Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17-2017-00289

 

2020. Augusztus. 2.
Évközi 18. vasárnap

 

 

Porciunkula-búcsú, Assisi bűn­­­bo­csá­nat ünnepe

Au­gusz­­­tus 2.-án MINDEN TEM­­PLOM­BAN tel­jes búcsú nyerésére van le­he­tő­ség a szo­­kott feltételek mellett (nem­rég gyón­tunk, ke­­gyelmi álla­pot­ban va­gyunk, áldozunk, ima a Szent­­­a­tya szán­dékára). Ezt a búcsút az egy­ko­ri pá­­pa Szent Ferencnek enge­dé­lyez­te, e­lőbb csak a fe­­rences templo­mok­ban, ké­sőbb minden ka­­to­li­kus tem­plomra ki lett terjesztve. nevét a Szent Fe­renc ál­tal felújított kis tem­plom­ról kapta: Por­ci­un­kula, vagy sok nyel­ven fe­ren­ces vagy Assisi bűn­­bo­csá­nat ün­ne­pé­nek hívják. Ná­lunk is tehát ma, augusztus 2.-án búcsúnyerési le­­­hetőség van.

Urunk színeváltozása

Ünnepe augusz­tus 6.-án van. Tavalyelőttől ezt az ünnepet kissé hang­súlyosabban tart­juk – de persze előtte is ün­nep volt - hála a Színeváltozás-kegyképünknek. Au­gusztus 6.-án este tehát a tem­plom­ban a kegy­kép jelenlétében ünnepélyesen tartjuk a misét, szent­­be­széd­del, elimádkozzuk az ajándékba ka­pott szent­képen található imát.

Gyirán Péter káplán atya

Érkezett hozzánk szolgálatra, au­gusz­tus 1-től, mint káplán és a Tekó lelki gondozásával megbízott atya. Két éve szentelték pap­pá, ed­dig Jánoshalmán volt káplán. Isten hozta!

Márton Arnold Vilmos diakónus, majd új­misés pap

Érkezett hozzánk szolgálatra, Is­ten hoz­­­ta! Most még diakónus, pap­­­pá szen­te­lése augusztus 15.-én lesz Kalocsán, más­nap augusztus 16.-án 10 órakor pedig tem­plo­­munk­ban tart­ja első szent­­miséjét, következő hétvégén pedig otthon Gyer­gyó­szent­­miklóson.  Szen­te­lé­séig dia­kó­­­nus­ként lesz kö­zös­­sé­günk szolgálatára.

Új­mise

Arnold atya újmisére minél többen jöjjünk el. A ministránsokat is kérjük szépen az újmisére! Van a ré­­gi mondás, hogy egy újmisés áldás (de épp így egy ezüstmisés is például) megér egy csizmát – utaltak erre a ré­­gi­ek, hogy egy új csizmát koptattak el egy újmisére zarándokolva. Az újmisés áldás is a szokott feltételek mellett tel­­jes búcsúval jár – így tehát 2.-án és 16-án is módunk van teljes búcsút nyerni.

Mindkét káplán atyát fogadjuk nagy sze­re­tet­­tel és imádkozzunk papi hivatásukért, hogy jó papjai le­gye­­nek az Úrnak.

Csütörtöki szent­ség­imá­dá­sok

A nyári i­dő­­szak­ to­vábbi részében sem folytatjuk még a csütörtök dél­u­táni szentségimádásokat és majd szeptember kö­ze­pé­­­től foly­ta­tód­nak a csütörtöki egész délutános szentség­imá­dá­si alkalmak. Azonban a nyá­ri csütörtökökön szentmise előtt lesz EGY ÓRA CSENDES SZENTSÉGIMÁDÁS A HÍ­VEK KÉRÉSÉRE. Mindenkit vá­runk szeretettel!  

Nagyboldogasszony főünnepe

Bár még 2 hét múlva lesz, de már most hirdetjük a változott i­­dő­­­­pont és a kalocsai program miatt: augusztus 15.-én lesz az egyházi év egyik leg­­na­gyobb ünnepe, Má­ria menny­­­­be­­­­­­­vé­tele. E­gyike azon 4 nagy főünnepnek, amely akkor is kötelező fő­ün­nep, ha mun­ka­nap­­ra esik. Idén szombatra e­­­sik, így még könnyebben tudunk részt venni rajta. AZNAP LESZ KALOCSÁN MÁRTON ARNOLD PAPPÁ SZEN­TE­LÉ­SE A FŐ­SZÉKESEGYHÁZ BÚCSÚÜNNEPÉN, ezért templomunkban a REGGELI SZENTMISE FÉL 8-KOR LESZ! És ter­­­mé­sze­tesen lesz esti mise is, este fél 7-kor, ami viszont a nagy ünnep miatt NEM A VASÁRNAPRÓL, HA­NEM A MÁ­RIA-ÜN­­NEPRŐL LESZ, ÍGY NEM ÉRVÉNYES VASÁRNAPI MISE HELYETT! Kérem, mindenki, aki­nek csak tény­­­leg sú­lyos a­­ka­­dály­­ba nem üt­közik, jöj­jön el a szentmisét ün­nepelni, vagy látogasson el Kalocsára Főszékes­egy­­­házunk bú­csú­já­ra. Minél többen, akik tehetik, jöjjenek el Arnold atya pappá szentelésére. Másnap pedig első szent­­mi­sé­jé­re.

Orgonakon­cert

A Filharmónia Ma­­gyarország minden év au­­gusz­tu­sá­ban ren­dezi OrgonaPont sorozatát. Az i­dén meg­­ren­de­zendő so­ro­zatban is helyet kap egy alkalom 250 éves templomunkban. Au­­­gusztus 21.-én pénteken es­te 20 óra­­kor lesz a hang­ver­seny, Balatoni Sándor orgonaművész és Kuti Ágnes szopránénekes közre­mű­kö­dé­sé­vel. A kon­certre be­lé­pő­je­gye­ket 2900 fo­rintért le­het vá­sá­rol­ni irodaidőben vagy koncert előtt a helyszínen. Diák és nyugdíjas jegy 10 % ked­vez­ménnyel. Ha valakinek lenne Fil­­har­mónia bérlete, annak is van 20% ked­­vez­mé­nyes jegy. Éljünk a le­he­­tő­­ség­gel.

Kis R. Sándor atya és a kereszt ereklye, Misszió 2020

Mint tudjuk, Testvérek, az volt a szán­dékom, hogy 250 éves jubileumunk évében sorra meghívok több egykor Halason szolgált, vagy halasi szár­ma­zású atyát, nép­misszi­ós sorozatként. Sajnos a vírus már tavasszal közbeszólt Geszler Péter atya elmaradt lelki­gya­korlatával és a sort se folytathattuk. Ha átnyúlva akár a következő évre is, de terveinket igyekszünk pótolni.  Eb­be is illeszkedve, AUGUSZTUS 30.-ÁN A 10-ES SZENTMISÉBEN A HALASI SZÜLETÉSŰ KIS R. SÁNDOR ATYA, du­na­varsányi plébános lesz a vendégünk, aki nemrég szerzett egy Szent Kereszt-ereklyét, azt is magával hozza. Saj­nos a jelen vírushelyzet mellett nem lesz mód az ereklye szokásos megcsókolására vagy érintésére, de áldást ad vele, és díszes helyre úgy helyezzük ki, hogy mindenki közelről megszemlélhesse. Várunk mindenkit nagy sze­re­tet­tel aug. 30.-án a 10-es misére!

Könyv plébániánk múltjáról, segít­ség­kérés

Könyv készül, ami plébániánk törté­ne­té­nek ér­té­­kes összefoglalása lesz. Most következik a fény­ké­pek gyűjtése. Akinek vannak otthon az egyház éle­té­vel kap­cso­la­tos fel­vételek, fényképek, amelyeket szíve­sen kölcsön adna, hogy bemásoljuk a könyvbe, kérjük: a kép hát­ol­da­lá­ra ír­ják rá - ha tudják - az évszámot, kik van­nak rajta és végül saját nevüket, hogy vissza adhas­suk a képet. Bo­rí­ték­ba té­ve hozzák be a plébániára. Nyíl­ván a szerkesztők kiválasztják, melyek kerülnek bele a könyv­be, lemásolják a ké­pet, majd visszaadjuk a tulaj­do­nos­nak. Köszönjük szépen!

FÍLIÁKBAN KÉT VASÁRNAP RENDKÍVÜLI IDŐPONTBAN A SZENTMISÉK

Arnold a­tya újmiséi miatt AUGUSZTUS 16.-ÁN és nagy valószínűséggel AU­GUSZ­TUS 23.-ÁN IS a szentmisék nem a meg­szo­kott órában, hanem REND­KÍ­VÜ­LI IDŐPONTBAN LESZNEK. AUGUSZTUS 16.-ÁN HARKAKÖTÖNYBEN A SZO­KOTT ÓRÁBAN LESZ A SZENTMISE, AZONBAN ZSANÁN DU. 15.30 ÓRA­KOR, BALOTASZÁLLÁSON PEDIG DU. 17 ÓRAKOR LESZ A SZENTMISE, BA­LO­TÁN EGYBEN EZ A SZENTMISE A TEMPLOMBÚCSÚ IS, SZENT ISTVÁN KI­­RÁLY TISZTELETÉRE. Az augusztus 23-i időpontokra rövidesen vissza­té­rünk, de előreláthatólag aznap mind­há­rom fíliában szokatlan időpontban lesz a szentmise!

Kisgyermek keresztelés

Ha lenne már je­­­­lentkező, a legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­­­re el­­­fo­­­­­­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, aug. 16. lesz kivételesen a fél 9-es misében, majd szeptember 13, október 4, november 8 és december 13 a szokott módon a 10-es misében. E­lőt­­te héten csü­­törtökön a szentmise előtt egy ke­­­resz­­te­­lé­si ta­­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­­ket FEL­TÉT­­­­­LE­­­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­­­bá­­­­ni­­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plé­­bá­nia hí­vei csak sa­­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­­kez­­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 18:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts