Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2020. Február 23.
Évközi 7. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

 

 

Persely katolikus is­­ko­láknak

Február u­tolsó vasárnapján van a ka­to­li­kus is­ko­lák ja­vá­ra.

Alleluja­-búcsúztatás

Néhány éve is­­mét kezd terjedni templomainkban a gyö­nyö­rű szokás, hogy hol egy­sze­rűbben, hol ün­ne­pé­lye­sebben a Hamvazószerda előtti vasárnapon el­búcsúzunk, elköszönünk az Allelujától, a­me­lyet ugye egész Nagyböjtben nem énekelünk, nem imádkozunk egészen Húsvét Éjszakájáig, a­mi­kor ün­ne­pé­lye­sen visszatér hatalmas ha­rang­szó, csengés-bongás, ünneplés közepette. Mi két éve vezettük be ezt a szép liturgikus moz­­zanatot egyszerűen, egy csupán két vers­sza­kos ének­kel, de az a két versszak mély hit­ta­ni tanítást hordoz. Ma ezzel az é­nek­kel köszöntünk el Húsvétig az Al­le­lujától.

Hamvazószerda, nagyböjti lelki készület

Szerdán lesz a szent Negyvennap, a Nagy­böjt kez­de­te, Ham­­­vazószerda. Sok he­lyen ez a nap azok közé tartozik, ami­kor még olya­nok is jönnek misére, a­kik máskor szinte soha, mint Karácsonykor vagy Húsvétkor… Egy­­kor káp­lán­ko­rom­­ban elég­gé felfejlesztettük. Jó lenne, ha az ünnepet kellő súllyal, fontosságának megfelelően kezelnénk, ünnepelnénk. Én sze­ret­nék ennek a napnak nagy hangsúlyt adni, és kérem eh­hez min­­den templomba já­ró hívő se­gít­­ségét! Adjuk to­vább, hogy ezen a napon ÜNNEPI MÓDON NYIT­JUK MEG EZT A SZENT I­DŐT, jöjjünk mi­nél többen a szent­mi­sé­re, hív­juk ismerőseinket, hogy kereszténységünk legősibb ünnepkörét rang­­jához mél­­tóan kezdhessük és végig él­hes­sük!! Különösen is kérem, hogy ha komolyabb akadályba nem ütközik, a ministránsok is legyenek kedvesek eljönni Ham­­va­zószerdán este (is), ha lehetséges! Ham­va­zó­szer­dán szokásom, hogy a pápa idei évre írt nagy­böj­ti üze­ne­­té­­­ből gon­do­lunk át rész­le­te­ket. Az egész idei Nagyböjtöt pedig arra szeretném szentelni, hogy mintegy a Misszió 250-hez kö­tő­dő­en is a megújulást keresve, hogy áttekintsük e szent idő és a Húsvéti Szent Há­rom­nap ő­si gyö­ke­reit, ta­ní­tá­sát, a keresztény új­jászületést. Ham­vazószerdán 17.30 órakor lesz ünnepi nagy­­­­mise ham­vazással. A NAGY­BÖJ­TI IDŐBEN JÓ LENNE, HA PL. AZ ADVENTI RORÁTÉKHOZ HASONLÓAN MEGMOZDULNÁNK, KICSIT TÖBBET TEN­­NÉNK LELKILEG. LEG­A­LÁBB A PÉNTEKI MISÉKRE, IDÉN A HÉTFŐI MISÉKRE ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS ISKO­LÁ­JÁ­RA, VAGY MAJD A TRI­DU­UM­RA ELJÁRNÁNK.

Keresztút minden nagy­böj­ti pén­te­ken

Nagyböjt péntekjein du. 16.30-kor keresztút, majd an­nak végeztével lesz a szentmise minden nagyböjti pénteken szentbeszéddel, vagyis a keresztút aktuális heti szö­vegének hossza alapján olykor kicsit későbben is kezdődhet a mise, kb. 10 perccel a keresztút vé­ge után.

Böjti fegyelem

Érsek Úr azt tapasztalta, hogy sok templomban nem hir­­de­tik ki minden böjti időszak e­le­­­­jén az érvényes böjti gyakor­la­tokat, ezért kü­lön fel­hív­ta a lel­­­­kipásztorok figyelmét, hogy a nagyböjt során ezt több­­­­­ször is hir­des­sék. Sokan tud­ják, hogy az egyház elő­í­rá­sa­i a 60-as években változtak, és most is ezek ér­vé­nye­sek: az év mind­­­­­össze két napján kö­te­le­ző a teljes hústilalom, de e két na­­­­pon minden körülmény mel­lett kötelező. Ham­­­va­zó­szer­dán és Nagy­pén­te­ken min­den 14 év fö­lötti hí­­­­­­vő kö­te­les betartani a hús­ti­lal­mat, de az ettől el­­­té­rő ko­­­rú­ak is, hacsak te­hetik, ragaszkodjanak ehhez. Ezen a két na­pon még akkor is kö­telező, ha nem magunk dön­tünk ar­ról, mi az ételünk (men­za, kihordott étel, stb.) E két napon 18 és 60 év kö­zötti hí­veknek (akiknek ez nem o­­­­­koz egészségügyi gon­­dot, mint pl. súlyos cukorbetegek­nek) csak há­rom­szor szabad va­lamit en­ni, de csak egy­szer jól­­­­lakni. E két na­pon minden szó­ra­ko­zás-jellegű fog­lal­ko­zást ke­rül­ni kell. A Nagy­böjt töb­bi pén­te­kén is kö­te­le­­­ző hús­­­­­tilalom van 14 éves kor fe­lett, annyi en­­ged­ménnyel, hogy e na­po­kon mege­het­jük a húst ak­kor, ha nem mi dön­­tünk arról, mi az ételünk (men­za, stb.), de ez e­­setben is a töb­­­­bi étkezés során be kell tar­ta­nunk, és he­lyet­­te más ön­­meg­­­­­­ta­ga­dást kell tudatosan és ön­ként vá­lasz­ta­­­nunk. Nagy­böjt péntekjein kiemelten kerülnünk kell min­­den ki­fe­je­zet­­ten zajos, szó­­­ra­ko­­zóhelyen való programot, de e­gész nagy­böjt­­­­­­ben, an­nak min­den napján il­lő min­den jel­le­gű mu­­lat­sá­got ke­rül­nünk. Nagy­­böjt elmúl­tával, az év többi pén­­te­kén sza­­­­­ba­don vá­lasztható meg, hogy hústilalmat, vagy más jel­le­­­­­gű ön­meg­ta­­­ga­dást, i­mád­ságot, jócselekedetet vál­lalunk, de a pénteki napokat ak­kor is bűn­bá­na­ti napnak kell te­kin­te­­nünk és valamilyen for­mában azt megszentelnünk. Na­gyon ajánlatos (ad­vent­­hez hasonlóan), hogy egész nagy­böjt­ben törekedjünk arra, hogy minél több hétköznapi szent­misén is részt ve­gyünk, kü­lönösen is pén­teken, vala­mint keresztút és más i­mád­sá­gok egyék teljesebbé ezt a szent időszakot. Fon­tos, hogy min­denki va­la­milyen SZEMÉ­LYES, RÁSZABOTT ÖN­MEG­TA­­GA­DÁST IS VÁLASSZON, va­la­mint még tu­da­to­sabban gya­ko­rol­ja a testvéri szeretet és bűn­­bá­nattartás kü­lön­bö­ző for­má­it. Végezzük el, a­kár nagy­böjt ele­jén és végén is a szent­gyó­­nást. Kap­csolódjunk be a lel­ki­gyakorlatba és más kí­­nál­­ko­zó lelki al­kal­makba. Ol­­vas­sunk sok­szor Bib­liát és más lel­­­ki irodalmat, néz­zünk lel­ki tar­tal­mú ke­resz­tény filmeket. Fi­gyel­jünk lel­künkre és má­sok lel­­ki é­pí­tésére is. „Íme, eléd tár­tam ma az éle­tet és a jót, de a halált és a rosszat is. … Ta­nú­ul hívom ma az e­get és a földet, hogy elé­tek tártam az életet és a ha­lált, az ál­dást és az át­kot! Válaszd az életet!” (MTörv 30, 15.19.)

Húsvéti szentgyónás ideje

Tud­­juk, az 1215 óta élő törvény szerint min­den­ki­­nek kötelessége hús­vé­­ti gyónást végezni Ham­­va­­­zó­­szer­­­da és Szentháromság vasárnapja kö­zött. Persze ez csupán a törvény által előírt MI­NIMUM. Jobb esetben Nagyböjt elején is és Hús­vét előtt is javasolt. Hasz­nál­juk fel a nagy­böj­ti időt és a lel­­ki­gya­kor­la­tot a bűn­bánat szent­­­­sé­gé­nek elvégzésére! A Szent Há­rom­nap alatt vi­szont nagyon kevés lesz a gyó­nási al­­ka­­­­lom! Ha élünk a meg­a­dott le­hető­sé­gek­kel, bi­zon­nyal min­­den­ki el tudja végez­ni Húsvétig a gyó­nást.

Szentségimádás iskolája

Egy hitmélyítő misszi­ós lelki sorozatot szeretnénk indítani, amely Kárpát-me­dence szer­te eltérő formában, de sok-sok plébánián már zajlott és zaj­lik, a Szentségimádás iskolája néven. Ez 12 alkalomból áll, kez­dő­dik az esti szentmisével, folytatódik egy kb. fél órás elő­a­dás­sal, majd imádsággal az Oltári­szent­ség előtt. Rendjét egy buda­pes­ti közösség állította össze, de külön kérik, hogy ne simán má­sol­ják más kö­zös­sé­gek, inkább ötletadónak használjuk.  Van, a­hol csak egyszerűen kivetítik az ő kis beszédüket, majd csendes i­ma kö­veti. Mi úgy képzeltük, hogy az ő gondolataikra építve, de a­lap­vetően mi magunk tartanánk elmélkedéseket, elő­adáso­kat, majd a szentségimádás különböző formáival, lehetőségeivel is­mer­kednénk. Van, ahol havi, van ahol he­ti, két­he­ti rend­sze­res­ség­gel szervezték. MI úgy tervezzük, hogy Nagyböjt első hétfőjén in­dítjuk, Nagyböjtben min­­den hétfőn lesz, utána pedig, ami még hát­ra­van, beosztjuk, nagyjából hetente folytatódik és nyár elejére le­zá­rul. Aki csak alkalomszerűen eljön, azt is szí­ve­sen lát­juk, de SZERETNÉNK, HOGY LEGYENEK, AKIK ELŐRE JE­LENT­KEZNEK, VÁLLALJÁK, HOGY IGYE­KEZ­NEK MINDEN RÉSZT VENNI. AKIK JELENTKEZNEK A RÉSZVÉTELRE, EGY KÍSÉRŐ KÖNYVECSKÉT IS KAPNAK. Aki úgy gondolja, e­zért a könyvecskéért 500 Ft adományt adhat. Kérjük szé­pen jelentkezni, és mindenkit várunk már­ci­us 2.-án hét­főn es­te az első alkalomra, szentmisére és imára.

Elsőgyónó és elsőál­do­­zók: A legutóbbi foglalkozáson két gyermek jelent meg. A januárin, ha jó emlékszem, három… és a közös alkalmakon is jó­né­hányan hiányoztak januárban és februárban is. Tisztelettel kérném szé­pen komolyabban venni a felkészülést! Azon el­ső­gyó­nó- és ál­­do­zók szá­má­­ra, akik egy év a­latt ké­szülnek fel a bu­­da­­pes­ti el­ső­­­ál­do­­zás­ra, március 7-én, szom­­ba­ton reg­gel 9-kor lesz az ú­jabb fog­­lal­kozás. MINDEN elsőgyónó és ál­do­zó számára pedig a közös alkalom március 21.-én szombaton du. 3-tól lesz.

Felnőttek bérmálás pótlása

Ha van olyan FELNŐTT, AKINEK ELMARADT A BÉRMÁLÁSA, DE E­GYÉB­­KÉNT TEMPLOMBA JÁRÓ, ELSŐÁLDOZOTT FELNŐTT, AKINEK EGYHÁZJOGI HELYZETE ALKALMAS (ka­tolikus ér­vé­nyes házasságban él, vagy egyedülálló, de nem él semmilyen egyházilag nem érvényes kap­cso­latban, élettárs, csak világi házasság, együttélés) ÉS SZOKOTT IS GYÓN­NI, ÁLDOZNI, és szeretné pótolni tem­plombúcsúnk alkalmá­val a bérmálást, jelentkezzen egy hónapon belül, március 8.-ig az irodában. Eh­hez a fentiekben felsorolt vallásgya­korláson kívül egy megadott könyv átolvasását és mintegy 8-10, hét­köz­nap este tartott foglalkozáson való részvételt kér­nénk. Jelenleg ez CSAK az előbb említett körülmények közt élők­re vonatkozik. Aki elsőáldozó se volt, vagy keresztelve sincs, azoknak érdeklődés esetén jövő évben in­dí­tunk cso­portot.

Keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lés, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, márc. 22, áp­rilis 19, május 10, jún.21. lesz a 10-es misében (bár a későbbi dátumok még egyes esetleges vendégeink miatt vál­tozhatnak!). E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­suk tud­­tával és engedélyével je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Budapesten elsőáldozók szülei

A családok kis­sé több, mint egyharmada jött el még csak re­gisz­trálni. NOVEMBER ÓTA HIRDETJÜK. Kérjük, ha nem szeretnék, hogy a hozzátartozók már ne kapjanak he­lyet, ne halogassák! Kérem a szülőket, e-mail­ben egyeztessenek egy csa­ládonkénti találkozási le­he­tő­sé­get Zsolt atyá­val a regisztrá­ció el­végzésére. addig gon­dol­ják át és írják össze MINDEN RÉSZTVEVŐ ADA­TA­IT. Ha kétség van, hogy vala­mely hozzátartozó részt ven­­ne-e a szent­mi­sén, akkor is regisztráljuk, mert könnyebb tö­röl­ni, mint esetleg hó­na­pokkal később mé­gis beírni a rész­vé­telét. Ha valamelyik résztvevő NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, A REGISZTRÁLÁSHOZ SZÜK­SÉG LESZ SZE­MÉ­LYI IGAZOLVÁNYÁNAK VAGY ÚT­LEVELÉNEK FÉNYKÉPÉRE IS!

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó és záró szentmi­sé­jé­re való je­lentkezés, regisztrálás híveknek

A NEK MINDEN SZENTMISÉJÉRE, PROGRAMJÁRA REGISZTRÁLÁS ÉS SZEMÉLYRE, NÉVRE SZÓLÓ JEGY SZÜK­SÉ­GES. A négy nagy központi eseményre ezek a jegyek ingyenesek, de korlátozott számban állnak ren­del­ke­zésre. Ez a négy esemény: a nyitó szentmise elsőáldozással, az ifjúsági délután és este, az úgynevezett ForrásPont pénteken, a szombati Kossuth téri bíborosi szentmise és gyertyás körmenet az Andrássy úton, amely­re mindenkit, de elsősorban a ministránsokat várják, és végül a záró szentmise, a Statio Mundi a Hő­sök terén.

Mi A NYITÓ és a ZÁRÓ SZENTMISÉRE KEZDTÜK EL A CSOPORT SZERVEZÉSÉT.

AKIK NEM ELSŐÁLDOZÓK HOZZÁTARTOZÓI, CSAK EGYSZERŰEN SZERETNÉNEK RÉSZT VENNI A NYITÓ MI­SÉN, HA AZ IGÉNYELT KÖZÖS VONATTAL (VAGY BUSZOKKAL) KÍVÁNNAK UTAZNI, ADJÁK LE A PLÉBÁNIÁN, AZ IRODÁN VAGY E-MAILEN A KÖVETKEZŐ ADATOKAT: NÉV, SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ, ANYJA NEVE, LAK­CÍM ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA. HA VISZONT EGYÉNILEG UTAZNAK, AKKOR ŐK A REGISZTRÁ­CI­ÓT EGYÉ­NILEG VÉGEZZÉK EL – AMIBEN, HA SZÜKSÉGES, SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

Ha nagyobb család, vagy bárki egyéni regisztráló, aki mégis a csoporttal szeretne helyet kapni, az egyéni regisztráció kódját adja le, hogy a csoporthoz társítsuk.

A NYITÓ MISÉRE VALÓ REGISZTRÁLÁST LASSAN LEZÁRJUK. AKI SZERETNE RÉSZT VENNI, MIELŐBB JE­LEZ­ZE AZT ÉS ADJA LE ADATAIT.

A ZÁRÓ MISÉRE, HA LESZ ELEGENDŐ JELENTKEZŐ, SZINTÉN MEGPRÓBÁLUNK KÜLÖN BUSZT VAGY VONATOT IGÉNYELNI. AKI A ZÁRÓ MISÉRE SZERETNE JELENTKEZNI, UGYANAZOKAT AZ ADATOKAT ADJA LE A PLÉBÁNIÁN, VAGY KÜLDJE EL E-MAILBEN. HA NINCS EGY BUSZNYI JELENTKEZŐ, AKKOR AZ UTAZÁST MAGÁNÚTON KELL MEGOLDANI.

A KOSSUTH-TÉRI MISÉRE ÉS ANDRÁSSY ÚTI KÖRMENETRE HÍVEKNEK AKKOR AJÁNLJUK A JELENT­KE­ZÉST, HA VAN BUDAPESTI SZÁLLÁS-LEHETŐSÉGÜK, VAGY MAGÁNÚTON MÉG AZNAP ESTE HAZA TUDNAK JÖNNI, HA NEM MARADNAK A ZÁRÓ MISÉRE IS.

További szentek, ünne­pek a héten

Lásd mi­se­rend lapon. Plé­bá­ni­ánk honlapján, ha az adott napnál rá­­kat­tin­­tunk a szent nevére, olvashatjuk élet­raj­zát, érdekes adatokat róla.

Isten éltessen minden szü­le­tés­­na­post, név­na­­post a hé­ten!

Miserend és hirdetések

Miserendet és hirdetéseket kitesszük a hir­de­tő­táb­lá­ra. Mise­ren­det a templom előtt és mögött is, a hir­­­­detéseket csak e­löl. A miserendet szom­ba­ton tesszük ki, azon értelemszerűen a­zok a mi­se­szán­dé­kok sze­­re­pel­nek, a­me­lyek már péntek délelőttig be let­tek íratva, de utána is lehet az üres napokra hét­­közben íratni.  A mi­sék mel­­lett kez­dőbetűkkel je­lezzük, hogy terv szerint me­­lyik a­tya tartja, ki a fő­celebráns, de ezt ne tekintsük tel­jesen biz­­tos­nak, hi­­­szen bármely okból azért vál­toz­hat.  A hir­de­té­se­ket a vasárnap es­ti mise után tesszük ki. A mi­se­ren­det és hirdetéseket a Plébánia fa­cebook-ol­da­lán és a plé­bá­nia honlapján is olvashatjuk.

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts