Hirdetések

A szentmisék nem nyilvánosak, részleteket a hirdetésben olvashatnak!
Szentmiseközvetítésről további információkat itt találnak: http://www.halasplebania.hu/hir.php?id=61

Az iroda nyitvatartása: 8:30-12:00. Az irodában, illetve a váróban egyszerre csak egy személy tartózkodhat, mindenki másnak az udvaron kell várakoznia!

 

2020. Március 22.
A szent negyvennap negyedik hete
Laetare - Örvendező vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Szentmisék nem nyilvánosak

Országunk püspökei azt a döntést hozták, hogy vasárnaptól bár a szent­­miséket megtartjuk, de azon hívek nem vehetnek részt, nem lesznek nyilvános alkalmak. Elmaradnak más nyil­­­vános szertartások is, nem lehetnek esküvők sem, maximum 4-5 személy jelenlétében, ha így is akarják, ke­resz­telés pedig csak nagyon indokolt (pl. gyermek betegsége) esetén lehet, ott is max. 4-5 személy jelenlétében.

Szentmise szándékok

Mivel a szentmiséket, ha nem is nyilvánosan, de megtartjuk, ezért MINDEN MÁR KÉRT MISESZÁNDÉKOT ELVÉGZÜNK, ÉS LEHET IS ÍRATNI MISESZÁNDÉKOKAT TOVÁBBRA IS. De persze ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy csak akkor tartsuk meg, amikor ő is jelen tud lenni, elhalaszthatja, csak egyelőre nem tudjuk, mikorra. Egyébként nagyon gyakori, hogy sokan sok miseszándékot íratnak úgy, hogy tudják, ők nem lesz­nek jelen – de a mise érvényes. Zsolt atya elég gyakran kap pl. így miseszándékot Erdélyből, ahol általában már novemberben nincs egyetlen szabad miseszándék se a következő évre. Így, amikor itt (sajnos nagyon gyak­ran) nincs szándék, akkor elvégzi azokat. Ez általános gyakorlat a papok között. Vagyis LEHET szándékokat íratni. Ta­lán ebben a helyzetben kellene is…

Szentmisén való templomi részvétel helyett

Püspökeink megadják a felmentést az intéz­ke­dés időtartamára a vasárnapi és ünnepi szentmisén való részvételi kötelezettség alól, helyette más módon szen­tel­jük meg a vasárnapokat és ünnepnapokat. De hogyan? Mit jelent ez?

  • Nem azt jelenti, hogy akkor semmilyen feladatunk nincs. Nem arról szól a fel­­mentés, hogy akkor nincs mise és kész. SŐT! De egyébként mindez MINDIG MÁSKOR IS ÍGY ÉRVÉNYES, AMI­KOR VALAKI ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL NEM TUD SZENTMISÉN RÉSZT VENNI VASÁRNAP VAGY ÜNNEPEN. Vala­milyen komoly módon meg kell szentelnünk a vasárnapot, az alábbi lehetőségekkel, minél többel is élve:
  • Szentmise tv­-ben, interneten, rádióban élőben vagy felvételről: számos le­hetőség van erre. A Magyar Televízió mostantól minden vasárnap közvetít szentmisét. Számos pap, sok plé­bá­nia eddig is közvetített misét az otthon betegeskedők számára. Pl. Böjte Csaba miséi is nézhetők a neten. Más nyelven is értők pl. ebben az időszakban minden nap a Pápa miséjét is nézhetik az interneten. PLÉ­BÁ­NI­ÁNK IS IGYEKSZIK MEGOLDANI, EGYSZERŰ TECHNIKÁVAL, HOGY NÁLUNK IS LEGYEN ÉLŐ KÖZVETÍTÉS, A­MIT UTÁNA VISSZA IS LEHET NÉZNI EGY VASÁRNAPI MISÉRŐL ÉS MINDEN NAGYOBB ÜNNEPEN, ESETLEG MÁS IMÁDSÁGOKRÓL. ERRŐL TÁJÉKOZTATNI FOGUNK A KÉSŐBBIEKBEN IS. Míg természetesen bármely mi­sét követhetjük a tv-ben vagy neten, de NAGYON HANGSÚLYOS, HOGY NE SZAKADJUNK EL SAJÁT KÖ­ZÖS­SÉ­GÜNK­TÓL.
  • Azonban: a rendkívüli időszakban is az ilyen módon való szentmise-hallgatás akkor érvényes csak, ha AB­BAN AZ IDŐBEN IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL VALÓBAN ARRA FIGYELÜNK, MINTHA TEMPLOMBAN LEN­NÉNK! Sok plébániánál láttam megosztva az ajánlást, hogy aki nem beteg, otthon is teremtsen méltó körül­mé­nye­ket. Tegyen fel egy szép terítőt, két gyertyát, feszületet. Vegyen fel szebb ruhát. Készüljön imával. Tartson kis bűnbánatot. Vagyis VALÓBAN A SZENTMISÉRE KÉSZÜLJÖN, AZON TELJES FIGYELEMMEL RÉSZT VEGYEN! Szép, ha otthon a család, ha lehet, EGYÜTT KAPCSOLÓDJON BE. Vagyis SEMMI ESETRE SE SZÁMÍT ÉRVÉNYES MI­SÉNEK A RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEK IDEJÉN SE AZ, - legfeljebb fél figyelemmel végzett imának minősül, ami pl. akkor nem baj, ha épp a többedik imáról van szó, de nem a misének szánt alkalomról – HA PÉLDÁUL E­BÉD­FŐZÉS, TAKARÍTÁS VAGY MÁS ELFOGLALTSÁG ALATT MINTEGY MELLÉKESEN, HÁTTÉRZAJKÉNT ÚGY­­MOND MEGHALLGATJUK A MISÉT… Uram bocsá’ nem nassolunk közben, stb. stb. mintha például filmet néz­nénk…
  • otthoni több ima, családi ima, a szentírási részek elolvasása és át­gon­do­lása: A Püspökkar hangsúlyozza a máskor és mindig érvényes szabályt: aki önhibáján kívül súlyos okból nem tud misén részt venni, lehetetlen megoldania, az otthon több imával, családi imával, a szentírási részek el­olvasásával és átgondolásával, számos különböző magán ima-móddal szentelje meg a vasárnapot a szent­mi­se helyett. MINDENKÉPP FIGYELJÜNK AZ IMÁRA, A LELKI TÁPLÁLÉKRA KÜLÖNÖSEN IS ILYENKOR. NAGY SE­GÍT­SÉG EBBEN, HOGY AZ ÚJ EMBER KIADÓ LEHETŐVÉ TETTE EBBEN AZ IDŐSZAKBAN AZ ADOREMUS KIAD­VÁNY INGYENES LETÖLTÉSÉT AZ ÚJ EMBER HONLAPJÁRÓL. EBBEN A KIADVÁNYBAN BENNE VAN MIN­DEN NAP MISÉJÉNEK AZNAPI SZÖVEGE.
  • Lelki gondolatok Zsolt atyától: Zsolt atya ígéri, hogy – ha nem lesz beteg és egészsége engedi – va­sárnaptól szinte minden nap írni fog 1-2 elmélkedést, gondolatot, amit saját facebookján és a plébánia fa­ce­book oldalán megoszt, ahogy ezt tette kb. 3 éve minden adventi napon, egy saját elmélkedés-sorozatot így lét­re­hozva. Emellett, ahogy eddig is, számos más forrásból származó értékes cikket, írást igyekszik meg­osz­tani.
  • A LEGNAGYOBB BÖJT… A jezsuiták oldaláról rengetegen megosztottak egy gyönyörű írást, én ma­gam is, ami arról szól, hogy a hívő, igazán katolikus ember számára a legnehezebb böjt, a legnagyobb meg­pró­bál­tatás következik abban, hogy nem áldozhat sokáig, hetekig, a legnagyobb és legfontosabb lelki tápláléktól és erőtől leszünk távol, az Oltáriszentségtól. Ennél nagyobb böjt, ennél nagyobb lelki hiány nincs. Nyilván persze ezt az éli át, aki egyébként élne vele, - sajnos vannak, akik amúgy se áldoznak hetekig, hónapokig, éve­kig… pedig csak gyónniuk kéne rendszeresebben… de a hívő életet gyakorlóknak ez lesz a legnagyobb meg­pró­bál­tatás. Éppen ezért nagyon fontos a lelki áldozás.

Lelki áldozás

Teljesen függetlenül a vírusos járvány ügyétől – csak most az is aktuálissá teszi éppen – mint­­­ha manapság sokan elfeledkeznénk az egyház egyik lelki ajándékáról, az úgynevezett „lelki áldozásról”. Vé­let­lenül úgy adódott, hogy a Szentségimádás iskolája első előadásán épp szóltam róla… Leegyszerűsítve: a lelki ál­dozás az a mély vágy, ima, amelyet olyankor fejezünk ki Jézus iránt, az Oltáriszentség iránt, amikor valamely ok­ból nem tudunk áldozni, holott nagyon szeretnénk, nagyon vágyunk rá. Ilyen ok lehet bármikor máskor is pl. az, hogy szerettünk volna gyónni, de nem a mi hibánkból ez nem sikerült, nem volt módunk gyónni, vagy betegség mi­att nem tudunk misére menni, stb. stb., vagy most aki súlyos okból csak tv-n tud a szentmisébe bekapcsolódni. Ez egy komoly és értékes ima, ha őszinte! Mély vágy Jézus után, a vele való találkozásra, ami most nem teljesedhet be! Ez egy nagyon szép és sokat jelentő ima. Jó lenne, ha egyébként is gyakorolnánk, nem csak járvány idején, pl. e­gész héten vágyva az áldozásra, amely nap nem jutunk el misére és így tovább. Több ilyen imát elmondok majd a hívek nélküli misén az áldozás idején, kiírok több ilyet a facebookra, de saját szavainkkal is lehet, talán az a leg­őszintébb. Lényege, ami az imában benne legyen: HISZEK az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusban, SZÍVBŐL BÁ­NOM BŰNEIMET, nagyon VÁGYOK AZ ÁLDOZÁSRA, DE NINCS RÁ MÓD, ezért HÍVOM BE JÉZUST AZ ÉLETEMBE, meg­köszönöm, hogy más módon is jelen van, és MEGÍGÉREM, HOGY AMINT A HELYZET LEHETŐVÉ TESZI, MIE­LŐBB GYÓNÓK ÉS ÁLDOZOK MAJD!

Gyónni szükség esetén szabadtéren lehetséges, legalább 2 méter távolsá­got tartva a pap és a gyónó között

A jelen szabályozás szerint, egyelőre. 

Temetés

Temetéseket természetesen végzünk, de ott is szigorú szabályok lesznek. Előírás, hogy a lehető leg­­rövidebb szertartásváltozatot tartsuk, szentbeszéd nélkül. RAVATALOZNI CSAK SZABADTÉREN LEHET. Ha na­gyon borzalmas időjárás lenne (egy kis eső nem minősül annak!) akkor a ravatalozóban max. 8-10 személy tar­­tóz­­kodhat. Alapvetően csak kevés résztvevővel tarthatjuk és a hozzátartozóknak messze kell lenniük a ra­va­tal­tól.

Szentségimádás iskolája

Folytatni fogjuk, amint lehetséges.

Apák áldása

A világ szá­mos tem­­plo­­má­ban Szent Jó­zsef ün­­­nepe kapcsán áldást kap­nak az édesapák, nagy­pa­­­pák. Ezt a szép al­­kalmat tavalyelőtt mi is bevezettük, tiszteletünket kifejezve a jó apák fe­­­­­lé, imádkozva értük. A Szent Józsefhez legközelebb e­ső vasárnap szok­­tuk tartani. Ünnepélyesen nem tudjuk most megtartani, de imád­ko­zunk az édesapákért külön is.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Értelemszerűen ez is elmarad, de Péter atyával beszéltük, hétfőn amikor itt volt, hirdettük is, hogy pótoljuk, remélhetőleg egy hálaadó lelkigyakorlattal, amint lehetséges lesz.

Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe

Urunk születésének hírüladása főünnepe lesz szerdán, ünnepi szentmise este fél 6-kor lesz, Ez a nap egyike legna­gyobb ün­nepeinknek. Igyekszünk közvetíteni, felvenni, ugyanúgy járjunk el a megünneplésével, mint ahogy a vasárnapok kapcsán felsoroltuk.

Elsőgyónó és elsőál­do­­zók

KÉRJÜK, AZ EL­SŐGYÓNÓK ÉS ELSŐÁLDOZÓK ADDIG IS TANULJÁK, GYA­KO­ROL­JÁK A GYÓNÁS MENETÉT, A LELKITÜKÖR KE­ZE­LÉSÉT, A LELKIISMERET VIZSGÁLATOT, A BŰNÖK ÖSSZE­ÍRÁ­SÁT A LELKITÜKÖR ALAPJÁN, A GYÓNÁSI KÉ­SZÜ­LETET.

Könyv plébániánk múltjáról, segítségkérés

Könyv készül, ami plébániánk történetének ér­té­kes összefoglalása lesz. Most következik a fényképek gyűjtése. Akinek vannak otthon az egyház életével kap­cso­la­tos fel­vételek, fényképek, amelyeket szívesen kölcsön adna, hogy bemásoljuk a könyvbe, kérjük: a kép hát­ol­da­lá­ra ír­ják rá - ha tudják - az évszámot, kik vannak rajta és végül saját nevüket, hogy vissza adhassuk a képet. Bo­rí­ték­ba té­ve hozzák be a plébániára. Nyilván a szerkesztők kiválasztják, melyek kerülnek bele a könyvbe, lemásolják a ké­pet, majd visszaadjuk a tulajdonosnak. Köszönjük szépen!

ÓRAÁLLÍTÁS, ESTI MISE

Ne fe­lejtsük, Testvérek, hogy JÖVŐ VASÁRNAPRA VIR­RADÓLAG lesz az ó­rák e­lő­re­ állítása a nyá­­ri idő­szá­mí­tás­ra. Jövő vasárnaptól kezdve az esti mi­sék 18.30 órakor kezdődnek.

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts