Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Február 17.
Évközi 6. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia ál­tal 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy le­gyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. A HÉTFŐ ESTI ALKALOMMAL MÉG BE LEHET KAPCSOLÓDNI A SOROZATBA – KÉSŐBB MÁR NEM, MERT EGYMÁSRA ÉPÜLNEK. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak. Természetesen a misére mindenki jöhet, azok is, akik nem kapcsolódnak be a lelkigyakorlatos sorozatba, akik szeretik Csiszér Laci zenéjét.

NEM LESZ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET FEBRUÁR 22-ÉN

Január végén tartottuk az elsőgyónó és elsőáldozó gyermekek szü­­leinek értekezletét, megbeszélését, sajnos elég kevesen jöttek el, az el­ső­ál­do­­zó gyermekek kevesebb, mint fele, az elsőgyónó gyermekek alig egyharmada részéről. Meghirdettünk egy pótalkalmat, de kiderült, hogy iskolai rendezvény miatt megint nem tudna eljönni az érintettek több­sé­ge. Ezért inkább levélben tájékoztatjuk az érintetteket a sürgősebb tudnivalókról. Akik pedig voltak, azo­kat arra kérem, hogy a döntést arról, hogy bekapcsolódnak-e a rendkívüli budapesti le­he­tő­ség­­be a Nem­zet­közi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, legyenek kedvesek gyermekükkel mielőbb meg­­be­szél­ni, és visszaküldeni a kapott lapot. AHOGY BESZÉLTÜK, LESZ MAJD MÉG EGY SZÜLŐI MINDEN IDEI EL­SŐ­GYÓNÓ, ÉS AZON ELSŐÁLDOZÓK SZÁMÁRA, AKIK IDÉN ITTHON LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, A MÁJUS 12-I EL­SŐGYÓNÁS-ELSŐÁLDOZÁS ELŐTT, ÁPRILIS 8.-ÁN HÉTFŐN DU. NEGYED 6-KOR.

Új információk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való elsőáldo­zás­ról

SOK KÉRDÉSRE IDŐKÖZBEN MEGKAPTUK A VÁLASZT, AMIRE MÉG NEM TUDTUK A SZÜLŐI AL­KAL­MÁBÓL. ÍGY MA MÁR TUDJUK, HOGY AKI ÉL A RENDKÍVÜLI ELSŐÁLDOZÁS LEHETŐSÉGÉVEL, ANNAK KORLÁTLAN SZÁMBAN VEHETNEK RÉSZT HOZZÁTARTOZÓI IS. KÉT HOZZÁTARTOZÓ KÖZVETLEN A GYER­MEK KÖZELÉBEN LEHET. A BUDAPESTRE UTAZÁST A KÖZPONT OLDJA MEG INGYENES BUSZJÁRATOKKAL ÉS KÜLÖN VONATOKKAL. VAGYIS MINDEN MÓDON MEGKÖNNYÍTIK A RÉSZVÉTELT. AZONBAN MIND A GYERMEKET, MIND PEDIG AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ HOZZÁTARTOZÓT REGISZTRÁLNI KELL MÁJUSIG. EZÉRT KÉRJÜK A SÜRGŐS DÖNTÉST, DE EGYBEN BÍZTATUNK IS A RÉSZVÉTELRE.

2021-ben esedékes elsőáldozás korábbra vételének lehetősége a Nemzetközi Eu­charisztikus Kongresszus alkalmából

Lehetőséget szeretnénk biztosítani azon jelenleg má­­sodikos gyermekeknek, vagy nagyobbaknak, akik még nem voltak elsőgyónók-áldozók, de be­pó­tol­nák), akiknek alapvetően 2021-ben lenne az elsőáldozásuk, hogy ha úgy gondolják, élhessenek azzal a rend­­kívüli, egy életben egyszer (vagy egyszer sem) adódó kivételes lehetőséggel, hogy a 2020-as bu­da­pes­­ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson legyenek elsőáldozók. Így lényegében a két éves helyett a­lig háromnegyed éves felkészüléssel részesülnének az első szentgyónásban és szentáldozásban. Ter­mé­sze­­tesen eh­­hez egy plébániai felkészülésen kellene részt venni MINDEN JELENTKEZŐNEK, BÁRMELY IS­KOLÁBAN TANUL IS. 3-4 érdeklődő már jelezte szándékát. Ha van te­hát érin­tett másodikos gyermek a csa­ládban, vagy nagyobb, aki bepótolná, jelezze szándékát, és nekik is lesz meg­beszélés. Természetesen, a­kik ezzel a kivételes lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak lesz a meg­szo­kott, normál felkészülés az itt­honi elsőgyónásra és 2021-es itthoni elsőáldozásra. TISZTELETTEL KÉ­REK MINDEN HITOKTATÓT, LE­GYEN SZÍVES ERRŐL A LEHETŐSÉGRŐL TÁJÉKOZTATNI TANÍTVÁNYAIT ÉS SZÜ­LEIT!

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts