Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Április 14.
Az Úr szenvedésének pálmavasárnapja
Virágvasárnap
34. Ifjúsági világnap

A hét ünnepei a következők:

Virágvasárnap, Pálma­vasár­nap az Úr szenvedéséről, 34. If­júsá­gi Vi­lág­­nap

Vi­rág­va­sárnap egyike az év leg­na­gyobb ünnepeinek, egy­ben vi­lág­ifjúsági nap II. János Pál pá­­pa a­ka­ratából. MA AZ ESTI SZENT­­MISÉN szo­ká­so­san nem lesz barka­szen­te­­lés.  Hálásan köszönöm a mai ünnep minden résztvevőjének a szentmisén való közreműködést, ministrálást, passiót.

A Húsvéti Szent Háromnap eseményei

HÉTFŐN, KEDDEN ÉS SZERDÁN MISE ELŐTT GYÓ­NÁ­SI LE­HE­TŐ­­­SÉGET BIZTOSÍTUNK MÉG AZOKNAK, AKIK ED­DIG NEM VÉGEZTÉK EL SZENT­GYÓ­NÁ­SU­KAT.
Nagy­csü­tör­­­tökön
délelőtt Kalocsán va­gyunk az o­laj­­­szentelési nagy­mi­sén, papi fogadalmaink megújításán. Du. fél 7-­­­kor az Utolsó Vacsora nagy­mi­sé­je. Annak befejeztével Szentsír-ima, azon belül 21-22 között taizéi jel­le­gű imaóra Zsolt atya vezetésével.
Nagypénteken reg­­gel 9-kor a zsolozsmából az Olvasmányos imaórát vé­gez­­zük a Szentsírnál. Du. 3-kor ke­reszt­út 18.30 órakor Az Úr szenvedésének em­­lé­ke­ze­te. A Duna World es­­te 9.15-kor köz­vetíti a Pápa ke­reszt­­­­­út­ját a római Colosseumból.
Nagy­szombat gyász­nap az Úr sír­já­nál. Reg­­gel 9-kor a zsolozsmából az Olvasmányos imaórát végezzük a Szentsírnál.  HÚS­VÉT ÉJ­­SZAKÁJÁNAK LEG­SZEN­TEBB ÜN­NE­­PÉT MÁR SZOM­BAT ESTE MEGKEZDJÜK. MI­­VEL IDÉN MÁR ES­­TE FÉL 8-­KOR KEZDJÜK, HISZEN ELÉG SÖ­TÉT VAN, ÉS EZ A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁS, HOGY A SÖTÉTSÉG BE­­ÁLLTÁVAL KELL KEZDENI. Ha nincs eső, a szentmise A TEMPLOM MEL­LETT A KÁL­VÁ­­RIÁNÁL KEZ­­DŐDIK a tűz­szen­­teléssel és be­vo­nu­lási nagy kör­me­­nettel. Kérem, sen­ki ne menjen be a tem­plom­ba, csak az, aki­nek a be­teg­sé­ge nem teszi le­­he­tő­vé, hogy szép lass­an át­vo­nul­jon a tem­plom­­ba!! Kérem, 19.20-ra gyűl­jünk össze a Kálváriánál! Mind­­nyá­­jan hoz­zunk magunkkal egy szál gyer­­tyát!! Aki nem hozna, itt is vehet mé­csest! EZ A SZENT­­MI­­SE AZ ÉV LEGFONTOSABB SZENT­MI­SÉ­JE, KE­­RESZT­­­SÉ­GÜNK ÉJ­SZA­KÁJA.
Hús­­­vét­­vasár­nap szokott miserend, a 10-es az ün­­ne­pi nagymise. (kb. 1 óra 35 perc). 12-kor a te­le­vízióban Ferenc pápa Urbi et Orbi ál­dá­sa. Hús­vét­hétfőn fél 9-kor és este lesz szent­­mise. HÚSVÉTHÉTFŐN 10-kor NINCS MISE.
TU­­­DOM, HOGY SOK A MUN­­KA IS HÚS­­­VÉT­RA. MÉ­GIS, CSAK AZ MOND­HAT­JA, HOGY MEGÜN­NE­­­PEL­­­­TE A HÚS­VÉ­TOT, AKI A SZENT HÁ­ROM­NA­POT, AZ EGY­­HÁ­­ZI ÉV SZÍVÉT A MA­GA TEL­­­­­JES­­SÉ­GÉ­BEN MEG­ÜN­­NE­PEL­­TE!!! A Szent Háromnap a­latt gyó­ná­si lehetőség nem sok lesz. Előtte hétfőn-kedden-szerdán, vagy ké­sőbb Pün­kös­dig végezzük el szent­gyó­ná­sun­kat.

Ételszentelés

Sokfelé szokás a húsvéti eledelek, húsvéti reggeli meg­szentelése. Előző érsekünk is min­den al­ka­lom­­­mal vé­gezte. A húsvéti körmenet után szombat este én is megszentelem a húsvéti étel­ko­sa­ra­kat a­zok­nak, akik eb­be a szép szo­­kásba be­kap­csolódnak.

Köszönet a Pas­si­ó­­ért

Ez­ú­ton megköszönöm a gyermekeknek, fiataloknak a sze­rep­­­lést, a mai Passiót az if­jaknak és a kórusnak, a mi­­­­nis­­trán­soknak a gya­­kori segítséget, hit­oktatóknak a felkészítést! És min­den más szol­gá­latot. Ké­rem, a ministránsok a hét nagy ünnepein is jöjjenek mind, ha lehet, Nagycsütörtök, Nagypéntek este, Nagy­szom­bat este, aki csak teheti! Hálásan kö­szö­nöm!

Köszönet az összefogásért, takarí­tá­sért, munkáért

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM AZ ASSZO­­­­NYOKNAK, AKIK TÖBBSZÖR IS JÖTTEK, SE­GÍ­­TET­TEK A TEM­PLOMI NAGYTAKARÍTÁSBAN. A pusz­­ta munkáért va­ló köszöneten túl különösen is meg­köszönöm azt, hogy a kedves asszonyok, hí­vek ÖSSZE­FOGTAK, együtt cse­lekedtek, együtt dol­goztak templomunkért.

Nagytakarítás, Szentsír-készítés

Az ed­digi alkalmakért kifejezett hálám mellett hirdetem és kérem szépen a további segítséget. A kedves hí­vek­kel már egyeztettünk, és szeretettel kérünk, hívunk min­denkit, aki szívesen csatlakozna: a tem­­­plom nagy­ta­karítása és a Szentsír elkészítése Húsvétra i­dén KED­DEN délelőtt lesz. Kérem, aki segíteni tud, NAGY­KED­­DEN reggel 8-ra jöj­­­jön, vagy amikorra ide tud ér­ni. Konkrétan a Szentsír készítése 9 körül kezdődik, mert a te­metői munkatársak, férfiak akkor tudnak jönni, de nyilván előtte is akad, amit el lehet már végezni. A húsvéti vi­rágokkal való díszítés pe­dig (mivel azt Nagypéntek miatt lehetetlen korábban végezni) Nagy­­­szom­­ba­ton reg­gel 7 órától lesz, persze később is lehet csatlakozni, ha néhányan akkor is tudnának jönni, na­gyon hálásan kö­szön­nénk. Remélhetőleg a nagyszombati zsolozsma kezdetéig el készülünk, de ha nem, akkor van közte egy 15 perces i­ma is együtt.  Előre is hálásan köszönöm a segítséget, de különösen is azt, hogy EGYÜTT dolgozhatunk, ké­szül­he­tünk így is az ünnepre. Ugyanígy:

Cserepes virágok húsvéti dí­szí­tésre

Hálás kö­szö­­­net­tel fo­gadjuk, ha a Szentsírhoz és húsvéti díszítéshez lennének, akik szívesen ajándékoznának szép KIS CSEREPES VIRÁGOKAT. Elsősorban törperózsát, törpedáliát, primulát, hortenziát gondoltam, de bármi szépet köszönettel fogadunk. De ha valaki vágott virágot szeretne adni (kála, tulipán, szegfű, más szép virág), azt is köszönettel fogadjuk. Jó lenne, hogy ha valaki tud és szándékozik főleg cserepes virágot ajándékozni, jelezze előre, hogy annak megfelelően és tudatában vegyük meg a többit, ha még szükséges. A cserepes vi­rá­got NAGYKEDD REGGEL 8-IG HOZZA EL A TEMPLOMBA. Ha pedig vá­gott virágot adna valaki, azt kisebb mennyiségben Nagykeddre, nagyobb mennyiségben Nagy­szom­bat reggelre kér­jük szépen behozni. Azt is hálásan köszönjük. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM ANNAK A PÁR EMBERNEK, AKI MÁR HOZOTT IS CSEREPES VIRÁGOT.

Elsőgyónók, elsőáldozók szü­leinek

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET VOLT, de az érintettek legalább fele nem vett részt. Tisztelettel kérem, érdeklődjenek egymástól, illetve az általam még februárban küldött tájékoztató levélben minden dátum, tennivaló, stb. benne van, kérem, aszerint járjanak el. Akinek nem jelent megterhelést, a kért kis támogató összeget a hitoktatónak befizetheti.

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, május 26, június 16. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 18:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts