Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Október 14.
Évközi 28. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

Házassági jubileum

Sok sze­­retettel kö­szönt­jük és ün­ne­pel­­jük a­zo­kat, akik elfogadták a meg­hí­vást, ill. sa­ját maguk je­lent­­keztek a ju­bi­láns há­za­­­sok ün­­ne­pére. Az ünnepet jövő év­ben ősszel is meg­tart­juk, már most kérjük, hogy akinek jövőre lesz há­zassági ju­bi­le­­uma, szá­mít­son rá! Szóljanak is olyan hoz­­­zá­­tar­­to­­zók­nak, akikről tud­nak, főleg a­zok­nak, akik nálunk há­za­sod­tak, de már nem itt lak­­­nak, ill. akik más­­hol kö­töt­ték há­zas­sá­­gu­kat, de most itt lak­nak. Természetesen a kö­zös ün­­­nep­lés mel­­lett to­vább­­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns há­zaspár az év­­for­du­lóhoz közel külön is kér­jen családi szent­­­misét és ju­­­bi­­le­­u­­mi áldást. Hálás kö­szö­netem az előkészítőknek, ministránsoknak, énekeseknek, szolgálattevőknek, segítőknek!

Ministránsok

Hálásan köszön­jük a mi­nis­­trán­sok min­­denkori szol­gá­la­­­tát! Várjuk őket a szombati fog­lal­ko­zá­sok­­ra, és bátorítsuk egymást az öröm­te­li szolgálatra.J Köszönöm azoknak, a­kik az elmúlt hetekben eljöttek foglalkozásra. Szombaton a szokott időben, fél 3-kor várjuk őket!

Elsőáldozók

Azoknak, akik májusban voltak elsőgyónók el­kezdtük a felkészítéseket a Közösségi Házban. A MIN­DEN ELSŐÁLDOZÓ SZÁMÁRA – tehát az egyházi iskolákba járóknak is – SZÓLÓ HAVI KÖZÖS ALKALOM TEGNAP VOLT, a csak az itt készülők számára a következő foglalkozás pedig szombaton ok­tó­ber 20.-án 10-kor. A kö­vetkező közös alkalom pedig november 24.-én du. 3-kor lesz, egybekötve a minden gyermek számára meg­hir­de­tett, advent előtti kézműves, játékos délutánnal, adventi koszorú készítéssel.  

Élő rózsafüzér

Élő rózsafüzért szervezünk eb­ben az évben is, kedden, október 16-án du.14 óra­kor kezdjük itt a mi tem­plo­munk­ban. A plakáton, a hirdető táblákon ol­vas­hatjuk a teljes programját, később rész­letesebben hirdetjük is.   

Ferenc pápa kérése

Ferenc pápa az egész világtól azt kérte, hogy idén októberben minden rózsafüzér vé­gén imádkozzunk az egyházért egy Oltalmad alá futunk imát és a könyörgést Szent Mihály főangyalhoz. Ez az i­ma évtizedeken át kötelező volt minden szentmise végén XIII. Leó pápa rendeletére, a 60-as évek végén törölték el. Ferenc pápa kérését mi a misék végén is teljesítjük, imádkozni fogjuk a fentebb említett és kért imákat.

Szent II. János Pál pápa ünnepe

II. János Pál idei ünnepére ké­szül­ve idén is kilencedet végzünk a Szent Pápa tisz­teletére, minden szentmise után rövid 3 perces imával.

Új bérmálási csoport

Sze­re­tet­­tel vár­juk azokat, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2020. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. Ha van még jelentkező, KÉRJÜK, MOST MÁR VÉGLEGESÍTSÜK. A szükséges könyvek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk sze­retettel.

Missziós vasárnap és persely

Jövő vasárnap, közelegve a missziók nemzetközi világnapjához a per­­sely­gyűj­tést Rómába to­váb­bít­juk, a missziók javára. Kérjük, adakozzon mindenki szíve és lehetősége szerint, nem fe­lejt­ve, hogy 50 éven át mi is fő­leg abból éltünk, amit nyugati hívek ezen a vasárnapon és sokszor máskor ne­künk gyűj­töttek! Most már rajtunk a sor, hogy mi segítsünk még szegényebb országokban keresztény test­vé­re­in­ken!

Ünnepi szentmise az 56-os forradalom év­fordulóján

Október 23.-án este fél 6-kor. Bár ez a nap nem egy­házi ünnep, így sok templomban egyáltalán nincs megemlékezés, mi idén i­mád­ko­zunk ha­zán­­kért, sza­­badságunkért, jövőnkért, egyházunkért, a hősö­kért, akik 1956-ban vagy más alka­lom­mal é­le­tük­kel, sza­bad­sá­­guk és jogaik vesz­tésével fizettek, mert küzdöttek hazánk jövőjéért, a kommunizmus em­ber- és ke­resz­tény­el­le­nes igá­ja alóli szaba­du­­­lásáért.

Tompai templombúcsú

A tompai templombúcsú október 23-án 10-kor lesz, amelyre Geszler Péter atya szeretettel hív minket.

Családcsoport, gyermekfelvigyázási kérés

A plébánián működő házas csoport olyan sze­mé­lye­­ket keres, akik vállalnak 2-6 éves korú gyerekekkel való foglalkozást. Havonta egyszer lenne szükség a se­gít­ség­­re szombat délután 4-től 6-ig. 4-5 gyerekről van szó, foglalkozáshoz szükséges eszközöket, játékokat a családok biz­­to­sítják. További információkért érdeklődjenek a plébánián, vagy a halasplebania@gmail.com email címen. Há­lá­­san köszönjük!

