Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. November 3.
Évközi 31. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Baba-mama klub

A plébánia ba­ba-mama klubja hét­főnként 10 órától sze­retettel várja a még nem óvodás ko­rú kisgyermekeket. A baba-mama klub­ba szívesen foga­dunk megunt jó álla­po­tú játékokat. Hálásan köszönjük!

Párkapcsolati műhely

No­vem­ber 15-16-án pár­kap­csolati műhely lesz a plébánián. Várjuk az érdeklődő há­zas­párok, jegyespárok, együtt járók je­lentkezését november 8-ig a plébánia iro­­dá­­já­ban, vagy a halasplebania@­gmail­.com címre. A rész­vé­te­li díj 1500 ft/fő, mely a szombati ebédet is tar­tal­maz­za. A prog­ram nov. 15-én pénteken 17-20, nov. 16-án szombaton 9-18 óra kö­zött zajlik.

Forradalom leverése

KÉT ÉVE egy felhívásban ERDŐ PÉTER BÍ­BO­ROS ÉS BÁ­BEL BA­­LÁZS ÉRSEKÜNK IS KÉRTE, és gondolom, ez még érvényes most is, hogy csatlakozzunk a kez­de­mé­­nye­zés­­hez, hogy november 4.-én, a forradalom eltiprása napján gyújt­sunk gyertyákat ab­la­ka­ink­ban és köz­­te­re­inken, hő­se­ink tisz­te­le­tére. A városi megemlékezés és ima a főtéren hétfőn 16-kor lesz.

Szent Erzsébet, Karitász­-gyűjtés: Két hét múlva, november 17, Szent Erzsébet hétköznapra eső ün­­nepe előtti vasárnap, a Krisztus Király előtti vasárnapon tartjuk templomunkban az Erzsébet-kenyerek meg­ál­dá­­sát mind a 4 szentmise keretében, beleértve az óvodás szentmisét is, és ha valaki hoz magával szentelni való ró­­zsá­kat, amit utána hazavisz, azt is.  A szentmisék végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­reket, a jótékonyság szim­bó­­lu­mát.  Az ünnep napján, 19.-én (idén kedden) a Szent Erzsébet téren is lesz megemlékezés 17 órakor, rövid mé­­cses gyújtás Szent Erzsébet tiszteletére, majd szentmise, amelyen megemlékezünk a Karitász munkában és min­­den más szeretetszolgálatban te­vé­keny­kedőkért. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, valamint kér­­jük jószívű adakozását, ezen a vasárnapon minden perselygyűjtés részben a főegyházmegyei, részben a helyi Ka­­ritász javára történik.

Karitász­-gyűlés

Karitász­-gyűlés lesz hétfőn du. 4-kor a Közösségi Házban.

Elsőgyónó és elsőál­do­zók

Ahogy azt a szülők­­kel is meg­be­szél­tük múlt szombaton, azon első­gyó­nó- és ál­do­zók számára, akik egy év a­latt készülnek fel a budapesti el­ső­­ál­do­­zás­ra, november 8-án szombaton reggel 9-kor lesz ú­jabb foglalkozás. Szinte mindenki itt volt, amit hálásan kö­szö­­­nök! Aki hiányzott, az is kapcsolódjon be a következő alka­lommal. MINDEN ELSŐGYÓNÁSRA ÉS ELSŐÁL­DO­ZÁS­­RA KÉ­SZÜLŐ GYERMEK SZÁMÁRA PEDIG A KÖZÖS AL­KA­LOM NOVEMBER 16.-ÁN DU. 3-TÓL AZ ESTI MISÉIG LESZ, majd november 30-án is a kézműves adventi délután, amelyet később részletesebben is hirdetünk.   

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjére való je­lentkezés, regisztrálás: a NEK MINDEN SZENTMISÉJÉRE, PROGRAMJÁRA REGISZTRÁLÁS ÉS SZE­MÉLY­RE, NÉVRE SZÓLÓ JEGY SZÜKSÉGES. A négy nagy központi eseményre ezek a jegyek ingyenesek, de kor­lá­to­zott számban állnak rendelkezésre. Ez a négy esemény: a nyitó szentmise elsőáldozással, az ifjúsági délután és es­te, az úgynevezett ForrásPont pénteken, a szombati Kossuth téri bíborosi szentmise és gyertyás körmenet az An­drássy úton, amelyre mindenkit, de elsősorban a ministránsokat, iskolásokat várják, és végül a záró szentmise, a Statio Mundi a Hősök terén. A hét során a HungExpo területén számos előadás, neves bíborosok és más előadók a világ minden tájáról várják az érdeklődőket – ezekre nagyon olcsó jegyeket lehet venni, pl. az egész hétre szóló jegy, ami zarándokcsomagot, minden napra ebédet és 8 napos budapesti közlekedést is tartalmaz, mindössze 7500 Ft. Egyelőre mi első lépésben A NYITÓ SZENTMISÉRE KEZDTÜK EL A CSOPORT SZERVEZÉSÉT. Később a töb­bi is majd szóba kerül. Most kérem, nagyon figyeljenek azok, akik a nyitó szentmisén szeretnének részt ven­ni!

ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, ROKONAI: Budapesti Nemzetközi Eucha­risz­tikus Kon­gresszus nyitó szentmiséjére való je­lentkezés, regisztrálás: a Bu­da­pesten elsőáldozó gyermekek szülei, rokonai és ismerősei is több módon dönthetnek. MINDEN OLYAN ROKON, IS­MERŐS, AKI RÉSZT SZERETNE VENNI A NYITÓ SZENTMISÉN – A LELÁTÓN SZERETNE HELYET KÉRNI – ÉS A PLÉ­BÁNIA ÁLTAL KÉRT KÜLÖNVONATTAL SZERETNE UTAZNI, KÉRJÜK SZÉPEN BELÁTHATÓ IDŐN BELÜL ADJA LE ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN VAGY E-MAILEN A KÖVETKEZŐ ADATOKAT: NÉV, SZÜLETÉSI HELY ÉS I­DŐ ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA.

Tud­juk, hogy minden elsőáldozó esetén két felnőtt személy kérheti, hogy ne a lelátón, hanem valahol a gyer­­mekek közelében kapjon helyet. Mivel többségében nem nagyon kicsi gyermekekről van szó, hanem 11-13 éves gyerekekről, gondoljuk át, hogy feltétlenül szükséges-e ez, vagy elegendő, ha az egész halasi cso­­port közelében csak néhány kísérő tartózkodik Ugyanis NAGYON megbonyolítja a jelentkezést, a re­gisz­­trálást, ha kérjük ezt az opciót. Természetesen, aki kéri, annak segítünk meg­­csinálni, mégis talán fölösleges ezt mindenkinél –de ahogy gondolják. Akik ezt igénylik, egyeztetünk idő­­pontot, amikor a re­gisz­trálást megcsinálhatjuk. Mindenesetre az adatokat ugyanúgy kérjük szépen leadni.

Ha figyeltünk az elején, hangsúlyoztuk, hogy mindez azokra vonatkozik így, akik A KÖZÖS KÉRT VO­NAT­TAL kívánnak utazni. Ha csak KEVESEN LENNÉNEK, AKIK MÁS MÓDON KÍVÁNNAK UTAZNI, az még nem gond, de ha sokan lennének, nekik saját regisztrációt kell vé­gez­ni, majd azt összekötni a csoporttal.

AKIK NEM ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, CSAK EGYSZERŰEN SZERETNÉNEK RÉSZT VENNI A NYITÓ MI­SÉN, UGYANÚGY: HA A KÖZÖS VONATTAL KÍVÁNNAK UTAZNI, ADJÁK LE ADATAIKAT A PLÉBÁNIÁN, HA VI­SZONT EGYÉNILEG UTAZNAK, AKKOR ŐK A REGISZTRÁCIÓT EGYÉNILEG VÉGEZZÉK EL – AMIBEN, HA SZÜK­SÉGES, SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

Krisztus Király szentségimádás

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN, CSATLAKOZVA IDÉN IS A 2 ÉVE MÉG KÁRPÁT-MEDENCEI, TAVALYRARA MÁR VILÁGMÉRETŰ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ, NÁLUNK IS LESZ SZENTSÉGIMÁDÁS. A szentségimádás jellege ELMÉLKEDŐ LESZ, vagyis elsősorban Krisztus Ki­rály ün­ne­pé­hez kötődő gondolatok hangzanak majd el, taizé-i énekek között. Miserendünk mi­att mi nem tudjuk pon­to­san akkor tartani, amikor a szervezők javasolják, de mégis nagyjából alkalmazkodunk a kö­zös időponthoz, hogy együtt imádkozzunk Kárpát-medence-szerte, illetve hasonló időpontokban világszerte. így templomunkban a Krisz­tus Király-szent­ség­imádás NOVEMBER 23-ÁN SZOMBATON 16.30 – 17.15 KÖZÖTT LESZ A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. CSAT­LAKOZZUNK MI­NÉL TÖBBEN, I­MÁD­KOZZUNK EGYÜTT KIRÁLYUNK ELŐTT! Az előző két évben nagyon ke­ve­sen voltunk, öröm lenne, ha i­dén többen meghallanák a hívást… Ezen szentségimádás miatt viszont Ad­vent 1. vasárnapján ELMARAD a szent­ség­imádás. Mindenkit várunk szeretettel!

Óvodások keresztelése

Amennyiben van rá igény és jelentkeznek, ÓVODÁS GYERMEKEK KE­RESZ­TE­LÉ­­­SÉT kérhetjük a JANUÁRI ÓVODÁS MISÉRE. Aki szeretne, mielőbb jelentkezzen. Ilyen lehetőség csak egy év múl­­­­va lesz ismét.  

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 10, dec.. 8. lesz a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Óvodás szentmise

Lesz vasárnap 11.15-kor a Közösségi Házban. A következő alkalom nov. 17.-én lesz 11.20-kor, Szent Erzsébet-kenyér szenteléssel.

Kalendárium, nap­tár

Kalendárium, nap­tár kapható a sek­res­tyé­ben.

Neokatekumen csoport katekézise

Hétfőn és csütörtökön este 7-kor zajlik a katekézis-sorozat.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

 

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts