ja­vá­ra történik. A Péterfillér nevű adakozás 1300 é­ve indult Ang­li­á­ból, má­ra az egyetlen olyan for­rás, amellyel a hívek támogatják a Szent­szé­ket. Immár 130 é­ve kizárólag jó­té­kony­sági, ka­ri­­tatív célokra használja a Vatikán. Jó szívvel ada­kozzunk! A tavalyi adományokért Fe­renc pá­pa kül­dött kö­szö­nő jegyzéket, áldását adva a ma­gyar népre adakozásáért.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: bi­cik­li­zés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, kö­zös­ségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel vár­juk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Ta­más, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid a­tyá­nál lehet a fent említett költség befizetésével egy­ide­jű­leg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Csütörtöki szentségimádások

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján kérjük szépen tisztelettel, hogy a du-i szentségimádási időpontokra je­lent­kez­ze­nek még a testvérek, vagy döntsünk úgy, hogy a nyári időszakra abbahagyjuk ezeket és majd ősszel foly­ta­tód­nak a csütörtöki szentségimádási alkalmak.  

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket, július 15 és au­gusz­tus 5 a FÉL 9-ES MI­SÉ­BEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesz­nek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­­ní­tás és pró­­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Június 17.
Évközi 11. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Szent Péter és Pál főünnepe, templombúcsúnk, Szetn Péter-napok ünnepi alkalmai

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepét, templomunk búcsúját idén három ünnepi misében ünnepeljük.

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepének két szentmiséje van, különböző imák­kal és eltérő szentírási szakaszokkal. Az előesti szentmise ünneplése elvileg minden tem­plom­ban kötelező, de különösen is főünnepnek számít olyan templomban, mint a miénk, ahol az ün­nepelt szentek a templom védőszentjei.

Június 28, csütörtök este 18.30-kor SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI ELŐESTI SZENTMISÉJE. A szentmisét (mint szokása szerint minden évben) Hozdik Zsolt atya há­laadásként is mutatja be pappá szentelésének idén 22. évfordulóján.

A szentmise után, ha van rá érdeklődés, 19.30-kor az EVANGÉLIUMI ESTÉK sorozatban Zsolt atya Szent Péterről tart egy elmélkedést, előadást.

Június 29, péntek este 18.30-kor SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI NAGY­MISÉJE. A szentmisét Dr. BÁBEL BALÁZS Kalocsa-Kecskeméti érsek úr mutatja be, egy­ben a bérmálás szentségét is kiszolgáltatja néhány fiatalnak. A szentmisén már részt vesz­nek lengyel vendégeink, testvérvárosunk, az újszandeci bazilika plébánosa és kóru­sa (de ma még nem teljesítenek énekszolgálatot). A szentmise előtt 17.30-kor ünnepé­lye­sen ki­he­lyez­zük a lengyel testvérek által hozott kegyképet, majd rózsafüzér-imádság.

(Érsek atya a pápa meghívását mondta vissza a mai napra, mivel hozzánk ígérkezett! Há­lál­juk meg nagylelkűségét azzal, hogy tényleg nagy számban veszünk részt az ünnepen!!)

Július 1, vasárnap 10-kor a régi szokásoknak megfelelően vasárnapra helyezve is meg­tart­­juk SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI NAGYMISÉJÉT. Ez al­ka­lom­mal az ün­ne­pi misét tartja és szentbeszédet mond Mons. Dr. Jerzy Jurkiewicz pre­lá­tus, prépost, az új­szan­deci Antiochiai Szent Margit Bazilika plébánosa, a Bazilika kórusa aján­dékoz meg az ének­szolgálattal. A neves kórus már számos országban vendég­sze­re­pelt, nagy ajándék, hogy most a mi ünnepünket is szebbé teszik. A szentmise végén a kegyképpel kis körmenetet tar­tunk a templom (tehát nem a tér) körül.

A szentmise után a szokott módon mindenkit várunk a templomudvarban kis sü­te­mény­re, együttlétre. Hálásan fogadjuk, ha a kedves testvérek ehhez egy-egy tálca sü­te­ménnyel, kis üdí­tővel idén is hozzájárulnak.

(FIGYELEM: A szombat esti mise és a vasárnapi másik két mise fél 9-kor és este NEM búcsús mise, hanem évközi vasárnap! Szent Péter-Pál ünnepéről EZ A HÁROM BÚCSÚS MISE LESZ!!!)

A kegykép a XIII. század második felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által fes­tett kép egy másolata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilikában lát­ható. A 20. században három hivatalos csodatételnek tanúja, további 50 csodás gyó­gyu­lást je­len­leg vizsgálnak.  A képről több másolat készült. Ezek egyike Szent II. János Pál pápa 1999-es új­szandeci látogatásakor, Árpád-házi Szent Kinga magyar királylány szent­té avatásákor volt az oltárkép. Egy-egy körmenetben a képet ezrek kísérik Len­gyel­or­szág­ban. 1680-ban leírt le­genda szerint a kép Jeruzsálemből orosz vidékre került, onnan Leo herceg hozta a Kár­pá­tok­ba IV. Béla magyar király idején. Ott találkozott egy szent életű remetével és odaadta szá­má­ra a képet. A remete elajándékozta azt az újszandeci ferenceseknek, akik 1297 óta egé­szen 1782-ig őriztek, amikor császári rendelet alapján megszűnt a rendház.

Egy másik elbeszélés alapján cseh Vencel (magyar uralkodóként László) király orosz vi­dék­ről kapta és Magyarország felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szállító kocsi megrekedt, nem tudták elvontatni, pedig lo­va­kat és marhákat is állíttattak a kocsi elé. Egy ferences szerzetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az utasítást kapta, hogy a kép maradjon ott és emeljenek egy tem­plomot.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: bi­cik­li­zés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, kö­zös­ségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel vár­juk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Ta­más, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid a­tyá­nál lehet a fent említett költség befizetésével egy­ide­jű­leg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Bérmálási szertartáspróba

A bú­­csús nagymisén bérmálkozók számára a szer­tar­tás főpróbája pénteken az esti szentmise u­tán lesz. Kérjük a bérmálkozók megjelenését.

Csütörtöki szentségimádások

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján kérjük szépen tisztelettel, hogy a du-i szentségimádási időpontokra je­lent­kez­ze­nek még a testvérek, vagy döntsünk úgy, hogy a nyári időszakra abbahagyjuk ezeket és majd ősszel foly­ta­tód­nak a csütörtöki szentségimádási alkalmak.  

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­­ket, július 15 és au­gusz­tus 5 a FÉL 9-ES MI­SÉ­BEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesz­nek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­­ní­tás és pró­­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Június 10.
Évközi 10. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: bi­cik­li­zés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, kö­zös­ségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel vár­juk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Ta­más, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid a­tyá­nál lehet a fent említett költség befizetésével egy­ide­jű­leg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Vízivándor tábor

Vízivándor tábor hirdetésére is megkértek, felső tagozatosok számára, aki érdeklődik, nézze meg a pla­ká­tot a hirdetőtáblán. 

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jú­ni­us 17 a 10-es misében, július 15 és augusztus 5 a FÉL 9-ES MISÉBEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesznek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Szent Péter és Pál főünnepe, templombúcsúnk, Szetn Péter-napok ünnepi alkalmai

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepét, templomunk búcsúját idén három ünnepi misében ünnepeljük.

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepének két szentmiséje van, különböző imák­kal és eltérő szentírási szakaszokkal. Az előesti szentmise ünneplése elvileg minden tem­plom­ban kötelező, de különösen is főünnepnek számít olyan templomban, mint a miénk, ahol az ün­nepelt szentek a templom védőszentjei.

Június 28, csütörtök este 18.30-kor SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI ELŐESTI SZENTMISÉJE. A szentmisét (mint szokása szerint minden évben) Hozdik Zsolt atya há­laadásként is mutatja be pappá szentelésének idén 22. évfordulóján.

A szentmise után, ha van rá érdeklődés, 19.30-kor az EVANGÉLIUMI ESTÉK sorozatban Zsolt atya Szent Péterről tart egy elmélkedést, előadást.

Június 29, péntek este 18.30-kor SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI NAGY­MISÉJE. A szentmisét Dr. BÁBEL BALÁZS Kalocsa-Kecskeméti érsek úr mutatja be, egy­ben a bérmálás szentségét is kiszolgáltatja néhány fiatalnak. A szentmisén már részt vesz­nek lengyel vendégeink, testvérvárosunk, az újszandeci bazilika plébánosa és kóru­sa (de ma még nem teljesítenek énekszolgálatot). A szentmise előtt 17.30-kor ünnepé­lye­sen ki­he­lyez­zük a lengyel testvérek által hozott kegyképet, majd rózsafüzér-imádság.

(Érsek atya a pápa meghívását mondta vissza a mai napra, mivel hozzánk ígérkezett! Há­lál­juk meg nagylelkűségét azzal, hogy tényleg nagy számban veszünk részt az ünnepen!!)

Július 1, vasárnap 10-kor a régi szokásoknak megfelelően vasárnapra helyezve is meg­tart­­juk SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLFEJEDELMEK FŐÜN­NEPI NAGYMISÉJÉT. Ez al­ka­lom­mal az ün­ne­pi misét tartja és szentbeszédet mond Mons. Dr. Jerzy Jurkiewicz pre­lá­tus, prépost, az új­szan­deci Antiochiai Szent Margit Bazilika plébánosa, a Bazilika kórusa aján­dékoz meg az ének­szolgálattal. A neves kórus már számos országban vendég­sze­re­pelt, nagy ajándék, hogy most a mi ünnepünket is szebbé teszik. A szentmise végén a kegyképpel kis körmenetet tar­tunk a templom (tehát nem a tér) körül.

A szentmise után a szokott módon mindenkit várunk a templomudvarban kis sü­te­mény­re, együttlétre. Hálásan fogadjuk, ha a kedves testvérek ehhez egy-egy tálca sü­te­ménnyel, kis üdí­tővel idén is hozzájárulnak.

(FIGYELEM: A szombat esti mise és a vasárnapi másik két mise fél 9-kor és este NEM búcsús mise, hanem évközi vasárnap! Szent Péter-Pál ünnepéről EZ A HÁROM BÚCSÚS MISE LESZ!!!)

A kegykép a XIII. század második felében készült. A legenda szerint egy Szent Lukács által fes­tett kép egy másolata. 1785 óta az újszandeci Antiochiai Szent Margit bazilikában lát­ható. A 20. században három hivatalos csodatételnek tanúja, további 50 csodás gyó­gyu­lást je­len­leg vizsgálnak.  A képről több másolat készült. Ezek egyike Szent II. János Pál pápa 1999-es új­szandeci látogatásakor, Árpád-házi Szent Kinga magyar királylány szent­té avatásákor volt az oltárkép. Egy-egy körmenetben a képet ezrek kísérik Len­gyel­or­szág­ban. 1680-ban leírt le­genda szerint a kép Jeruzsálemből orosz vidékre került, onnan Leo herceg hozta a Kár­pá­tok­ba IV. Béla magyar király idején. Ott találkozott egy szent életű remetével és odaadta szá­má­ra a képet. A remete elajándékozta azt az újszandeci ferenceseknek, akik 1297 óta egé­szen 1782-ig őriztek, amikor császári rendelet alapján megszűnt a rendház.

Egy másik elbeszélés alapján cseh Vencel (magyar uralkodóként László) király orosz vi­dék­ről kapta és Magyarország felé tartott vele, de a menet a mai Szandec vidékén éjszakázott. Más­nap reggel induláskor a képet szállító kocsi megrekedt, nem tudták elvontatni, pedig lo­va­kat és marhákat is állíttattak a kocsi elé. Egy ferences szerzetes kibonttatta a kocsin levő ké­pet és imádsága közben azt az utasítást kapta, hogy a kép maradjon ott és emeljenek egy tem­plomot.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Május 27.
Úrnapja, Krisztus köztünk élő testének és vérének ünnepe.

A hét ünnepei a következők:

Jézus Szíve főünnepe

Pén­­te­ken lesz Jézus Szent Szí­­­ve főünnepe, este fél 7-­kor tar­­­tunk ün­nepi szentmi­sét, Szent­ség­ki­té­­­tel­­lel, Jé­zus Szí­­ve-li­tá­ni­á­val, szent­be­­­széd­del. A­ki teheti, ve­­­gyen részt ezen a nagy ünnepen. A felsővárosi tem­plom Jézus Szíve búcsúja 18 órakor lesz, ér­sek atya tartja. Szom­­­­ba­ton pe­­­­dig Má­ria Szep­lő­te­len Szí­­vének ün­­­nepe lesz, de mivel nálunk előesti mise van, ez rendszere­sen, minden évben elmarad. Idén legalább annyi­ban megemlékezünk róla, hogy a szombat esti misében Máriát a Szep­lőtelen Szív litániájával tiszteljük.

Köszönjük

az úrnapi előkészületekben va­ló sok segítséget, díszítést, ministrálást, gyermekek szolgálatát, min­­den más munkát!

Trianon évfordulója

Június 4.-én, hétfőn van év­­for­­du­lója annak a szé­gyen­le­tes „bé­­ke”­dik­tá­tum­nak, a­mely­be Magyarországot be­le­­kény­sze­rí­tet­ték, ez­­zel el­vé­ve te­rü­le­tének és lakosságának két­har­­ma­­dát. Ne szűn­jünk meg imád­koz­ni hazánkért, és fő­­­leg ha­tá­ra­in­kon kívül rekedt testvé­rein­kért, akik a ki­sebb­sé­gi lét min­­den szen­ve­dé­sét meg­élték ma­gyar­­ságuk vé­­delméért. Az Országzászlónál du. 4-kor lesz megemlékezés. Az esti mi­sét né­pün­kért is fela­jánl­juk.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: bi­cik­li­zés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, kö­zös­ségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel vár­juk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Ta­más, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid a­tyá­nál lehet a fent említett költség befizetésével egy­ide­jű­leg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Vízivándor tábor

Vízivándor tábor hirdetésére is megkértek, felső tagozatosok számára, aki érdeklődik, nézze meg a pla­ká­tot a hirdetőtáblán. 

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jú­ni­us 17 a 10-es misében, július 15 és augusztus 5 a FÉL 9-ES MISÉBEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesznek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Május 27.
Szentháromság főünnepe
Évközi 8. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Majális

Hálásan köszönöm mindenkinek, a­ki sokat dolgozott a majális szép lebonyolításáért, kö­szönöm elsősorban a Kolping egyesületnek, min­­den résztvevőnek, ministránsoknak, gyerme­kek­nek!

Elsőáldozás és gyónás képei, videója

A szokott módon az elsőáldozási és gyónási misén készült fény­­képeket szívesen átmásoljuk ingyen a tanév végéig azoknak, akik erre a célra behoznak egy írható dvd-t vagy egy pendrive-ot névvel ellátott borítékban. A tv-felvételt a McKenzye készítette, a felvétel 2000 forintért tőlük meg­­vá­sárolható. Megrendelni az összeg befizetésével az irodában lehet.

Elsőáldozók gyertyái és el­ső­gyó­­nók keresztjei

5 elsőáldozó gyer­tyá­ja és kb. 2-3 elsőgyónó kis ajándékkeresztje itt ma­radt. Mise után elkérhető!

Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe

Úr­nap­­ján, mához egy hétre kér­jük az el­ső­ál­do­­zók és el­ső­gyónók se­­gít­sé­gét, ün­­ne­pi ru­há­juk­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­­ség előtti vi­rág­­szó­rás­ban, eh­hez hoz­zanak egy ko­sár­ka vi­rágszirmot (Úr­­nap­já­ra vi­rág­szir­­­­­mo­kat, illetve vi­­rá­go­kat mástól is kö­szö­net­tel fo­ga­dunk). Más gyer­­­me­ke­ket is sze­retettel kérjük vi­rág szó­rá­sára és más se­­gít­­­ség­re, az ünnepi fel­a­­da­tok­ban való részvételre Úr­napján! Ké­rem, hogy vegyünk részt mi­nél többen az úr­napi szentmisén és körmeneten. Szeretettel kérem, hogy az úrnapi oltárok el­ké­szí­té­sé­ben a szokott mó­don segítsenek az önként jelentkező csoportok! Nagyon szépen kérjük a ministránsok szolgálatát is Úr­nap­jára! Már most hirdetjük, hogy a ministránsokat nagyon szépen kérjük, mindenki, aki csak teheti, jöjjön majd ministrálni június 29-én pénteken este és július 1.-én 10 órakor templombúcsús ünnepi mi­sé­inkre!

Úrnapján, június 3.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egy­­be­kötve a körmenettel.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: biciklizés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, közösségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel várjuk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Tamás, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid atyánál lehet a fent említett költség befizetésével egy­idejűleg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jú­ni­us 17 a 10-es misében, július 15 és augusztus 5 a FÉL 9-ES MISÉBEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesznek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Május 20.
Húsvét 50. napja

Szentlélek eljövetele, Az Egyház születése, A Tízparancs ünnepe

A hét ünnepei a következők:

Pünkösd ünnepe, Mária az Egy­ház Any­ja

Vasárnap ün­ne­pel­jük Húsvét öt­­ve­ne­dik, zá­ró nap­­­­ját, va­­­gyis a Pün­kösd ün­ne­pét: a Szent­­lélek el­jö­ve­telét és az Egy­­­­­­ház szü­le­tés­nap­­­ját. Úgynevezett „pün­­­kösd­hét­fő” már nem lé­te­zik a ka­­to­li­kus egy­ház­­ban, hiszen az egy li­tur­­gi­kus fél­re­csú­szás volt, u­gyanis nincs „Hús­vét 51. nap­­ja”! Azon a napon mé­gis tartunk a szo­ká­sok­­nak és el­­vá­rá­sok­nak meg­­felelő ünnepi mi­sét reggel fél 9-kor, egy­sze­rűt es­te, a Ferenc pá­pa által bevezetett új ün­nep, Mária az Egy­ház Anyja tisz­te­letére, Is­ten áldását kérve az az­nap kezdődő év­kö­zi idő­re.

Miroválás a szentmisék vé­gén

Vasárnap a szentmise végén, a hátsó ki­já­rat­nál (a bérmálkozott ministránsok még itt fent) egy szép imád­sá­gos szokásnak lehetünk részesei. Katolikus egy­há­zunk görög ágában ezt gyakran, minden ünnepi mise után gya­ko­rolják. Pün­kösd­re, a Szentlélek ünnepére te­kin­tet­tel mi csak ma végezzük. CSAK AZOK, AKIK VOLTAK BÉR­MÁL­KO­ZÓK, a ki­járatnál egy keleti fűszerekkel il­la­to­sí­tott megáldott görög katolikus olajjal kaphatnak egy keresztet a hom­­lo­kuk­ra. Tegyük ezt csakis jó és erős lé­lek­kel, a bérmálási elkötelezettségünk megerősítése szándékával, a Szent­­lé­lek erejét kérve. Hasonlóan, ahogy a szen­telt­vízzel való keresztvetés mindig a keresztségünkre, ez az imád­ság a bér­málásra emlékeztet bennünket. Ter­mé­sze­­tesen ez NEM A SZENT KRIZMA, NEM AZONOS A BÉRMÁLÁS O­­LA­­JÁ­VAL, hanem egy megáldott illatos olaj, ami a görögkatolikusoknál gyakran használatos.

Elsőáldozás és gyónás képei, videója

A szokott módon az elsőáldozási és gyónási misén készült fény­­képeket szívesen átmásoljuk ingyen a tanév végéig azoknak, akik erre a célra behoznak egy írható dvd-t vagy egy pendrive-ot névvel ellátott borítékban. A tv-felvételt a McKenzye készítette, a felvétel 2000 forintért tőlük meg­­vá­sárolható. Megrendelni az összeg befizetésével az irodában lehet.

Elsőáldozók gyertyái és el­ső­gyó­­nók keresztjei

5 elsőáldozó gyer­tyá­ja és kb. 2-3 elsőgyónó kis ajándékkeresztje itt ma­radt. Mise után elkérhető!

Jövő vasárnap Szentháromság főünnepe, két hét múlva Úrnapja főünnepe

Úr­nap­­ján, mához két hétre kér­jük az el­ső­ál­do­­zók és el­sőgyónók se­­gít­sé­gét, ün­­ne­pi ru­há­juk­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­ség előtti vi­rág­­szó­rás­ban, eh­hez hoz­zanak egy ko­sár­ka vi­rágszirmot (Úr­­nap­já­ra vi­rág­szir­­­­­mo­kat, illetve vi­rá­go­kat mástól is kö­szö­net­tel fo­ga­dunk). Más gyer­­­me­ke­ket is sze­retettel kérjük vi­rág szó­rá­sára és más se­­gít­­ség­re, az ünnepi fel­a­­da­tok­ban való részvételre Úr­napján! Ké­rem, hogy vegyünk részt mi­nél többen az úrnapi szentmisén és körmeneten. Szeretettel kérem, hogy az úrnapi oltárok el­ké­szí­té­sé­ben a szokott módon segítsenek az önként jelentkező csoportok! 

Úrnapja

Úrnapján, június 3.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 25 éves

Főegyházmegyénk 1002-ben jött létre, így 1016 éves. Azonban 1993 májusában alakult ki mai területe és új neve, amikor Kecskemét és környéke került hoz­zá a Trianonban elvesztett Szabadkai egyházmegye helyett. Vagyis 25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa az egyházmegyéinket, és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor ennek központi megünneplésére május 26-án szombaton. 10 órakor érseki szentmise a Nagytemplomban. Kérik, hogy minél szélesebb körben hirdessük, hogy a hívek, ha tehetik, minél nagyon számban vegyenek részt ezen a szentmisén! Bátorítunk tehát mindenkit, hogy minél többen menjünk el a kecskeméti ünnepi misére.

Családmajális

Családmajálisra hív a Főegyházmegye, a Parázs Központ szervezésében, ugyanakkor, mint a fentebbi ese­mény. Az érseki nagymise után, akik nem csak a misére mennek, hanem tovább is tudnak családostól maradni, ve­gyenek részt a majálison. Családmajálissal folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban, rossz i­dő esetén a Szent Család plébánián, kb. fél 4-ig. Az ebéd a regisztrálóknak az érsekség ajándéka. Plakátját ki­tesszük. Kis­sé bonyolítják az­zal, hogy je­lent­kezni a Parázs Központ hon­lap­ján lehet. Ha van érdeklődő a Csa­lád­ma­já­lisra, aki se­gít­séget kér a bejelentkezéshez, szívesen se­gítünk irodai idő­ben.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: biciklizés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, közösségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel várjuk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Tamás, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid atyánál lehet a fent említett költség befizetésével egy­idejűleg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lé­sek, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, jú­ni­us 17 a 10-es misében, július 15 és augusztus 5 a FÉL 9-ES MISÉBEN, szep­tember16.-án ismét a 10-es misében lesznek. E­lőt­te 3 al­ka­lom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­­tá­val és en­­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Május 13.
Húsvét 7. vasárnapja

(Urunk mennbemenetele vasárnapra áthelyezett ünnepe)

A hét ünnepei a következők:

Elsőáldozók

Isten őrizze meg sze­­re­tetében a mai el­ső­­ál­­do­­­­zó­kat. Sze­­­­­­re­­­tet­tel vezessük be őket egy­re jobban a kö­zös­­ség é­­le­tébe! Ha­son­ló­­kép­pen az el­ső gyó­nókért is i­mád­koz­zunk, hogy jó hí­vő­vé váljanak. Nagyon köszönöm min­den­kinek, aki számos formában dolgozott, hozzájárult ahhoz, hogy az ün­nep szép legyen! Köszönjük a süte­ményt is! Június 3.-án  vasárnap reg­gel, Úr­napján is kér­jük az el­ső­ál­do­­zók és el­ső­gyó­nók se­­gít­sé­gét, ün­ne­pi ru­há­­juk­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­­ség előtti vi­­rág­­­szó­rás­ban, eh­hez hoz­zanak egy ko­sár­ka virágszirmot (Úr­­nap­já­ra vi­rág­­szir­­­mo­kat, illetve vi­­rá­go­kat mástól is kö­szö­net­tel fo­ga­dunk). Más gyer­­­me­ke­­ket is szeretettel kérjük vi­rág szórására és más se­­gít­­­ség­re, az ünnepi fel­­a­­da­tok­ban való részvételre Úr­napján!

Elsőáldozás és gyónás képei, videója

A szokott módon az elsőáldozási és gyónási misén készült fény­­képeket szívesen átmásoljuk ingyen a tanév végéig azoknak, akik erre a célra behoznak egy írható dvd-t vagy egy pendrive-ot névvel ellátott borítékban. A tv-felvételt a McKenzye készítette, a felvétel 2000 forintért tőlük meg­­vá­sárolható. Megrendelni az összeg befizetésével az irodában lehet.

Úrnapja

Úrnapján, június 3.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

Szentlélek-kilenced

Szerdától 9 hét­köz­na­pon át, a szent­­mise vé­­gén Szentlélek-kilencedet tar­tunk. Ez­zel is ké­szü­lünk a Szent­lé­lek eljövetelének ün­ne­pére.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 25 éves

Főegyházmegyénk 1002-ben jött létre, így 1016 éves. Azonban 1993 májusában alakult ki mai területe és új neve, amikor Kecskemét és környéke került hoz­zá a Trianonban elvesztett Szabadkai egyházmegye helyett. Vagyis 25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa az egyházmegyéinket, és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor ennek központi megünneplésére május 26-án szombaton. 10 órakor érseki szentmise a Nagytemplomban. Kérik, hogy minél szélesebb körben hirdessük, hogy a hívek, ha tehetik, minél nagyon számban vegyenek részt ezen a szentmisén! Bátorítunk tehát mindenkit, hogy minél többen menjünk el a kecskeméti ünnepi misére.

Családmajális

Családmajálisra hív a Főegyházmegye, a Parázs Központ szervezésében, ugyanakkor, mint a fentebbi ese­mény. Az érseki nagymise után, akik nem csak a misére mennek, hanem tovább is tudnak családostól maradni, ve­gyenek részt a majálison. Családmajálissal folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban, rossz i­dő esetén a Szent Család plébánián, kb. fél 4-ig. Az ebéd a regisztrálóknak az érsekség ajándéka. Plakátját ki­tesszük. Kis­sé bonyolítják az­zal, hogy je­lent­kezni a Parázs Központ hon­lap­ján lehet. Ha van érdeklődő a Csa­lád­ma­já­lisra, aki se­gít­séget kér a bejelentkezéshez, szívesen se­gítünk irodai idő­ben.

Plébániai majális

A mi plébániánk majálisa is a szerveződik idén is a szokott módon. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn reggel fél 9-kor ünnepélyes nagymise lesz a Ferenc pápa által idén bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébániaudvarban és a Közösségi házban vetélkedő, játékok, Bimbala, ugrálóvár, sport várja az érdeklődőket, családokat, gyermekeket. Ebéd után foci, szabadprogramok. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ebédet 1000 forintért ELŐRE KELL RENDELNI, birka- vagy marhapörkölt választható.

Balotaszállási majális

A balotaszállási majális szokott módon május 1-én lesz. Fél 11-től gitáros evangelizáció, majd gitáros mise lesz, utána majálisi programok. 

Pünkösd ünnepe

Május 20-án ünnepeljük Húsvét öt­ve­ne­dik, zá­ró nap­­­ját, va­­­gyis a Pün­kösd ünnepét: a Szent­­lélek eljövetelét és az Egy­­­­­­ház szü­le­tés­nap­­ját. Úgynevezett „pün­­kösd­hét­fő” már nem lé­tezik a ka­­to­li­kus egy­ház­ban, hiszen az egy li­tur­­gi­kus fél­re­csú­szás volt, ugyanis nincs „Hús­vét 51. nap­ja”! Azon a napon mégis tartunk a szo­ká­sok­nak és el­­vá­rá­sok­nak meg­felelő ünnepi misét reggel fél 9-kor, egyszerűt es­te, a Ferenc pápa által bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tisz­te­letére, Isten áldását kérve az aznap kezdődő év­kö­zi időre.

Csíksomlyói búcsú

A Duna tv szombaton fél 12-kor közvetíti a csíksomlyói búcsút. Aki teheti, kap­cso­lód­jon be a világ magyarságának e legnagyobb ün­ne­pé­be.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábort szervez a plébánia jú­li­us 9-13 között. Hely­szín elsősorban a Plébániai Közösség Ház, illetve az egyes napok hely­színei. Programok: biciklizés, túrázás, sportolás, kézműveskedés, stran­dolás, közösségépítő játékok, lelki programok. 7000 ft a részvételi díj, amely legalább napi 2 étkezést tartalmaz. Szeretettel várjuk a 4-8. osz­tályos gyermekeket. Jelentkezni: Balla Tamás, Ábrahám Zsófi hit­ok­ta­tók­nál, valamint Dávid atyánál lehet a fent említett költség befizetésével egy­idejűleg. Táborral kapcsolatos szülői értekezlet június 7-én lesz 17.30-kor a közösségi házban.

Szent Mónika Keresztény Édesanyák Közösségének országos találkozója

Szent Mónika Keresztény Édesanyák Közösségének országos találkozója lesz Bátaszéken a Nagybol­dog­asszony templomban május 19.-én szombaton 9-16 közt. Mindenkit szeretettel várnak. Út egyénileg.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, má­jus 27, jú­ni­us 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Egyházi csipkekiállítás Dicsérjük együtt az Urat címmel

Egyházi csipkekiállítás Dicsérjük együtt az Urat címmel nyílt a Csipkeházban, Érsek úr nyitotta meg. Gyönyörű kiállítás egyházi tematikájú csipkékből és szalmaképekből. Nagyon ajánljuk mindenkinek a szép kiállítás megtekintését. Május 20-ig tekinthető meg.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Május 6.
Húsvét 6. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Anyák napja

Magyarországon má­jus első vasárnapján (a világ leg­több he­lyén a második vasárnapon) kö­szön­t­jük az anyákat, nagyanyákat. En­nek két, val­lá­si oka van: egyrészt május a legfőbb Édes­a­nya, Mária hónapja, más­­részt régebben e hó­napban volt Szent Mónika, az édes­a­nyák vé­dő­szent­jé­nek ünnepe (ma már fia, Szent Á­gos­­ton napja mellett ünnepeljük au­gusztusban). Köszöntjük szeretettel mind­­azon édes­anyákat, nagymamákat, akik Máriához ha­sonlóan, Szent Mónikához hasonlóan, igazán Isten-sze­re­tő gyermekeket nevelnek, és csa­lád­ju­kat Is­ten­ben erősítik.

Ballagókért, érettségizőkért

Értük is imádkozunk.

Májusi litániák

Májusban minden nap, hét­köz­­nap, va­sár­nap és ün­nep­nap is egyaránt az esti mi­se ke­­retén be­lül, az áldás előtt el­i­­mád­­koz­zuk a Lo­ret­tó­i, vagy va­lamelyik más Mária-litániát. Elsőpénteken pe­dig a Jézus Szíve-litániával egybekötve.

Elsőgyónás, elsőáldozás

Az elsőgyónó és első­ál­dozó gyer­me­kek­­nek ki kell kiválasztani és fris­sítésre ha­­za­vin­ni az ünnepi ruhákat. A Ka­to­li­­kus Iskolába járó elsőáldozók a hittanóra alatt jönnek át kiválasztani, a más is­­­ko­lákba járók, aki még nem tette, a hétköznap esti mi­sék kapcsán. Az el­ső­gyó­nóknak sajnos az idén a ru­hák gyártója szinte csak utolsó pillanatra tudta vál­lalni azok el­ké­szí­té­sét. KEDDEN REGGEL ÉRKEZNEK MEG. Sűrű bo­csá­nat­ké­ré­seink mel­lett kérjük szépen, hogy aki tudja, keddtől hittanóra alatt, aki nem, kedd estétől bármely esti szentmise előtt és után, kb. 18-18.30 és 19-19.15 között legyenek kedvesek ki­vá­lasz­tani… Aki nem volt szombaton gyónni, a héten pótolja Dávid atyánál, és az is, aki gyónt szombaton, de ma nem jött misére! Má­jus 13.-án va­sárnap az elsőgyónók és el­ső­ál­do­zók legkésőbb 8 órára legyenek a Kö­zös­ségi Házban. A ministránsokat sze­re­tettel kérjük, hogy az elsőáldozás napján mi­nél töb­ben, aki csak te­heti, jöjjön ministrálni, inkább a fél 9-es misére! Június 3.-án Úr­nap­ján a fél 9-kor kezdődő ünnepi, kör­me­ne­tes nagymisén is kérjük majd az el­­ső­­ál­do­zók és el­­sőgyó­nók se­gít­sé­gét, ünnepi ru­há­juk­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­ség e­lőt­ti virág­szó­­rás­ban, eh­hez hoz­­zanak egy ko­sárka virágszirmot.

Sütemény

Ahogy a szülői értekezleten is szóba került, köszönettel kérjük és fogadjuk, hogy az elsőgyónó és el­ső­ál­dozó gyermekek szülei, nagyszülei, vagy aki szívesen teszi, egy kis süteményt, üdítőt, gyümölcsöt hozzon a gyer­mekek és hozzátartozóik szerény megvendégelésére a szentmise után, a plébánia udvarán. Köszönjük!

Május 13-án a 10-es mise fél 11-kor kezdődik

Már most hirdetjük, hogy az elsőáldozás miatt MÁ­JUS 13-ÁN A SZOKÁSOS 10-ES MISE KI­VÉ­TE­­LESEN KB. FÉL 11-KOR FOG KEZDŐDNI. Kérjük szépen, figyeljünk er­re! Úrnapján pedig, június 3.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

Úrnapja

Úrnapján, június 3.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

Áldozócsütörtök

Szerte a világon csü­törtökön lesz U­runk menny­­be­mene­te­le ünnepe, Ál­do­zó­csü­tör­tök. Ma­­gyar­or­szá­­­gon ezt is még va­sárnapra át­­helyezve, egy hét múlva ün­ne­­­pel­jük.

Szentlélek-kilenced

Szerdától 9 hét­köz­na­pon át, a szent­­mise vé­­gén Szentlélek-kilencedet tar­tunk. Ez­zel is ké­szü­lünk a Szent­lé­lek eljövetelének ün­ne­pére.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 25 éves

Főegyházmegyénk 1002-ben jött létre, így 1016 éves. Azonban 1993 májusában alakult ki mai területe és új neve, amikor Kecskemét és környéke került hoz­zá a Trianonban elvesztett Szabadkai egyházmegye helyett. Vagyis 25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa az egyházmegyéinket, és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor ennek központi megünneplésére május 26-án szombaton. 10 órakor érseki szentmise a Nagytemplomban. Kérik, hogy minél szélesebb körben hirdessük, hogy a hívek, ha tehetik, minél nagyon számban vegyenek részt ezen a szentmisén! Bátorítunk tehát mindenkit, hogy minél többen menjünk el a kecskeméti ünnepi misére.

Családmajális

Családmajálisra hív a Főegyházmegye, a Parázs Központ szervezésében, ugyanakkor, mint a fentebbi ese­mény. Az érseki nagymise után, akik nem csak a misére mennek, hanem tovább is tudnak családostól maradni, ve­gyenek részt a majálison. Családmajálissal folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban, rossz i­dő esetén a Szent Család plébánián, kb. fél 4-ig. Az ebéd a regisztrálóknak az érsekség ajándéka. Plakátját ki­tesszük. Kis­sé bonyolítják az­zal, hogy je­lent­kezni a Parázs Központ hon­lap­ján lehet. Ha van érdeklődő a Csa­lád­ma­já­lisra, aki se­gít­séget kér a bejelentkezéshez, szívesen se­gítünk irodai idő­ben.

Plébániai majális

A mi plébániánk majálisa is a szerveződik idén is a szokott módon. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn reggel fél 9-kor ünnepélyes nagymise lesz a Ferenc pápa által idén bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébániaudvarban és a Közösségi házban vetélkedő, játékok, Bimbala, ugrálóvár, sport várja az érdeklődőket, családokat, gyermekeket. Ebéd után foci, szabadprogramok. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ebédet 1000 forintért ELŐRE KELL RENDELNI, birka- vagy marhapörkölt választható.

Balotaszállási majális

A balotaszállási majális szokott módon május 1-én lesz. Fél 11-től gitáros evangelizáció, majd gitáros mise lesz, utána majálisi programok. 

Karitász-gyűlés

Hétfőn 17 órakor Karitász-gyűlés lesz a Közösségi Házban.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, má­jus 27, jú­ni­us 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Egyházi csipkekiállítás Dicsérjük együtt az Urat címmel

Egyházi csipkekiállítás Dicsérjük együtt az Urat címmel nyílt a Csipkeházban, Érsek úr nyitotta meg. Gyönyörű kiállítás egyházi tematikájú csipkékből és szalmaképekből. Nagyon ajánljuk mindenkinek a szép kiállítás megtekintését. Május 20-ig tekinthető meg.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Április 29.
Húsvét 5. vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Májusi litániák

Májusban minden nap, hét­köz­­nap, va­sár­nap és ün­nep­nap is egyaránt az esti mi­se ke­­retén be­lül, az áldás előtt el­i­­mád­­koz­zuk a Lo­ret­tó­i, vagy va­lamelyik más Mária-litániát. Elsőpénteken pe­dig a Jézus Szíve-litániával egybekötve.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 25 éves

Főegyházmegyénk 1002-ben jött létre, így 1016 éves. Azonban 1993 májusában alakult ki mai területe és új neve, amikor Kecskemét és környéke került hoz­zá a Trianonban elvesztett Szabadkai egyházmegye helyett. Vagyis 25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa az egyházmegyéinket, és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor ennek központi megünneplésére május 26-án szombaton. 10 órakor érseki szentmise a Nagytemplomban. Kérik, hogy minél szélesebb körben hirdessük, hogy a hívek, ha tehetik, minél nagyon számban vegyenek részt ezen a szentmisén! Bátorítunk tehát mindenkit, hogy minél többen menjünk el a kecskeméti ünnepi misére.

Családmajális

Családmajálisra hív a Főegyházmegye, a Parázs Központ szervezésében, ugyanakkor, mint a fentebbi ese­mény. Az érseki nagymise után, akik nem csak a misére mennek, hanem tovább is tudnak családostól maradni, ve­gyenek részt a majálison. Családmajálissal folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban, rossz i­dő esetén a Szent Család plébánián, kb. fél 4-ig. Az ebéd a regisztrálóknak az érsekség ajándéka. Plakátját ki­tesszük. Kis­sé bonyolítják az­zal, hogy je­lent­kezni a Parázs Központ hon­lap­ján lehet. Ha van érdeklődő a Csa­lád­ma­já­lisra, aki se­gít­séget kér a bejelentkezéshez, szívesen se­gítünk irodai idő­ben.

Plébániai majális

A mi plébániánk majálisa is a szerveződik idén is a szokott módon. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn reggel fél 9-kor ünnepélyes nagymise lesz a Ferenc pápa által idén bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébániaudvarban és a Közösségi házban vetélkedő, játékok, Bimbala, ugrálóvár, sport várja az érdeklődőket, családokat, gyermekeket. Ebéd után foci, szabadprogramok. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ebédet 1000 forintért ELŐRE KELL RENDELNI, birka- vagy marhapörkölt választható.

Balotaszállási majális

A balotaszállási majális szokott módon május 1-én lesz. Fél 11-től gitáros evangelizáció, majd gitáros mise lesz, utána majálisi programok. 

Május 13

Már most hirdetjük, hogy az elsőáldozás miatt MÁJUS 13-ÁN A SZOKÁSOS 10-ES MISE KI­VÉ­TE­LESEN KB. FÉL 11-KOR FOG KEZDŐDNI. Kérjük szépen, figyeljünk erre! Úrnapján pedig, június 3-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

Elsőgyónás, elsőáldozás

Az elsőgyónó és első­ál­dozó gyermekeknek ki kell kiválasztani és fris­sítésre ha­­za­vin­ni az ünnepi ruhákat. A Katolikus Iskolába járó elsőáldozók a hittanóra alatt jönnek át kiválasztani, a más is­kolákba járók a szombati foglalkozás és próba alkalmával tehetik meg (vagy előtte bármely hétköznap esti mi­sén). Az elsőgyónóknak sajnos az idén a ruhák gyártója szinte csak utolsó pillanatra tudta vállalni azok el­ké­szí­té­sét. Nagyon remélem, hogy a szombati próbára meglesz, vagy vasárnapra. De ha nem, sűrű bocsánatkéréseink mel­lett kérjük szépen, hogy az utolsó héten legyenek kedvesek kiválasztani… Az el­ső­gyó­nás és ál­dozás előtti pr­ó­ba így ala­kul:_ május 5.-én szombaton reggel 9-re vár­juk gyónni az elsőgyónókat, utána 10 ó­ra­kor kö­zös szer­tartáspróba, majd an­nak rájuk vonatkozó része után az el­ső­gyó­nók elmehetnek, az el­­ső­ál­do­zók­nak még folyik a próba és utána kez­dő­dik a gyó­nás. Kérem, be­­­csülettel készüljenek tel­jes ér­vé­­nyes és gyü­­­möl­­­­csöző gyó­nás­ra! ER­RŐL AZ AL­KA­LOM­RÓL SEN­KI SEMMILYEN OKBÓL NEM HI­Á­­NYOZ­HAT. Má­jus 13.-án va­sárnap az elsőgyónók és el­ső­ál­do­zók kb. 8 órára legyenek a Közösségi Házban. A ministránsokat sze­re­tettel kérjük, hogy az elsőáldozás napján mi­nél töb­ben, aki csak teheti, jöjjön ministrálni, inkább a fél 9-es misére! Június 3.-án Úr­nap­ján a fél 9-kor kezdődő ünnepi, körmenetes nagymisén is kérjük majd az el­­ső­­ál­do­zók és el­­sőgyó­nók se­gít­sé­gét, ünnepi ru­há­juk­ban ve­gye­nek részt az Ol­tá­ri­szent­ség e­lőt­ti virág­szó­­rás­ban, eh­hez hoz­­zanak egy ko­sárka virágszirmot. Mához egy hét­re a fél 9-es misében egy elsőgyónó kis­lány ünnepi keresztelése is lesz – mindenkit bátorítunk e szép ünnepre, osz­tálytársait, az elsőgyónókat és ál­do­zó­kat pedig különösen is kérjük, hogy jöjjenek erre a misére, hogy sze­re­tet­tel köszönthessék új keresztény társukat! TÖB­BEN NEM VOLTAK A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN. NAGYON KÉREM A SZÜ­LŐKET, AKIK OTT VOLTAK, ADJÁK ÁT, HA LEHET, AZ OTT KAPOTT INFORMÁCIÓKAT, KÉRÉSEKET!

Május 13-án a 10-es mise fél 11-kor kezdődik

Már most hirdetjük, hogy az elsőáldozás miatt MÁ­JUS 13-ÁN A SZOKÁSOS 10-ES MISE KI­VÉ­TE­­LESEN KB. FÉL 11-KOR FOG KEZDŐDNI. Kérjük szépen, figyeljünk er­re! Úrnapján pedig, június 3.-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, má­jus 27, jú­ni­us 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Április 22.
Húsvét 4. vasárnapja

Jó Pásztor ünnepe
Papi hivatások világnapja

A hét ünnepei a következők:

Papi hivatások világ­nap­ja

Április 22-én Hús­­vét 4. va­sár­­­nap­ja, a Jó Pász­­tor ün­­­ne­­pe, a papi hiva­tá­sok vi­­lág­nap­­ja, imád­­kozzunk pa­pi és szer­­ze­tesi hi­­­va­tá­so­kért, a meg­lévő jó papi hi­va­tások erő­sö­déséért és meg­­ma­­­­ra­­­­dá­sá­ért, egy kor­sze­rű és Istennek tetsző pap­ne­ve­lés ki­a­la­­­ku­lá­sáért. Az e­­gész vi­lá­gon a per­sely­gyűjtés a pap­­nevelés ja­­­vára történik.  Egy­házközségünk vendége lesz TUZSON AT­TILA diakónus. A szom­bat esti és a vasárnap délelőtti mi­sé­ken ő fog prédikálni.

Búzaszentelés

Április 22-én, a 10-es nagy­mi­­se végén lesz a szokásos Márk-napi hagyományos búza­szen­­­te­lés, csak itt a templomban.  

Koncert

Április 27-én 19 órától a Havasi Gyopár és Paprika Trió: Marianne Keller-fuvola, Sylvia Schwar­zen­bach-basszetkürt és Égető Mária-orgona  ad koncertet tem­plo­munkban. A svájci-magyar trió ritkaságokat és nép­sze­rű dal­lamokat játszik. A belépés ingyenes, adományokat szí­ve­sen elfogadnak, amelyből a "Zenével egymásért" prog­ram ke­re­tében tehetséges fogyatékkal élő gyermekek zenei tanulmányait segítik. Lehetőség szerint minél töb­ben ve­gyünk részt ezen a különleges koncerten, ezzel segítve e nemes célt.

Óvodai beiratkozás

Április 25-26, 7 órától 17 óráig lesz a katolikus óvodában.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, má­jus 27, jú­ni­us 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 25 éves

Főegyházmegyénk 1002-ben jött létre, így 1016 éves. Azonban 1993 májusában alakult ki mai területe és új neve, amikor Kecskemét és környéke került hoz­zá a Trianonban elvesztett Szabadkai egyházmegye helyett. Vagyis 25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa az egyházmegyéinket, és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor ennek központi megünneplésére május 26-án szombaton. 10 órakor érseki szentmise a Nagytemplomban. Kérik, hogy minél szélesebb körben hirdessük, hogy a hívek, ha tehetik, minél nagyon számban vegyenek részt ezen a szentmisén! Bátorítunk tehát mindenkit, hogy minél többen menjünk el a kecskeméti ünnepi misére.

Családmajális

Családmajálisra hív a Főegyházmegye, a Parázs Központ szervezésében, ugyanakkor, mint a fentebbi ese­mény. Az érseki nagymise után, akik nem csak a misére mennek, hanem tovább is tudnak családostól maradni, ve­gyenek részt a majálison. Családmajálissal folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban, rossz i­dő esetén a Szent Család plébánián, kb. fél 4-ig. Az ebéd a regisztrálóknak az érsekség ajándéka. Plakátját ki­tesszük. Kis­sé bonyolítják az­zal, hogy je­lent­kezni a Parázs Központ hon­lap­ján lehet. Ha van érdeklődő a Csa­lád­ma­já­lisra, aki se­gít­séget kér a bejelentkezéshez, szívesen se­gítünk irodai idő­ben.

Plébániai majális

A mi plébániánk majálisa is a szerveződik idén is a szokott módon. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn reggel fél 9-kor ünnepélyes nagymise lesz a Ferenc pápa által idén bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébániaudvarban és a Közösségi házban vetélkedő, játékok, Bimbala, ugrálóvár, sport várja az érdeklődőket, családokat, gyermekeket. Ebéd után foci, szabadprogramok. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ebédet 1000 forintért ELŐRE KELL RENDELNI, birka- vagy marhapörkölt választható.

Balotaszállási majális

A balotaszállási majális szokott módon május 1-én lesz. Fél 11-től gitáros evangelizáció, majd gitáros mise lesz, utána majálisi programok. 

Május 13

Már most hirdetjük, hogy az elsőáldozás miatt MÁJUS 13-ÁN A SZOKÁSOS 10-ES MISE KI­VÉ­TE­LESEN KB. FÉL 11-KOR FOG KEZDŐDNI. Kérjük szépen, figyeljünk erre! Úrnapján pedig, június 3-án NEM LESZ 10-ES MISE, mert a fél 9-es nagymise lesz egybekötve a körmenettel.

Elsőgyónók és elsőáldozók, szülői és hitoktatói meg­be­szé­lés

ÁPRILIS 24-ÉN KED­DEN du. 17.30 ó­ra­­kor SZÜLŐI MEGBESZÉLÉS LESZ ELSŐÁLDOZÁS, ELSŐ­GYÓ­NÁS Ü­GYÉ­BEN, amelyre az el­ső­gyónók és el­ső­­ál­do­zók részéről legalább egy szülőt várunk sze­re­tet­tel, valamint minden hitoktatót, aki ál­talános iskolában tanít. Nagyját ősszel megbeszéltük, most a konkrét gya­kor­lati teendők megbeszélése lesz.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Április 15.
Húsvét 3. vasárnapja


A hét ünnepei a következők:

Papi hivatások világ­nap­ja

Április 22-én Hús­­vét 4. va­sár­­­nap­ja, a Jó Pász­­tor ün­­­ne­­pe, a papi hiva­tá­sok vi­­lág­nap­­ja, imád­­kozzunk pa­pi és szer­­ze­tesi hi­­­va­tá­so­kért, a meg­lévő jó papi hi­va­tások erő­sö­déséért és meg­­ma­­­­ra­­­­dá­sá­ért, egy kor­sze­rű és Istennek tetsző pap­ne­ve­lés ki­a­la­­­ku­lá­sáért. Az e­­gész vi­lá­gon a per­sely­gyűjtés a pap­­nevelés ja­­­vára történik.  Egy­házközségünk vendége lesz TUZSON AT­TILA diakónus. A szom­bat esti és a vasárnap délelőtti mi­sé­ken ő fog prédikálni.

Búzaszentelés

Április 22-én, a 10-es nagy­mi­­se végén lesz a szokásos Márk-napi hagyományos búza­szen­­­te­lés, csak itt a templomban.  

Koncert

Április 27-én 19 órától a Havasi Gyopár és Paprika Trió: Marianne Keller-fuvola, Sylvia Schwar­zen­bach-basszetkürt és Égető Mária-orgona  ad koncertet tem­plo­munkban. A svájci-magyar trió ritkaságokat és nép­sze­rű dal­lamokat játszik. A belépés ingyenes, adományokat szí­ve­sen elfogadnak, amelyből a "Zenével egymásért" prog­ram ke­re­tében tehetséges fogyatékkal élő gyermekek zenei tanulmányait segítik. Lehetőség szerint minél töb­ben ve­gyünk részt ezen a különleges koncerten, ezzel segítve e nemes célt.

Óvodai beiratkozás

Április 25-26, 7 órától 17 óráig lesz a katolikus óvodában.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. J Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Nem lesz énekvetítés

Amíg a vetítő oldala van felállványozva. Hozzunk imakönyvet!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, má­jus 27, jú­ni­us 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 25 éves

Főegyházmegyénk 1002-ben jött létre, így 1016 éves. Azonban 1993 májusában alakult ki mai területe és új neve, amikor Kecskemét és környéke került hoz­zá a Trianonban elvesztett Szabadkai egyházmegye helyett. Vagyis 25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa az egyházmegyéinket, és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor ennek központi megünneplésére május 26-án szombaton. 10 órakor érseki szentmise a Nagytemplomban. Kérik, hogy minél szélesebb körben hirdessük, hogy a hívek, ha tehetik, minél nagyon számban vegyenek részt ezen a szentmisén! Bátorítunk tehát mindenkit, hogy minél többen menjünk el a kecskeméti ünnepi misére.

Családmajális

Családmajálisra hív a Főegyházmegye, a Parázs Központ szervezésében, ugyanakkor, mint a fentebbi ese­mény. Az érseki nagymise után, akik nem csak a misére mennek, hanem tovább is tudnak családostól maradni, ve­gyenek részt a majálison. Családmajálissal folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban, rossz i­dő esetén a Szent Család plébánián, kb. fél 4-ig. Az ebéd a regisztrálóknak az érsekség ajándéka. Plakátját ki­tesszük. Kis­sé bonyolítják az­zal, hogy je­lent­kezni a Parázs Központ hon­lap­ján lehet. Ha van érdeklődő a Csa­lád­ma­já­lisra, aki se­gít­séget kér a bejelentkezéshez, szívesen se­gítünk irodai idő­ben.

Plébániai majális

A mi plébániánk majálisa is a szerveződik idén is a szokott módon. Pünkösdvasárnapot követő hétfőn reggel fél 9-kor ünnepélyes nagymise lesz a Ferenc pápa által idén bevezetett új ünnep, Mária az Egyház Anyja tiszteletére. Utána a plébániaudvarban és a Közösségi házban vetélkedő, játékok, Bimbala, ugrálóvár, sport várja az érdeklődőket, családokat, gyermekeket. Ebéd után foci, szabadprogramok. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ebédet 1000 forintért ELŐRE KELL RENDELNI, birka- vagy marhapörkölt választható.

Elsőgyónók és elsőáldozók, szülői és hitoktatói meg­be­szé­lés

ÁPRILIS 24-ÉN KED­DEN du. 17.30 ó­ra­­kor SZÜLŐI MEGBESZÉLÉS LESZ ELSŐÁLDOZÁS, ELSŐ­GYÓ­NÁS Ü­GYÉ­BEN, amelyre az el­ső­gyónók és el­ső­­ál­do­zók részéről legalább egy szülőt várunk sze­re­tet­tel, valamint minden hitoktatót, aki ál­talános iskolában tanít. Nagyját ősszel megbeszéltük, most a konkrét gya­kor­lati teendők megbeszélése lesz.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Április 8.
Húsvét 2. vasárnapja
Az isteni irgalmasság vasárnapja
Fehér ruhák, Szent Tamás vasárnapja

A hét ünnepei a következők:

Húsvét 2. vasárnapja

Ezen a napon egy­szer­re sok tar­­­tal­­mat ünnepe­lünk: ókeresz­tény idők óta ma van a Fe­hér ru­hák vasárnapja, a Húsvét Éj­sza­ká­ján ke­resz­­teltek ma tet­ték le a fe­hér palástot. A mai evan­gé­li­um alapján Szent Ta­más va­­sár­nap­jának is nevezzük. Szent II. Já­­nos Pál pá­pa tet­te a ma­i napot az Isteni Ir­gal­mas­ság nap­jává is. Ma még ismételten sze­ret­nék köszönetet mo­n­dani mind­a­zok­nak, a­kik az ün­nep megszerve­zé­séhez sok módon hoz­zá­já­rul­tak: munkával, pénz­adománnyal vi­rágra, ta­ka­rí­tás­­sal, a szer­­tar­tá­sok­ban való templomi aktív se­gít­ség­gel, mi­nis­trá­lással, énekléssel, vagy bár­mily más módon tet­ték le­he­tővé és szebbé a Szent Három­nap meg­ünneplését. Há­lásan köszönöm. Azoknak is, akik a Szent Há­rom­­nap e­se­mé­nyein, miséken, imá­­­kon, ételszentelésen is részt vettek. Isten áldása kísérjen min­den­kit. A misék végén Isteni Irgalmasság imát végzünk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony áthelyezett főünnepe

Urunk születésének hírüladása fő­ünnepe lenne Virágvasárnap, március 25-én. Amely években ez az ünnep Nagyhétre esik, mindig áthelyezésre ke­rül az első „liturgikusan szabad” napra, vagyis Húsvét nyolcada utáni hétfőre. Idén is így lesz, az Angyali Üd­vöz­let főünnepét Húsvéthétfőhöz egy hétre hétfőn este fogjuk ünnepi szentmisével megtartani! Ez a nap egyike legna­gyobb ün­nepeinknek, vegyünk majd részt a szen­t­­­misén!

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­­té­sé­­­re, oltárkép felújítás, teljes világítás megújítására

Jövő héten folytatódik templomunk festése az oldalhajókkal és oldalfalakkal. Az oltárkép nem készült el Húsvétra, mert annak teljes restaurálása még több időt és munkát igényel, de az eredmény lenyűgöző lesz. A képről majd bővebben is beszámolunk! Örömmel újságoljuk, hogy sikerült egy pályázaton nyernünk a templom világításának teljes, korszerű fel­újítására. Hálásan köszönjük a pá­lyá­zat sikerében nyújtott segítséget! A pályázaton nyert összeg nagy segítség, de köszönettel fogadjuk a további hozzájárulást is. Szokás sokfelé pl. örökbe fogadni egy-egy szakaszt, pl. oldalhajó lámpáit, egyik oldal-másik oldal fényeit. Ha vannak segítők, hálás köszönetünk. Ehhez és a felújítás további minden munkájához továbbra is szeretettel kér­jük - köszönjük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­­lent­­­ke­zé­se­­ket, má­jus 27, jú­ni­us 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­­resz­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­­reszt­­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­bá­nia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­­­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Március 25.
Virágvasárnap

A Húsvéti Szent Háromnap eseményei

Hétfőn, kedden, szerdán mise előtt gyónási lehetőséget biztosítunk még azoknak, akik eddig nem végezték el szentgyónásukat.

Nagy­csü­tör­­­tökön délelőtt Kalocsán va­gyunk az o­laj­­­szentelési nagy­mi­sén, papi fogadalmaink megújításán.18:30-kor az Utolsó Vacsora nagy­mi­sé­je. Annak befejeztével Szentsír-ima, azon belül 21:00-22:00 között taizéi jel­le­gű imaóra Zsolt atya vezetésével.

Nagypénteken reg­­gel 9-kor a zsolozsmából az Olvasmányos imaórát vé­gez­­zük a Szentsírnál. 15:00-kor ke­reszt­út 18.30 órakor Az Úr szenvedésének em­­lé­ke­ze­te. A Duna World es­­te 9:15-kor köz­vetíti a Pápa ke­reszt­­­­­út­ját a római Colosseumból.

Nagy­szombat gyász­nap az Úr sír­já­nál. Reg­­gel 9-kor a zsolozsmából az Olvasmányos imaórát végezzük a Szentsírnál.  HÚS­VÉT ÉJ­­SZAKÁJÁNAK LEG­SZEN­TEBB ÜN­NE­­PÉT MÁR SZOM­BAT ESTE MEGKEZDJÜK. MI­­VEL IDÉN KORAI DÁTUMRA ESIK, EZÉRT IDÉN MÁR ES­­TE FÉL 8-­KOR KEZDJÜK, HISZEN MÁR ELÉG SÖ­TÉT VAN, ÉS EZ A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁS, HOGY A SÖTÉTSÉG BE­­ÁLLTÁVAL KELL KEZDENI. Ha­csak nem lesz na­gyon rossz idő, a szentmise A TEMPLOM MEL­LETT A KÁL­VÁ­­RIÁNÁL KEZ­­DŐDIK a tűz­szen­­teléssel és be­vo­nu­lási nagy kör­me­nettel. Kérem, sen­ki ne menjen be a tem­plom­ba, csak az, aki­nek a be­teg­sé­ge nem teszi le­­he­tő­vé, hogy szép lassan át­vo­nul­jon a tem­plom­­ba!! Kérem, 19.20-ra gyűl­jünk össze a Kálváriánál! Mind­­nyá­­jan hoz­zunk magunkkal egy szál gyer­­tyát!! Aki nem hozna, itt is vehet mé­csest! EZ A SZENT­­MI­­SE AZ ÉV LEGFONTOSABB SZENT­MI­SÉ­JE, KE­RESZT­­­SÉ­GÜNK ÉJ­SZA­KÁJA.

Hús­­­vét­­vasár­nap szokott miserend, a 10-es az ün­­ne­pi nagymise. (kb. 1 óra 35 perc). 12-kor a te­le­vízióban Ferenc pápa Urbi et Orbi ál­dá­sa. Hús­vét­hétfőn fél 9-kor és este lesz szent­­mise. HÚSVÉTHÉTFŐN 10-kor NINCS MISE. TU­­­DOM, HOGY SOK A MUN­­KA IS HÚS­­­VÉT­RA. MÉ­GIS, CSAK AZ MONDHAT­JA, HOGY MEGÜN­NE­­­PEL­­­­TE A HÚS­VÉ­TOT, AKI A SZENT HÁ­ROM­NA­POT, AZ EGY­­HÁ­­ZI ÉV SZÍVÉT A MAGA TEL­­­­­JES­­SÉ­GÉ­BEN MEG­ÜN­­NE­PEL­­TE!!! A Szent Háromnap a­latt gyó­ná­si lehetőség nem sok lesz. Előtte hétfőn-kedden-szerdán, vagy ké­sőbb Pün­kös­dig végezzük el szent­gyó­ná­sun­kat.

Ételszentelés

Sokkfelé szokás a húsvéti eledelek, húsvéti reggeli meg­szentelése. Előző érsekünk is min­den al­ka­lom­­­mal vé­gezte. A húsvéti körmenet után szombat este én is megszentelem a húsvéti étel­ko­sa­ra­kat a­zok­nak, akik eb­be a szép szo­­kásba be­kap­csolódnak.

Köszönet a Pas­si­ó­­ért

Ez­ú­ton megköszönöm a gyermekeknek, fiataloknak a sze­rep­­­lést, a Passiót az if­jaknak és a kórusnak, a mi­­­­nis­­trán­soknak a gya­­kori segítséget, hit­oktatóknak a felkészítés és min­den más szol­gá­latot! Ké­rem, a ministránsok a hét nagy ünnepein is jöjjenek mind, ha lehet, Nagycsütörtök, Nagypéntek este, Nagy­szom­bat este, aki csak teheti! Hálásan kö­szö­nöm!  

Gyümölcsoltó Boldogasszony áthelyezett főünnepe

Urunk születésének hírüladása fő­ünnepe lenne Virágvasárnap, március 25-én. Amely években ez az ünnep Nagyhétre esik, mindig áthelyezésre ke­rül az első „liturgikusan szabad” napra, vagyis Húsvét nyolcada utáni hétfőre. Idén is így lesz, az Angyali Üd­vöz­let főünnepét Húsvéthétfőhöz egy hétre hétfőn este fogjuk ünnepi szentmisével megtartani! Ez a nap egyike legna­gyobb ün­nepeinknek, vegyünk majd részt két hét múlva a szen­t­­­misén!

ÓRAÁLLÍTÁS, ESTI MISE

Ne fe­lejtsük, Testvérek, hogy VASÁRNAPRA VIR­RADÓLAG lesz az órák e­lő­re­ állítása a nyá­­ri idő­szá­mí­tás­ra. Március 25-től kezdve az esti mi­sék 18:30 órakor kezdődnek.

Elsőáldozók és más gyer­mekek, fiatalok gyó­nása

Az idén elsőáldozók nagy­böj­ti-húsvéti gyónása március 24-én volt. Aki nem tudott részt venni, mielőbb kérjen másik al­kalmat.

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Nagyböjti gyűjtés

A nagyböjti gyűjtés során 216 kiló tartós élelmiszer gyűlt. Hálás köszönet!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Március 18.
A Szent Negyvennap ötödik hete

A hét ünnepei a következők:

Nagyböjti lelkigyakorlat

Köszön­jük Ft. FÜ­LÖP ERNŐ kalocsai apát plébános, irodaigazgató a­tyá­nak a lel­ki­gya­kor­la­tot és mai ün­ne­pet, a Test­­vé­rek­nek pedig, hogy részt vet­­tek a be­­te­gek ke­ne­­tének ün­nep­lé­sé­ben.

Szentföldi gyűjtés

Sajnos, mint rész­­ben a hírekből is tud­hat­juk, a Szent­föl­dön élő ke­resz­tények sorsa drá­­maira for­­dult. Úgy tűnik, las­san Jézus föld­­jén nem marad hívő. Mint min­­den év­ben, idén is egy al­ka­lommal a szentföldi kereszténység segítésére per­se­lyez­­nek az egész vi­lá­gon. Ferenc pápa ré­szé­ről is ki­e­melt kérés, hogy támogatásunkkal se­gít­sük a Szentföldön é­lő keresztény testvéreket.

Virágvasárnap, Pálmavasárnap az Úr szen­ve­dé­­séről, 33. Ifjúsági Világ­nap

Vi­rág­va­sárnap e­gyike az év leg­­na­gyobb ünnepeinek, egy­­ben vi­­lág­ifjúsági nap II. Já­nos Pál pá­­pa a­ka­ra­tá­ból. A fél 9-es szentmisén lesz barkaszentelés, gyermekek bar­kás körmenete és ifjúsági Passió a Tekó előadásában. A 10-es mise, ha az időjárás engedi, oldalt a tem­plom­­kert­ben A KÁLVÁRIÁNÁL kezdődik, min­denki ott gyü­lekezzen kezében barkával vagy más virágzó ágak­kal. Ké­rem, senki ne menjen be a tem­plom­ba, csak az, akinek a be­teg­sége nem te­szi le­he­­tő­vé, hogy a kinti szertartásrész mintegy 30 per­cé­ben kint áll­jon, majd szép las­san bevonuljon a tem­plom­­ba! A 10-es mise kinti barkaszenteléssel és a legünnepélyesebb, 4 állomásos virágvasárnapi bevonulással kezdődik, Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepélyesen felidézve. Kérem, 8.20-ra gyűl­­jünk össze kint a kertben! Aki nem hoz bar­­kát, és tő­lünk kér, a mise előtt ve­gyen a kert ka­puja melletti székekről, hogy a szen­te­lés­re már a ke­zé­ben le­gyen! Ott lesz az ün­nepi bar­ka­szen­telés, majd az ün­ne­pi nagy be­vo­nu­lás. Na­gyon rossz idő esetén a tem­plom­­ban. AZ ES­TI SZENT­MISÉN szo­ká­so­san nem lesz bar­kaszentelés!

Gyümölcsoltó Boldogasszony áthelyezett főünnepe

Urunk születésének hírüladása fő­ünnepe lenne Virágvasárnap, március 25-én. Amely években ez az ünnep Nagyhétre esik, mindig áthelyezésre ke­rül az első „liturgikusan szabad” napra, vagyis Húsvét nyolcada utáni hétfőre. Idén is így lesz, az Angyali Üd­vöz­let főünnepét Húsvéthétfőhöz egy hétre hétfőn este fogjuk ünnepi szentmisével megtartani! Ez a nap egyike legna­gyobb ün­nepeinknek, vegyünk majd részt két hét múlva a szen­t­­­misén!

ÓRAÁLLÍTÁS, ESTI MISE

Ne fe­lejtsük, Testvérek, hogy VASÁRNAPRA VIR­RADÓLAG lesz az órák e­lő­re­ állítása a nyá­­ri idő­szá­mí­tás­ra. Jövő vasárnaptól kezdve az esti mi­sék 18:30 órakor kezdődnek.

Betegek kenetéről

Ha már a betegek szentségéről beszélünk, hadd ejtsünk pár szót a nem ünnepélyes fel­­­­vételről is. Akikhez káplán atya jár elsőpénteken, egy évben legalább egyszer ők is vegyék fel Húsvét táján. A­zon­ban többször is előfordult, hogy olyan betegekhez, akik közel álltak a halálhoz, az utolsó pillanatban hív­­tak és az is előfordult, hogy nem tudtunk odaérni halála előtt. TISZTELETTEL ÉS NAGYON HATÁROZOTTAN KÉR­­JÜK, HOGY ILYENKOR NE HALASSZÁK AZ UTOLSÓ NAPOKRA AZT, HOGY A SZENTSÉGGEL HÍVJANAK, HA­NEM LE­HE­TŐ­LEG AK­KOR, AMIKOR A BETEG MÉG KOMMUNIKÁLNI, GYÓNNI TUD, VAGY LEGALÁBB, HA SZÓT­LA­­NUL IS, DE FEL­FOGJA A BŰN­BÁ­NA­TOT, A SZENTSÉGET, AZT, AMI TÖRTÉNIK. Ha ez már nem a­dott, mert már rég nem tud kom­munikálni, akkor is igye­kez­ze­nek – hacsak lehetséges – olyankor hívni, amikor várhatóan még van pár napja az életéből.  Semmi esetre se halasszák akkorra, ami­kor már könnyen lehet, hogy nem tudjuk a ké­­rést teljesíteni. Még olyan elborzasztó válasszal is találkoztam, hogy TU­DA­TO­SAN MEGVÁRTÁK, HOGY A BETEG EL­­VESZÍTSE ESZ­MÉ­LE­TÉT ÉS UTOLSÓ PERCEIBE LÉPJEN, HOGY NE FOGJA FEL, MI TÖR­TÉ­NIK. Ilyen súlyos vissza­élést a szent­ség­gel, ami feltehetőleg már szent­ségtörés a hozzátartozók részéről, ne kövessünk el!

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor korábban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 15 perccel a keresztút vé­ge után.

Szent József főün­ne­pe

Hétfőn, március 19.-én este ünnepi szentmise. Vasárnap délután 4-kor Érsek Úr tart szentmisét a Szent József Katolikus Iskola diákjainak, amikor is Szent Józsefről fog prédikálni, de a mise a nagy­­böjti vasárnapról lesz!

Adorate zenekar passiójátéka Tompán

A kalocsai Adorate zenekar Via Crucis – Keresztút címmel passiójátékot tart a tompai templomban, amelyre Geszler Péter atya szeretettel hívja a halasi híveket, március 24.-én szombaton este 5 órára. Plakát a templom előtti hirdetőn és a Közösségi Ház ajtaján.

Elsőáldozók és más gyer­mekek, fiatalok gyó­nása

Az idén elsőáldozók nagy­böj­ti-húsvéti gyónása már­ci­us 24.-én szombaton reg­gel 9-kor lesz. Az első­ál­dozókon kívül más is­­ko­lás gyer­mekek is jöhetnek gyón­ni ugyanekkor (ők per­sze bár­mikor máskor is). Ha valaki na­gyon komoly okból nem tud részt venni, mielőbb jelezze ezt, hogy szá­má­ra ta­lál­junk Húsvét előtt másik al­kalmat. Kérem, be­csülettel ké­szül­jenek teljes ér­vé­nyes és gyü­­möl­­csö­ző gyónásra!

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Március 11.
A Szent Negyvennap negyedik hete
Laetare - Örvendező vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Március 15

Nemzeti ünnepünk nem egyházi ünnep, de az az­napi szentmisét minden nemzeti ünnepen felajánljuk a hazáért és jövőnkért.

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, március 18-án va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem létezik, megváltozott. De tu­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ünnepélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Imre atya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ünnepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­dé­künkön azonban az akkor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A betegek ke­ne­tének ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZNI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kapnak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKINEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete felvételének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha valaki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­kigyakorlatra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki tehát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a betegek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési határidő egy héttel ko­ráb­­­bi va­sár­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Betegek kenetéről

Ha már a betegek szentségéről beszélünk, hadd ejtsünk pár szót a nem ünnepélyes fel­­­­vételről is. Akikhez káplán atya jár elsőpénteken, egy évben legalább egyszer ők is vegyék fel Húsvét táján. A­zon­ban többször is előfordult, hogy olyan betegekhez, akik közel álltak a halálhoz, az utolsó pillanatban hív­­tak és az is előfordult, hogy nem tudtunk odaérni halála előtt. TISZTELETTEL ÉS NAGYON HATÁROZOTTAN KÉR­­JÜK, HOGY ILYENKOR NE HALASSZÁK AZ UTOLSÓ NAPOKRA AZT, HOGY A SZENTSÉGGEL HÍVJANAK, HA­NEM LE­HE­TŐ­LEG AKKOR, AMIKOR A BETEG MÉG KOMMUNIKÁLNI, GYÓNNI TUD, VAGY LEGALÁBB, HA SZÓT­LA­­NUL IS, DE FEL­FOGJA A BŰNBÁNATOT, A SZENTSÉGET, AZT, AMI TÖRTÉNIK. Ha ez már nem adott, mert már rég nem tud kom­munikálni, akkor is igyekezzenek – hacsak lehetséges – olyankor hívni, amikor várhatóan még van pár napja az életéből.  Semmi esetre se halasszák akkorra, amikor már könnyen lehet, hogy nem tudjuk a ké­­rést teljesíteni. Még olyan elborzasztó válasszal is találkoztam, hogy TUDATOSAN MEGVÁRTÁK, HOGY A BETEG EL­­VESZÍTSE ESZ­MÉ­LE­TÉT ÉS UTOLSÓ PERCEIBE LÉPJEN, HOGY NE FOGJA FEL, MI TÖRTÉNIK. Ilyen súlyos vissza­élést a szent­ség­gel, ami feltehetőleg már szentségtörés a hozzátartozók részéről, ne kövessünk el!

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Főtisztelendő FÜLÖP ERNŐ ATYA, apát-kanonok, irodaigazgató, a kalocsai főszékesegyház plébánosa, egykori plébánosunk tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: március 16-17, pén­tek és szombat este, valamint 18. a reggeli szentmisék, a 10-esen betegek ke­ne­té­vel. Pénteken a ke­reszt­út kezdetétől, 16:30 órától lesz gyón­ta­tás a mise kezdetéig, és ha szükséges, mise után is, szombaton is fél 5-től gyón­tatás és fél 6-kor mise, és ha szük­séges, mise után is.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor korábban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 15 perccel a keresztút vé­ge után.

Szent József főün­ne­pe

Hétfőn, március 19.-én este ünnepi szentmise. Vasárnap délután 4-kor Érsek Úr tart szentmisét a Szent József Katolikus Iskola diákjainak, amikor is Szent Józsefről fog prédikálni, de a mise a nagy­­böjti vasárnapról lesz!

Adorate zenekar passiójátéka Tompán

A kalocsai Adorate zenekar Via Crucis – Keresztút címmel passiójátékot tart a tompai templomban, amelyre Geszler Péter atya szeretettel hívja a halasi híveket, március 24.-én szombaton este 5 órára. Plakát a templom előtti hirdetőn és a Közösségi Ház ajtaján.

Elsőáldozók és más gyer­mekek, fiatalok gyó­nása

Az idén elsőáldozók nagy­böj­ti-húsvéti gyónása már­ci­us 24.-én szombaton reg­gel 9-kor lesz. Az első­ál­dozókon kívül más is­­ko­lás gyer­mekek is jöhetnek gyón­ni ugyanekkor (ők per­sze bár­mikor máskor is). Ha valaki na­gyon komoly okból nem tud részt venni, mielőbb jelezze ezt, hogy szá­má­ra ta­lál­junk Húsvét előtt másik al­kalmat. Kérem, be­csülettel ké­szül­jenek teljes ér­vé­nyes és gyü­­möl­­csö­ző gyónásra!

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Március 4.
A Szent Negyvennap harmadik hete

A hét ünnepei a következők:

Karitász-gyűjtés

A Magyar Ka­to­li­kus Karitász idén is, mint az előző é­vek­ben is, nagy­­böj­ti országos tar­­tós élel­miszergyűjtést rendez rá­szo­ruló csa­­­lá­­­dok részére. Az or­­szágos prog­ram­ba kap­csolódva a szentmisék alkalmával március 4.-től jövő va­sárnapig az itt elhelyezett ko­­­sarakba te­het­jük étel­­ado­­má­nya­in­kat. Jó szív­­vel ad­junk.

Apák áldása

A világ szá­mos tem­­plo­­má­ban Szent József ünnepe kapcsán áldást kapnak az édesapák, nagy­pa­­pák. Ezt a szép alkalmat idén bevezetjük, tiszteletünket kifejezve a jó apák felé, imádkozva értük. Alapesetben a Szent Józsefhez legközelebb eső vasárnap szoktuk tartani, de az idei naptár miatt az már a lelkigyakorlattal, be­tegek kenetével ütközne, így idén egy héttel korábban tartjuk. Jö­vő vasárnap a reggeli miséken ünnepélyesen, né­hány imával, verssel, személyes áldással, a szombat és vasárnap estin pedig egyszerűen megáldjuk a jelenlevő édes­apákat, nagy­a­pá­kat. Jöj­jenek minél többen az ün­nep­re!

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, március 18-án va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem létezik, megváltozott. De tu­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ünnepélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Imre atya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ünnepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­dé­künkön azonban az akkor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A betegek ke­ne­tének ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZNI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kapnak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKINEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete felvételének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha valaki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­kigyakorlatra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki tehát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a betegek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési határidő egy héttel ko­ráb­­­bi va­sár­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Főtisztelendő FÜLÖP ERNŐ ATYA, apát-kanonok, irodaigazgató, a kalocsai főszékesegyház plébánosa, egykori plébánosunk tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: március 16-17, pén­tek és szombat este, valamint 18. a reggeli szentmisék, a 10-esen betegek ke­ne­té­vel. Pénteken a ke­reszt­út kezdetétől, 16:30 órától lesz gyón­ta­tás a mise kezdetéig, és ha szükséges, mise után is, szombaton is fél 5-től gyón­tatás és fél 6-kor mise, és ha szük­séges, mise után is.

Evangéliumi esték

Csütörtökön az esti mise után a nagyböjti időszakról szóló 3 alkalmas előadás-so­ro­za­tot folytatok, ez most az utolsó alkalom Nagyböjtben, Húsvét után ismét lesz.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor korábban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 10 perccel a keresztút vé­ge után.

Karitász-gyűlés

Hétfőn 16:00 órakor Karitász-gyűlés lesz a Közösségi Házban.

Egyházmegyei naptár előírás szerinti egész napos szentségimádás

Egy év során minden plébániának 3 ilyen napja van, nekünk az egyik március 7. az egyházmegyei kalendárium szerint. Ez most szerdán lesz. A szentségimádás a csütörtökön megszokott rend szerint lesz, Szentségkitétel 11:45-kor. Mise előtt szent­­­ség­el­té­­tel. Kérjük, szer­vezzék meg, iratkozzanak fel a szokásos mó­don, hogy egész nap le­gyenek imád­ko­­zók.

Hála miseszándékok

Na­gyon-nagyon köszönöm, hogy mi­után év elején szóba került, hogy nagyon kevés a hálából fel­a­ján­lott miseszándékok száma, az utóbbi hetekben ez elég szé­pen megugrott, elég sokan írat­tak hála­adó misét. Ez nagy öröm! A hálás lelkület Isten felé igen fon­tos, és ennek ez is egy szép ki­fe­jezése. Köszönet érte!

Elsőáldozók és más gyer­mekek, fiatalok gyó­nása

Az idén elsőáldozók nagy­böj­ti-húsvéti gyónása már­ci­us 24.-én szombaton reg­gel 9-kor lesz. Az első­ál­dozókon kívül más is­­ko­lás gyer­mekek is jöhetnek gyón­ni ugyanekkor (ők per­sze bár­mikor máskor is). Ha valaki na­gyon komoly okból nem tud részt venni, mielőbb jelezze ezt, hogy szá­má­ra ta­lál­junk Húsvét előtt másik al­kalmat. Kérem, be­csülettel ké­szül­jenek teljes ér­vé­nyes és gyü­­möl­­csö­ző gyónásra!

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Február 25.
A Szent Negyvennap második hete

A hét ünnepei a következők:

Szent József nyílt nap

A Szent József Katolikus Általános Iskola nyílt tanítási napot tart 2018. március 3-án, szombaton 7:45-től. A látogatók betekinthetnek az intézmény életébe, megismerkedhetnek a pe­da­gó­gu­sok­kal. Az óvodás gyerekeknek 9-11 óráig játékos foglalkozásokat biztosítanak. Sok szeretettel várják az ér­dek­lő­dő­ket március 3-án, szombaton a Szent József Katolikus Általános Iskola nyílt tanítási napjára.

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, március 18-án va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem létezik, megváltozott. De tu­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ünnepélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Imre atya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ünnepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­dé­künkön azonban az akkor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A betegek ke­ne­tének ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZNI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kapnak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKINEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete felvételének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha valaki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­kigyakorlatra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki tehát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a betegek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési határidő egy héttel ko­ráb­­­bi va­sár­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Evangéliumi esték

Csütörtökön az esti mise után a nagyböjti időszakról szóló előadás-sorozatot kezdek.

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Főtisztelendő FÜLÖP ERNŐ ATYA, apát-kanonok, irodaigazgató, a kalocsai főszékesegyház plébánosa, egykori plébánosunk tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: március 16-17, pén­tek és szombat este, valamint 18. a reggeli szentmisék, a 10-esen betegek ke­ne­té­vel. Pénteken a ke­reszt­út kezdetétől, 16:30 órától lesz gyón­ta­tás a mise kezdetéig, és ha szükséges, mise után is, szombaton is fél 5-től gyón­tatás és fél 6-kor mise, és ha szük­séges, mise után is.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor korábban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 10 perccel a keresztút vé­ge után.

Hála miseszándékok

Na­gyon-nagyon köszönöm, hogy mi­után év elején szóba került, hogy nagyon kevés a hálából fel­a­ján­lott miseszándékok száma, az utóbbi hetekben ez elég szé­pen megugrott, elég sokan írat­tak hála­adó misét. Ez nagy öröm! A hálás lelkület Isten felé igen fon­tos, és ennek ez is egy szép ki­fe­jezése. Köszönet érte!

Elsőáldozók és más gyer­mekek, fiatalok gyó­nása

Már most hir­det­jük, hogy előre ter­vez­ni tud­juk: az idén elsőáldozók nagy­böj­ti-húsvéti gyónása már­ci­us 24-én szombaton reg­gel 9-kor lesz. Az első­ál­dozókon kívül más is­­ko­lás gyer­mekek is jöhetnek gyón­ni ugyanekkor (ők per­sze bár­mikor máskor is). Ha valaki na­gyon komoly okból nem tud részt venni, mielőbb jelezze ezt, hogy szá­má­ra ta­lál­junk Húsvét előtt másik al­kalmat. Kérem, be­csülettel ké­szül­jenek teljes ér­vé­nyes és gyü­­möl­­csö­ző gyónásra!

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

 

2018. Február 18.
A Szent Negyvennap első hete

A hét ünnepei a következők:

Böjti fegyelem

Érsek Úr azt tapasztalta, hogy sok templomban nem hir­­de­tik ki minden böjti időszak e­le­­­­jén az érvényes böjti gyakor­la­tokat, ezért kü­lön fel­hív­ta a lel­­­­kipásztorok figyelmét, hogy a nagyböjt során ezt több­­­­­ször is hir­des­sék. Sokan tud­ják, hogy az egyház elő­í­rá­sa­i a 60-as években változtak, és most is ezek ér­vé­nye­sek: az év mind­­­­­össze két napján kö­te­le­ző a teljes hústilalom, de e két na­­­­pon minden körülmény mel­lett kötelező. Ham­­­va­zó­szer­dán és Nagy­pén­te­ken min­den 14 év fö­lötti hí­­­­­­vő kö­te­les betartani a hús­ti­lal­mat, de az ettől el­­­té­rő ko­­­rú­ak is, hacsak te­hetik, ragaszkodjanak ehhez. Ezen a két na­pon még akkor is kö­telező, ha nem magunk dön­tünk ar­ról, mi az ételünk (men­za, kihordott étel, stb.) E két napon 18 és 60 év kö­zötti hí­veknek (akiknek ez nem o­­­­­koz egészségügyi gon­­dot, mint pl. súlyos cukorbetegek­nek) csak há­rom­szor szabad va­lamit en­ni, de csak egy­szer jól­­­­lakni. E két na­pon minden szó­ra­ko­zás-jellegű fog­lal­ko­zást ke­rül­ni kell. A Nagy­böjt töb­bi pén­te­kén is kö­te­le­­­ző hús­­­­­tilalom van 14 éves kor fe­lett, annyi en­­ged­ménnyel, hogy e na­po­kon mege­het­jük a húst ak­kor, ha nem mi dön­­tünk arról, mi az ételünk (men­za, stb.), de ez e­­setben is a töb­­­­bi étkezés során be kell tar­ta­nunk, és he­lyet­­te más ön­­meg­­­­­­ta­ga­dást kell tudatosan és ön­ként vá­lasz­ta­­­nunk. Nagy­böjt péntekjein kiemelten kerülnünk kell min­­den kifejezet­­ten zajos, szó­­­ra­ko­­zóhelyen való programot, de e­gész nagy­böjt­­­­­­ben, an­nak min­den napján il­lő min­den jel­le­gű mulatságot ke­rül­nünk. Nagy­­böjt elmúl­tával, az év többi pén­­te­kén sza­­­­­ba­don vá­lasztható meg, hogy hústilalmat, vagy más jel­le­­­­­gű ön­meg­ta­­­ga­dást, i­mád­ságot, jócselekedetet vál­lalunk, de a pénteki napokat ak­kor is bűn­bá­na­ti napnak kell te­kin­te­­nünk és valamilyen for­mában azt megszentelnünk. Na­gyon ajánlatos (ad­vent­­hez hasonlóan), hogy egész nagy­böjt­ben törekedjünk arra, hogy minél több hétköznapi szent­misén is részt ve­gyünk, kü­lönösen is pén­teken, vala­mint keresztút és más i­mád­sá­gok egyék teljesebbé ezt a szent időszakot. Fon­tos, hogy min­denki va­la­milyen SZEMÉ­LYES, RÁSZABOTT ÖN­MEG­TA­­GA­DÁST IS VÁLASSZON, va­la­mint még tu­da­to­sabban gya­ko­rol­ja a testvéri szeretet és bűn­­bá­nattartás kü­lön­bö­ző for­má­it. Végezzük el, a­kár nagy­böjt ele­jén és végén is a szent­gyó­­nást. Kap­csolódjunk be a lel­ki­gyakorlatba és más kí­­nál­­ko­zó lelki al­kal­makba. Ol­­vas­sunk sok­szor Bib­liát és más lel­­ki irodalmat, néz­zünk lel­ki tar­tal­mú ke­resz­tény filmeket. Fi­gyel­jünk lel­künkre és má­sok lel­ki é­pí­tésére is. „Íme, eléd tár­tam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. … Tanúul hívom ma az e­get és a földet, hogy elé­tek tártam az életet és a ha­lált, az ál­dást és az át­kot! Válaszd az életet!” (MTörv 30, 15.19.)

Betegek szentsé­gé­nek ünnepe

Idén nagyböjti lelkigyakorla­tunk zárásaként, március 18-án va­sár­nap a 10-es misén tart­juk majd a be­tegek ün­­­ne­pét. Sajnos országszerte még min­dig sokan van­nak, akik „u­tol­só ke­net­ről” be­szél­nek, és azt csak a ha­­lál kö­ze­led­té­vel kí­ván­ják „föl­­venni” – holott ez 50 éve nem létezik, megváltozott. De tu­dom, hogy itt sok-sok éve szokásos az ünnepélyes kiszolgáltatás – káplánkoromban is nagyböjtben tartotta Imre atya. A vi­lá­gon sok helyen – ahogy eddig itt is – a Lourdes-i Szűz­anya ünnepéhez köt­ve tart­­ják a Betegek ünnepét. Vi­­dé­künkön azonban az akkor szokásos fa­gyos idő miatt nagyon sok helyen in­kább később, Hús­vét előtt vagy ősszel szokták tar­tani.

Betegek szentségére jelentkezés

A betegek ke­ne­tének ünnepe hasonló egy el­ső­áldozáshoz vagy bérmáláshoz: nagy kö­zös­ségi ünnep. Ezért a Be­tegek szent­ségére ELŐRE BE KELL JE­LENT­KEZNI, a részt­ve­vők, akik bejelentkeztek, em­léklapot és kis ajándékot kapnak, fel­ké­szül­­nek. Jelentkezhet a Betegek szent­­ségének fel­vételére: MIN­DEN­­KI, AKI 60 ÉV­NÉL IDŐ­SEBB, MÉG AKKOR IS, HA NEM TUD SEM­MILYEN KÜLÖ­NÖ­SEBB BE­TEG­SÉGRŐL. 60 ÉV A­LATT PE­DIG AZ, AKINEK VA­LA­MILYEN KO­MOLYABB BE­TEG­SÉGE VAN, É­VEN­TE EGY­SZER ÜN­NEPÉLYESEN FEL­VE­HE­TI. U­gyan­­­­akkor a Betegek ke­nete felvételének ELENGEDHETETLEN FEL­TÉTELE A GYÓ­NÁS ELVÉGZÉSE ÉS A SZENT­ÁL­­­­DOZÁS, EZÉRT O­LYAN NEM JELENTKEZHET RÁ, AKI VA­LA­MELY OKBÓL NEM GYÓN­HAT, NEM ÁLDOZHAT! A­­ki a betegek szent­sé­gét felveszi, hacsak tud, és betegsége megengedi, vegyen részt az előkészítő lel­ki­gyakorlaton, alatta végezze el szentgyónását! Ha valaki olyan beteg, hogy az ünnepre ugyan el tud jönni, de a lel­kigyakorlatra nem, az is jelentkezhet, és ott­hon meg­­­­­gyóntatjuk. Ké­rem, hogy aki tehát az e­lő­ző­ek­nek megfelelően sze­ret­né ün­­­ne­pé­lyesen felvenni a betegek szentségét, iratkozzon fel szent­­misék e­lőtt-után a sekrestyében, vagy dél­e­lőt­tön­­ként az i­ro­dában, akár telefonon is. A jelentkezési határidő egy héttel ko­ráb­­­bi va­sár­nap, u­gyanis egy hétre szükségünk van, hogy e­lő­­­ál­lít­suk az emléklapokat, szük­­sé­ges kellékeket e­lő­ké­szít­­sük, és eh­hez tud­nunk kell már a lét­számot. Ha valaki a ha­tár­i­dő után je­lent­kez­ne, végül is fel­­ve­­­he­ti a szent­sé­get, ha gyónt, de az em­lék­la­­pot csak utólag kaphatja ak­kor meg.  

Evangéliumi esték

Csütörtökön az esti mise után a nagyböjti időszakról szóló előadás-sorozatot kezdek.

Nagyböjti lelkigyakorlat, betegek szent­sé­­ge ün­ne­­­­pe

Az idei nagy­böjti lel­ki­gya­kor­la­­­­­tot és a betegek szent­­­ségének ünneplésére való felkészítést Főtisztelendő FÜLÖP ERNŐ ATYA, apát-kanonok, irodaigazgató, a kalocsai főszékesegyház plébánosa, egykori plébánosunk tart­­ja. A lel­kigyakorlat idő­pont­ja: március 16-17, pén­tek és szombat este, valamint 18. a reggeli szentmisék, a 10-esen betegek ke­ne­té­vel. Pénteken a ke­reszt­út kezdetétől, 16:30 órától lesz gyón­ta­tás a mise kezdetéig, és ha szükséges, mise után is, szombaton is fél 5-től gyón­tatás és fél 6-kor mise, és ha szük­séges, mise után is.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor korábban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 10 perccel a keresztút vé­ge után.

Hála miseszándékok

Na­gyon-nagyon köszönöm, hogy mi­után év elején szóba került, hogy nagyon kevés a hálából fel­a­ján­lott miseszándékok száma, az utóbbi hetekben ez elég szé­pen megugrott, elég sokan írat­tak hála­adó misét. Ez nagy öröm! A hálás lelkület Isten felé igen fon­tos, és ennek ez is egy szép ki­fe­jezése. Köszönet érte!

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Persely katolikus isko­lák­nak

Február 18-án, va­sár­nap országos gyűjtés a ka­to­li­kus is­­ko­lák javára.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, már­ci­us 11, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

Évközi 6. vasárnap
2018. Február 11.
Hamvazószerda hete

A hét ünnepei a következők:

Hamvazószerda

Szerdán lesz a szent Negyvennap, a Nagy­böjt kez­de­te, Ham­­­vazószerda. A testvérekkel be­szélgetve úgy ér­te­­sültem, hogy eddig ezt az ünnepet az utóbbi években nem túl hang­­súlyosan kezelték, ezen pe­dig nagyon megle­pődtem, hi­szen sok he­lyen ez a nap azok közé tartozik, ami­kor még olyanok is jönnek misére, a­kik máskor szinte soha, mint Karácsonykor vagy Húsvétkor… Egykor káp­lán­ko­rom­­ban eléggé felfejlesztettük. Min­denesetre én sze­ret­nék ennek a napnak nagy hangsúlyt adni, és kérem eh­hez min­­den templomba já­ró hívő se­gít­ségét! Hirdessük már most, hogy ezen a napon ÜNNEPI MÓDON NYIT­JUK MEG EZT A SZENT I­DŐT, jöjjünk mi­nél többen a szent­mi­sé­re, hogy kereszténységünk legősibb ünnepkörét rang­­jához mél­­tóan kezdhessük és végig él­hessük!! Ham­va­zó­szer­dán szokásom, hogy a pápa idei évre írt nagy­böj­ti üze­ne­té­­ből gondolunk át rész­le­te­ket. Az egész idei Nagyböjtöt pedig arra szeretném szentelni, hogy áttekintsük e szent idő és a Húsvéti Szent Há­romnap ő­si gyökereit, ta­ní­tá­sát. Ham­vazószerdán 17:30 órakor lesz ünnepi nagy­­­­mise hamvazással.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor korábban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 10 perccel a keresztút vé­ge után.

Böjti fegyelem

Érsek Úr azt tapasztalta, hogy sok templomban nem hir­­de­tik ki minden böjti időszak e­le­­­­jén az érvényes böjti gyakor­la­tokat, ezért kü­lön fel­hív­ta a lel­­­­kipásztorok figyelmét, hogy a nagyböjt során ezt több­­­­­ször is hir­des­sék. Sokan tud­ják, hogy az egyház elő­í­rá­sa­i a 60-as években változtak, és most is ezek ér­vé­nye­sek: az év mind­­­­­össze két napján kö­te­le­ző a teljes hústilalom, de e két na­­­­pon minden körülmény mel­lett kötelező. Ham­­­va­zó­szer­dán és Nagy­pén­te­ken min­den 14 év fö­lötti hí­­­­­­vő kö­te­les betartani a hús­ti­lal­mat, de az ettől el­­­té­rő ko­­­rú­ak is, hacsak te­hetik, ragaszkodjanak ehhez. Ezen a két na­pon még akkor is kö­telező, ha nem magunk dön­tünk ar­ról, mi az ételünk (men­za, kihordott étel, stb.) E két napon 18 és 60 év kö­zötti hí­veknek (akiknek ez nem o­­­­­koz egészségügyi gon­­dot, mint pl. súlyos cukorbetegek­nek) csak há­rom­szor szabad va­lamit en­ni, de csak egy­szer jól­­­­lakni. E két na­pon minden szó­ra­ko­zás-jellegű fog­lal­ko­zást ke­rül­ni kell. A Nagy­böjt töb­bi pén­te­kén is kö­te­le­­­ző hús­­­­­tilalom van 14 éves kor fe­lett, annyi en­­ged­ménnyel, hogy e na­po­kon mege­het­jük a húst ak­kor, ha nem mi dön­­tünk arról, mi az ételünk (men­za, stb.), de ez e­­setben is a töb­­­­bi étkezés során be kell tar­ta­nunk, és he­lyet­­te más ön­­meg­­­­­­ta­ga­dást kell tudatosan és ön­ként vá­lasz­ta­­­nunk. Nagy­böjt péntekjein kiemelten kerülnünk kell min­­den kifejezet­­ten zajos, szó­­­ra­ko­­zóhelyen való programot, de e­gész nagy­böjt­­­­­­ben, an­nak min­den napján il­lő min­den jel­le­gű mulatságot ke­rül­nünk. Nagy­­böjt elmúl­tával, az év többi pén­­te­kén sza­­­­­ba­don vá­lasztható meg, hogy hústilalmat, vagy más jel­le­­­­­gű ön­meg­ta­­­ga­dást, i­mád­ságot, jócselekedetet vál­lalunk, de a pénteki napokat ak­kor is bűn­bá­na­ti napnak kell te­kin­te­­nünk és valamilyen for­mában azt megszentelnünk. Na­gyon ajánlatos (ad­vent­­hez hasonlóan), hogy egész nagy­böjt­ben törekedjünk arra, hogy minél több hétköznapi szent­misén is részt ve­gyünk, kü­lönösen is pén­teken, vala­mint keresztút és más i­mád­sá­gok egyék teljesebbé ezt a szent időszakot. Fon­tos, hogy min­denki va­la­milyen SZEMÉ­LYES, RÁSZABOTT ÖN­MEG­TA­­GA­DÁST IS VÁLASSZON, va­la­mint még tu­da­to­sabban gya­ko­rol­ja a testvéri szeretet és bűn­­bá­nattartás kü­lön­bö­ző for­má­it. Végezzük el, a­kár nagy­böjt ele­jén és végén is a szent­gyó­­nást. Kap­csolódjunk be a lel­ki­gyakorlatba és más kí­­nál­­ko­zó lelki al­kal­makba. Ol­­vas­sunk sok­szor Bib­liát és más lel­­ki irodalmat, néz­zünk lel­ki tar­tal­mú ke­resz­tény filmeket. Fi­gyel­jünk lel­künkre és má­sok lel­ki é­pí­tésére is. „Íme, eléd tár­tam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. … Tanúul hívom ma az e­get és a földet, hogy elé­tek tártam az életet és a ha­lált, az ál­dást és az át­kot! Válaszd az életet!” (MTörv 30, 15.19.)

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja között. Hasz­nál­juk fel a nagyböjti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nem lesz gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bizonnyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Persely katolikus isko­lák­nak

Jövő va­sár­nap országos gyűjtés a ka­to­li­kus is­­ko­lák javára.

Ökumenikus előadás és va­cso­ra

Február 13-án kedden délután 16:00 órakor a Szent Jó­zsef katolikus iskolá­ban előadást tart Tóth Tibor kecskeméti iskolalelkész atya Boldogságra hív az Isten címmel. Az előadásra min­den­kit nagy szeretettel várunk. A szentmise után 18 órától pedig az évente szokásos ökumenikus va­csora lesz, amely idén nálunk lesz a Közösségi Házban. Szeretettel várunk erre mindenkit, aki jönni szeretne, - az előző évek gyakorlatának megfelelően VASÁRNAP ESTIG GONDNOK ÚRNAK JELEZZE, AKI RÉSZT VESZ, ÉS FI­ZES­SE BE AZ 1000 Ft. költséget.

Paskó Csaba

Paskó Csaba délvidéki kelebiai plébános, kórusvezető és egyben neves szakács tart fánkkóstolással egy­be­kö­tött előadást kedden 18 órakor a Közösségek Házában. Akik nem jönnek ökumenikus vacsorára és érdeklődnek ez iránt, a belépés díjtalan.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek mielőbb. Feb­ruár 17-től öt szombat délután + április 14. délután jegyeskurzus lesz majd számukra. 15:30-kor kezdődik.

A Házasság Hete

A Házasság Hete alkalmá­ból ma a szentmisék végén a jelenlévő házastársak áldást kapnak, 17-én szom­baton este pedig a jegyeskurzusra jövők a mise végén szintén áldást kapnak házassági készületükre.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, már­ci­us 11, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 


Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17Hirdetések

FIGYELEM! AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD (2018.01.21-2018.01.28) ALATT  AZ ESTI MISÉK VASÁRNAP ÉS HÉTKÖZNAP IS  17.00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK!

Évközi 4. vasárnap
2018. Január 28.

A hét ünnepei a következők:

Ökumenikus ima­nyol­cad

Záró alkalom január 28-án este 18:00-kor , itt nálunk, amit Bödecs Pál református lelkész tart. Emiatt még ma ESTI SZENTMISE 5 ÓRAKOR kezdődik!!

„Jobbod, Uram, dicsô az erôtôl...” / „Uram, a jobbod kitûnik erejével...”
(2Móz/Kiv 15,6)

A 2018. évi imaheti programot a Karib térség kersztényei állították össze. Ma a különböző felekezetű karibi keresztények Isten kezét látják abban, hogy véget ért a rabszolgaság. Istennek ez a szabadítása, a szabadság elhozása közös tapasztalat. Ezért tűnt Mózes és Mirjam éneke (2Móz/Kiv 15,6) az egységért való imahét témájaként a legmegfelelőbb választásnak. Ez a szakasz győzelmi ének az elnyomás felett. Ezt a tapasztalatukat szeretnék az imahét során megosztani velünk.
Az imahét anyaga innen letölthető: Ökumenikus imahét 2018

2018.01.21. Vasárnap 18:00 - Református imaház: „Szeressétek hát a jövevényt”Hozdik Zsolt (r. kat.)
2018.01.22. Hétfő 18:00 - Baptista templom:
„Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet”Berki József (r.kat.)
2018.01.23. Kedd 18:00 - Baptista templom: „Tested a Szentlélek temploma”Édes Árpád (ref.)
2018.01.24. Szerda 18:00 - Baptista templom: „Remény és gyógyulás”Friebert Tibor (bapt.)
2018.01.25. Csütörtök 18:00 - Református imaház: „Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik”Honti Irén (ev.)
2018.01.26. Péntek 18:00 - Református imaház: „A másik hasznára tekintsünk”Csorba Dávid (r.kat.)
2018.01.27. Szombat 18:00 - Alsóvárosi Római Katolikus templom: „Építs családot otthon és az egyházban” - Szabóné Kovács Teodóra (ref.)
2018.01.28. Vasárnap 18:00 - Alsóvárosi Római Katolikus templom: „Összegyűjti a szétszórtakat”Bödecs Pál (ref.)

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Urunk Jé­­­zus bemutatása a templomban 40 nappal születése u­tán. Idén egybeesik elsőpéntekkel. A reggeli szentmise is az ünnepről, de reggel csak egyszerűen egy áldás az esetleg hozott gyertyákra. Este az ünnepélyesebb mi­­se e­lején tartunk gyer­tya­szen­telést. Hozzunk a szent­mi­sé­re gyer­tyát, a­mit ünne­pé­­lyesen megáldunk. Ha sok gyertyát ho­zunk, azo­kat letehetjük a kis­asztalra, de legalább EGY GYER­­TYÁT ÉGVE TARTSUNK A KE­ZÜNKBEN, úgy álljuk körül a szen­telés alatt az asz­talt, majd ünnepélyes körmeneti bevonulás. Szombaton és jövő vasárnap pedig ba­­lázs­­­áldás lesz a szent­­­mi­sék végén, kettesével jöjjünk áldást kérni.

Gyermekfarsang

Február 3-án farsang lesz a 3-5. osztályosok számára (városi szintű) 15:00-17:00 a közösségi házban. „Száraz” süteményt szeretettel fogadunk, illetve a tombolához felajánlásokat is. Az elsőáldozók számára ez lesz a szokásos havi egy közös alkalom.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban.
A Házasság Hete alkalmá­ból február 10-11-én a szentmisék végén a jelenlévő házastársak áldást kapnak, 17-én szombaton este pedig a jegyeskurzusra jövők a mise végén szintén áldást kapnak házassági készületükre.
Február közepétől jegyeskurzus indul, melynek időpontjai a következők:

február 17.         15:30-18:30
február 24.         15:30-18:30
március 3.           15:30-18:30
március 10.         15:30-18:30
március 17.         15:30-18:30
április 14.            15:30-18:30

Csütörtöki szentségimádások

Csütörtöki szentségimádások ismét lesznek, szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, ve­gyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csütörtök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tudja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság. A kezdés időpontja azonban módosul, a szentségimádás 11:45 – 17:20 közt van.

Evangéliumi esték

Többek kérdésére jelezzük, hogy az adventben megkezdett Evangéliumi estéket a nem­­so­kára kezdődő nagyböjtben folytatjuk, de akkor nem pénteken, hanem csütörtökön, mert pénteken a ke­reszt­út + mise páros után már hosszú lenne harmadikként még az előadás is.

Miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok éve nem változott a stóladíjak összege, ezzel Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai voltak. Most kis mértékben emelkedett, de így is az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi, vagy régebbi egyházfenntartói hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, február 11, március 11, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­szülő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­tatvány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Hamvazószerda

Február 14-én, szerdán lesz a szent Negyvennap, a Nagy­böjt kez­de­te, Ham­­vazószerda. A testvérekkel beszélgetve úgy ér­te­­sültem, hogy eddig ezt az ünnepet az utóbbi években nem túl hang­súlyosan kezelték, ezen pedig nagyon megle­pődtem, hi­szen sok he­lyen ez a nap azok közé tartozik, ami­kor még olyanok is jönnek misére, akik máskor szinte soha, mint Karácsonykor vagy Húsvétkor… Egykor káp­lán­ko­rom­ban eléggé felfejlesztettük. Mindenesetre én sze­ret­nék ennek a napnak nagy hangsúlyt adni, és kérem eh­hez min­den templomba já­ró hívő segítségét! Hirdessük már most, hogy ezen a napon ÜNNEPI MÓDON NYIT­JUK MEG EZT A SZENT I­DŐT, jöjjünk minél többen a szent­mi­sé­re, hogy kereszténységünk legősibb ünnepkörét rang­­jához mél­tóan kezdhessük és végig élhessük!! Ham­va­zó­szer­dán szokásom, hogy a pápa idei évre írt nagy­böj­ti üze­ne­té­ből gondolunk át részleteket. Az egész idei Nagyböjtöt pedig arra szeretném szentelni, hogy áttekintsük e szent idő és a Húsvéti Szent Háromnap ő­si gyökereit, ta­ní­tá­sát. Hamvazószerdán 17:30 órakor lesz ünnepi nagy­­­mise hamvazással. Nagyböjt pén­tek­je­in délután 16:30-kor keresztút, majd an­nak végezté­vel lesz a szentmise min­den nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szövegének hossza alapján olykor ko­ráb­ban, olykor kicsit későbben kezdődik a mise, kb. 10 perccel a keresztút vége után.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

FIGYELEM! AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD (2018.01.21-2018.01.28) ALATT  AZ ESTI MISÉK VASÁRNAP ÉS HÉTKÖZNAP IS  17.00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK!

Évközi 3. vasárnap
2018. Január 21.

A hét ünnepei a következők:

Ökumenikus ima­nyol­cad

Ökumenikus imanyocadot idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­lom jövő vasárnap este 18 óra­kor, a református ima­házban, Hozdik Zsolt tb. kan. pléb. érs. tan. Ná­lunk szombat és vasárnap este lesz. AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD ALATT MINDEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK! Tehát először már mához egy hétre va­sár­nap is 17-kor lesz az esti mise!

„Jobbod, Uram, dicsô az erôtôl...” / „Uram, a jobbod kitûnik erejével...”
(2Móz/Kiv 15,6)

A 2018. évi imaheti programot a Karib térség kersztényei állították össze. Ma a különböző felekezetű karibi keresztények Isten kezét látják abban, hogy véget ért a rabszolgaság. Istennek ez a szabadítása, a szabadság elhozása közös tapasztalat. Ezért tűnt Mózes és Mirjam éneke (2Móz/Kiv 15,6) az egységért való imahét témájaként a legmegfelelőbb választásnak. Ez a szakasz győzelmi ének az elnyomás felett. Ezt a tapasztalatukat szeretnék az imahét során megosztani velünk.
Az imahét anyaga innen letölthető: Ökumenikus imahét 2018

2018.01.21. Vasárnap 18:00 - Református imaház: „Szeressétek hát a jövevényt”Hozdik Zsolt (r. kat.)
2018.01.22. Hétfő 18:00 - Baptista templom:
„Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet”Berki József (r.kat.)
2018.01.23. Kedd 18:00 - Baptista templom: „Tested a Szentlélek temploma”Édes Árpád (ref.)
2018.01.24. Szerda 18:00 - Baptista templom: „Remény és gyógyulás”Friebert Tibor (bapt.)
2018.01.25. Csütörtök 18:00 - Református imaház: „Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik”Honti Irén (ev.)
2018.01.26. Péntek 18:00 - Református imaház: „A másik hasznára tekintsünk”Csorba Dávid (r.kat.)
2018.01.27. Szombat 18:00 - Alsóvárosi Római Katolikus templom: „Építs családot otthon és az egyházban” - Szabóné Kovács Teodóra (ref.)
2018.01.28. Vasárnap 18:00 - Alsóvárosi Római Katolikus templom: „Összegyűjti a szétszórtakat”Bödecs Pál (ref.)

Szent Pál megtérésnek ünnepe

Csütörtökön este 5-kor ünnepi szentmise.

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak részt ven­ni a 2017-ben elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­ló karácsonyfa alatti meg­emlékezésen, de szeretnék elvinni az erre készült emléklapot és a mécsest, a fa a­lól elvihetik ma vagy jövő vasárnap! Családonként egy mécses és egy szentkép.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban. Február közepétől jegyeskurzus indul, melynek időpontjai a következők:

február 17.         15:30-18:30
február 24.         15:30-18:30
március 3.           15:30-18:30
március 10.         15:30-18:30
március 17.         15:30-18:30
április 14.            15:30-18:30

Csütörtöki szentségimádások

Csütörtöki szentségimádások ismét lesznek, szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, ve­gyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csütörtök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tudja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság. A kezdés időpontja azonban módosul, a szentségimádás 11:45 – 17:20 közt van (a héten csak 16:45-ig a gitáros zenekar szerelése miatt).

Evangéliumi esték

Többek kérdésére jelezzük, hogy az adventben megkezdett Evangéliumi estéket a nem­­so­kára kezdődő nagyböjtben folytatjuk, de akkor nem pénteken, hanem csütörtökön, mert pénteken a ke­reszt­út + mise páros után már hosszú lenne harmadikként még az előadás is.

Miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok éve nem változott a stóladíjak összege, ezzel Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai voltak. Most kis mértékben emelkedett, de így is az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi, vagy régebbi egyházfenntartói hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

Keresztelés

Alegközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, február 11, március 11, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­szülő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­tatvány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

FIGYELEM! AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD (2018.01.21-2018.01.28) ALATT  AZ ESTI MISÉK VASÁRNAP ÉS HÉTKÖZNAP IS  17.00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK!

Évközi 2. vasárnap
2018. Január 14.

A hét ünnepei a következők:

 

Ökumenikus ima­nyol­cad

Ökumenikus imanyocadot idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­lom jövő vasárnap este 18 óra­kor, a református ima­házban, Hozdik Zsolt tb. kan. pléb. érs. tan. Ná­lunk szombat és vasárnap este lesz. AZ ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD ALATT MINDEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK! Tehát először már mához egy hétre va­sár­nap is 17-kor lesz az esti mise!

„Jobbod, Uram, dicsô az erôtôl...” / „Uram, a jobbod kitûnik erejével...”
(2Móz/Kiv 15,6)

A 2018. évi imaheti programot a Karib térség kersztényei állították össze. Ma a különböző felekezetű karibi keresztények Isten kezét látják abban, hogy véget ért a rabszolgaság. Istennek ez a szabadítása, a szabadság elhozása közös tapasztalat. Ezért tűnt Mózes és Mirjam éneke (2Móz/Kiv 15,6) az egységért való imahét témájaként a legmegfelelőbb választásnak. Ez a szakasz győzelmi ének az elnyomás felett. Ezt a tapasztalatukat szeretnék az imahét során megosztani velünk.
Az imahét anyaga innen letölthető: Ökumenikus imahét 2018

2018.01.21. Vasárnap 18:00 - Református imaház: „Szeressétek hát a jövevényt”Hozdik Zsolt (r. kat.)
2018.01.22. Hétfő 18:00 - Baptista templom:
„Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet”Berki József (r.kat.)
2018.01.23. Kedd 18:00 - Baptista templom: „Tested a Szentlélek temploma”Édes Árpád (ref.)
2018.01.24. Szerda 18:00 - Baptista templom: „Remény és gyógyulás”Friebert Tibor (bapt.)
2018.01.25. Csütörtök 18:00 - Református imaház: „Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik”Honti Irén (ev.)
2018.01.26. Péntek 18:00 - Református imaház: „A másik hasznára tekintsünk”Csorba Dávid (r.kat.)
2018.01.27. Szombat 18:00 - Alsóvárosi Római Katolikus templom: „Építs családot otthon és az egyházban” - Szabóné Kovács Teodóra (ref.)
2018.01.28. Vasárnap 18:00 - Alsóvárosi Római Katolikus templom: „Összegyűjti a szétszórtakat”Bödecs Pál (ref.)

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak részt ven­ni a 2017-ben elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­ló karácsonyfa alatti meg­emlékezésen, de szeretnék elvinni az erre készült emléklapot és a mécsest, a fa a­lól elvihetik ma vagy jövő vasárnap! Családonként egy mécses és egy szentkép.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban. Február közepétől jegyeskurzus indul, melynek időpontjai a következők:

február 17.         15:30-18:30
február 24.         15:30-18:30
március 3.           15:30-18:30
március 10.         15:30-18:30
március 17.         15:30-18:30
április 14.            15:30-18:30

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet meg lehet rendelni a plébánián.

Csütörtöki szentségimádások

Csütörtöki szentségimádások ismét lesznek, szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, ve­gyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csütörtök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tudja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság. A kezdés időpontja azonban módosul, a szentségimádás 11:45 – 17:20 közt van (a héten csak 16:45-ig a gitáros zenekar szerelése miatt).

Miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok éve nem változott a stóladíjak összege, ezzel Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai voltak. Most kis mértékben emelkedett, de így is az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együttműködő támogatását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi, vagy régebbi egyházfenntartói hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

Keresztelés

Alegközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, február 11, március 11, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­szülő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­tatvány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Jézus megkeresztelkedése
Évközi 1. vasárnap
2018. Január 7.

A hét ünnepei a következők:

 

Jézus megkeresztelkedésének ünne­pe

Jézus megkeresztelkedésének ünne­pe. Ezzel kez­dő­dik majd is­mét az év­közi i­dő­szak.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13-án szombat délelőtt 8:30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban. Február közepétől jegyeskurzus indul majd.

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet meg lehet rendelni a plébánián.

Csütörtöki szentségimádások

Csütörtöki szentségimádások ismét lesznek, szeretettel bíztatunk mindenkit, iratkozzon fel, ve­gyen részt, hacsak tud, valamennyi időre az imában csütörtök délutánonként. Természetesen feliratkozás nélkül is be lehet térni akár rövid időre is az imára, de aki biztosan tudja vállalni, az iratkozzon is, hogy lássuk, biztosítva van-e az imádság. A kezdés időpontja azonban módosul, a szentségimádás 11:45 – 17:20 közt van (a héten csak 16:45-ig a gitáros zenekar szerelése miatt).

Caritas-gyűlés

Hétfőn délután 16 órakor a Közösségi Házban Caritas-gyűlés lesz.

Jövő évi miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok éve nem változott a stóladíjak összege, ezzel Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai voltak. Most kis mértékben emelkedett, de így is az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együttműködő támogatását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi, vagy régebbi egyházfenntartói hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

Keresztelés

Alegközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, február 11, március 11, április 15, május 27, június 17. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­szülő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­tatvány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Szent Család ünnepe
Évvégi hálaadás, Karácsony nyolcada,
Újév, Mária Istenanyasága,
Béke világnap

2017. december 31.

A hét ünnepei a következők:

 

Szent Család napja, Év­vé­gi há­la­­­a­­dás, Újév

2017.12.31-én családos ál­­dást kapunk a mi­se végén. Délután 17.30 órakor kezdődik az év­végi hála­a­dás ünnepe. Újév napján (amely egyike a négy kö­te­le­­ző ün­nepnek!) vasárnapi miserend.

Vízkereszt főünnepe

NAGYON FONTOS ÚJDONSÁG 4 éve, hogy Ferenc pápa utasítása szerint im­már Ma­­gyarországon is Víz­ke­­reszt főünnepét A NAPJÁN, JANUÁR 6.-ÁN ÜNNEPELJÜK, tehát nem va­sár­nap­ra át­téve! Még­pe­dig KÖTELEZŐ FŐÜNNEP RANGJÁVAL, SÚLYÁVAL! Ez azt is jelenti, hogy aki nagyon ko­moly, sú­­lyos ok nélkül ezen a napon elmulasztja a szentmisét, nem áldozhat utána mindaddig, amíg nem gyónt! Ez az ünnep az ősi, keleti Karácsony eredeti formája, ahol egy­szerre ünnepeltek három o­lyan e­se­­ményt, a­mely­ben megnyilvánult Jézus isteni mivolta: a születést és keleti ki­rályok látogatását, az Úr meg­­­­­­ke­­­resz­tel­ke­dé­sét és a kánai csodát. Emiatt január 6-án REGGEL FÉL 9-KOR ÉS ESTE FÉL 6-KOR LESZ ÜN­NE­PI SZENTMISEÁLDOZAT (10-KOR TEHÁT NEM!), Karácsonnyal a­zonos súllyal, ünne­pé­lyes­séggel tart­juk. Vízszentelés és házszentelő ima is lesz. Hozzunk magunkkal kis üveg­csé­ket, flakonokat, amelyekben ha­zavihetünk a szenteltvízből  – de csak annyit, amennyi tény­leg szük­sé­ges a ház megáldásához. Ne hasz­nál­juk helytelen célokra a szenteltvizet. Ha valaki a régi szo­kás szerint Víz­­ke­reszt után, januárban sze­ret­né otthonát meg­szenteltetni, az ősi 20+G+M+B+18 jelével meg­­je­löl­ni, az idő­pontot beszélje meg a plé­bá­ni­án hivatali időben.

Jézus megkeresztelkedésének ünne­pe

Jézus megkeresztelkedésének ünne­pe, Víz­keresztet követő vasárnap. Ezzel kez­dő­dik majd is­mét az év­közi i­dő­szak.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13.-án szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton, az Ünnep al­kal­mából sze­­ret­ném kinyilvánítani köszö­ne­te­met mind­­a­zok­­nak, akik az e­gész év során nagyon so­kat tet­tek a templomért, plébániáért, gyer­­­me­ke­­kért, a Ka­rá­csony előké­szí­­té­­sé­ért, az év so­rán sokszor dolgoztak a közösség életében, adománnyal, virággal, fe­nyő­vel, é­tel­lel – kós­tolókkal stb. segítettek; zenei szol­gá­lat­ban, il­­let­ve bár­milyen más te­rületen szolgálatukkal, se­gít­sé­gük­kel hozták kö­zénk az Isten szeretetét. Isten ál­dá­sa le­gyen mindazokkal, aki sa­ját­­juk­nak érzik plébániai közösségünket és szí­vü­kön viselik an­nak sor­sát, szép­sé­gét, ün­nepeit és főleg hétköznapjait. Az Úr áldása kí­sér­je é­le­tü­ket!

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban. Február közepétől jegyeskurzus indul majd.

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet meg lehet rendelni a plébánián.

Jövő évi miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok éve nem változott a stóladíjak összege, ezzel Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai voltak. Most kis mértékben emelkedett, de így is az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együttműködő támogatását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Közeledik az év vége! Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni ez évi egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

 

Advent - Úrjövet 4. vasárnapja
2017. december 24.


Karácsony főünnepe, Urunk Jézus Krisztus születése
2017. december 25.

A hét ünnepei a következők:

 

Pásztorjáték

December 24-én délután 3 ó­rá­ra várunk mindenkit szeretettel a pász­torjátékra.

Karácsonyi miserend

 Az éjféli mi­­se 23:45-kor kezdő­dik előzetes fény­gyúj­tás­sal. Karácsony napjain szokásos rend. December 27-28-29-én a szentmisék REGGEL 7-KOR LESZNEK. A Karácsonyt követő vasárnap idén egyben a Szent Család ünnepe is. Szent Család ünnepén a 10-es misében tartjuk a BOR ÉS KA­LÁCS­SZEN­TE­LÉST is, ha hoznak jó borokat, az asszo­nyok pedig ka­­lá­csot. A Szent Család napi reggeli mi­sék vé­gén a családtagok külön családi áldásban ré­sze­sül­nek.

Urbi et Orbi

Ferenc pápa áldását a Duna tv köz­vetíti karácsony délben.

Szent Család napja, Évvégi há­la­­a­­dás, Újév

December 31-én az esti mise az évvégi hála­a­dás ün­ne­pe. Újév napján (amely egyike a 4 kö­te­le­­ző ün­nep­nek!) vasárnapi miserend, az év Istennek a­ján­lá­sa, NAGYON FON­TOS ÚJDONSÁG, hogy Fe­renc pápa utasítása szerint 5 éve immár Ma­gyarországon is Víz­ke­­reszt főünnepét A NAPJÁN, JA­NU­ÁR 6.-ÁN ÜNNEPELJÜK, tehát nem vasárnapra áttéve! Még­pe­dig KÖ­TE­LE­ZŐ FŐÜNNEP RANG­JÁVAL, SÚ­LYÁ­VAL! Ez az ősibb Karácsony ün­nepe. E­mi­att január 6-án reggel fél 9-kor és este lesz szent­mise (10-kor NEM), Karácsonnyal azonos súllyal, ünne­pé­lyes­ség­­gel tartjuk.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13.-án szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton, az Ünnep al­kal­mából sze­­ret­ném kinyilvánítani köszö­ne­te­met mind­­a­zok­­nak, akik az e­gész év során nagyon so­kat tet­tek a templomért, plébániáért, gyer­­­me­ke­­kért, a Ka­rá­csony előké­szí­­té­­sé­ért, az év so­rán sokszor dolgoztak a közösség életében, adománnyal, virággal, fe­nyő­vel, é­tel­lel – kós­tolókkal stb. segítettek; zenei szol­gá­lat­ban, il­­let­ve bár­milyen más te­rületen szolgálatukkal, se­gít­sé­gük­kel hozták kö­zénk az Isten szeretetét. Isten ál­dá­sa le­gyen mindazokkal, aki sa­ját­­juk­nak érzik plébániai közösségünket és szí­vü­kön viselik an­nak sor­sát, szép­sé­gét, ün­nepeit és főleg hétköznapjait. Az Úr áldása kí­sér­je é­le­tü­ket!

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2018-ban akarnak házasságot köt­ni és ezt már tudják, je­­lent­­­kez­­zenek már januárban. Február közepétől jegyeskurzus indul majd.

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet

Adoremus, Új Ember, Keresztény Élet meg lehet rendelni a plébánián.

Jövő évi miseszándékok

Az új évre sze­ret­teinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia iro­­dá­já­ban. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szent­misék száma, pedig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk elhunyt szeretteinkért! Hasonlóképpen alig-alig van hálából íratott szentmise – erről bővebben is szó­lunk majd egyszer… Kérem, hogy többen és többször él­jünk ezzel a lehetőséggel! Egyházmegyénkben nagyon sok éve nem változott a stóladíjak összege, ezzel Közép-Eu­rópa legalacsonyabb díjai voltak. Most kis mértékben emelkedett, de így is az egész régióban nálunk a leg­ala­cso­nyabbak a stóladíjak.

Alapítvány

Köszönjük mindazok együttműködő támogatását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Közeledik az év vége! Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni ez évi egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

 

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

 

Advent - Úrjövet - Krisztusvárás 3. hete
2017. december 17.
Gaudete - Örvendetes vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Adventi lelkigyakorlat

Hálásan kö­­szönöm a lelkigyakorlatot Ft. Magister SZAKÁLY JÓ­­ZSEF Szabadka-kertvárosi főesperes a­tyának, és mindazoknak, akik eljöttek.

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Az adventi idő­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dia­me­ditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­fél órát tartanak. Hasonlókép­­pen min­den hét­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Ad­vent­ben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­­re, bé­kére.

Betlehemszentelés

Köszönöm a­zok­nak, akik bekapcsolódtak a pápa által gyakorolt szép szokásba!

Adventi evangéliumi esték

De­cem­ber 22-én 6-kor a ré­gebben evangéliumi es­ték néven futó al­kalmakhoz hasonló bibliai al­kalmat tart Zsolt atya az advent, prófétaság té­­ma­körében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fö­lötti nagyobb fiatalok számára. Vá­runk sze­re­­tet­tel minden érdeklődőt.

Pásztorjáték

Vasárnap, 24.-én délután 3 órára várunk mindenkit szeretettel a pásztorjátékra.

Karácsonyi miserend

A vasárnap délelőtti szentmisék advent 4. vasárnapjának szentmiséi. Aznap este az éjféli mi­­se 23:45-kor kezdő­dik előzetes fénygyúj­tás­sal. Karácsony napjain szokásos rendben zajlanak a misék. December 27-28-29-én a szentmisék REGGEL 7-KOR LESZNEK.  a Karácsonyt követő vasárnap idén egyben  a Szent Család ünnepe is. Szent Család ünnepén a 10-es misében tartjuk a BOR ÉS KALÁCSSZENTE­LÉST is, ha hoznak jó borokat, az asszo­nyok pedig ka­­lá­csot. A Szent Család napi mise vé­gén a családtagok külön családi áldásban ré­sze­sül­nek.

Urbi et Orbi

Ferenc pápa áldását a Duna tv köz­vetíti karácsony délben.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13-án szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üvegablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A mai nap 16:00-kor lesz Hozdik Zsolt kanonok-plébános úr beiktató szentmiséje. Emiatt a 17:30-as esti mise elmarad!

Advent - Úrjövet - Krisztusvárás 2. hete
2017. december 10.

A hét ünnepei a következők:

 

 

 

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Az adventi idő­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dia­me­ditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­fél órát tartanak. Hasonlókép­­pen min­den hét­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Ad­vent­ben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre. Ha diákok is jönnek, ők kaphatnak kis szendvicset is. Ezek gyors összeállításában köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez hasonlóan felajánlásokat is. Az eddigi segítséget hálásan köszönjük! 

Mikulás

Most vasárnap, december 10-én a fél 9-es szentmise végén a gyermekeknek kis Mi­kulás-ünneplés lesz, Szent Miklós püspök jó­­­ságára emlékezve.

Képviselőtestületi gyűlés

Képviselőtestületi gyűlés lesz szerdán este 6-kor főleg a hét, az ünnep teendői kapcsán, és más témákban. Mindenkit várunk szeretettel.

Adventi lelkigyakorlat

December 14-15-16-án, csütörtök, péntek és szombat este, Ft. Magister SZAKÁLY JÓZSEF Szabadka-kertvárosi főesperes atya tartja az adventi lelkigyakorlatot. Csütörtökön, pénteken és szombaton fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ (ÉS SZOMBATONKÉNT A DIAMEDITÁCIÓ) ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. Az elsőáldozóknak és más is­ko­lá­­sok­nak még külön gyónási lehetőség lesz december 16-án szombaton reggel. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra .

Elsőgyónás

Az idei tanévben el­ső­ál­do­­zók számára az első szentgyónás és a más­napi szertartás rövid próbája DE­CEM­BER 16-ÁN REGGEL 9-KOR LESZ. Fel­tét­le­nül várjuk mindenki meg­je­le­né­sét a gyó­nás­ra, a próbára és a 17-i fogadalomtevő mi­sére, ez az elsőáldozás előtti lépcső. Ugyan­ebben az idő­pont­ban más iskolás gyer­mekek számára is gyónási lehetőség van. Természetesen a nagyobb gyerekek is jö­hetnek bár­mikor máskor is gyónni, va­sár­nap, vagy a lelkigyakorlat alatt, de ez szá­mukra védett idő. Nagyon kérem a hit­ok­­­­tatókat, hogy bíztassák a már első­áldozott gyerekeket a gyónásra, hangsúlyozva ennek fontosságát. Ha­son­ló­kép­­pen kérem a szülők, nagyszülők szeretetteljes bátorítását is.

Kézműveskedés

Az előbb említett gyónás után, 10 órától 12-ig várjuk a gyermekeket a Közösségi Házba adventi-karácsonyi vidám készületre, kézműves foglalkozásokra, mézeskalács-sütésre. 

Betlehemszentelés

Sok plébánián itthon is bevezették ezt a szép szokást. A Pápa ad­vent­ben kis bet­le­he­me­ket (vagy nagyobb betlehem esetén csak a bele tartozó Kis Jézus szobrát) szenteli meg minden családnak, és az Ő példájára szá­mos plébánia ugyanezt teszi. Én min­­­den­­­­hol bevezettem a Pá­­pa példájára ezt az ünnepet. Idén advent 3-ik vasárnapján lesz ez az ün­nep, ekkor tartjuk a betlehemek megszentelését. Ezt a­zért is hirdetem ennyivel korábban, hogy i­dén le­hetőleg már sok család tudjon betlehemet hozni a szentelésre és majd otthon az ün­ne­­­­­pen kiál­lí­ta­ni. Addig van még időnk magunknak is besze­rez­ni, karácsonyi vásárokban, szá­mos üzletben kap­ha­­tó. Ha van ott­hon, vagy ha ad­dig veszünk, hoz­zunk erre az alkalomra minden bet­lehemet, mind­egy, hogy szobor, ikon, fest­mény, bár­mi, a lé­nyeg, hogy Jézus születését, Karácsonyt, esetleg a kis gyermek Jé­­zust, Szűzanyát kis Jézussal ábrázolja. MINDEN ÉVBEN hoz­­zuk el, va­gyis ez nem úgy van, mint sok más tárgy esetében, hogy ha egyszer már megáldották, többé nem le­het – ez MIN­DEN évben a ka­rácsonyi készület szép pillanata, mintegy az ünnepi családi készülődés megáldása. Ezt a szertartást kis gyermekműsorral szokás összekötni, azonban idén műsor nem lesz, mert ezen a napon lesz az elsőáldozásra készülők első gyónás utáni fogadalma, megáldása is.  

Plé­bá­no­si beiktatás

Kanonok-plébános úr plébánosi be­ik­tató szentmiséjét Érsek Úr mához egy hétre va­sárnap, decem­ber 17-én délután 4 órakor tartja majd. Emi­att december 17-én értelemszerűen nem lesz fél 6-kor is szent­mise. Csak a fél­­reértések elkerülése végett: egy ki­nevezett plébános a helyezés napjától számít teljes értékű és jogú plé­bá­nos­nak, a szentmisén való ünnepélyes – imádságos – liturgikus érseki beiktatás „csak” egy látványos, szép és fontos ün­nep, imádság a plébános szolgálatáért, sokszor hónapokkal a tényleges plébánosi szolgálat kezdete után, de nem jogi hatályú cselekmény (akár el is maradhat, sok egyházmegyében nem is szokás). Erre a szép beiktató imá­ra, az érseki szentmisére mindenkit vá­runk majd.

Adventi evangéliumi esték

De­cem­ber 22-én 6-kor a ré­gebben evangéliumi es­ték néven futó al­kalmakhoz hasonló bibliai al­kalmat tart Zsolt atya az advent, prófétaság té­­ma­körében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fö­lötti nagyobb fiatalok számára. Vá­runk sze­re­­tet­tel minden érdeklődőt. A héten pénteken a lelkigyakorlat miatt nem lesz.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, január 7., Urunk megkeresztelkedése ünnepén, és február 11-én lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és kereszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és engedélyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plébá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Csütörtök délutáni szentségimádások

Bátorítunk a rész­vé­telre, feliratkozásra Újév után, ugyanis adventtől közös megegyezés alapján elmarad a csü­törtöki szentségimádás Újév utánig, amikortól, ha van rá igény, ismét megtartjuk.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13-án szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re, oltárkép felújításra

Le­zá­rult a templom felújításának első üteme, a szentély nagyobb része. A leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üvegablakot is fel­újít­­tat­­tuk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is, az oltárkép ügyében külön döntéssel a gazdasági bizottság a teljes restaurálás mellett döntött, így az még később fog csak elkészülni. Mindezzel nyilván elég jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük! BÁTORÍTJUK A TESTVÉREKET, JÖJJENEK FEL A SZENTÉLYBE, NÉZZÉK MEG KÖZELEBBRŐL IS A MEGSZÉPÜLT SZENTÉLYT!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Advent - Úrjövet - Krisztusvárás 1. hete
2017. december 3.

A hét ünnepei a következők:

 

 

 

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

December 2-án, szombaton kezdődött az Úrjövet, az Advent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tyagyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­fél órát tartanak. Hason­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár lesz december 3-án a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre. Ha diákok is jönnek, ők kaphatnak kis szendvicset is. Ezek gyors összeállításában köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez hasonlóan felajánlásokat is.

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

Az első három adventi vasárnapon, az utolsó héten pe­dig szombaton este 5-kor városi ünnepélyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház az első alkalmat tartja, tehát jövő vasárnap, advent 1. vasárnapján este 5-kor. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Szeplőtelen Fogantatás fő­ün­nepe

Idén péntekre esik december 8, reg­gel a rorate mise és este fél 6-kor is a mi­se a főünnepről lesz. Mindenkit ké­rünk, aki csak teheti, vegyen részt az ün­nepi miséken.

Adventi evangéliumi esték

Két adventi pénteken: december 8-án az esti mise után a főünnep miatt fél 7-kor, december 22-én pedig 6-kor a régebben evangéliumi esték néven futó alkalmakhoz hasonló bibliai alkalmat tart Zsolt atya az advent, prófétaság témakörében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fölötti nagyobb fiatalok számára. Várunk sze­re­tet­tel minden érdeklődőt. A középső pénteken a lelkigyakorlat miatt nem lesz.

Mikulás

Jövő vasárnap a fél 9-es szentmise végén a gyermekeknek kis Mi­kulás-ünneplés lesz, Szent Miklós püs­pök jó­­­ságára emlékezve.

Szentségimádási nap

December 9-én egész na­pos szent­­ség­imá­dási nap van templo­munk­ban, az egy­ház­megyei ka­­­len­­dá­ri­um előírása sze­rint. A rorate végén tesszük ki az Ol­tá­ri­szent­sé­get, délután 16-kor lesz a szent­­­ség­el­té­­tel. Kérjük, szer­vezzék meg, iratkozzanak fel a szokásos mó­don, hogy egész nap le­gyenek imádko­zók.

Elsőgyónás

Az idei tanévben el­ső­ál­do­­zók számára az első szentgyónás és a más­napi szertartás rövid próbája DE­CEM­BER 16-ÁN REGGEL 9-KOR LESZ. Fel­tét­le­nül várjuk mindenki meg­je­le­né­sét a gyó­nás­ra, a próbára és a 17-i fogadalomtevő mi­sére, ez az elsőáldozás előtti lépcső. Ugyan­ebben az idő­pont­ban más iskolás gyer­mekek számára is gyónási lehetőség van. Természetesen a nagyobb gyerekek is jö­hetnek bár­mikor máskor is gyónni, va­sár­nap, vagy a lelkigyakorlat alatt, de ez szá­mukra védett idő. Nagyon kérem a hit­ok­­­­tatókat, hogy bíztassák a már első­áldozott gyerekeket a gyónásra, hangsúlyozva ennek fontosságát. Ha­son­ló­kép­­pen kérem a szülők, nagyszülők szeretetteljes bátorítását is.

Kézműveskedés

Az előbb említett gyónás után, 10 órától 12-ig várjuk a gyermekeket a Közösségi Házba adventi-karácsonyi vidám készületre, kézműves foglalkozásokra, mézeskalács-sütésre. 

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz hétfőn délután 4-kor a Közösségi Házban. A Karitász-gyűjtés eredménye 1169 kg élel­mi­szer. Hálás köszönet!

Adventi lelkigyakorlat

December 14-15-16-án, csütörtök, péntek és szombat este, Ft. Magister SZAKÁLY JÓZSEF Szabadka-kertvárosi főesperes atya tartja az adventi lelkigyakorlatot. Csütörtökön, pénteken és szombaton fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ (ÉS SZOMBATONKÉNT A DIAMEDITÁCIÓ) ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. Az elsőáldozóknak és más is­ko­lá­­sok­nak még külön gyónási lehetőség lesz december 16-án szombaton reggel. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra .

Betlehemszentelés

Sok plébánián itthon is bevezették ezt a szép szokást. A Pápa ad­vent­ben kis bet­le­he­me­ket (vagy nagyobb betlehem esetén csak a bele tartozó Kis Jézus szobrát) szenteli meg minden családnak, és az Ő példájára szá­mos plébánia ugyanezt teszi. Én min­­­den­­­­hol bevezettem a Pá­­pa példájára ezt az ünnepet. Idén advent 3-ik vasárnapján lesz ez az ün­nep, ekkor tartjuk a betlehemek megszentelését. Ezt a­zért is hirdetem ennyivel korábban, hogy i­dén le­hetőleg már sok család tudjon betlehemet hozni a szentelésre és majd otthon az ün­ne­­­­­pen kiál­lí­ta­ni. Addig van még időnk magunknak is besze­rez­ni, karácsonyi vásárokban, szá­mos üzletben kap­ha­­tó. Ha van ott­hon, vagy ha ad­dig veszünk, hoz­zunk erre az alkalomra minden bet­lehemet, mind­egy, hogy szobor, ikon, fest­mény, bár­mi, a lé­nyeg, hogy Jézus születését, Karácsonyt, esetleg a kis gyermek Jé­­zust, Szűzanyát kis Jézussal ábrázolja. MINDEN ÉVBEN hoz­­zuk el, va­gyis ez nem úgy van, mint sok más tárgy esetében, hogy ha egyszer már megáldották, többé nem le­het – ez MIN­DEN évben a ka­rácsonyi készület szép pillanata, mintegy az ünnepi családi készülődés megáldása. Ezt a szertartást kis gyermekműsorral szokás összekötni, azonban idén műsor nem lesz, mert ezen a napon lesz az elsőáldozásra készülők első gyónás utáni fogadalma, megáldása is.  

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, január 7., Urunk megkeresztelkedése ünnepén, és február 11-én lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és kereszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és engedélyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plébá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Csütörtök délutáni szentségimádások

Bátorítunk a rész­vé­telre, feliratkozásra Újév után, ugyanis adventtől közös megegyezés alapján elmarad a csü­törtöki szentségimádás Újév utánig, amikortól, ha van rá igény, ismét megtartjuk.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13-án szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 34. vasárnap
2017. november 26.

A hét ünnepei a következők:

 

 

Krisztus, a Világmindenség Ki­­rá­­­lya fő­­ün­­­­­ne­­pe

Krisztus, a Világmindenség Ki­­rá­­­lya fő­­ün­­­­­ne­­pe van november 26-án, ez a cso­da­szép ünnep te­tőzi be az egy­­­házi év kör-szerke­zetét: kez­dődik a Krisz­tus­ra vá­­ra­ko­zás­sal, az Ad­vent­­­­tel, és ki­csú­cso­so­dik a győztes Kris­z­­tus ün­nepében, a­ki­­hez mi is tar­tunk, aki a mi vég­cé­lunk és é­le­tünk tető­pont­ja.

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár

Adventi, karácsonyi könyvvá­sár lesz december 3-án a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás szom­bat es­­te kez­­dődik az Úr­jövet, az Ad­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dimeditációval A TEMPLOMBAN. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tyagyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­fél órát tartanak. Hason­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre. Ha diákok is jönnek, ők kaphatnak kis szendvicset is. Ezek gyors összeállításában köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez hasonlóan felajánlásokat is.

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

Az első három adventi vasárnapon, az utolsó héten pe­dig szombaton este 5-kor városi ünnepélyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház az első alkalmat tartja, tehát jövő vasárnap, advent 1. vasárnapján este 5-kor. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi evangéliumi esték

Két adventi pénteken: december 8.án az esti mise után a főünnep miatt fél 7-kor, december 22-én pedig 6-kor a régebben evangéliumi esték néven futó alkalmakhoz hasonló bibliai alkalmat tart Zsolt atya az advent, prófétaság témakörében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fölötti nagyobb fiatalok számára. Várunk sze­re­tet­tel minden érdeklődőt. A középső pénteken a lelkigyakorlat miatt nem lesz.

Adventi lelkigyakorlat

December 14-15-16-án, csütörtök, péntek és szombat este, Ft. Magister SZAKÁLY JÓZSEF Szabadka-kertvárosi főesperes atya tartja az adventi lelkigyakorlatot. Csütörtökön, pénteken és szombaton fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyóntatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyóntatás. A PRÉDIKÁCIÓ (ÉS SZOMBATONKÉNT A DIAMEDITÁCIÓ) ALATT SZÜNETEL A GYÓNTATÁS. Az elsőáldozóknak és más is­ko­lá­­sok­nak még külön gyónási lehetőség lesz december 16-án szombaton reggel. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TEHETI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SUKAT A LE­L­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra .

Betlehemszentelés

Sok plébánián itthon is bevezették ezt a szép szokást. A Pápa ad­vent­ben kis bet­le­he­me­ket (vagy nagyobb betlehem esetén csak a bele tartozó Kis Jézus szobrát) szenteli meg minden családnak, és az Ő példájára szá­mos plébánia ugyanezt teszi. Én min­­­den­­­­hol bevezettem a Pá­­pa példájára ezt az ünnepet. Idén advent 3-ik vasárnapján lesz ez az ün­nep, ekkor tartjuk a betlehemek megszentelését. Ezt a­zért is hirdetem ennyivel korábban, hogy i­dén le­hetőleg már sok család tudjon betlehemet hozni a szentelésre és majd otthon az ün­ne­­­­­pen kiál­lí­ta­ni. Addig van még időnk magunknak is besze­rez­ni, karácsonyi vásárokban, szá­mos üzletben kap­ha­­tó. Ha van ott­hon, vagy ha ad­dig veszünk, hoz­zunk erre az alkalomra minden bet­lehemet, mind­egy, hogy szobor, ikon, fest­mény, bár­mi, a lé­nyeg, hogy Jézus születését, Karácsonyt, esetleg a kis gyermek Jé­­zust, Szűzanyát kis Jézussal ábrázolja. MINDEN ÉVBEN hoz­­zuk el, va­gyis ez nem úgy van, mint sok más tárgy esetében, hogy ha egyszer már megáldották, többé nem le­het – ez MIN­DEN évben a ka­rácsonyi készület szép pillanata, mintegy az ünnepi családi készülődés megáldása. Ezt a szertartást kis gyermekműsorral szokás összekötni, azonban idén műsor nem lesz, mert ezen a napon lesz az elsőáldozásra készülők első gyónás utáni fogadalma, megáldása is.  

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, január 7., Urunk megkeresztelkedése ünnepén, és február 11-én lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és kereszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és engedélyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plébá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Csütörtök délutáni szentségimádások

Sajnos, nagyon kevesen járnak, ezért bátorítunk a rész­vé­telre, feliratkozásra Újév után. Ugyanis a héten még lesz, de adventtől közös megegyezés alapján elmarad a csü­törtöki szentségimádás Újév utánig, amikortól, ha van rá igény, ismét megtartjuk.

Karácsonyi megemlékezés idén elhunyt szeretteinkről

Számos országban él és ettől az év­től kezdve mi is megtartjuk ezt a szép alkalmat: A karácsonyi időszakban tartunk egy szentmisét, a­me­lyen meg­em­lékezünk a kará­csony­fa előtt minden idén elhunyt testvérünkről, értük egy-egy mécsest gyújtunk a ka­rá­csony­fá­nál. Akiket mi te­met­tünk, azok hozzátartozóinak levélben meghívót küldünk. De kérjük azokat, akik­nek csa­lád­já­­ban idén temetés volt, de mivel nem mi temettük, róluk nem tudunk, jelezzék, ha szeret­nék, hogy ezen a misén róluk is meg­em­lé­kez­zünk és értük is gyújtsunk a fa előtt mécsest! Ez a szentmise január 13-án szombat délelőtt 8.30-kor lesz tem­plo­munk­ban. Alapvetően NEM GYÁSZMISE, hanem az Újszülött előtti em­lékezés.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 33. vasárnap
2017. november 19.

A hét ünnepei a következők:

 

Szent Erzsébet

Szentmise végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­­reket, a jótékonyság szimbólumát.  

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Első gyónás és áldozás

Az állami iskolákba já­ró ált. is­ko­lás gyerekek számára Dávid atya szombaton 9 órakor tart foglalkozást a har­­madikosoknak (vagy nagyobb elsőgyónóknak), MINDEN ELSŐ­ÁL­DO­ZÁSRA KÉSZÜLŐNEK PEDIG KÖZÖS ALKALOM LESZ SZOMBATON 15 ÓRAKOR.

Krisztus, a Világmindenség Ki­rá­­lya fő­­ün­­­ne­­pe

jövő va­sárnap, az egyházi év utolsó vasár­nap­­ja, ez a cso­da­szép ün­nep te­tőzi be az egy­házi év kör-szer­ke­ze­tét: kez­dődik a Krisz­­­tus­ra vá­ra­kozással, az Ad­vent­­tel és ki­csú­cso­sodik a győz­tes Krisz­tus ün­ne­pé­ben, akihez mi is tar­tunk, aki vég­cé­lunk, é­le­­tünk tető­pont­­ja.

Krisztus Király szentségimádás

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN, CSATLAKOZVA A KÁRPÁT-MEDENCEI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ, TEMPLOMUNKBAN IS LESZ SZENTSÉGIMÁDÁS. Miserendünk mi­att mi nem tudjuk pontosan akkor tartani, amikor a szervezők javasolják, de mégis nagyjából alkalmazkodunk a kö­zös időponthoz, hogy együtt imádkozzunk Kárpát-medence-szerte. így templomunkban a Krisztus Király-szent­ség­imádás NOVEMBER 25-ÉN SZOMBATON 16.45 – 17.25 KÖZÖTT LESZ. CSATLAKOZZUNK MINÉL TÖBBEN, I­MÁD­KOZZUNK EGYÜTT KIRÁLYUNK ELŐTT! Ezen szentségimádás és a városi gyertyagyújtás miatt viszont Ad­vent 1. vasárnapján ELMARAD a szentségimádás. Mindenkit várunk szeretettel!

 

Szombati szentségimádás és mise a templomban

Szombati szentségimádás és mise a templomban lesz a héten, és a szombat esti adventi gyertyagyújtós misék is a templomban lesznek majd.  

Óvodás szentmise

Óvodás szentmise vasárnap 11-kor a Közösségi Házban. Szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket.

Szentmise és imádságos-énekes imaóra

Szentmise és imádságos-énekes imaóra Csiszér László éneklésével csütörtökön fél 6-tól.

Adventi, karácsonyi könyvvásár

Adventi, karácsonyi könyvvásár lesz december 3.-án a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Két hét múlva szom­bat es­­te kez­­dődik az Úr­jövet, az Ad­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dimeditációval. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tyagyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Adventi evangéliumi esték

A három adventi pénteken az esti mise után 18 órától (8.-án a főünnep miatt 18.30-tól) a régebben evangéliumi esték néven futó alkalmakhoz hasonló bibliai alkalmat tart Zsolt atya az advent, prófétaság témakörében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fölötti nagyobb fiatalok számára. Várunk sze­re­tet­tel minden érdeklődőt.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­cember 10, január 7 és február 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉTLE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

 

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 32. vasárnap
2017. november 12.

A hét ünnepei a következők:

 

Szent Asztrik érsek

Főegyházmegyénk első érsekét, Asztrik kalocsai érseket, aki a koronát hozta a pápától Szent István királyunknak, a hagyomány mindig is szentként tisztelte és Pannonhalmán a bencéseknek meg is volt a joguk őt így ünnepelni. A századok során a világi egyházmegyében ez a jog valahogy elfelejtődött. Hosszas utánajárás után most megkaptuk a vatikáni rendeletet, miszerint Főegyhámegyénk ismét főünnepként emlékezhet első érsekére, mint szentre. Emiatt ma, november 12.-én Szent Asztrik kalocsai érsek fő­ünnepén a Főszékesegyházban hatalmas ünnep, nagymise van 10 órai kezdettel, hazánk közjogi méltóságainak jelenlétében. Ettől kezdve az egész országban, de különösképpen is Főegyházmegyénkben nov. 12. Szent Asztrik érsek ünnepe lesz. ÍGY MA TEMPLOMUNKBAN IS SZENT ASZTRIKRA EMLÉKEZÜNK, de a vasárnapi olvasmányos renddel. 

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Első gyónás és áldozás

Az állami iskolákba já­ró ált. iskolás gyerekek számára a felkészülés a Közösségi ház­ban zajlik. Minden szombaton délelőtt tartja Dávid atya az órákat, 9 órakor a har­madikosoknak (vagy nagyobb elsőgyónóknak), 10 ó­ra­kor a ne­gye­dikes, vagy nagyobb elsőáldozó csoportnak, akik már ta­valy is jár­tak felkészítőre. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül va­la­ki NINCS MEG­KE­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK A­ZON­NAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI. Több szü­lő KIFEJEZETT KÜLÖN KÉRÉSÉT TELJESÍTVE hirdetjük, hogy a december 17.-i elsőgyónásig AZ EGYHÁZI IS­KO­LÁK­BA JÁRÓ NEGYEDIKES, EBBEN A TANÉVBEN EL­SŐ­ÁL­DO­ZÓ GYERMEKEKET IS VÁRJA DÁVID ATYA MIN­DEN SZOMBATON A 10 ÓRAI FELKÉSZÍTŐRE. A legközelebbi közös alkalom MINDEN FELKÉSZÜLŐNEK NOVEMBER 25.-ÉN LESZ.

 

Felnőtt keresztelési – elsőáldozási – bérmálási csoport

Januárban indul majd egy olyan cso­port, amelynek keretében felnőttek készülhetnek fel a beavató szentségekre, vagy csak arra, ami esetükben el­ma­radt. Ha a készület terv szerint halad, ezeknek a szentségeknek felvétele esetükben 2019. Húsvétján és utána lesz. Eddig kb. 3 személy jelezte ilyen szándékát. További jelentkezőket szeretettel várunk. A felkészítő alkalmak je­lenlegi terv szerint csütörtök este lesznek, többnyire Zsolt atya, olykor a másik két atya tartja majd.  Ugyanakkor fi­gyeljünk arra, hogy a csoportba olyanok jelentkezhetnek, akiknek élethelyzete a katolikus egyházjog szerint ren­de­zett, vagy a szentségek felvételéig rendezni kívánja. Vagyis katolikus érvényes egyházi házasságban él, vagy e­gyedülálló, nem él semmilyen élettársi, együttélési kapcsolatban, második házasságban az első katolikus ér­vény­te­lenné nyilvánítása nélkül vagy más vallásnál kötött házasságban, vagy ha ezek közül bármelyikben mégis, akkor azt egy éven belül érvényesen jogilag rendezni szeretné (ha lehetséges). Várjuk az érdeklődők jelentkezését, addig is találkozzunk rendszeresen a szentmiséken!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­c. 10, jan. 7 és febr. 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Szent Erzsébet, Karitász­-gyűjtés

Jövő vasárnap lesz Szent Erzsébet ünnepe. Minden szentmise keretében megáldjuk az Erzsébet-kenyereket, és ha valaki hoz magával szentelni való rózsákat, amit utána hazavisz, azt is.  A szentmisék végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­reket, a jótékonyság szimbólumát.  Mivel idén vasárnapra esik, így a Szent Erzsébet téren is vasárnap este lesz a megemlékezés 17 órakor, rövid mécses gyújtás lesz Szent Erzsébet tiszteletére. Az esti misén is megemlékezünk a Karitász munkában tevékenykedőkért. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, valamint kérjük jószívű adakozását, ezen a vasárnapon minden perselygyűjtés részben a főegyházmegyei, részben a helyi Karitász javára történik.

Nyílt nap a Szent József Katolikus Iskolában és óvodában

Szombaton 18-án 7:45-től 11-ig. Szabadon látogatható órák, áhitat, óvodás foglalkozások. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 31. vasárnap
2017. november 5.

A hét ünnepei a következők:

 

Szent Asztrik érsek

Főegyházmegyénk első érsekét, Asztrik kalocsai érseket, aki a koronát hozta a pápától Szent István királyunknak, a hagyomány mindig is szentként tisztelte és Pannonhalmán a bencéseknek meg is volt a joguk őt így ünnepelni. A századok során a világi egyházmegyében ez a jog valahogy elfelejtődött. Hosszas utánajárás után most megkaptuk a vatikáni rendeletet, miszerint Főegyhámegyénk ismét főünnepként emlékezhet első érsekére, mint szentre. Emiatt jövő vasárnap, november 12-én Szent Asztrik kalocsai érsek fő­ünnepén a Főszékesegyházban hatalmas ünnep, nagymise lesz 10 órai kezdettel, hazánk közjogi méltóságainak jelenlétében. Ettől kezdve az egész országban, de különösképpen is Főegyházmegyénkben november 12. Szent Asztrik érsek ünnepe lesz. ÍGY JÖVŐ VASÁRNAP TEMPLOMUNKBAN IS SZENT ASZTRIKRA EMLÉKEZÜNK, de a vasárnapi olvasmányos renddel. 

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Első gyónás és áldozás

Megkezdődött az állami iskolákba já­ró általános iskolás gyerekek számára a felkészülés a Közösségi ház­ban. Leg­közelebb november 11-én tartja Dávid atya az órákat, 9 órakor a har­madikosoknak (vagy nagyobb elsőgyónóknak), 10 ó­ra­kor a ne­gye­dikes, vagy nagyobb elsőáldozó csoportnak, akik már ta­valy is jár­tak felkészítőre. Akik november 11-ig még jelzik, el­fo­gadunk eset­le­gesen még jelentkezni szándékozókat. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül va­la­ki NINCS MEGKERESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK A­ZON­NAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI. Több szülő KIFEJEZETT KÜLÖN KÉRÉSÉT TELJESÍTVE hirdetjük, hogy a december 17.-i elsőgyónásig AZ EGYHÁZI ISKOLÁKBA JÁRÓ NEGYEDIKES, EBBEN A TANÉVBEN EL­SŐ­ÁL­DO­ZÓ GYERMEKEKET IS VÁRJA DÁVID ATYA MINDEN SZOMBATON A 10 ÓRAI FELKÉSZÍTŐRE.

Új bérmálási csoport

Decemberben kezdjük a felkészítést a KÖVETKEZŐ, az ÚJ bérmálási csoportnak is. Ha azonban nincs nagyobb számú jelentkező, elgondolkozunk azon, hogy csak jövőre kezdjük? Kérjük, az eddig jelentkezettek, vagy jelentkezni szándékozók adják le jelentkező lapjukat mielőbb a hitoktatón keresztül vagy közvetlenül plébános atyának. Je­lent­kez­hetnek még olyan fiatalok, akik 2019. június 1-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PE­DIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­cse­nek, a szük­séges feltételek tel­je­sí­té­sé­vel ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül je­lez­zék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Ké­rünk szé­pen 5000 fo­rin­tot is hoz­ni majd az első al­ka­lom­ra, ami a szük­séges könyvek á­ra. Ha valakinek ez ne­héz­sé­get o­koz, jelezze, és meg­old­juk sze­re­tet­tel.

Felnőtt keresztelési – elsőáldozási – bérmálási csoport

Januárban indul majd egy olyan cso­port, amelynek keretében felnőttek készülhetnek fel a beavató szentségekre, vagy csak arra, ami esetükben el­ma­radt. Ha a készület terv szerint halad, ezeknek a szentségeknek felvétele esetükben 2019. Húsvétján és utána lesz. Eddig kb. 3 személy jelezte ilyen szándékát. További jelentkezőket szeretettel várunk. A felkészítő alkalmak je­lenlegi terv szerint csütörtök este lesznek, többnyire Zsolt atya, olykor a másik két atya tartja majd.  Ugyanakkor fi­gyeljünk arra, hogy a csoportba olyanok jelentkezhetnek, akiknek élethelyzete a katolikus egyházjog szerint ren­de­zett, vagy a szentségek felvételéig rendezni kívánja. Vagyis katolikus érvényes egyházi házasságban él, vagy e­gyedülálló, nem él semmilyen élettársi, együttélési kapcsolatban, második házasságban az első katolikus ér­vény­te­lenné nyilvánítása nélkül vagy más vallásnál kötött házasságban, vagy ha ezek közül bármelyikben mégis, akkor azt egy éven belül érvényesen jogilag rendezni szeretné (ha lehetséges). Várjuk az érdeklődők jelentkezését, addig is találkozzunk rendszeresen a szentmiséken!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­cember 10, január 7 és február 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Első világháborús emlékezés

Első világháborús emlékezés áldás, gyertyagyújtás a Pásztortűz Egyesület szervezésében – a katolikus temetőben november 11-én,  szombaton 11:00 órakor.

Caritas gyűlés

Caritas gyűlés lesz hétfőn a Közösségi Házban 16:00 órakor.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 30. vasárnap
2017. október 29.

A hét ünnepei a következők:

 

Mindenszentek és Halottak napja

November 1-én Min­den­­­­szen­­­tek fő­ün­n­­­­e­pe.  Vagyis a szentmisék Min­den­szen­tek (minden üdvözült) tisz­­te­le­té­re, ünnepére lesznek (tehát NEM HA­LOTTAK NAPI MISE!!! SEM­MI KÖ­ZE HOZ­ZÁ! U­gyan­is az no­vem­ber 2.-a!!!). Mint tudjuk, 4 éve Ferenc pápa ren­de­le­­tére MIN­­DEN­SZEN­TEK ÜN­­NEPE KÖTELEZŐ FŐ­ÜNNEPPÉ VÁLT HAZÁNKBAN IS (ha­son­lóan, ahogy ja­nu­árban már Víz­ke­reszt fő­ün­ne­pe is kötelező ünnep a nap­­­ján, 6-án, nem pe­dig vasárnapra át­helyezve!), ezzel legalábbis ezen két ün­­­nep tekintetében hely­reállt a rend, amit a kommunizmus idején kény­szer­ből vál­toztattak meg. Ez azt je­len­ti, hogy Mindenszentek főünnepe és Víz­ke­reszt is a napján tartva, o­lyan súlyú ün­neppé vált Ma­gyar­or­szá­gon is, mint Ka­­­rá­csony, Újév és Nagy­­bol­­dog­asszony. November 1. délután 2-kor, ha jó az időjárás, Min­denszentek-napi szentmisét tartunk a te­me­tő­ben, a szentmise végén pe­dig imádság lesz az elhunytakért. Ha rossz időjárás van, akkor szentmisét nem tartunk és csak az imádság lesz elvégezve (ha azonban mise nincs, a halotti ima NEM HELYET­TE­SÍ­TI A SZENT­­MISÉN VA­­­LÓ RÉSZTVÉTELT!!). 13-14 óra között és az ima után le­he­tő­ség van sír­emlékek megáldására. Aki tud­ja, kérjük esetleg már előtte be­je­len­te­­­ni és befizetni, de a helyszínen is le­het­sé­ges. Kalocsa ezelőtt 14 évvel 3000 Ft-ban ha­tá­roz­ta meg a sírszentelés stó­­la­dí­ját, de mi tartjuk még azt, hogy ha va­­la­­ki ennél kevesebbel tud csak hoz­zá­já­rul­ni, az is rendben van. No­vem­­ber 2-án Halottak nap­ján reg­gel 7-kor is van szent­­mi­se, el­huny­ta­kért, elhunyt lelkipásztorainkért. Este fél 6-kor ÜNNEPI HALOTTAK NAPI MISE MIN­­­­DEN ELHUNYT­ÉRT és azo­­kért, a­kik­­ről már senki sem emlékezik meg. Az esti ünnepi nagymiséhez kü­­lön Li­be­ra-szertartást kapcsolunk min­den el­­hunyt sze­ret­te­in­kért. Tel­jes bú­­csú nyer­he­tő a szo­­kásos feltételek mellett. November 1-én és 2-án is a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN LESZNEK A SZENTMISÉK!

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Forradalom leverése

ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÉS BÁBEL BA­­LÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRI, csatlakozzunk a kez­de­mé­nye­zés­­hez, hogy november 4-én, a forradalom eltiprása napján gyújt­sunk gyertyákat ablakainkban és köz­te­re­inken, hő­se­ink tisz­te­le­tére.

Első gyónás és áldozás

Megkezdődött az állami iskolákba já­ró általános iskolás gyerekek számára a felkészülés a Közösségi ház­ban. Leg­közelebb november 11-én tartja Dávid atya az órákat, 9 órakor a har­madikosoknak (vagy nagyobb elsőgyónóknak), 10 ó­ra­kor a ne­gye­dikes, vagy nagyobb elsőáldozó csoportnak, akik már ta­valy is jár­tak felkészítőre. Akik november 11-ig még jelzik, el­fo­gadunk eset­le­gesen még jelentkezni szándékozókat. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­­zők közül va­la­ki NINCS MEGKERESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK A­ZON­NAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TET­NI. Több szülő KIFEJEZETT KÜLÖN KÉRÉSÉT TELJESÍTVE hirdetjük, hogy a december 17.-i elsőgyónásig AZ EGYHÁZI ISKOLÁKBA JÁRÓ NEGYEDIKES, EBBEN A TANÉVBEN EL­SŐ­ÁL­DO­ZÓ GYERMEKEKET IS VÁRJA DÁVID ATYA MINDEN SZOMBATON A 10 ÓRAI FELKÉSZÍTŐRE.

Új bérmálási csoport

Decemberben kezdjük a felkészítést a KÖVETKEZŐ, az ÚJ bérmálási csoportnak is. Ha azonban nincs nagyobb számú jelentkező, elgondolkozunk azon, hogy csak jövőre kezdjük? Kérjük, az eddig jelentkezettek, vagy jelentkezni szándékozók adják le jelentkező lapjukat mielőbb a hitoktatón keresztül vagy közvetlenül plébános atyának. Je­lent­kez­hetnek még olyan fiatalok, akik 2019. június 1-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PE­DIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­cse­nek, a szük­séges feltételek tel­je­sí­té­sé­vel ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül je­lez­zék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Ké­rünk szé­pen 5000 fo­rin­tot is hoz­ni majd az első al­ka­lom­ra, ami a szük­séges könyvek á­ra. Ha valakinek ez ne­héz­sé­get o­koz, jelezze, és meg­old­juk sze­re­tet­tel.

Felnőtt keresztelési – elsőáldozási – bérmálási csoport

Januárban indul majd egy olyan cso­port, amelynek keretében felnőttek készülhetnek fel a beavató szentségekre, vagy csak arra, ami esetükben el­ma­radt. Ha a készület terv szerint halad, ezeknek a szentségeknek felvétele esetükben 2019. Húsvétján és utána lesz. Eddig kb. 3 személy jelezte ilyen szándékát. További jelentkezőket szeretettel várunk. A felkészítő alkalmak je­lenlegi terv szerint csütörtök este lesznek, többnyire Zsolt atya, olykor a másik két atya tartja majd.  Ugyanakkor fi­gyeljünk arra, hogy a csoportba olyanok jelentkezhetnek, akiknek élethelyzete a katolikus egyházjog szerint ren­de­zett, vagy a szentségek felvételéig rendezni kívánja. Vagyis katolikus érvényes egyházi házasságban él, vagy e­gyedülálló, nem él semmilyen élettársi, együttélési kapcsolatban, második házasságban az első katolikus ér­vény­te­lenné nyilvánítása nélkül vagy más vallásnál kötött házasságban, vagy ha ezek közül bármelyikben mégis, akkor azt egy éven belül érvényesen jogilag rendezni szeretné (ha lehetséges). Várjuk az érdeklődők jelentkezését, addig is találkozzunk rendszeresen a szentmiséken!

Kanonoki beiktatás, plé­bá­no­si beiktatás

Zsolt atya hálásan kö­szöni Érsek Úr bizalmát a tiszteletbeli ka­nonoki ki­nevezés miatt és hálásan köszöni a­zok­nak, akik megtisztelték azzal is, hogy részt vettek Kalocsán a ka­nonoki beik­ta­tá­sán. Kanonok-plébános úr plébánosi be­ik­tató szentmiséjét Érsek Úr decem­ber 17-én délután 4 órakor tartja majd. Emi­att december 17-én értelemszerűen nem lesz fél 6-kor is szentmise. Csak a fél­­reértések elkerülése végett: egy ki­nevezett plébános a helyezés napjától számít teljes értékű és jogú plé­bá­nos­nak, a szentmisén való ünnepélyes – imádságos – liturgikus érseki beiktatás „csak” egy látványos, szép és fontos ün­nep, imádság a plébános szolgálatáért, sokszor hónapokkal a tényleges plébánosi szolgálat kezdete után, de nem jogi hatályú cselekmény (akár el is maradhat, sok egyházmegyében nem is szokás). Erre a szép beiktató imá­ra, az érseki szentmisére mindenkit vá­runk majd.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Magyarázat a Mindenszentek főünnepéhez

A keresztény keleten 380-ban már mindenütt meg­tartották, vagyis sok helyen már jó­val korábban megszületett az ünnep. E nap az összes szen­­tekről és már­tí­rok­ról szóló megemlékezés, a­mely­nek leg­­­korábbi nyomát Kr.u. 270-ben lelhetjük fel. Szír Szt. Efrém 373-ban em­lé­ke­zik meg róla homíliájában, A­rany­­szá­­­jú Szt. János (†407) pedig a 74. beszédében szól min­denszentek tisz­te­le­té­ről. A keleti egyházban a szen­tek­ről és angyalokról a pünkösd utáni vasárnap emlé­kez­tek meg. VI. Bölcs Leó bi­­zán­ci császár az ünnepet dec. 16-ra tet­­te. Nyugaton IV Bonifác pápa 609-ben a kata­kom­bákból felhozatta a mártírok re­lik­vi­áit és a Panteon po­gány is­­tenek tiszteletére épült szentélyt visszakapta és keresztény templommá szentelte, ezért 610. má­jus 13-tól ün­ne­­­pel­ték ezen a napon a templom dedikációja ün­nepeként is, Mária és az összes vértanú emlékére. A VIII. szá­zad­ban III. Gergely pápa (731-741) tet­te má­jus 13-át a „Szent Szű­z­nek, minden apostolnak, vértanúnak, hit­­val­ló­nak és a föld­­kerekségen elhunyt min­den tö­ké­le­tes, igaz embernek” emléknapjává. A frank birodalomban eh­hez nagy fesztivál is kapcsolódott. 100 évvel később IX. Gergely pá­pa helyezte át no­v. 1-jére Mindenszenteket. Ha­­­lot­­tak napját, amelynek, mint látjuk, semmi köze Mindenszentekhez, hi­szen csak évszázadokkal később szü­le­­tett, e­leinte csak szerzetesközösségek tartották, később az egész egyházban elterjedt. Szent Odilo clunyi apát (962-1048) 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szent­mise­ál­­do­zatokkal emlékezzenek meg. Ha­­ma­rosan ezt a napot a bencés renden kívül is meg­ün­ne­pel­­ték. A szo­kás Európában a 12-13. században min­­­­­den­­hol el­ter­­­jedt, így Magyarországon is. Mivel a nyugati egyházban pár száz év eltéréssel bár, de így szom­­széd na­­pok­ká váltak, sajnos so­kan tévesen egy­be­mos­sák a két ün­­ne­pet, amelynek pedig na­gyon más, tel­je­sen el­té­­­rő az e­­re­­­de­te és ta­nítása. Az Osztrák-Magyar monarchiában a gyer­tya­gyúj­tás szo­kása is hozzá kapcsolódik. II. Jó­zsef osz­trák császár ó­ta az ün­nep visszafejlődött és gyakorlatilag a ha­lottak nap­já­nak az e­lőestéje lett belőle. Ezt a té­ves gya­kor­la­tot saj­nos e­rő­­sí­­­tet­­te az a magyarországi helyzet is, hogy mi­vel nov. 1. lett mun­­­­ka­szü­­neti nap, így min­­denki ak­kor ér rá, így a te­­me­tői szer­­­­tar­tá­sok is ezen a napon zaj­la­nak – TÉ­VE­SEN, de a gya­kor­­­la­ti szem­pont­­tal a­zo­­no­sul­va. Legalább a mi­sékben ­legyen vi­­­lá­­gos a kü­lönb­ség: nov. 1.-jén az ÜD­VÖ­ZÜ­L­TE­KET, A SZEN­TE­­­KET ÜN­­­NE­PEL­­­JÜK, Ha­lot­tak napján pedig kö­nyör­günk a TISZ­­­­TU­­LÓ LEL­KE­KÉRT. Ha­lottak nap­ját az e­van­gé­li­ku­sok és az u­­ni­­tá­­­ri­usok hi­­va­­ta­­lo­­san is elismerik (Min­denszenteket nyil­­­­­­­ván nem, míg az anglikánok igen, sőt még a wes­­ly­a­nus egy­ház is), a re­for­má­­tu­sok pe­dig szo­­­kás­jog a­lap­ján, sok he­­lyen (de nem min­de­nütt) a tem­plo­mon kí­vül em­­lé­­­kez­­nek meg a ha­­­lot­tak nap­járól

 

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 29. vasárnap
2017. október 22.

A hét ünnepei a következők:

Missziós vasárnap és persely

Október 22-én,  vasárnap, közelegve a missziók nemzetközi világnapjához a per­­sely­gyűj­tést Rómába to­váb­bít­juk, a missziók javára. Kérjük, adakozzon mindenki szíve és lehetősége szerint, nem fe­lejt­ve, hogy 50 éven át mi is fő­leg abból éltünk, amit nyugati hívek ezen a vasárnapon és sokszor máskor ne­künk gyűj­töttek! Most már rajtunk a sor, hogy mi segítsünk még szegényebb országokban keresztény test­vé­re­in­ken!

Szent II. János Pál pápa ünnepe

MA A DÉLELŐTTI SZENTMISÉKET II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL VESSZÜK, a soros vasárnapi olvasmányokkal.

Ünnepi szentmise az 56-os forradalom év­fordulóján

Október 23-án este fél 6-kor ünnepi szentmise lesz az 56-os forradalom évfordulóján. Bár ez a nap nem egy­házi ünnep, így sok templomban egyáltalán nincs megemlékezés, mi idén i­mád­ko­zunk ha­zán­­kért, sza­badságunkért, jövőnkért, egyházunkért, a hősö­kért, akik 1956-ban vagy más alka­lom­mal é­le­tük­kel, sza­bad­sá­­guk és jogaik vesz­tésével fizettek, mert küzdöttek hazánk jövőjéért, a kommunizmus em­ber- és ke­resz­tény­el­le­nes igája alóli szaba­du­­­lásáért.
ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÉS BÁBEL BALÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRI, csat­la­koz­zunk a kez­de­mé­nye­zés­­hez, hogy november 4.-én, a forradalom eltiprása napján gyújtsunk gyertyákat ab­la­kainkban és köz­te­re­inken, hő­se­ink tiszteletére.

Keszthelyi Mátyásné Ilonka néni elhunyt

Fájdalommal tudatjuk, hogy Keszthelyi Mátyásné, Lajkó Ilona (Ilonka néni) 2017 október 17-én, 97 éves korában elhunyt. Temetése nem Kiskunhalason lesz, de október 27-én, pénteken 17:30-kor szentmisét mutatunk be érte. Imádkozzunk együtt, hogy az Úr szeretettel fogadja az Ő hű szolgálóját.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Első gyónás és áldozás - HELYESBÍTÉS, korábban a hirdetés hibás volt

Október 21-én az állami iskolákba járó általános iskolás gyerekek számára a Közösségi házban Dávid atya megkezdte a felkészítést, 9 órakor a harmadikosoknak (vagy nagyobb elsőgyónóknak), 10 órakor a negyedikes, vagy nagyobb elsőáldozó csoportnak, akik már tavaly is jártak felkészítőre. Három hét múlva szombaton is így várjuk őket. Ezen a héten szombaton pedig a havi egy közös alkalom lesz az ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐKNEK (tehát azoknak, akik már tavaly is jártak) 15 órától, amelyre az egyházi iskolákban készülőket is várja Dávid atya és Bokor Margit. Délelőtt tehát nem lesz felkészítő sem most, sem az utána következő szombaton. Rövid határidőn belül még elfogadunk esetlegesen még jelentkezni szándékozókat. Ha az elsőgyónásra jelentkezők közül valaki NINCS MEGKERESZTELVE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT ATYÁVAL SZEMÉLYESEN EGYEZTETNI. Több szülő KIFEJEZETT KÜLÖN KÉRÉSÉT TELJESÍTVE hirdetjük, hogy a december 17-i elsőgyónásig AZ EGYHÁZI ISKOLÁKBA JÁRÓ NEGYEDIKES, EBBEN A TANÉVBEN ELSŐÁLDOZÓ GYERMEKEKET IS VÁRJA DÁVID ATYA MINDEN SZOMBATON A 10 ÓRAI FELKÉSZÍTŐRE.ZÍTŐRE.

Új bérmálási csoport

Rövidesen elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Je­lent­kez­hetnek még olyan fiatalok, akik 2019. június 1-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PE­DIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek tel­je­sí­té­sé­vel ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Kérünk szé­pen 5000 fo­rin­tot is hozni majd az első al­ka­lom­ra, ami a szükséges könyvek á­ra. Ha valakinek ez ne­héz­sé­get o­koz, jelezze, és megoldjuk sze­re­tet­tel.

Kanonoki beiktatás, plé­bá­no­si beiktatás

Zsolt atya hálásan kö­szöni Érsek Úr bizalmát a tiszteletbeli kanonoki ki­nevezés miatt és hálásan köszöni a­zok­nak, akik megtisztelték azzal is, hogy részt vettek Kalocsán a kanonoki beik­ta­tá­sán. Kanonok-plébános úr plébánosi be­ik­tató szentmiséjét Érsek Úr decem­ber 17-én délután 4 órakor tartja majd. Emi­att december 17-én értelemszerűen nem lesz 17:30-kor is szentmise. Csak a fél­­reértések elkerülése végett: egy ki­nevezett plébános a helyezés napjától számít teljes értékű és jogú plé­bá­nos­nak, a szentmisén való ünnepélyes – imádságos – liturgikus érseki beiktatás „csak” egy látványos, szép és fontos ün­nep, imádság a plébános szolgálatáért, sokszor hónapokkal a tényleges plébánosi szolgálat kezdete után, de nem jogi hatályú cselekmény (akár el is maradhat, sok egyházmegyében nem is szokás). Erre a szép beiktató imá­ra, az érseki szentmisére mindenkit vá­runk majd.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk

NE FELEDJÜK SZOMBAT ÉJJEL AZ ÓRAÁLLÍTÁST!

 

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 28. vasárnap
2017. október 15.

A hét ünnepei a következők:

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Szentmisék a közösségi házban

A templomfelújítás elkezdése miatt a hétköznapi szentmisék már át­költöztek a közösségi házba. Hétfőtől a szombati esti misékig bezárólag ott lesznek a misék. Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék, igyekszünk minden vasárnapra ehhez méltó körülményeket teremteni.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 5, de­­c. 10, jan. 7 és febr. 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. ÉRSEK ATYA A LÉTSZÁMTÓL TESZI FÜGGŐVÉ, HOGY MIKOR MEGY BÉRMÁLNI. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2019. június 1.-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FELKÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vették ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik, (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!), ha­nem maguk látnák be, hogy még éretlenek a fel­nőttség szentségére. Ké­rem, azok jöj­jenek bér­má­lá­si ké­­szü­let­re, akik komolyan is gondolják – de őket nagy szeretettel várjuk. A bér­málási felkészülés során a har­­madik legfontosabb a tudás, a második leg­fon­­tosabb a szentmiséken való te­vé­keny részvétel, az első, a leg­fon­tosabb pedig a plébániai életbe való tu­datos bekapcsolódás és a krisztusi tanítást kö­vető erkölcsi élet, beleértve a párkapcsolati erkölcsöt is, a­mi a leggyakoribb akadálya manapság annak, hogy valakit komoly kereszténynek láthassunk. MINDKÉT CSOPORTNAK, tehát azoknak is, aki már eddig is készültek, és az újaknak is, ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a közeljövőben adok majd át. Az újak jelentkezési határideje október 8.

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Köszönöm azoknak a szülőknek, akik eljöttek az elsőgyónó-áldozó érte­kez­let­­re, azt is, hogy kedves, együttműködő, együtt gondolkodó légkörben tervezhettünk. Ahogy a szülőin meg­be­szél­tük, az állami iskolákba járó ált. iskolás gyerekek számára a Közösségi házban Dávid atya szombaton kez­di a fel­ké­szítést, 9 órakor a harmadikosoknak (elsőgyónóknak), 10 órakor a negyedikes, elsőáldozó csoportnak, akik már ta­valy is jártak felkészítőre. Két hét múlva szombaton pedig a havi egy közös alkalom lesz, amelyre az egyházi iskolákban készülőket is várja Dávid atya és Bokor Margó. Rövid határidőn belül még elfogadunk esetlegesen még jelentkezni szándékozókat. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül va­la­ki NINCS MEG­KE­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TETNI.

Szent II. János Pál pápa ünnepe

II. János Pál idei ünnepére ké­szül­ve kilencedet végzünk csütörtök­től a Szent Pápa tisz­teletére, minden hétköznapi szentmise végén rövid, kb. 3 perces imával. JÖVŐ VASÁRNAP A DÉLELŐTTI SZENTMISÉKET II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL VESSZÜK, a soros vasárnapi olvasmányokkal.

Missziós vasárnap és persely

Október 22-én,  vasárnap, közelegve a missziók nemzetközi világnapjához a per­­sely­gyűj­tést Rómába to­váb­bít­juk, a missziók javára. Kérjük, adakozzon mindenki szíve és lehetősége szerint, nem fe­lejt­ve, hogy 50 éven át mi is fő­leg abból éltünk, amit nyugati hívek ezen a vasárnapon és sokszor máskor ne­künk gyűj­töttek! Most már rajtunk a sor, hogy mi segítsünk még szegényebb országokban keresztény test­vé­re­in­ken!

Ünnepi szentmise az 56-os forradalom év­fordulóján

Október 23-án este fél 6-kor ünnepi szentmise lesz az 56-os forradalom évfordulóján. Bár ez a nap nem egy­házi ünnep, így sok templomban egyáltalán nincs megemlékezés, mi idén i­mád­ko­zunk ha­zán­­kért, sza­badságunkért, jövőnkért, egyházunkért, a hősö­kért, akik 1956-ban vagy más alka­lom­mal é­le­tük­kel, sza­bad­sá­­guk és jogaik vesz­tésével fizettek, mert küzdöttek hazánk jövőjéért, a kommunizmus em­ber- és ke­resz­tény­el­le­nes igája alóli szaba­du­­­lásáért.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 27. vasárnap
2017. október 8.

A hét ünnepei a következők:

 

Házassági jubileum

Sok sze­­retettel kö­szönt­jük és ün­ne­pel­­jük a­zo­kat, akik elfogadták a meg­hí­vást, ill. sa­ját maguk je­lent­­keztek a ju­bi­láns há­za­­­sok ün­­ne­pére. Az ünnepet jövő év­ben ősszel is meg­tart­juk, már most kérjük, hogy akinek jövőre lesz há­zassági ju­bi­le­­uma, szá­mít­son rá! Szóljanak is olyan hoz­­­zá­­tar­­to­­zók­nak, akikről tud­nak, főleg a­zok­nak, akik nálunk há­za­sod­tak, de már nem itt lak­­­nak, ill. akik más­­hol kö­töt­ték há­zas­sá­­gu­kat, de most itt lak­nak. Természetesen a kö­zös ün­­­nep­lés mel­­lett to­vább­­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns há­zaspár az év­­for­du­lóhoz közel külön is kér­jen családi szent­­­misét és ju­­­bi­­le­­u­­mi áldást. Hálás kö­szö­netem az előkészítőknek!

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Szentmisék a közösségi házban

A templomfelújítás elkezdése miatt a hétköznapi szentmisék már át­költöztek a közösségi házba. Hétfőtől a szombati esti misékig bezárólag ott lesznek a misék. Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék, igyekszünk minden vasárnapra ehhez méltó körülményeket teremteni.

 

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 5, de­­c. 10, jan. 7 és febr. 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Bérmálás

Berki József atya folytatja a bérmálási felkészülést azoknak a fiataloknak, akik tavaly Dániel atyával készültek. Ez a csoport vele vegy fel a kapcsolatot.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. ÉRSEK ATYA A LÉTSZÁMTÓL TESZI FÜGGŐVÉ, HOGY MIKOR MEGY BÉRMÁLNI. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2019. június 1.-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FELKÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vették ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik, (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!), ha­nem maguk látnák be, hogy még éretlenek a fel­nőttség szentségére. Ké­rem, azok jöj­jenek bér­má­lá­si ké­­szü­let­re, akik komolyan is gondolják – de őket nagy szeretettel várjuk. A bér­málási felkészülés során a har­­madik legfontosabb a tudás, a második leg­fon­­tosabb a szentmiséken való te­vé­keny részvétel, az első, a leg­fon­tosabb pedig a plébániai életbe való tu­datos bekapcsolódás és a krisztusi tanítást kö­vető erkölcsi élet, beleértve a párkapcsolati erkölcsöt is, a­mi a leggyakoribb akadálya manapság annak, hogy valakit komoly kereszténynek láthassunk. MINDKÉT CSOPORTNAK, tehát azoknak is, aki már eddig is készültek, és az újaknak is, ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a közeljövőben adok majd át. Az újak jelentkezési határideje október 8.

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Természetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bármily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Azoknak, akik tavaly elkezdték a felkészülést és az idei tanévben lesznek elsőáldozók, az elsőgyónás ünnepe advent vége felé lesz.  Ha van, akit nem a mi templomunkban kereszteltek, a jelentkezéssel EGYÜTT keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­ről!  Ha vannak esetleg nagyobb diákok is, akik nem voltak még elsőgyónók, ők is jelentkezhetnek azo­nos feltételekkel. Az állami iskolákba járó ált. iskolás gyerekek számára a Közösségi házban lesz felkészítés. Kérjük, hogy legkésőbb szept. végéig jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a gyerekek hitoktatójánál lehetséges. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TETNI.

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet

A harmadikosok és negyedikesek szü­leinek, vagyis a 2018-as és 2019-es elsőáldozók szüleinek és hitoktatóinak lesz egy megbeszélés OKTÓBER 13-ÁN PÉNTEKEN AZ ESTI SZENTMISE ELŐTT NEGYED 5-KOR.

Szent II. János Pál pápa ünnepe

II. János Pál idei ünnepére ké­szül­ve kilencedet végzünk csütörtök­től a Szent Pápa tisz­teletére, minden hétköznapi szentmise végén rövid, kb. 3 perces imával.

Zarándoklat Hercegszántóra

Október 12-én délután 13 órakor engesztelő imaóra, 15 órakor szentmise a fatimai jelenések emlékére. Jelentkezni 2.000 Ft hozzájárulás be­fi­zetésével kell. A busz 11-kor indul a templom elől. 

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 26. vasárnap
2017. október 1.

A hét ünnepei a következők:

 

Idősebbek világnapja

Október 1-én, vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idősek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén október első vasárnapján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit szeretet­tel várunk, hívjuk is ismerőseinket erre az al­­ka­lom­ra. 

Házassági jubileum

Idén október 8-án tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns házasok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, jelentkezzenek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt házasodtak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Szeptember 25-én kez­dődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot sze­ret­­nénk fel­újít­­tat­­ni. Az üveg­ablakok res­tau­rá­lá­sá­hoz és a tem­­­plom­­fes­téshez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a külön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Szentmisék a közösségi házban

A templomfelújítás elkezdése miatt a hétköznapi szentmisék már át­költöztek a közösségi házba. Hétfőtől a szombati esti misékig bezárólag ott lesznek a misék. Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék, igyekszünk minden vasárnapra ehhez méltó körülményeket teremteni.

Karitász-gyűlés

Karitász-gyűlés lesz október 2-án, hétfőn  16:00-kor a Közösségi Házban.

Rózsafüzér Királynője

Rózsafüzér Királynője ünnepe lesz október 7.-én, szombaton az este fél 6-os szentmisében lehetőség lesz rózsafüzérek megáldására és a Rózsafüzér Társulat jelenlévő tagjai is külön áldást kapnak. Hozzunk meg­ál­da­ni rózsafüzéreket! Szombaton reggel NEM LESZ SZENTMISE.

Magyarok Nagy­asszo­nya

Magyarok Nagy­asszo­nya ünnepe lesz október 8.-án, idén kivételesen vasárnapra esik! Min­­­den­­kit vá­runk nem­zetünk egyik leg­na­gyobb ün­­nepére. Ne feledjük: év­századokig a Bol­dog­asszony A­nyánk volt nem­zeti him­­nu­szunk!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 5, de­­c. 10, jan. 7 és febr. 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Bérmálás

Berki József atya folytatja a bérmálási felkészülést azoknak a fiataloknak, akik tavaly Dániel atyával készültek. Ez a csoport vele vegy fel a kapcsolatot.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. ÉRSEK ATYA A LÉTSZÁMTÓL TESZI FÜGGŐVÉ, HOGY MIKOR MEGY BÉRMÁLNI. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2019. június 1.-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FELKÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vették ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik, (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!), ha­nem maguk látnák be, hogy még éretlenek a fel­nőttség szentségére. Ké­rem, azok jöj­jenek bér­má­lá­si ké­­szü­let­re, akik komolyan is gondolják – de őket nagy szeretettel várjuk. A bér­málási felkészülés során a har­­madik legfontosabb a tudás, a második leg­fon­­tosabb a szentmiséken való te­vé­keny részvétel, az első, a leg­fon­tosabb pedig a plébániai életbe való tu­datos bekapcsolódás és a krisztusi tanítást kö­vető erkölcsi élet, beleértve a párkapcsolati erkölcsöt is, a­mi a leggyakoribb akadálya manapság annak, hogy valakit komoly kereszténynek láthassunk. MINDKÉT CSOPORTNAK, tehát azoknak is, aki már eddig is készültek, és az újaknak is, ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a közeljövőben adok majd át. Az újak jelentkezési határideje október 8.

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Természetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bármily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Azoknak, akik tavaly elkezdték a felkészülést és az idei tanévben lesznek elsőáldozók, az elsőgyónás ünnepe advent vége felé lesz.  Ha van, akit nem a mi templomunkban kereszteltek, a jelentkezéssel EGYÜTT keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­ről!  Ha vannak esetleg nagyobb diákok is, akik nem voltak még elsőgyónók, ők is jelentkezhetnek azo­nos feltételekkel. Az állami iskolákba járó ált. iskolás gyerekek számára a Közösségi házban lesz felkészítés. Kérjük, hogy legkésőbb szept. végéig jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a gyerekek hitoktatójánál lehetséges. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­LYESEN EGYEZ­TETNI.

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet

A harmadikosok és negyedikesek szü­leinek, vagyis a 2018-as és 2019-es elsőáldozók szüleinek és hitoktatóinak lesz egy megbeszélés OKTÓBER 13-ÁN PÉNTEKEN AZ ESTI SZENTMISE ELŐTT NEGYED 5-KOR.

Zarándoklat Hercegszántóra

Október 12.-én délután 13 órakor engesztelő imaóra, 15 órakor szentmise a fatimai jelenések emlékére. Jelentkezni 2.000 Ft hozzájárulás be­fi­zetésével kell. A busz 11-kor indul a templom elől. 

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 25. vasárnap
2017. szeptember 24.

A hét ünnepei a következők:

Szentírás vasárnapja

Ter­mé­szetesen a Bib­liát mindig ün­ne­pel­jük, he­lyes, ha gyakran ol­vas­suk. Mégis Szent Jeromos nagy bib­lia­for­dí­tó és magya­­rázó ünnepéhez közeli va­sár­na­pon min­den évben meg­ünnepeljük a Szent­­­­í­rás va­sárnapját: ez mához egy hétre lesz.

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Szeptember 25-én kez­dődik a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot sze­ret­­nénk fel­újít­­tat­­ni. Az üveg­ablakok res­tau­rá­lá­sá­hoz és a tem­­­plom­­fes­téshez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a külön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Szentmisék a közösségi házban

A templomfelújítás elkezdése miatt a hétköznapi szentmisék már szeptember 25-e, hétfőtől átköltöznek a közösségi házba. Hétfőtől a szombati esti misékig bezárólag ott lesznek a misék. Vasárnap a felújítás alatt is a templomban lesznek a misék, igyekszünk minden vasárnapra ehhez méltó körülményeket teremteni.

Szent Mónika-ima

Minden hónap u­tol­só vasárnapján, így szeptember 24-én, az es­ti szentmise előtt 16 órától imaórát végez a Szent Mónika közösség, utána rózsafüzért. Min­denkit szeretettel hívunk gyermekeinkért imád­kozni. Mostantól a hónap utolsó vasárnap­ján az esti misében közösen is végzünk egy rö­vid Szent Mónika imát, amelybe kérjük, a je­len­lé­vő édesanyák kapcsolódjanak be.  

Idősebbek világnapja

Október 1-én, vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idősek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén október első vasárnapján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit szeretet­tel várunk, hívjuk is ismerőseinket erre az al­­ka­lom­ra. 

Keceli koncert

Szeptember 29-én, este 6 órakor koncert lesz a keceli Szentháromság templomban. A Four Bones harsona quartett adja a koncertet. A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak.

Házassági jubileum

Idén október 8-án tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns házasok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, jelentkezzenek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt házasodtak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 5, de­­c. 10, jan. 7 és febr. 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Bérmálás

Berki József atya folytatja a bérmálási felkészülést azoknak a fiataloknak, akik tavaly Dániel atyával készültek. Ez a csoport vele vegy fel a kapcsolatot.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. ÉRSEK ATYA A LÉTSZÁMTÓL TESZI FÜGGŐVÉ, HOGY MIKOR MEGY BÉRMÁLNI. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2019. június 1.-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FELKÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vették ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik, (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!), ha­nem maguk látnák be, hogy még éretlenek a fel­nőttség szentségére. Ké­rem, azok jöj­jenek bér­má­lá­si ké­­szü­let­re, akik komolyan is gondolják – de őket nagy szeretettel várjuk. A bér­málási felkészülés során a har­­madik legfontosabb a tudás, a második leg­fon­­tosabb a szentmiséken való te­vé­keny részvétel, az első, a leg­fon­tosabb pedig a plébániai életbe való tu­datos bekapcsolódás és a krisztusi tanítást kö­vető erkölcsi élet, beleértve a párkapcsolati erkölcsöt is, a­mi a leggyakoribb akadálya manapság annak, hogy valakit komoly kereszténynek láthassunk. MINDKÉT CSOPORTNAK, tehát azoknak is, aki már eddig is készültek, és az újaknak is, ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a közeljövőben adok majd át. Az újak jelentkezési határideje október 8.

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Természetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bármily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Azoknak, akik tavaly elkezdték a felkészülést és az idei tanévben lesznek elsőáldozók, az elsőgyónás ünnepe advent vége felé lesz.  Ha van, akit nem a mi templomunkban kereszteltek, a jelentkezéssel EGYÜTT keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­ről!  Ha vannak esetleg nagyobb diákok is, akik nem voltak még elsőgyónók, ők is jelentkezhetnek azo­nos feltételekkel. Az állami iskolákba járó ált. iskolás gyerekek számára a Közösségi házban lesz felkészítés. Kérjük, hogy legkésőbb szept. végéig jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a gyerekek hitoktatójánál lehetséges.

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet

A harmadikosok és negyedikesek szü­leinek, vagyis a 2018-as és 2019-es elsőáldozók szüleinek és hitoktatóinak lesz egy megbeszélés OKTÓBER 13-ÁN PÉNTEKEN AZ ESTI SZENTMISE ELŐTT NEGYED 5-KOR.

Zarándoklat Hercegszántóra

Október 12.-én délután 13 órakor engesztelő imaóra, 15 órakor szentmise a fatimai jelenések emlékére. Jelentkezni 2.000 Ft hozzájárulás be­fi­zetésével kell.   

Rózsafüzér

Minden Mária-ünnepen rózsafüzér-ima van a templomban 16:45-től.

Szent Gellért püspök ün­nepe

Idén vasárnapra esne, emiatt kimarad, így szeptember 25-én, hétfőn este a szent­misét Szent Gellértről vesszük.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 24. vasárnap
2017. szeptember 17.

A hét ünnepei a következők:

Szentírás vasárnapja

Ter­mé­szetesen a Bib­liát mindig ün­ne­pel­jük, he­lyes, ha gyakran ol­vas­suk. Mégis Szent Jeromos nagy bib­lia­for­dí­tó és magya­­rázó ünnepéhez közeli va­sár­na­pon min­den évben meg­ünnepeljük a Szent­­­­í­rás va­sárnapját: ez mához egy hétre lesz.

Szent Mónika-ima

Minden hónap u­tol­só vasárnapján, így mához egy hétre is, az es­ti szentmise előtt 16 órától imaórát végez a Szent Mónika közösség, utána rózsafüzért. Min­denkit szeretettel hívunk gyermekeinkért imád­kozni. Mostantól a hónap utolsó vasárnap­ján az esti misében közösen is végzünk egy rö­vid Szent Mónika imát, amelybe kérjük, a je­len­lé­vő édesanyák kapcsolódjanak be.  

Csütörtöki szentségimádások

Az előzetes terveknek megfelelően megkezdjük KÍSÉRLETI JELLEG­GEL a csütörtök délutáni szentségimádásokat, 13 órától a szentmise kezdetéig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Két hét múlva vasárnap a 10 órai szentmisében az időseket is megünnepeljük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idősek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­ső szombaton vagy vasárnapon. Úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kezd­eményezéshez. Ezért idén október első vasárnapján a 10-es szent­misében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit szeretet­tel várunk, hívjuk is ismerőseinket erre az al­­ka­lom­ra. 

Házassági jubileum

Idén október 8-án tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns házasok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, jelentkezzenek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt házasodtak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 5, de­­c. 10, jan. 7 és febr. 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

Ősszel szeretnénk neki­fog­­ni a templom belsejének részleges kifes­té­sé­hez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot sze­ret­nénk felújíttatni. Az üvegablakok res­tau­rá­lá­sá­hoz és a templomfestéshez szeretettel kér­jük a hí­vek, családok és vállalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A támogatás céljára a külön per­selyt he­lyez­tünk ki a templomban!

Bérmálás

Berki József atya folytatja a bérmálási felkészülést azoknak a fiataloknak, akik tavaly Dániel atyával készültek. Ez a csoport vele vegy fel a kapcsolatot.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. ÉRSEK ATYA A LÉTSZÁMTÓL TESZI FÜGGŐVÉ, HOGY MIKOR MEGY BÉRMÁLNI. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2019. június 1.-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FELKÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vették ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik, (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!), ha­nem maguk látnák be, hogy még éretlenek a fel­nőttség szentségére. Ké­rem, azok jöj­jenek bér­má­lá­si ké­­szü­let­re, akik komolyan is gondolják – de őket nagy szeretettel várjuk. A bér­málási felkészülés során a har­­madik legfontosabb a tudás, a második leg­fon­­tosabb a szentmiséken való te­vé­keny részvétel, az első, a leg­fon­tosabb pedig a plébániai életbe való tu­datos bekapcsolódás és a krisztusi tanítást kö­vető erkölcsi élet, beleértve a párkapcsolati erkölcsöt is, a­mi a leggyakoribb akadálya manapság annak, hogy valakit komoly kereszténynek láthassunk. MINDKÉT CSOPORTNAK, tehát azoknak is, aki már eddig is készültek, és az újaknak is, ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a közeljövőben adok majd át. Az újak jelentkezési határideje október 8.

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Természetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bármily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Azoknak, akik tavaly elkezdték a felkészülést és az idei tanévben lesznek elsőáldozók, az elsőgyónás ünnepe advent vége felé lesz.  Ha van, akit nem a mi templomunkban kereszteltek, a jelentkezéssel EGYÜTT keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­ről!  Ha vannak esetleg nagyobb diákok is, akik nem voltak még elsőgyónók, ők is jelentkezhetnek azo­nos feltételekkel. Az állami iskolákba járó ált. iskolás gyerekek számára a Közösségi házban lesz felkészítés. Kérjük, hogy legkésőbb szept. végéig jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a gyerekek hitoktatójánál lehetséges.

Zarándoklat Hercegszántóra

Október 12.-én délután 13 órakor engesztelő imaóra, 15 órakor szentmise a fatimai jelenések emlékére. Jelentkezni 2.000 Ft hozzájárulás be­fi­zetésével kell.   

Rózsafüzér

Minden Mária-ünnepen rózsafüzér-ima van a templomban 16:45-től.

Szent Gellért püspök ün­nepe

Idén jövő vasárnapra esne, emiatt kimarad, de utána hétfőn este a szent­misét Szent Gellértről vesszük.

Harkakötönyi búcsú

Szent Kereszt tiszteletére, jövő vasárnap, szeptember 17-én, délután 3 órakor.

Ünnep

Csütörtökön Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe. Este fél 6-kor lesz ün­nepi szentmise, rövid i­ge­hir­­­de­téssel az ünnep súlyára va­ló tekintettel. Pénteken Fájdalmas Szűzanya ünnepén ugyanígy.

Miserend és hirdetések

kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 23. vasárnap
2017. szeptember 10.

A hét ünnepei a következők:

Hitoktatói megbeszélés

Csütörtö­kön a Szent Kereszt ünnepi mise után sze­ret­nénk a közeljövő aktualitásait megbeszélni a hit­ok­tatókkal. Kérem, aki tud, jöjjön az ünnepi mi­sére, utána pedig a közösségi házba.

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

Ősszel szeretnénk neki­fog­­ni a templom belsejének részleges kifes­té­sé­hez. A festés előtt legalább a legrosszabb ál­la­pot­­ban lévő három színes üvegablakot sze­ret­nénk felújíttatni. Az üvegablakok res­tau­rá­lá­sá­hoz és a templomfestéshez szeretettel kér­jük a hí­vek, családok és vállalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A támogatás céljára a külön per­selyt he­lyez­tünk ki a templomban!

Zarándoklat Hercegszántóra

Október 12.-én délután 13 órakor engesztelő imaóra, 15 órakor szentmise a fatimai jelenések emlékére. Autóbusz viteldíja 4.500 Ft, vezeti Csala Jenő. Jelentkezni 2.000 Ft hozzájárulás be­fi­zetésével kell.   

Rózsafüzér

Minden Mária-ünnepen rózsafüzér-ima van a templomban 16:45-től. Így a héten kedden Mária Szent Neve és pénteken Fájdalmas Szűzanya ünnepén is.

Csütörtöki szentségimádások

Az előzetes terveknek megfelelően megkezdjük KÍSÉRLETI JELLEG­GEL a csütörtök délutáni szentségimádásokat, 13 órától a szentmise kezdetéig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Házassági jubileum

Idén október 8-án tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns házasok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, jelentkezzenek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt házasodtak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, ok­tó­­ber 1.-én lesz a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Harkakötönyi búcsú

Szent Kereszt tiszteletére, jövő vasárnap, szeptember 17-én, délután 3 órakor.

Ünnep

Csütörtökön Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe. Este fél 6-kor lesz ün­nepi szentmise, rövid i­ge­hir­­­de­téssel az ün­nep súlyára va­ló tekintettel. Pénteken Fájdalmas Szűzanya ünnepén ugyanígy.

Bérmálás

Berki József atya folytatja a bérmálási felkészülést azoknak a fiataloknak, akik tavaly Dániel atyával készültek. Ez a csoport vele vegy fel a kapcsolatot.

Új bérmálási csoport

Az idén elkezdenénk a felkészítést a KÖVETKEZŐ bérmálási csoportnak is. Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. ÉRSEK ATYA A LÉTSZÁMTÓL TESZI FÜGGŐVÉ, HOGY MIKOR MEGY BÉRMÁLNI. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2019. június 1.-én VAGY LEG­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a jelenlegi nyolcadikosok is. JÖVŐ ÉV SZEP­TEMBERÉBEN NEM INDUL MAJD ÚJABB CSOPORT, TEHÁT AKI MOST NEM JELENTKEZIK, KÉT ÉV MÚLVA KEZDHETI MEG A FELKÉSZÜLÉST! Jelentkezhetnek olyanok is, akik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sincsenek, a szük­séges feltételek teljesítésével ezekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt feltétlenül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vették ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen esetekben nem ne­künk kellene felvilágosítani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik, (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!), ha­nem maguk látnák be, hogy még éretlenek a fel­nőttség szentségére. Ké­rem, azok jöj­jenek bér­má­lá­si ké­­szü­let­re, akik komolyan is gondolják – de őket nagy szeretettel várjuk. A bér­málási felkészülés során a har­­madik legfontosabb a tudás, a második leg­fon­­tosabb a szentmiséken való te­vé­keny részvétel, az első, a leg­fon­tosabb pedig a plébániai életbe való tu­datos bekapcsolódás és a krisztusi tanítást kö­vető erkölcsi élet, beleértve a párkapcsolati erkölcsöt is, a­mi a leggyakoribb akadálya manapság annak, hogy valakit komoly kereszténynek láthassunk. MINDKÉT CSOPORTNAK, tehát azoknak is, aki már eddig is készültek, és az újaknak is, ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT kérünk kitölteni, amit a közeljövőben adok majd át. Az újak jelentkezési határideje október 8.

Jelentkezés első gyónásra és áldozásra

Azoknak, akik idén harmadikosok, első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Természetesen a szentségekhez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bármily apró szolgálat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy a harmadikosok elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyónásuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Azoknak, akik tavaly elkezdték a felkészülést és az idei tanévben lesznek elsőáldozók, az elsőgyónás ünnepe advent vége felé lesz.  Ha van, akit nem a mi templomunkban kereszteltek, a jelentkezéssel EGYÜTT keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­ről!  Ha vannak esetleg nagyobb diákok is, akik nem voltak még elsőgyónók, ők is jelentkezhetnek azo­nos feltételekkel. Az állami iskolákba járó ált. iskolás gyerekek számára a Közösségi házban lesz felkészítés. Kérjük, hogy legkésőbb szept. végéig jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a gyerekek hitoktatójánál lehetséges.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 21. vasárnap
2017. augusztus 27.

A hét ünnepei a következők:

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!
 

Plébános változás a felsővárosi kis templomban

Érsek atya elfogadta Csernák Pál korábbi Kiskunhalas Felsővárosi plébános visszavonulási kérelmét, és augusztus hónaptól felmentette a plébánia és a kistemplom lelkipásztori ellátása alól. Pál atya a kalocsai érseki kastély papi otthonában kap elhelyezést. A Felsővárosi Plébánia új plébánosa augusztustól Talapka István eddigi izsáki plébános lesz. Hordozzuk imáinkban Pál atyát és István atyát egyaránt!

Jubiláns Házasok szentmiséje

Ebben az évben október 8-án vasárnap tartjuk a jubiláns házasok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órai szentmisében. Várjuk a 25, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt házasságot kötött párok jelentkezését névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. Köszönjük!

Áthelyezések

2017. szeptember 1-től Érsek atya a Kecskeméten és környékén kialakult lelkipásztori helyzet miatt áthelyezte Dr. Finta József érseki helynök, plébános atyát Kiskunhalasról a Kecskeméti Főplébániára. Ugyanezen hatállyal Kőhegyi Dániel káplán atyát is Kecskemétre helyezte további kápláni szolgálatra. Az érseki döntés mindannyiunkat hirtelenül ért, nem tudtunk rá kellőképp felkészülni. Kérjük a kedves hívek megértését és imáit! A kiskunhalasi Főplébániára szeptember 1-jei hatállyal Hozdik Zsolt atya érkezik plébánosnak Soltvadkertről, valamint Csorba Dávid atya szintén Soltvadkertről káplánnak. Berki József atya Kiskunhalason marad káplánként.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 20. vasárnap
2017. augusztus 20.

A hét ünnepei a következők:

Szent Róza, a csipkevarrók védőszentjének Napja

2017. augusztus 23-án szerdán az esti fél hetes szentmise keretében megszenteljük templomunkban Szent Rózának, a csipkevarrók védőszentjének képét, melyet a Közösségi Ház számára kaptunk ajándékba. Szent Róza 400 évvel ezelőtt hunyt el a perui Limában. Kiskunhalas, a csipke városa ez úton is szeretné megőrizni az ő emlékét. Szeretettel várunk mindenkit az esti szentmisére és áldásra.

Szentségimádás

A hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a templomban 17 órától a rózsafűzérrel egybekötve.

Szent Mónika Közösség országos találkozója

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika közösségének országos találkozójára 2017. augusztus 26-án szombaton kerül sor a budapesti Mátyás templomban. A program délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A szentmisét és a prédikációt Dr. Erdő Péter bíboros atya tartja. Az utazás egyénileg történik.

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!
 

Plébános változás a felsővárosi kis templomban

Érsek atya elfogadta Csernák Pál korábbi Kiskunhalas Felsővárosi plébános visszavonulási kérelmét, és augusztus hónaptól felmentette a plébánia és a kistemplom lelkipásztori ellátása alól. Pál atya a kalocsai érseki kastély papi otthonában kap elhelyezést. A Felsővárosi Plébánia új plébánosa augusztustól Talapka István eddigi izsáki plébános lesz. Hordozzuk imáinkban Pál atyát és István atyát egyaránt!

Jubiláns Házasok szentmiséje

Ebben az évben október 8-án vasárnap tartjuk a jubiláns házasok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órai szentmisében. Várjuk a 25, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt házasságot kötött párok jelentkezését névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. Köszönjük!

Áthelyezések

2017. szeptember 1-től Érsek atya a Kecskeméten és környékén kialakult lelkipásztori helyzet miatt áthelyezte Dr. Finta József érseki helynök, plébános atyát Kiskunhalasról a Kecskeméti Főplébániára. Ugyanezen hatállyal Kőhegyi Dániel káplán atyát is Kecskemétre helyezte további kápláni szolgálatra. Az érseki döntés mindannyiunkat hirtelenül ért, nem tudtunk rá kellőképp felkészülni. Kérjük a kedves hívek megértését és imáit! A kiskunhalasi Főplébániára szeptember 1-jei hatállyal Hozdik Zsolt atya érkezik plébánosnak Soltvadkertről, valamint Csorba Dávid atya szintén Soltvadkertről káplánnak. Berki József atya Kiskunhalason marad káplánként. Dr. Finta József atya és Kőhegyi Dániel atya 2017. augusztus 27-én, mához egy hétre búcsúzik el a kiskunhalasi hívektől a de. 10 órás szentmisében.

Képviselőtestületi Gyűlés

2017. augusztus 23-án szerdán az esti fél hetes szentmise után, hét órától a Plébániai Képviselőtestület gyűlést tart a Közösségi Házban. Szeretettel várjuk a testület tagjait!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 20. vasárnap
2017. augusztus 13.

A hét ünnepei a következők:

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Nagyboldogasszony

Augusztus 15-én kedden, Nagyboldogasszony ünnepén kötelező a szentmisén való részvétel. Templomunkban de. fél 9-kor és este fél hétkor lesz ünnepi szentmise. Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfiszállási Zarándoklat

Augusztus 17-én csütörtökön egy fél napos rövid zarándoklatot hirdetünk Petőfiszállás Szentkútra. Az indulás du. 14 órakor lesz autóbusszal a plébánia elől. Jelentkezni most a héten lehet 1000 forint részvételi díj befizetésével a plébánián vagy a sekrestyében.

Continental Singers Koncert

Szintén augusztus 17-én este hat órakor a Continental Singers keresztény együttes ad koncertet a Mozi nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programról plakátot raktunk ki.

Szentségimádás

A felújított egyházmegyei Szentségimádási Rendben az első ránk eső nap augusztus 19-e szombat. Templomunkban de. 9 órától az esti szentmiséig lesz szentségimádás, a szentmise előtt egy fél órával, 18 órától közös szentségimádás. A szentségimádási órákra a sekrestyében felíratkozhatunk!

Plébános változás a felsővárosi kis templomban

Érsek atya elfogadta Csernák Pál korábbi Kiskunhalas Felsővárosi plébános visszavonulási kérelmét, és augusztus hónaptól felmentette a plébánia és a kistemplom lelkipásztori ellátása alól. Pál atya a kalocsai érseki kastély papi otthonában kap elhelyezést. A Felsővárosi Plébánia új plébánosa augusztustól Talapka István eddigi izsáki plébános lesz. Hordozzuk imáinkban Pál atyát és István atyát egyaránt!

Jubiláns Házasok szentmiséje

Ebben az évben október 8-án vasárnap tartjuk a jubiláns házasok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órai szentmisében. Várjuk a 25, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt házasságot kötött párok jelentkezését névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. Köszönjük!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 19. vasárnap
2017. augusztus 6.

A hét ünnepei a következők:

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Nagyboldogasszony

Augusztus 15-én kedden, Nagyboldogasszony ünnepén kötelező a szentmisén való részvétel. Templomunkban de. fél 9-kor és este fél hétkor lesz ünnepi szentmise. Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfiszállási Zarándoklat

Augusztus 17-én csütörtökön egy fél napos rövid zarándoklatot hirdetünk Petőfiszállás Szentkútra. Az indulás du. 14 órakor lesz autóbusszal a plébánia elől. Jelentkezni most a héten lehet 1000 forint részvételi díj befizetésével a plébánián vagy a sekrestyében.

Continental Singers Koncert

Szintén augusztus 17-én este hat órakor a Continental Singers keresztény együttes ad koncertet a Mozi nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programról plakátot raktunk ki.

Szentségimádás

A felújított egyházmegyei Szentségimádási Rendben az első ránk eső nap augusztus 19-e szombat. Templomunkban de. 9 órától az esti szentmiséig lesz szentségimádás, a szentmise előtt egy fél órával, 18 órától közös szentségimádás. A szentségimádási órákra a sekrestyében felíratkozhatunk!

Plébános változás a felsővárosi kis templomban

Érsek atya elfogadta Csernák Pál korábbi Kiskunhalas Felsővárosi plébános visszavonulási kérelmét, és augusztus hónaptól felmentette a plébánia és a kistemplom lelkipásztori ellátása alól. Pál atya a kalocsai érseki kastély papi otthonában kap elhelyezést. A Felsővárosi Plébánia új plébánosa augusztustól Talapka István eddigi izsáki plébános lesz. Hordozzuk imáinkban Pál atyát és István atyát egyaránt!

Jubiláns Házasok szentmiséje

Ebben az évben október 8-án vasárnap tartjuk a jubiláns házasok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órai szentmisében. Várjuk a 25, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt házasságot kötött párok jelentkezését névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. Köszönjük!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 17. vasárnap
2017. július 30.

A hét ünnepei a következők:

Szent Mónika ima

A hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve a templomban délután 17 órától.

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséig szentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Plébános változás a felsővárosi kis templomban

Érsek atya elfogadta Csernák Pál korábbi Kiskunhalas Felsővárosi plébános visszavonulási kérelmét, és augusztus hónaptól felmentette a plébánia és a kistemplom lelkipásztori ellátása alól. Pál atya a kalocsai érseki kastély papi otthonában kap elhelyezést. A Felsővárosi Plébánia új plébánosa augusztustól Talapka István eddigi izsáki plébános lesz. Hordozzuk imáinkban Pál atyát és István atyát egyaránt!

Jubiláns Házasok szentmiséje

Ebben az évben október 8-án vasárnap tartjuk a jubiláns házasok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órai szentmisében. Várjuk a 25, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt házasságot kötött párok jelentkezését névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is jelentkezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. Köszönjük!

Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor

Augusztus 6-án veszi kezdetét a 26. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor. Idén is szép számmal készülnek részt venni kiskunhalasi gyerekek, fiatalok. A táborral kapcsolatban holnap, július 31-én hétfőn 17:45-kor megbeszélést tartunk a Közösségi Házban. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Imádkozzunk a tábor lelki kegyelmeiért!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 16. vasárnap
2017. július 23.

A hét ünnepei a következők:

Szent Mónika ima

A hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve a templomban délután 17 órától.

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséig szentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Plébános változás a felsővárosi kis templomban

Érsek atya elfogadta Csernák Pál korábbi Kiskunhalas Felsővárosi plébános visszavonulási kérelmét, és augusztus hónaptól felmentette a plébánia és a kistemplom lelkipásztori ellátása alól. Pál atya a kalocsai érseki kastély papi otthonában kap elhelyezést. A Felsővárosi Plébánia új plébánosa augusztustól Talapka István eddigi izsáki plébános lesz. Hordozzuk imáinkban Pál atyát és István atyát egyaránt!

Győri Zarándoklat - EMLARAD!!!

Mivel a tervezett győri zarándoklatra a határidő leteltével sem jelentkeztek tízen sem, ezért a zarándoklat elmarad. Azok, akik már befizették a részvételi díjat, visszakérhetik azt a Plébánia irodájában hivatali időben, illetve a vasárnapi szentmisék után a sekrestyében.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 15. vasárnap
2017. július 16.

A hét ünnepei a következők:

 

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséigszentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Győri Zarándoklat

Szent László éve alkalmából alkalmából egynapos zarándoklatot szervezünk Győrbe 2017. július 29-én szombaton. Az utazás autóbusszal történik. A részvételi díj 4.000 forint. Hajnali öt órakor indulunk a plébánia elől és este kilenc óra felé érkezünk vissza. Jelentkezni július 16-ig lehet a 4.000 Ft. befizetésével.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 14. vasárnap
2017. július 9.

A hét ünnepei a következők:

 

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséigszentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Győri Zarándoklat

Szent László éve alkalmából alkalmából egynapos zarándoklatot szervezünk Győrbe 2017. július 29-én szombaton. Az utazás autóbusszal történik. A részvételi díj 4.000 forint. Hajnali öt órakor indulunk a plébánia elől és este kilenc óra felé érkezünk vissza. Jelentkezni július 16-ig lehet a 4.000 Ft. befizetésével.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Évközi 13. vasárnap
2017. július 2.

A hét ünnepei a következők:

 • Hétfőn Szent Tamás apostol ünnepe.
 • Kedden Portugáliai Szent Erzsébet emléknapja.
 • Csütörtökön Gorretti Szent Mária szűz és vértanú emléknapja.

Első péntek

Most a héten lesz első péntek. Reggel hét órakor is lesz szentmise templomunkban. A betegeket otthonaikban látogatjuk meg.

Templombúcsú

Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a templombúcsúval kapcsolatban bármit is tettek, szolgáltak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és ételeket, a felszolgálást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak. Isten segítsen bennünket továbbra is!

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséigszentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Győri Zarándoklat

Szent László éve alkalmából alkalmából egynapos zarándoklatot szervezünk Győrbe 2017. július 29-én szombaton. Az utazás autóbusszal történik. A részvételi díj 4.000 forint. Hajnali öt órakor indulunk a plébánia elől és este kilenc óra felé érkezünk vissza. Jelentkezni július 16-ig lehet a 4.000 Ft. befizetésével.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.


Szent Péter és Pál búcsú
2017. június 25.

A hét ünnepei a következők:

- Hétfőn Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapja.
- Kedden Szent László király ünnepe.
- Szerdán Szent Iréneusz püspök és vértanú emléknapja.

- Csütörtökön Szent Péter és Pál főapostolok ünnepe.

Úrnapja, Úrnapi Körmenet

Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi, Úrnapi szolgálatot minden segítőnknek, minden közösségnek. Az oltárok díszítését, a virágokat, virágszirmokat, az iskolák közreműködését és minden más segítséget Isten fizessen meg gazdagon!

Templombúcsú

Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a templombúcsúval kapcsolatban bármit is tettek, szolgáltak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és ételeket, a felszolgálást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak. Isten segítsen bennünket továbbra is!

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséigszentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.
A támogatás céljára külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Győri Zarándoklat

Szent László éve alkalmából alkalmából egynapos zarándoklatot szervezünk Győrbe 2017. július 29-én szombaton. Az utazás autóbusszal történik. A részvételi díj 4.000 forint. Hajnali öt órakor indulunk a plébánia elől és este kilenc óra felé érkezünk vissza. Jelentkezni július 16-ig lehet a 4.000 Ft. befizetésével.Hirdetések

Advent I. vasárnapja – C év.

        Egy gazda törött szárnyú sast talált a réten. Nagy nehezen sikerült elfognia, erős madzagot kötött a lábára, s kikötötte egy cölöphöz a baromfiudvar sarkába. A sas újra és újra nekirugaszkodott, hogy elszabaduljon, de a madzag nem engedte. A gazda búzát, kukoricát szórt elé, de a büszke sas rá se pillantott. Teltek a napok. A sas szárnya kezdett összeforrni. Minduntalan megpróbált fölrepülni, de hiába – a madzag visszarántotta. Napjában százszor is megkísérelte, hogy elrugaszkodjon a földtől, de újra és újra visszazuhant. Végül az éhség mégis rákényszerítette a madarak királyát, hogy búzára, kukoricára fanyalodjon, mint a tyúkok. Egyre jobban elnehezedett. Lassan megfeledkezett a repülésről. Jött az esős ősz, majd a fagyos tél. Az erős madzag szétrothadt a sok víztől, s lassan lefoszlott a madár lábáról. Néhány szárnycsapás elegendő lett volna, s a sas újra szabadon meghódíthatta volna a levegőeget – de mégsem ez történt. A sas már nem is pillantott a magas ég felé, megfeledkezett arról, ki is ő valójában.

     „Vigyázzatok, el ne nehezedjék a szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban!” Jézus figyelmeztet minket, hogy ne kötődjünk túl erősen a világ múlandó javaihoz, „fogyasztási cikkeihez”, mert elfordíthatják a figyelmünket igazi célunktól. Elfelejthetjük, kik is vagyunk valójában és mire vagyunk hivatottak. Milyen jól esik egy finom ünnepi étkezés a meghitt családi körben, vagy barátokkal. Micsoda öröm néhány pohár bort, sört elfogyasztani egy jó társaságban, kellemesen beszélgetve. Milyen élmény lehet megnézni egy-egy jó filmet a TV-ben, olvasgatni a barátok e-mailjeit a számítógépen. Mennyire szánalmas azonban, ha valaki úgy zabál vagy vedeli a szeszes italt, hogy szinte kivetkőzik önmagából, senkire és semmi másra nincs tekintettel. Nem élvezi már az ízeket, a bor már nem vidámítja a szívét, hiszen rég megcsömörlött tőle, mégsem tudja abbahagyni. Milyen szánalmas, ha valaki üres tekintettel szinte egész nap a képernyőt bámulja, hiába szól neki bárki bármit, nem képes odafigyelni. Az értékesebb, fontosabb dolgok helyett, a személyes szeretet átélése helyett is csak fogyasztjuk, fogyasztjuk a földi javakat, s ezek odaszögeznek bennünket a múlandó világ múlandó javaihoz. Isten adta nekünk ezt a világot, Ő ajándékozott meg minket annak értékeivel. Legfőbb célunkként azonban az örök boldogságot jelölte meg, melyet az Isten – és emberszeretet útján érhetünk el. Az ember testi lény, szüksége van ételre, italra, testi örömökre, élvezetekre – de ezek egyike sem teszi maradéktalanul boldoggá. Sem a pénz, amelyeken ezeket megvásárolhatja. Az ember ugyanis lelki lény is – és éppen ez emeli ki az állatvilágból, ez teszi emberré. Szüksége van a szeretetre, arra, hogy szeressen és szeressék. Nélkülözhetetlen a boldogságához az, hogy az Isten által teremtett evilági javakat is a szeretet rendjében használja, uralkodjék fölöttük, s ne azok uralkodjanak fölötte. A sas is madár, mint a tyúk: hazája azonban nem a néhány négyzetméteres baromfiudvar, hanem a végtelen, szabad ég. Ha az ember elfelejti, hogy lényege szerint Isten gyermeke, akinek a Mennyország az otthona, s csupán itt a földön akar boldog lenni, rabszolgává lesz. Milyen sok egyre kényelmesebben, élvezetesebben élő, de mégis egyre keserűbb szívű, egyre elégedetlenebb rabszolga vesz körül minket! Vagy nem vagyunk-e magunk is azok?

         Advent I. vasárnapjával újra elkezdődik a karácsonyvárás bensőséges időszaka. Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy az ő arcán felragyogjon az igazi ember, hogy megmutassa nekünk, milyen is a hiteles, valóban célra tartó emberi élet. Ő is használta a múlandó világ múlandó javait, de semmi nem volt fontosabb számára, mint az Atya iránti odaadó szeretet és az embertársak iránti szolgálatkészség. Őbenne Szabadító érkezett, aki megváltó áldozatával elvágja a bennünket földhöz láncoló, lefelé húzó kötelékeket. Jött, hogy megbocsássa bűneinket, helytelen ragaszkodásainkat, Isten és az emberek iránti szeretetlenségeinket, figyelmetlenségünket, de ehhez kell, hogy mi is belássuk, miféle „madzagok” rángatnak messze bennünket igazi otthonunktól, s akarjunk szabadulni tőlük a bűnbánatban!Hirdetések

Szent Péter és Pál búcsú
2017. június 25. 

A hét ünnepei a következők:

 •  Hétfőn Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapja.
 •  Kedden Szent László király ünnepe.
 •  Szerdán Szent Iréneusz püspök és vértanú emléknapja.
 • Csütörtökön Szent Péter és Pál főapostolok ünnepe.

Úrnapja, Úrnapi Körmenet

Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi, Úrnapi szolgálatot minden segítőnknek, minden közösségnek. Az oltárok díszítését, a virágokat, virágszirmokat, az iskolák közreműködését és minden más segítséget Isten fizessen meg gazdagon!

Templombúcsú

Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, akik a mai templombúcsúval kapcsolatban bármit is tesznek, szolgálnak! Köszönjük az előkészítést, a süteményeket és ételeket, a felszolgálást, pakolást, szervezést! Köszönjük a templomi szolgálatot a ministránsoknak, az énekkarnak. Isten segítsen bennünket továbbra is.

Szentségimádásra jelentkezés

Az Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséig szentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.

A támogatás céljára a mai naptól külön perselyt jelöltünk ki a templomban!

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli fél nyolcas szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.

Győri Zarándoklat

Szent László éve alkalmából alkalmából egynapos zarándoklatot szervezünk Győrbe 2017. július 29-én szombaton. Az utazás autóbusszal történik. A részvételi díj 4.000 forint. Hajnali öt órakor indulunk a plébánia elől és este kilenc óra felé érkezünk vissza. Jelentkezni július 16-ig lehet a 4.000 Ft. befizetésével.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Úrnapja
2017. június 18.

A hét ünnepei a következők:

- Szerdán Gonzága Szent Alajos emléknapja.
- Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe.
- Szombaton Keresztelő Szent János születésének ünnepe.

Úrnapja, Úrnapi Körmenet

Június 18-án Úrnapja lesz, Krisztus Szentséges Testének és Vérének ünnepe. Az esti szentmise ezen a napon kivételesen 17:30-kor kezdődik, és azt követi majd az Úrnapi Körmenet. Kérem, hogy vegyünk részt minél többen az úrnapi szentmisén és körmeneten. Aki teheti, hozzon virágszirmokat a körmenethez! Az elsőáldozókra, gyerekekre különösen is számítunk!

Élő Rózsafűzér

Június 24-én szombaton, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén Élő Rózsafűzért tartunk Kiskunhalason. Ez azt jelenti, hogy a Rózsafűzért imádkozva járjuk körbe városunkat, összesen 10 állomáson megállva. A kezdés az Alsóvárosi templomnál lesz 14 órakor, a befejezés pedig a Felsővárosi templomnál 18:00 órás szentmisével. Be lehet csatlakozni csak egy-egy rövidebb szakaszra is. Az egyes állomáshelyekről, illetve hogy hova mikor érkezünk, szórólapot készítettünk, amelyet a hátsó kis asztalról el lehet vinni. Szeretettel várunk mindenkit.

Templombúcsú

Június 25-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúünnepét, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Éppen 1950 évvel ezelőtt, Kr. u. 67-ben halt vértanúhalált a két főapostol Rómában. A kerek évfordulóra való tekintettel még nagyobb ünnepélyességgel tartjuk meg a búcsút. Délelőtt csak 10 órakor tartunk szentmisét, melynek szónoka Böjte Csaba ferences atya lesz. Az ünnepi szentmise után agapét tartunk minden résztvevő számára a templomkertben, ahol találkozni lehet Csaba atyával is. Az agapéra süteményeket, esetleg szendvicseket szívesen fogadunk.

Szentségimádásra jelentkezés

A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve szeptembertől minden héten csütörtökön délután 13 órától az esti szentmiséig szentségimádást tartunk a templomban. A szentségimádási órákra jelentkezők kellenének, legalább öt-hat ember minden órára, hogy közülük 2-3-an mindig jelen tudjanak lenni az Oltáriszentség előtt! A szentségimádási órákra a sekrestyében a mai naptól fel lehet iratkozni. Kérem, hogy a már nem dolgozók a kora délutáni órákra iratkozzanak fel, meghagyva a későbbi órákat a dolgozóknak!

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Szentháromság vasárnapja
2017. június 11.

A hét ünnepei a következők:

- Kedden Páduai Szent Antal áldozópap emléknapja.
- Csütörtökön Árpádházi Boldog Jolán szűz emléknapja.

Orgonamentő Koncert

Ma, június 11-én vasárnap 18:00 órakor a kiskunhalasi Református Templomban orgonamentő koncert lesz, melyen Kuzma Levente orgonaművész orgonál, valamint a Lorántffy Zsuzsanna kamarakórus énekel. Mindenkit szeretettel várnak.

Úrnapja, Úrnapi Körmenet

Mához egy hétre, június 18-án Úrnapja lesz, Krisztus Szentséges Testének és Vérének ünnepe. Az esti szentmise ezen a napon kivételesen 17:30-kor kezdődik, és azt követi majd az Úrnapi Körmenet. Kérem, hogy vegyünk részt minél többen az úrnapi szentmisén és körmeneten. Aki teheti, hozzon virágszirmokat a körmenethez! Az elsőáldozókra, gyerekekre különösen is számítunk!

Élő Rózsafűzér

Június 24-én szombaton, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén Élő Rózsafűzért tartunk Kiskunhalason. Ez azt jelenti, hogy a Rózsafűzért imádkozva járjuk körbe városunkat, összesen 10 állomáson megállva. A kezdés az Alsóvárosi templomnál lesz 14 órakor, a befejezés pedig a Felsővárosi templomnál 18:00 órás szentmisével. Be lehet csatlakozni csak egy-egy rövidebb szakaszra is. Az egyes állomáshelyekről, illetve hogy hova mikor érkezünk, szórólapot készítettünk, amelyet a hátsó kis asztalról el lehet vinni. Szeretettel várunk mindenkit.

Templombúcsú

Június 25-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúünnepét, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Éppen 1950 évvel ezelőtt, Kr. u. 67-ben halt vértanúhalált a két főapostol Rómában. A kerek évfordulóra való tekintettel még nagyobb ünnepélyességgel tartjuk meg a búcsút. Délelőtt csak 10 órakor tartunk szentmisét, melynek szónoka Böjte Csaba ferences atya lesz. Az ünnepi szentmise után agapét tartunk minden résztvevő számára a templomkertben, ahol találkozni lehet Csaba atyával is. Az agapéra süteményeket, esetleg szendvicseket szívesen fogadunk.

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

PÜNKÖSD VASÁRNAP
2017. június 4.

A hét ünnepei a következők:

- Kedden Szent Norbert püspök emléknapja.
- Csütörtökön Prágai Szent Ágnes szűz emléknapja.
- Pénteken Szent Efrém diakónus, egyháztanító emléknapja lesz.

Szentségimádás

Ma, Pünkösdvasárnap 17:00 órától pedig szentségimádás lesz templomunkban a Rózsafűzérrel egybekötve.

Pünkösdhétfői Egyházközségi Majális

Június 5-én, Pünkösdhétfőn megrendezzük szokásos Egyházközségi Majálisunkat, ezúttal a PLÉBÁNIA UDVARÁN ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZÁBAN. A program fél 10-kor szentmisével kezdődik. Ebédre jegyet elővételben lehet váltani a plébánián vagy a szentmisék után a sekrestyében 1000 forintos áron. Sokféle közösségi program, játék várja a gyerekeket és a családokat. Focibajnokság is lesz, melyre várjuk a csapatok nevezését. Szeretettel várunk mindenkit!
A majálisról kis prospektust is készítettünk, amelyet a hátsó kis asztalról el lehet vinni!

Élő Rózsafűzér

Június 24-én szombaton, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén Élő Rózsafűzért tartunk Kiskunhalason. Ez azt jelenti, hogy a Rózsafűzért imádkozva járjuk körbe városunkat, összesen 10 állomáson megállva. A kezdés az Alsóvárosi templomnál lesz 14 órakor, a befejezés pedig a Felsővárosi templomnál 18:00 órás szentmisével. Be lehet csatlakozni csak egy-egy rövidebb szakaszra is. Az egyes állomáshelyekről, illetve hogy hova mikor érkezünk, szórólapot készítettünk, amelyet a hátsó kis asztalról el lehet vinni. Szeretettel várunk mindenkit.

Templombúcsú

Június 25-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúünnepét, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Éppen 1950 évvel ezelőtt, Kr. u. 67-ben halt vértanúhalált a két főapostol Rómában. A kerek évfordulóra való tekintettel még nagyobb ünnepélyességgel tartjuk meg a búcsút. Délelőtt csak 10 órakor tartunk szentmisét, melynek szónoka Böjte Csaba ferences atya lesz. Az ünnepi szentmise után agapét tartunk minden résztvevő számára a templomkertben, ahol találkozni lehet Csaba atyával is. Az agapéra süteményeket, esetleg szendvicseket szívesen fogadunk.

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.

Miserend változás a felsővárosi kis templomban

Július hónaptól a felsővárosi kis templomban a reggeli 7:30-as szentmise megszűnik, csak délelőttönként 9 órakor lesz szentmise.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Húsvét VI. vasárnapja
2017. május 28.

A hét ünnepei a következők:

- Csütörtökön Szent Jusztinusz vértanú emléknapja lesz.
- Szombaton Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk emléknapja lesz.

Szent Mónika ima

A hónap utolsó vasárnapján, május 28-án a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 17 órától a templomban. Mához egy hétre, Pünkösdvasárnap 17:00 órától pedig szentségimádás lesz templomunkban a Rózsafűzérrel egybekötve.

Bérmálás

Június 3-án, Pünkösd előtti szombaton délelőtt 10 órakor lesz templomunkban a felkészült fiatalok bérmálása. Az ünnepi szentmisét és a bérmálást Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya végzi. Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel kérem, hogy Pünkösdvasárnap is minél többen jöjjünk az ünnepi szentmisékre!

Pünkösdhétfői Egyházközségi Majális

Június 5-én, Pünkösdhétfőn megrendezzük szokásos Egyházközségi Majálisunkat, ezúttal a PLÉBÁNIA UDVARÁN ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZÁBAN. A program fél 10-kor szentmisével kezdődik. Ebédre jegyet elővételben lehet váltani a plébánián vagy a szentmisék után a sekrestyében 1000 forintos áron. Sokféle közösségi program, játék várja a gyerekeket és a családokat. Focibajnokság is lesz, melyre várjuk a csapatok nevezését. Szeretettel várunk mindenkit!
A majálisról kis prospektust is készítettünk, amelyet a hátsó kis asztalról el lehet vinni!

Templombúcsú

Június 25-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúünnepét, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Éppen 1950 évvel ezelőtt, Kr. u. 67-ben halt vértanúhalált a két főapostol Rómában. A kerek évfordulóra való tekintettel még nagyobb ünnepélyességgel tartjuk meg a búcsút. Délelőtt csak 10 órakor tartunk szentmisét, melynek szónoka Böjte Csaba ferences atya lesz. Az ünnepi szentmise után agapét tartunk minden résztvevő számára a templomkertben, ahol találkozni lehet Csaba atyával is. Az agapéra süteményeket, esetleg szendvicseket szívesen fogadunk.

Zarándoklat Ausztriába

A Mélykúti Plébánia négy napos zarándoklatot szervez Ausztriába 2017. július 31-től augusztus 3-ig. A zarándoklat lelkivezetője Bolvári János mélykúti esperes plébános atya. A program összköltsége körülbelül 120.000 Ft., ami tartalmazza az utazást, szállást, ellátást, a belépődíjakat és a biztosítást is. Jelentkezni május 31-ig lehet a mélykúti plébánián. A zarándoklat plakátját a programmal és az elérhetőséggel kihelyeztük a Hirdetőfalra.

Gyűjtés a templom belső festésére és színes üvegablakainak restaurálására

A nyár második felében és ősszel szeretnénk nekifogni a templom belsejének részleges kifestéséhez. A festés előtt legalább a legrosszabb állapotban lévő három színes üvegablakot szeretnénk felújíttatni, de belátható időn belül a többit is szükséges. Az üvegablakok restaurálásához és a templomfestéshez nagy szeretettel kérjük a hívek, családok és vállalkozások anyagi támogatását, mert ehhez a rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Húsvét VI. vasárnapja
2017. május 21.

A hét ünnepei a következők:

- Hétfőn Szent Rita emléknapja.
- Kedden Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emléknapja lesz.
- Szerdán Szűz Mária, Keresztények Segítsége.
- Pénteken Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma május 22-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Szent Mónika ima

A hónap utolsó vasárnapján, május 28-án a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 17 órától a templomban.

Egyházközségi Gyermeknap

Május 27-én szombaton délután 15 órától egyházközségi Gyermeknapot tartunk a plébánia Közösségi Házában és udvarán felsős hittanosok és fiatalok számára. A program délután 15 órakor kezdődik és az esti fél hetes szentmisével ér véget. Jelentkezni a hittanórákon kiosztott jelentkezési lapok segítségével lehet május 22-e hétfőig a hitoktatóknál.

Bérmálás

Június 3-án, Pünkösd előtti szombaton délelőtt 10 órakor lesz templomunkban a felkészült fiatalok bérmálása. Az ünnepi szentmisét és a bérmálást Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya végzi. Mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösdhétfői Egyházközségi Majális

Június 5-én, Pünkösdhétfőn megrendezzük szokásos Egyházközségi Majálisunkat, ezúttal a PLÉBÁNIA UDVARÁN ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZÁBAN. A program fél 10-kor szentmisével kezdődik. Ebédre jegyet elővételben lehet váltani a plébánián vagy a szentmisék után a sekrestyében 1000 forintos áron. Sokféle közösségi program, játék várja a gyerekeket és a családokat. Focibajnokság is lesz, melyre várjuk a csapatok nevezését. Szeretettel várunk mindenkit!
A majálisról kis prospektust is készítettünk, amelyet a hátsó kis asztalról el lehet vinni!

Zarándoklat Ausztriába

A Mélykúti Plébánia négy napos zarándoklatot szervez Ausztriába 2017. július 31-től augusztus 3-ig. A zarándoklat lelkivezetője Bolvári János mélykúti esperes plébános atya. A program összköltsége körülbelül 120.000 Ft., ami tartalmazza az utazást, szállást, ellátást, a belépődíjakat és a biztosítást is. Jelentkezni május 31-ig lehet a mélykúti plébánián. A zarándoklat plakátját a programmal és az elérhetőséggel kihelyeztük a Hirdetőfalra.

Alapítvány

Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik az idei esztendőben is a Magyar Katolikus Egyházat, illetve a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt támogatták a Személyi Jövedelem Adó felajánlható 2-szer 1%-ával!Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Húsvét V. vasárnapja
2017. május 14.

A hét ünnepei a következők:

- Hétfőn Boldog Gizella királyné emléknapja lesz.
- Csütörtökön Boldog Salkaházi Sára vértanú emléknapja lesz.

Képviselőtestületi Gyűlés

Képviselőtestületi Gyűlés lesz május 16-án kedden az esti fél hetes szentmise után a Közösségi Házban. Szeretettel várjuk a plébániai Képviselőtestület tagjait.

Újuljatok meg

Az „Újuljatok meg” dicsőítő imaest következő alkalma május 18-án este fél héttől lesz a templomban. A gitáros szentmisét követően a dicsőítést és a tanítást Csiszér László vezeti.   

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma május 22-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Elsőáldozás

Május 21-én vasárnap a délelőtt fél 9-es szentmisében lesz templomunkban az elsőáldozás. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket erre a szép ünnepre.

Bérmálás

Június 3-án, Pünkösd előtti szombaton délelőtt 10 órakor lesz templomunkban a felkészült fiatalok bérmálása. Az ünnepi szentmisét és a bérmálást Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya végzi. Mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösdhétfői Egyházközségi Majális

Június 5-én, Pünkösdhétfőn megrendezzük szokásos Egyházközségi Majálisunkat, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola kollégiumának udvarán és ebédlőjében. Fél 10-kor szentmisével kezdődik. Ebédre jegyet elővételben lehet váltani a plébánián vagy a szentmisék után a sekrestyében 1000 forintos áron. Sokféle közösségi program, játék várja a gyerekeket és a családokat. Focibajnokság is lesz, melyre várjuk a csapatok nevezését. Szeretettel várunk mindenkit!

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Húsvét IV. vasárnapja
2017. május 7.

Ma van Jó Pásztor vasárnapja, a papi és szerzetesi hivatások világnapja. A perselygyűjtés tartalmát a papnevelés céljaira juttatjuk el, köszönjük az adományokat.
Szintén ma van az Anyák Napja, szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.

A hét ünnepei a következők:

- Hétfőn Boldog Gizella királyné emléknapja lesz.
- Csütörtökön Boldog Salkaházi Sára vértanú emléknapja lesz.

Szentségimádás

A hónap első vasárnapján szentségimádás lesz a templomban 17 órától.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma május 8-án hétfőn este 19:15-től lesz.

Soltvadkert Selymesi fatimai mise

A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából ünnepi búcsús mise lesz környékünk egyetlen Fatimai Szűzanya templomában, a Soltvadkert-Selymesi kápolnában. Az ünnepi mise május 13-án szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Szeretettel várják a híveket Kiskunhalasról is. A szentmiséről plakátot is helyeztünk ki a hirdetőfalra.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Autóbuszt indítunk május 20-ára a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni a 3000 Ft-os részvételi díj befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével a plébánián lehet május 7-ig bezárólag. Indulás kora reggel 4:30-kor a plébánia elől. A részleteket a kitett plakátokon is meg lehet találni.

Elsőáldozás

Május 21-én vasárnap a délelőtt fél 9-es szentmisében lesz templomunkban az elsőáldozás. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket erre a szép ünnepre.

Bérmálás

Június 3-án, Pünkösd előtti szombaton délelőtt 10 órakor lesz templomunkban a felkészült fiatalok bérmálása. Az ünnepi szentmisét és a bérmálást Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya végzi. Mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösdhétfői Egyházközségi Majális

Június 5-én, Pünkösdhétfőn megrendezzük szokásos Egyházközségi Majálisunkat, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola kollégiumának udvarán és ebédlőjében. Fél 10-kor szentmisével kezdődik. Ebédre jegyet elővételben lehet váltani a plébánián vagy a szentmisék után a sekrestyében 1000 forintos áron. Sokféle közösségi program, játék várja a gyerekeket és a családokat. Focibajnokság is lesz, melyre várjuk a csapatok nevezését. Szeretettel várunk mindenkit!

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Húsvét III. vasárnapja
2017. április 30.

A hét ünnepei a következők

- Hétfőn, május 1-jén Szent József, a munkás emléknapja lesz.
- Kedden Szent Atanáz püspök és egyháztanító emléknapja.
- Szerdán Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
- Csütörtökön Szent Flórián vértanú emléknapja lesz.

Balotaszállási majális

Május 1-jén, hétfőn Egyházközségi Majális lesz Balotaszálláson, a templomkertben. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Szent Mónika ima, szentségimádás

A hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 17 órától a templomban. Május 7-én pedig szentségimádás lesz a templomban 17 órától.

Első péntek és első szombat

A héten lesz első péntek és első szombat. Reggel 7 órakor is tartunk szentmisét a templomban. A betegeket otthonaikban látogatjuk meg.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma április 24-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Soltvadkert Selymesi fatimai mise

A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából ünnepi búcsús mise lesz környékünk egyetlen Fatimai Szűzanya templomában, a Soltvadkert-Selymesi kápolnában. Az ünnepi mise május 13-án szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Szeretettel várják a híveket Kiskunhalasról is. A szentmiséről plakátot is helyeztünk ki a hirdetőfalra.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Autóbuszt indítunk május 20-ára a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni a 3000 Ft-os részvételi díj befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével a plébánián lehet május 7-ig bezárólag. Indulás kora reggel 4:30-kor a plébánia elől. A részleteket a kitett plakátokon is meg lehet találni.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Mához egy hétre lesz Jó Pásztor vasárnapja, a papi és szerzetesi hivatások világnapja. A perselygyűjtés tartalmát a papnevelés céljaira juttatjuk el, köszönjük az adományokat.Hirdetések

A következő események az Események >> Naptár menüpont alatt találhatóak meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai, míg az eseményekre kattintva bővebb információt jeleníthetünk meg.

Húsvét II. vasárnapja
2017. április 23.

A hét ünnepei a következők

- Húsvét II. vasárnapján az Irgalmasság Vasárnapját ünnepeljük. Ezen a napon délután 17 órától szentségimádási órát tartunk az isteni Irgalmasság tiszteletére a Rózsafűzérrel egybekötve. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.
- Hétfőn Szent György vértanú emléknapja lesz.
- Kedden Szent Márk evangélista ünnepe.
- Szombaton Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító emléknapja.

Óvodás mise

Április 23-án vasárnap 11 órától óvodás mise lesz a közösségi házban.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma április 24-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Szent Mónika ima

A hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 16 órától a templomban.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Autóbuszt indítunk május 20-ára a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni a 3000 Ft-os részvételi díj befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével a plébánián lehet május 7-ig bezárólag. Indulás kora reggel 4:30-kor a plébánia elől. A részleteket a kitett plakátokon is meg lehet találni.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

A Nagyheti Szertartások részletes rendje az Események >> Naptár menüpont alatt található meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai.

Húsvét
2017. április 16.

A hét ünnepei a következők

A hét ünnepei a következők:
- Az előttünk álló hét Húsvét Nyolcada.
- Mához egy hétre, Húsvét II. vasárnapján az Irgalmasság Vasárnapját ünnepeljük. Ezen a napon délután 17:00 órától szentségimádási órát tartunk az isteni Irgalmasság tiszteletére a Rózsafűzérrel egybekötve. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma április 24-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Húsvéti köszönet és köszöntés

Hálásan köszönjük mindazok munkáját, szolgálatát, akik a Nagyheti Szertartások és a Húsvéti Ünnepek alatt akár itt, akár a fíliákban bármivel, bárhogyan is segítettek, az ünneplést szebbé, emelkedettebbé tették. A templomokat díszítőknek, takarítóknak, a kántornak, énekeseknek, a ministránsoknak és vezetőiknek, a Passiót éneklő énekkarosoknak, a Passiójelenetet előadó fiataloknak, a képviselőtestület tagjainak és minden segítőnek életére Isten áldását kérjük.

Beíratkozás a katolikus általános iskolába és óvodába

A Szent József Katolikus Iskolába a beiratkozás április 20-21-én, csütörtökön és pénteken reggel 8:00 órától este 19:00 óráig van. A Lomb utcai katolikus óvodába ugyanezeken a napokon reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig lehet beíratni a gyerekeket. Tisztelettel kérem, hogy a családok használják ki a katolikus oktatási, nevelési intézmények által nyújtott jó lehetőségeket! A beiratkozásról készült plakátot a hirdetőtáblákon meg lehet tekinteni!

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Autóbuszt indítunk május 20-ára a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni a 3000 Ft-os részvételi díj befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével a plébánián lehet május 7-ig bezárólag. Indulás kora reggel 4:30-kor a plébánia elől. A részleteket a kitett plakátokon is meg lehet találni.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Kívánunk mindenkinek kegyelemben gazdag, áldott Húsvéti Ünnepeket!Hirdetések

A Nagyheti Szertartások részletes rendje az Események >> Naptár menüpont alatt található meg, a beszámolók pedig a Hírek menüpont alatt. A Naptárban heti nézetre váltva jól láthatóak az egyes események kezdési időpontjai.

Virágvasárnap
2017. április 9.

A hét ünnepei a következők

Az előttünk álló hét a Nagyhét, a Jézus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról való ünnepi megemlékezés kiemelt időszaka.
Nagypénteken szigorú böjt van. Háromszori étkezés, egyszeri jóllakás engedélyezett, valamint tartózkodunk a húsételektől.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma április 24-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Virágvasárnapi könyvvásár

A Laudetur Könyvesbolt nagyböjti könyvvásárt rendez a Közösségi Házban Virágvasárnap délelőtt 12 óráig. Szeretettel várják az érdeklődőket.

Nagyheti Szertartások

- Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora szentmiséje este 18:30-kor kezdődik. Az esti szertartás után 22:00 óráig virrasztás, szentségimádás lesz a templomban.
- Nagypénteken délelőtt 9 órakor ünnepélyes énekes zsolozsma lesz. A Keresztúti ájtatosság délután 15:00 órakor kezdődik. A nagypénteki szertartás a passióval és a kereszthódolattal este 18:30-kor kezdődik.
- Nagyszombaton délelőtt 9 órakor ünnepélyes énekes zsolozsma lesz. A Szentsír látogatására ekkortól van lehetőség. A Húsvéti Vigília szertartása Nagyszombaton este 19:30 kezdődik. Utána lesz a Feltámadási Körmenet. A szertartásra hozzunk magunkkal gyertyákat.
- Húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint délelőtt 8:30-kor, 10:00-kor és este 18:30-kor lesznek ünnepi szentmisék, Húsvéthétfőn azonban csak délelőtt 8:30-kor és este 18:30.

A nagyheti szertartásokról kis prospektust készítettünk, mely a hátsó kis asztalról elvihető.

Beíratkozás a katolikus általános iskolába és óvodába

A Szent József Katolikus Iskolába a beiratkozás április 20-21-én, csütörtökön és pénteken reggel 8:00 órától este 19:00 óráig van. A Lomb utcai katolikus óvodába ugyanezeken a napokon reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig lehet beíratni a gyerekeket. Tisztelettel kérem, hogy a családok használják ki a katolikus oktatási, nevelési intézmények által nyújtott jó lehetőségeket! A beiratkozásról készült plakátot a hirdetőtáblákon meg lehet tekinteni!

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Autóbuszt indítunk május 20-ára a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni a 3000 Ft-os részvételi díj befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével a plébánián lehet május 7-ig bezárólag. Indulás kora reggel 4:30-kor a plébánia elől. A részleteket a kitett plakátokon is meg lehet találni.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

Nagyböjt V. Vasárnapja
2017. április 2.

Ma, Nagyböjt V. vasárnapján a perselygyűjtés tartalmát a Szentföldi keresztények javára ajánljuk fel. Hálásan köszönjük az adományokat!
A hét ünnepei a következők:
    - Kedden Szent Izidor püspök és egyháztanító emléknapja.
    - Pénteken De la Salle Szent János áldozópap emléknapja lesz.

Most a héten lesz első péntek, reggel 7 órakor is tartunk szentmisét a Közösségi Házban.

Szentségimádás

Ma, vasárnap szentségimádás lesz 17:00 órától a Közösségi Házban a Rózsafűzérrel egybekötve.

Karitász Gyűlés

Holnap, hétfőn 17:00 órakor a Karitász Csoport tartja gyűlését a Közösségi Házban.

Evangéliumi Esték

Az Evangéliumi Esték előadás következő alkalma április 24-én hétfőn este 19:15 lesz.

Nagyböjt

Április 7-én pénteken 17:30-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, szeretettel várjuk a kedves híveket! Nagyböjt péntekjein tartózkodjunk a húseledeltől!

A nagyböjt, vagyis a Szent Negyven Nap a Húsvétot megelőző előkészületi, bűnbánati időszak.
- a több imádság,
- a kevésbé fontos, Isten és egymás szeretetétől bennünket sokszor elvonó dolgok, cselekedetek háttérbe szorítása (böjt),
- a másokért való áldozatvállalás, felebaráti szeretet,
- a bűneinkkel való szembenézés és szentgyónás alkotják a Nagyböjt legfontosabb gyakorlatait.

Aki valamilyen plébániai csoportba, közösségbe jár, különösen is vegye komolyan ebben az időszakban, hogy komoly ok nélkül ne maradjon el az összejövetelekről!

Nagyböjti Lelkigyakorlat

Nagyböjti Lelkigyakorlatot tart a Kiskunhalas Alsóvárosi templomban Balla Barnabás pálos szerzetes, petőfiszállási plébános atya. A lelkigyakorlat időpontja: április 7-e péntek, 8-a szombat és 9-e vasárnap. Pénteken és szombaton este 18:30-kor lesznek a lelkigyakorlatos szentmisék és szentbeszédek, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor. A szentmisék előtt fél órával és a szertartások alatt is gyónási lehetőséget biztosítunk. A lelkigyakorlatról a hirdetőfalra kitett plakátokon is olvashatunk.

Virágvasárnapi könyvvásár

A Laudetur Könyvesbolt nagyböjti könyvvásárt rendez a Közösségi Házban április 9-én, Virágvasárnap délelőtt. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Az Újuljatok Meg dicsőítő imaalkalom következő időpontja április 6-a csütörtök este 18:30.

Nagyheti Szertartások

Mához egy hétre Virágvasárnap lesz. A délelőtt fél 9-es és a 10 órás szentmiséken lesz barkaszentelés.
A fél 9-es szentmisén a fiatalok, a 10 órai szentmisén a templomi énekkar közreműködésével kerül sor a Passió előadására. Nagycsütörtökön és Nagypénteken a szertartások este 18:30-kor kezdődnek. Nagyszombaton a Húsvéti Vigília szertartása este 19:30-kor kezdődik. Utána, szombat este lesz a Feltámadási Körmenet. A szertartások előtt lesz gyónási lehetőség.
Nagycsütörtökön az esti szertartás után 22:00 óráig virrasztás, szentségimádás lesz a templomban. Nagypénteken és Nagyszombaton délelőtt 9 órakor ünnepélyes énekes zsolozsma lesz a templomban. Nagypénteken a Keresztúti ájtatosság délután 15 órakor lesz. Nagyszombaton de. 9 órától lesz lehetőség a Szent Sír látogatására. Húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint délelőtt fél 9-kor, 10-kor és este 18:30-kor lesznek ünnepi szentmisék, Húsvéthétfőn azonban csak délelőtt fél 9-kor és este 18:30-kor.
A nagyheti szertartásokról kis prospektust készítettünk, mely a hátsó kis asztalról elvihető

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

Szentmisék a Halas Rádióban

A Halas Rádióban minden vasárnap a 18:00 órás hírek után templomunkban felvett vasárnapi misét hallgathatunk.Hirdetések

Nagyböjt IV. Vasárnapja
2017. március 26.

Nagyböjti élelmiszer gyűjtés

A Karitász országos akciója keretében tartós élelmiszereket gyűjtünk még a mai napon a rászorulók számára a templom hátsó bejáratánál lévő kosarakban. Hálásan köszönünk minden adományt.

Szent Mónika ima

A hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 16 órától a Közösségi Házban. Mához egy hétre, április első vasárnapján pedig szentségimádás lesz du. 17 órától a Közösségi Házban.

Óraátállítás, miserend változás

A mai naptól állítottuk át az órákat a nyári időszámításra. Az óraátállítás miatt az esti szentmisék március 27-e hétfőtől kezdve 18:30-kor kezdődnek.

Evangéliumi Esték

Az evangéliumi Esték előadás következő alkalma március 27-én hétfőn este 19:15-től lesz.

Nagyböjt

Március 31-én és április 7-én pénteken 17:30-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, szeretettel várjuk a kedves híveket! Nagyböjt péntekjein tartózkodjunk a húseledeltől!

A nagyböjt, vagyis a Szent Negyven Nap a Húsvétot megelőző előkészületi, bűnbánati időszak.
- a több imádság,
- a kevésbé fontos, Isten és egymás szeretetétől bennünket sokszor elvonó dolgok, cselekedetek háttérbe szorítása (böjt),
- a másokért való áldozatvállalás, felebaráti szeretet,
- a bűneinkkel való szembenézés és szentgyónás alkotják a Nagyböjt legfontosabb gyakorlatait.

Aki valamilyen plébániai csoportba, közösségbe jár, különösen is vegye komolyan ebben az időszakban, hogy komoly ok nélkül ne maradjon el az összejövetelekről!

Nagyböjti Lelkigyakorlat

Nagyböjti Lelkigyakorlatot tart a Kiskunhalas Alsóvárosi templomban Balla Barnabás pálos szerzetes, petőfiszállási plébános atya. A lelkigyakorlat időpontja: április 7-e péntek, 8-a szombat és 9-e vasárnap. Pénteken és szombaton este 18:30-kor lesznek a lelkigyakorlatos szentmisék és szentbeszédek, vasárnap pedig de. 10 órakor. A szentmisék előtt fél órával és a szertartások alatt is gyónási lehetőséget biztosítunk. A lelkigyakorlatról a hirdetőfalra kitett plakátokon is olvashatunk.

Nagyheti Szertartások

Mához két hétre Virágvasárnap lesz. A délelőtt fél 9-es és a 10 órás szentmiséken lesz barkaszentelés.
A fél 9-es szentmisén a fiatalok, a 10 órai szentmisén a templomi énekkar közreműködésével kerül sor a Passió előadására. Nagycsütörtökön és Nagypénteken a szertartások este 18:30-kor kezdődnek. Nagyszombaton a Húsvéti Vigília szertartása este 19:30-kor kezdődik. Utána, szombat este lesz a Feltámadási Körmenet. A szertartások előtt lesz gyónási lehetőség.
Nagycsütörtökön az esti szertartás után 10 óráig virrasztás, szentségimádás lesz a templomban. Nagypénteken és Nagyszombaton délelőtt 9 órakor ünnepélyes énekes zsolozsma lesz a templomban. Nagypénteken a Keresztúti ájtatosság délután 15 órakor lesz. Nagyszombaton de. 9 órától lesz lehetőség a Szent Sír látogatására. Húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint délelőtt fél 9-kor, 10-kor és este 18:30-kor lesznek ünnepi szentmisék, Húsvéthétfőn azonban csak délelőtt fél 9-kor és este 18:30-kor.
A nagyheti szertartásokról kis prospektust készítettünk, mely a hátsó kis asztalról elvihető.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Hálásan köszönjük a támogatást.

Szentmisék a Halas Rádióban

A Halas Rádióban minden vasárnap a 18:00 órás hírek után templomunkban felvett vasárnapi misét hallgathatunk.Hirdetések

Nagyböjt III. Vasárnapja
2017. március 19.

A hét ünnepei a következők

Ma, március 19-én vasárnap Szent József, az Anyaszentegyház fő védőszentjének ünnepe van.
Szombaton Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.
Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

Nagyböjt

Március péntekjein 16:30-kor, április 7-én pedig 17:30-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, szeretettel várjuk a kedves híveket! Nagyböjt péntekjein tartózkodjunk a húseledeltől!

A nagyböjt, vagyis a Szent Negyven Nap a Húsvétot megelőző előkészületi, bűnbánati időszak.
- a több imádság,
- a kevésbé fontos, Isten és egymás szeretetétől bennünket sokszor elvonó dolgok, cselekedetek háttérbe szorítása (böjt),
- a másokért való áldozatvállalás, felebaráti szeretet,
- a bűneinkkel való szembenézés és szentgyónás alkotják a Nagyböjt legfontosabb gyakorlatait.

Aki valamilyen plébániai csoportba, közösségbe jár, különösen is vegye komolyan ebben az időszakban, hogy komoly ok nélkül ne maradjon el az összejövetelekről!

Nagyböjti élelmiszer gyűjtés

A Karitász országos akciója keretében tartós élelmiszereket gyűjtünk március 19-26-ig a rászorulók számára a templom hátsó bejáratánál lévő kosarakban, illetve hétköznap a Közösségi Házban a misék előtt és után. Hálásan köszönünk minden adományt!

Szent Mónika ima

Mához egy hétre, a hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 16 órától a Közösségi Házban.

Nyílt Nap A Szent József Katolikus Általános Iskolában

Március 25-én szombaton Nyílt Napot rendez a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az érdeklődőket szeretettel várják reggel 7:45-től az iskola épületében.

Keresztény Könnyűzenei Koncert

2017. március 26-án vasárnap délután 15 órától Csiszér László és Pintér Béla közreműködésével keresztény könnyűzenei koncert lesz a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium sportcsarnokában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A részvételi díj a felnőttek számára 1.000 Ft., a diákok számára 18 éves korig, illetve a középiskola végéig 500 forint. A jegyeket elővételben meg lehet vásárolni a plébánián hivatali időben, illetve a kihelyezett plakáton szereplő elérhetőségeken!

Óraátállítás, miserend változás

Március 26-án, a hónap utolsó vasárnapján állítjuk át az órákat a nyári időszámításra. Az órákat egy órával előbbre, tehát pl. szombaton este 10 óráról 11-re kell állítani. Az óraátállítás miatt az esti szentmisék március 27-e hétfőtől kezdve este 18:30-kor kezdődnek.

Evangéliumi Esték

Az evangéliumi Esték előadás következő alkalma március 27-én hétfőn 18:15-től lesz.

Nagyböjti Lelkigyakorlat

Nagyböjti Lelkigyakorlatot tart a Kiskunhalas Alsóvárosi templomban Balla Barnabás pálos szerzetes, petőfiszállási plébános atya. A lelkigyakorlat időpontja: április 7-e péntek, 8-a szombat és 9-e vasárnap. Pénteken és szombaton este 18:30-kor lesznek a lelkigyakorlatos szentmisék és szentbeszédek, vasárnap pedig de. 10 órakor. A szentmisék előtt fél órával és a szertartások alatt is gyónási lehetőséget biztosítunk. A lelkigyakorlatról a hirdetőfalra kitett plakátokon is olvashatunk.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást!

Szentmisék a Halas Rádióban

A Halas Rádióban minden vasárnap a 18:00 órás hírek után templomunkban felvett vasárnapi misét hallgathatunk.Hirdetések

Nagyböjt II. Vasárnapja
2017. március 12.

A hét ünnepei a következők

- Pénteken Szent Patrik püspök emléknapja lesz.
- Szombaton Jeruzsálemi Szent Cirill püspök emléknapja.
- Március 19-én vasárnap Szent József, az Anyaszentegyház fő védőszentjének ünnepe.

Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

Nagyböjt

Nagyböjt péntekjein délután 16:30 (óraátállítás után 17:30) közös keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, szeretettel várjuk a kedves híveket! Nagyböjt péntekjein tartózkodjunk a húseledeltől!

A nagyböjt, vagyis a Szent Negyven Nap a Húsvétot megelőző előkészületi, bűnbánati időszak.
- a több imádság,
- a kevésbé fontos, Isten és egymás szeretetétől bennünket sokszor elvonó dolgok, cselekedetek háttérbe szorítása (böjt),
- a másokért való áldozatvállalás, felebaráti szeretet,
- a bűneinkkel való szembenézés és szentgyónás alkotják a Nagyböjt legfontosabb gyakorlatait.

Aki valamilyen plébániai csoportba, közösségbe jár, különösen is vegye komolyan ebben az időszakban, hogy komoly ok nélkül ne maradjon el az összejövetelekről!

Nagyböjti élelmiszer gyűjtés

A Karitász országos akciója keretében tartós élelmiszereket gyűjtünk március 19-26-ig a rászorulók számára a templom hátsó bejáratánál lévő kosarakban, illetve hétköznap a Közösségi Házban a misék előtt és után. Hálásan köszönünk minden adományt.

Evangéliumi Esték

Az evangéliumi Esték előadás következő alkalma március 13-án hétfőn este negyed héttől lesz.

Jegyesek oktatása

Az idei jegyesoktatás utolsó időpontja március 18-a szombat 15 óra. Szeretettel várjuk a jegyeseket!

Asztrik zarándoklat

Az Asztrik Év alkalmából zarándoklatot hirdetett Érsek Úr a felújított kalocsai Főszékesegyházba. Az egynapos zarándoklatra buszt indítunk március 19-én vasárnap. A busz betelt, jelentkezni már nem lehet. Az indulás reggel 8 órakor lesz a templom elől. Visszaérkezés körülbelül du. 15 órakor.

Nyílt Nap A Szent József Katolikus Általános Iskolában

Március 25-én szombaton Nyílt Napot rendez a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az érdeklődőket szeretettel várják reggel ¾ 8-tól az iskola épületében.

Keresztény Könnyűzenei Koncert

2017. március 26-án vasárnap délután 15 órától Csiszér László és Pintér Béla közreműködésével keresztény könnyűzenei koncert lesz a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium sportcsarnokában. Szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket és szüleiket, az egyházi iskolákba járó tanulókat, a fiatalokat, családokat és minden érdeklődőt. A részvételi díj a felnőttek számára 1.000 Ft., a diákok számára 18 éves korig, illetve a középiskola végéig 500 forint. A jegyeket elővételben meg lehet vásárolni a plébánián hivatali időben, illetve a kihelyezett plakáton szereplő elérhetőségeken!

Nagyböjti Lelkigyakorlat

Nagyböjti Lelkigyakorlatot tart a Kiskunhalas Alsóvárosi templomban Balla Barnabás pálos szerzetes, petőfiszállási plébános atya. A lelkigyakorlat időpontja: április 7-e péntek, 8-a szombat és 9-e vasárnap. Pénteken és szombaton 18:30-kor lesznek a lelkigyakorlatos szentmisék és szentbeszédek, vasárnap pedig de. 10 órakor. A szentmisék előtt fél órával és a szertartások alatt is gyónási lehetőséget biztosítunk. A lelkigyakorlatról a hirdetőfalra kitett plakátokon is olvashatunk.

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

Évközi VII. Vasárnap – 2017. február 19. 

 

A hét ünnepei a következők:

Szerdán Szent Péter apostol székfoglalásának emléknapja lesz.

Csütörtökön Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja.

Pénteken Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.

Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

 

Óvodás mise

Ma, február 19-én de. 11 órakor Óvodás Mise lesz a Közösségi Házban.

 

Jegyesek oktatás

Az idei jegyesoktatás következő időpontja február 25-e szombat délután 15 óra. Szeretettel várjuk a jegyeseket!

 

Szent Mónika ima

Mához egy hétre, a hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 16 órától a Közösségi Házban.

 

Evangéliumi Esték

Az evangéliumi Esték előadássorozat következő alkalma február 27-én hétfőn este negyed héttől lesz a Közösségi Házban.

 

Asztrik zarándoklat

Az Asztrik Év alkalmából minden Esperesi Kerület híveit zarándoklatra hívta Érsek Atya a felújított kalocsai Főszékesegyházba, Asztrik érsek sírjához. Az egynapos zarándoklatra buszt indítunk március 19-én vasárnap. Érseki misén veszünk részt, majd közös ebéd és az Érseki Múzeum megtekintése lesz a program. A részvételi díj 1.500 forint. Jelentkezni március 5-e vasárnapig lehet az 1.500 forint befizetésével a plébánián vagy a sekrestyében. Az indulás reggel 8 órakor lesz a plébánia elől, s ide érkezünk vissza a délutáni órákban.

 

Keresztény Könnyűzenei Koncert

2017. március 26-án vasárnap délután 15 órától Csiszér László és Pintér Béla énekesek közreműködésével keresztény könnyűzenei koncert lesz a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakgimnázium sportcsarnokában. A program címe: „Énekelj az Úrnak!” Ezzel a rendezvénnyel elsősorban a hittanos gyerekeket és szüleiket, az egyházi iskolákba járó tanulókat, a fiatalokat és a családokat szeretnénk megszólítani. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A részvételi díj a felnőttek számára 1.000 Ft., a diákok számára 18 éves korig, illetve a középiskola végéig 500 forint. A jegyeket elővételben meg lehet vásárolni a plébánián hivatali időben, illetve a kihelyezett plakáton szereplő elérhetőségeken!

 

Alapítvány:

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

ÉVKÖZI VII. VASÁRNAP – 2017. február 19. 

A hét ünnepei a következők:

    - Szerdán Szent Péter apostol székfoglalásának emléknapja lesz.
    - Csütörtökön Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja.
    - Pénteken Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.


Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

Óvodás mise

Ma, február 19-én de. 11 órakor Óvodás Mise lesz a Közösségi Házban.

Jegyesek oktatás

Az idei jegyesoktatás következő időpontja február 25-e szombat délután 15 óra. Szeretettel várjuk a jegyeseket!

Szent Mónika ima

Mához egy hétre, a hónap utolsó vasárnapján a Szent Mónika imádságot végezzük a Rózsafűzérrel egybekötve 16 órától a Közösségi Házban.

Evangéliumi Esték

Az evangéliumi Esték előadássorozat következő alkalma február 27-én hétfőn este negyed héttől lesz a Közösségi Házban.

Asztrik zarándoklat

Az Asztrik Év alkalmából minden Esperesi Kerület híveit zarándoklatra hívta Érsek Atya a felújított kalocsai Főszékesegyházba, Asztrik érsek sírjához. Az egynapos zarándoklatra buszt indítunk március 19-én vasárnap. Érseki misén veszünk részt, majd közös ebéd és az Érseki Múzeum megtekintése lesz a program. A részvételi díj 1.500 forint. Jelentkezni március 5-e vasárnapig lehet az 1.500 forint befizetésével a plébánián vagy a sekrestyében. Az indulás reggel 8 órakor lesz a plébánia elől, s ide érkezünk vissza a délutáni órákban.

Keresztény Könnyűzenei Koncert

2017. március 26-án vasárnap délután 15 órától Csiszér László és Pintér Béla énekesek közreműködésével keresztény könnyűzenei koncert lesz a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakgimnázium sportcsarnokában. A program címe: „Énekelj az Úrnak!” Ezzel a rendezvénnyel elsősorban a hittanos gyerekeket és szüleiket, az egyházi iskolákba járó tanulókat, a fiatalokat és a családokat szeretnénk megszólítani. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A részvételi díj a felnőttek számára 1.000 Ft., a diákok számára 18 éves korig, illetve a középiskola végéig 500 forint. A jegyeket elővételben meg lehet vásárolni a plébánián hivatali időben, illetve a kihelyezett plakáton szereplő elérhetőségeken!

Alapítvány

Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.Hirdetések

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP – 2017. február 5.  

 

A hét ünnepei a következők:

- Hétfőn Miki Szent Pál és társai vértanúk emléknapja.

- Pénteken Szent Skolasztika szűz emléknapja.

- Szombaton a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenéseinek emléknapja, a Betegek Világnapja lesz.

Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

 

Balázs áldás

Ma, vasárnap minden szentmise után Balázs-áldást osztunk.

 

Szentségimádás

Ma, a hónap első vasárnapján szentségimádást tartunk a Közösségi Házban du. 16 órától. 

 

Jegyesek oktatás

Az idei jegyesoktatás első időpontja február 18-a szombat délután 15 óra. A jegyesoktatások február 18-től március 18-a szombatig öt egymást követő szombat délután lesznek. Szeretettel várjuk a jegyeseket!

 

Ökumenikus előadás és vacsora:

Az Ökumenikus Vacsorát megelőzően, február 8-án szerdán16 órától a Szilády Gimnázium dísztermében kerekasztal beszélgetést rendez Nobilis Márió róm. katolikus pap és Kodácsy Tamás református lelkész. A beszélgetésre mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan. Az Ökumenikus Vacsora a Szilády Gimnázium ebédlőjében lesz este hat órától azok számára, akik bejelentkeztek. 

 

Házasság Hete

2017. február 12-19-ig kerül megrendezésre országszerte a Házasság Hete. Kiskunhalason a következő programokkal veszünk részt a házasságot ünneplő rendezvénysorozatban:

- Február 13-án hétfőn este negyed héttől az Evangéliumi Esték keretében Dr. Finta József plébános előadása az Alsóvárosi Plébánia Közösségi Házában „Idejétmúlt-e a házasság?” címmel.

- Február 17-én pénteken a Családok Menete Kiskunhalason: indulás közös imádsággal, áldással a kiskunhalasi Főtérről du. 15 órakor.

- Február 18-án szombaton az idén házasságra készülő párok első jegyesoktatása. Ennek keretében a jegyesek és fiatal házasok találkozója a plébánián du. fél ötkor, majd fél hattól szentmise, melynek végén megáldjuk a jegyeseket és a jelen lévő házaspárokat.

 

Alapítvány: 

Köszönjük mindazok együttműködő támogatását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt szintén el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

 Hirdetések

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – 2017. január 8.

 

A hét ünnepei a következők:

 • Pénteken Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító emléknapja lesz.

 

Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

 

A téli időszakban hétfőtől szombatig az esti fél hatos szentmisék a Közösségi Házban vannak.

Jegyesek jelentkezése

Szeretettel kérjük, hogy január hónap folyamán jelentkezzenek a plébánia irodájában azok a fiatal párok, akik 2017-ben szeretnének egyházi házasságot kötni a katolikus templomban. A közös jegyesoktatás februárban kezdődik számukra.

Szentmisék íratása

Az idei évre szeretteinkért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plébánia irodájában. Évről-évre csökken a szándékra mondatott szentmisék száma, pedig ennél többet, jobbat nem tehetünk elhunyt szeretteinkért! Kérem, hogy többen és többször éljünk ezzel a lehetőséggel!

Katolikus Folyóiratok

Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe az Új Ember és a Keresztény Élet folyóiratok megrendelésének lehetőségét is.

Ökumenikus imahét

Mához egy hétre, január 15-én kezdődik és január 22-e vasárnapig tart a keresztények egységéért végzett imádság hete, az Ökumenikus Imahét. Minden este hat órakor együtt imádkozunk református, evangélikus, baptista testvéreinkkel. A kezdő alkalom az alsóvárosi katolikus templomban lesz, amelyen Édes Árpád református lelkész szolgál. Az imaóra miatt ezen a napon az esti szentmise kivételesen öt órakor kezdődik templomunkban. A záró alkalom 22-én vasárnap este hatkor a református imaházban lesz, Dr. Finta József plébános atya fog szolgálni. Az imahét további alkalmai: hétfőn, kedden és szerdán a Baptista templomban, csütörtöktől szombatig pedig a református imaházban lesznek este hat órakor a közös imaórák. Kérem, vegyünk részt minél többen ezeken az imádságokon!

Alapítvány:

Köszönjük mindazok együttműködő támogatását, akik az adójuk 1 %-át az elmúlt évben Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítvány részére juttatták. Az idei esztendőben is a kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a SZJA felajánlható 2-szer 1%-át. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, a másikra a Kiskunhalas Alsóvárosi Misszió Alapítványt. Az adóbevalláson feltüntetendő számokról e kis ismertetőt el lehet vinni a hátsó kis asztalról. Hálásan köszönjük a támogatást.

 Hirdetések

KARÁCSONY – 2016. december 25. – A év


A hét ünnepei a következők:

 • Hétfőn Szent István diakónus ünnepe.
 • Kedden Szent János apostol ünnepe.
 • Szerdán Aprószentek, vértanúk emléknapja.
 • Pénteken a Szent Család ünnepe lesz.
 • Mához egy hétre, vasárnap Újév napja lesz, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe.

Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!


ÜNNEPI MISEREND – KISKUNHALAS ALSÓVÁROSI TEMPLOM

Dátum Időpont Esemény
December 24. 15.00 Gyermekek pásztorjátéka a templomban
23.30 Karácsonyi énekek – Zsellér Ágnes énekművész.
December 25. 8.30, 10.00, 17.30 ÜNNEPI MISEREND Karácsony
December 26. 8.30, 10.00, 17.30 ÜNNEPI MISEREND Szent István diakónus ünnepe
December 31. 17.30 ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Január 1. 8.30, 10.00, 17.30 ÜNNEPI MISEREND Újév, Szűz Mária Isten anyja.


Szent János napi boráldás

December 27-én kedden, Szent János apostol ünnepén borszentelést tartunk a Közösségi Ház kápolnájában az esti fél hatos szentmise végén. Akik szeretnének bort szenteltetni, kérem, hozzák el a szentmise előtt öt órától a kápolnába!Családok megáldása

Január 1-jén, Újév Napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén tarjuk a családok ünnepélyes megáldását a délelőtt 10 órás szentmise végén. Szeretettel várjuk a családokat!Jegyesek jelentkezése

Szeretettel kérjük, hogy január hónap folyamán jelentkezzenek a plébánia irodájában azok a fiatal párok, akik 2017-ben szeretnének egyházi házasságot kötni a katolikus templomban. A közös jegyesoktatás februárban kezdődik számukra.Szentmisék beíratása, újságrendelés

Aki a jövő évre szentmiseszándékot szeretne beíratni, ezt már megteheti a plébánián hivatali időben.


Szintén meg lehet már rendelni jövő évre az Új Ember és a Keresztény Élet katolikus folyóiratokat.Közeledik az év vége! Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni ez évi egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget!

Karácsonyi köszöntés, köszönetnyilvánítás.

Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik a karácsony méltó megünneplését bármivel, bárhogyan is segítették. A templomot és a közösségi házat takarítók, díszítők, a fenyőfákat állítók, a paptestvérek, a ministránsok, az énekesek, a műsort adó gyerekek, az őket betanító pedagógusok, a hitoktatók, a Karitász csoport, és minden segítőnk életére Isten áldását kérjük. Köszönjük a rászorulók részére biztosított adományokat is. Kívánunk minden kiskunhalasi családnak, minden kedves hívőnek és hozzátartozóiknak Isten örömében és békéjében gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet.Hirdetések

ADVENT III. VASÁRNAPJA – 2016. december 18. – A év

 

A hét ünnepei a következők:

 • Kedden Szent Lúcia szűz és vértanú emléknapja.
 • Szerdán Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító emléknapja.

 

Isten éltesse azokat, akik a héten név- vagy születésnapjukat ünneplik!

 

Az Evangéliumi esték előadássorozat következő alkalma december 12-én hétfőn este negyed hétkor lesz a Közösségi Házban.

Mához egy hétre, december 18-án 11 órakor Óvodás Szentmise lesz a Közösségi Házban.

Az „Újuljatok meg” dicsőítő imaest következő alkalma december 15-én este fél hattól lesz a Közösségi Házban. A dicsőítést és a tanítást Csiszér László vezeti.

 

Advent

Advent szombatjain este fél hatkor diameditáció és ünnepi szentmise keretében gyújtjuk meg az adventi koszorú soron következő gyertyáit. Jöjjünk el minél többen!

Adventben reggel hat órakor Rorate miséket tartunk minden hétköznap a Közösségi Házban.

December 14-e szerdától a hajnali misék után végezzük a Szállást Keres a Szent Család ájtatosságot.

December 17-én szombaton délelőtt 9 órától 12-ig az alsós hittanosok, délután 15 órától az esti misével bezárólag a felsős hittanosok számára szervezünk Adventi Játszóházat, kézműveskedést, ünnepi ráhangolódást a Plébánia Közösségi Házában. Minden hittanos gyereket szeretettel várunk.

Adventi Lelkigyakorlatot tart templomunkban Burányi Roland keceli plébános atya december 17-én szombaton és december 18-án vasárnap. Szombaton este fél hatkor, vasárnap pedig a fél 9-es és 10 órás szentmiséken lesznek a lelkigyakorlatos elmélkedések. A szentmisék előtt fél órával és a szentmisék alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

 

Adventi könyvvásár

December 11-én vasárnap délelőtt a Laudetur Könyvesbolt adventi könyvvásárt rendez a Felsővárosi Plébánián. Mához egy hétre, december 18-án vasárnap délelőtt pedig az Alsóvárosi Plébánia közösségi házában lesz adventi könyvvásár. Szeretettel várják az érdeklődőket.