Szentföldi zarándoklat 2019

Szeretettel ajánlom az esetleg érdeklődők figyelmébe a következő Szent­­földi zarándoklatot. Hozdik Zsolt atya szervezében 2019. március 24 – április 1 között, 9 napos, nagyon gaz­dag tartalmú zarándoklat, a nagyböjt második felében. Gyönyörű elmélyülési, felkészülési lehetőség a Húsvétra. Ter­mé­szetesen minden lényeges, elsődleges helyszínt tartalmaz, ami Jézus földi életében fontos, az alap­prog­ra­mon túl azonban számos további hitbeli és történelmi látványosságot kínál. A szentföldi utak sajnos sohasem na­gyon olcsók, mert Izrael egy drága állam, de nem reklámfogásként mondjuk, bárki megteheti, hogy leellenörzi, más kínálatokkal összehasonlítja: ezért az árért a legtöbb esetben 6 napos utat találunk sokkal kevesebb látnivaló­val, nem pedig 9 naposat ilyen gazdag széleskörű programmal. Az út 21 jelentkező esetén valósul meg, ezért kér­jük, hogy aki netán biztosan eldönti és tudja, hogy jön, feltétlenül jelentkezzen, hogy lássuk, van-e realitása annak, hogy összejön. Aki nem tud gyorsan dönteni, természetesen, ha létrejön az út, később is jelentkezhet. A teljes prog­ram, tájékoztatás az első hirdetőtáblán olvasható, valamint Zsolt atya és a plébánia facebook oldalán és hon­lap­ján is, de az irodában is elolvashatja, érdeklődhet.
Bővebb információ ezen a linken érhető el: http://www.halasplebania.hu/hir.php?id=55

Főegyházmegyei Családtalálkozó

Szeretettel várják a csa­lá­dok apraját-nagyját a Kalocsa-Kecs­ke­mé­ti Fő­egy­ház­me­gye Családtalálkozójára, amely október 27-én lesz ezúttal Ka­locsán, az egyházmegye hit­ok­ta­tó­i­nak to­vább­kép­zé­sével együtt. Az érseki szentmisét Hatházi Róbert és Dr. Je­ne­y Gábor atyák előadásai követik, mi­­közben a gyer­me­kek­nek színes programokat és gyermekkísérőket biz­to­sí­tunk a Parázs Pasztorális Központ és a kalocsai házi­gaz­dák szervezésében. Délután a Kacsóka Bábcsoport elő­a­dá­sa és táncház lesz. A teljes program az Ér­sekség aján­dé­ka a büfével, ebéddel együtt, így ingyenes, de jelentkezéshez kö­tött. Jelentkezni a Parázs Központ hon­lapján lehet. Ha ebben segítség szükséges, szívesen segítünk az irodában. (www. parazskozpont.hu) A részt­ve­vő családok között értékes nyereményeket sorsolunk.

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye

KEFIR, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye idén is meg­ren­de­zés­re kerül, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Időpont: november 17 – KISKŐRÖS. A prog­ra­mo­kat a plakáton megtaláljuk. Külön kiemelendő, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós ke­reszt­je is jelen lesz ezen a napon. Regisztráció: nagyon fontos, hogy november 10-ig, az étkezés miatt, re­gisz­trál­ja­nak a fiatalok: www.parazskozpont.hu

Három és fél évezred Bibliája

Három és fél évezred Bibliája címmel Biblia-történeti kiállítás tekinthető meg a városi könyv­tár­ban október 12-19 között. Ehhez kapcsolódóan kedden du. 5-kor Grabarits Ágnes „Ásóval a Biblia nyomában” cím­mel előadást is tart.  

Templomfelújítás, gyűjtés

Mint láthatjuk, nagyon szépen halad templomunk felújítása, és reméljük, mi­­előbb elkezdődhet a világítás teljes felújítása is. Tudjuk, a tavaly nyári elképzeléshez képest az a döntés született még télen, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és jóval több minden, a teljes szentély felújításra került, az oldalsó fres­kók és az oltárkép is, és még ezután a mellékoltárok képei. Ezek nagy része már megvalósult, vagy éppen most zaj­lik. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük továbbra is a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, nov. 11, de­­c. 9. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet

Első gyónásra és áldozásra készülők, szülői értekezlet a harmadikosok és negyedikesek szü­leinek, vagyis a 2018-as és 2019-es elsőáldozók szüleinek és hitoktatóinak lesz egy megbeszélés OKTÓBER 13-ÁN PÉNTEKEN AZ ESTI SZENTMISE ELŐTT NEGYED 5-KOR.

Szent II. János Pál pápa ünnepe

II. János Pál idei ünnepére ké­szül­ve kilencedet végzünk csütörtök­től a Szent Pápa tisz­teletére, minden hétköznapi szentmise végén rövid, kb. 3 perces imával. JÖVŐ VASÁRNAP PEDIG A DÉLELŐTTI SZENTMISÉKET II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL VESSZÜK, a soros vasárnapi olvasmányokkal.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

Korábbi hirdetések

Miserend

Kiskunhalas

A hét minden napján: 17:30-tól
Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken és első szombaton reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt 1 órával szentségimádás a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45Book your tickets

Starts