Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Január 20.
Évközi 2. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Ökumenikus ima­nyol­cad

Idén is tart­juk, me­­­net­rend­­je szórólapokon is elvihető. Első al­ka­­­­lom ma este 18 óra­kor, itt a katolikus templom­ban, Édes Árpád református lelkész, majd szintén ná­­­lunk hétfő este Sza­bóné Kovács Teodóra ref. lel­kész. Az előzetesen kiadottal, és a szórólapokkal, pla­káttal ellentétben a pénteki alkalmat Talapka Ist­ván apát-kanonok, felsővárosi plébános úr nem tud­ta vállalni, helyette Berki József káplán atya lesz. AZ ÖKUMENI­KUS IMANYOLCAD ALATT MIN­­DEN ESTI MISE – HÉT­KÖZNAP ÉS VASÁRNAP IS – 17 ÓRAKOR KEZ­DŐ­DIK! Tehát ma és má­hoz egy hét­re va­sár­nap is 17-kor lesz az esti mi­se!

Elsőgyónó és elsőáldozó gyer­me­kek szü­le­i­nek értekezlet, január 25. pénteken 16 óra­kor

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom mind­a­zon gyer­mekek szüleit ÉS HIT­OKTATÓIT egy megbeszélésre, ér­te­kez­letre, akik el­ső­gyó­nók vol­tak, vagyis most következik az el­ső­ál­dozásuk, és a­zo­­két is, akik most harmadikosként (vagy na­gyobb­ként) je­lent­keztek az elsőgyónási-ál­do­zási fel­ké­szü­lés­re és ta­vasszal lesz az elsőgyónásuk, illetve 2020-ban lesz az első­ál­do­zásuk. Va­lamint szin­tén hívom AZON MÁ­SO­DIK OSZTÁLYOS (BÁR­MELY ISKOLÁBA JÁ­RÓ) GYERMEKEK SZÜLEIT, VAGY ÉPP BÁR­­MELY OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT, AKIKNEK EL­MA­RADT AZ ELSŐGYÓNÁSA-ÁLDOZÁSA, DE E­SET­LEG PÓ­TOL­NI SZE­­RET­NÉK AZT ÚGY, HOGY A RENDKÍVÜLI ESE­MÉNY MI­ATT SZE­RETNÉK, HOGY GYER­ME­KÜK EGY ÉVVEL KORÁBBAN LE­GYEN ELSŐÁLDOZÓ A 2020-AS NEM­ZETKÖZI EU­CHA­RISZ­TI­KUS KON­FE­REN­CIA ALKALMÁ­BÓL, ÉS EZEN RENDKÍVÜLI LE­HE­­­TŐSÉG MIATT VÁL­LALNAK EGY GYORSÍTOTT, KIS PLUSZ FELKÉSZÍTÉST IGÉNYLÓ KÉSZÜLETET, HOGY E­­­ZEN A KIVÉTELES AL­KALMON RÉSZT VEHESSENEK. EZ A LEHETŐSÉG AZOKNAK A MÁ­SO­DI­KO­SOK­NAK SZÓL, AKIK ÉLNI KÍ­VÁNNAK A REND­KÍ­VÜ­LI LE­HE­TŐ­SÉG­GEL, KISEBB KÜLÖN FELKÉSZÍTŐN IS RÉSZT VESZ­NEK HOZZÁ. TÖBBEN JELEZTÉK, HOGY A HIRDETETT FÉL 4-ES KEZDÉS TÚL KORÁN VAN, ÍGY PICIT KÉ­SŐBB­­RE TUDJUK TENNI, EZÉRT A megbeszélés január 25.-én pénteken du. 4-kor lesz, ENNÉL KÉSŐBBRE A­ZON­­BAN AZ ÖKUMENIKUS HÉT MIATT NEM TUDJUK TEN­NI, MIVEL A MISE 5-KOR VAN. Ha valakinek vég­képp alkalmatlan, februárban tarthatunk egy pót-alkalmat.

Megemlékezés gyertyái

Akik nem tud­tak részt ven­ni a 2018-ban elhunyt hozzátar­to­zó­juk­ról va­­­ló ka­rá­­­csonyfa alatti meg­emlékezésen, de szeret­nék elvinni a mécsest és az igelapot, a fa a­lól elvihetik! Családonként egy mécses és egy szentkép.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK, TEMPLOMUNK 250 ÉVE

Egyházközségünk ALAPÍTÁSA Mária Terézia által 1767-ben történt, az egyházközség élete az első pap ide költözésével 1769-ben indult (bélyegzőnkön ez az év szerepel), majd 1770-ben készült el a templom. Éppen ezért egyházközségünk és templomunk 250 éves jubile­u­­mát 2019 tavasza, ill. templombúcsúnk és 2020 ősze, templomunk felszentelési ünnepe között tartjuk. Ebben a kb. másfél évben igyekszünk majd komoly és mély lelki programokkal, ünnepekkel jubilálni. Nyilván minderről szó lesz majd bővebben is. Az ünneplés legfőbb célja a lelki életünk megerősítése, közösségünk erősítése, hogy legyen még újabb 250 évünk is… Az erre való készület egyik fontos lelki alkalomsorozata lesz a következő is:

Új élet Krisztusban lelkigyakorlat Csiszér László ve­zetésével

Február 4.-től kezdve 8 hét­­fő estén át egy misszió­sze­rű sorozatot végzünk, amelynek során Krisztusban meg­erő­­söd­ni, a Szent­lélektől meg­­érintve lenni szeretnénk. Hitünk alapjaival fog­lal­ko­zunk. Az alkalom a szent­mi­sével kezdődik, majd utána kö­vet­­kezik a missziós sorozat. Szeretnénk bíztatni, hogy ér­­dek­lődjünk ezen lelki so­ro­zat iránt. Kérjük, vigyenek szó­ró­­lapot és jelentkezzenek a sorozatra. Ez a lelkigyakorlat felnőtteknek, esetleg komolyabb középiskolásoknak szól. Ez a missziós sorozat az Evan­gé­­li­u­mi estékkel is egybekapcsolódik, va­gyis ezek számítanak most an­nak.

Esküvők

Szeretném kérni, hogy a­­kik 2019-ban akarnak há­zas­ságot köt­ni és ezt már tudják, je­­­lent­­­­kez­­zenek már januárban. Feb­ruár 16.-án indul majd a je­gyes­kurzus az első foglalkozással és a jegyesek ünnepélyes meg­ál­dá­sá­val.

Templomfelújítás

Istennek hála, és a megköszönve az adományozóknak, láthatjuk, hogy elkészült tem­plo­­munk felújításának jelenlegi fázisa. Ha minden jól alakul, rövidesen megkezdjük a világítás felújítását. A mel­lék­oltárképek Húsvétra várhatóak. Ha Isten is úgy akarja, pályázaton sikert érnénk el, és adományozóink is len­né­nek ezután is, folytatnánk valamikor, hiszen most látszik igazán (főleg a kórusról nézve, vagy jó megvilágítás­ban) micsoda mellbevágó a különbség a felújított részek és a mennyezet elhanyagoltsága, koszossága között. Ha úgy alakul valamikor szeretnénk folytatni. Hátha a 250-ik évfordulóra még szebbé lehet! Hála mindenkinek a tá­mo­­ga­tásért!

Kisgyermek keresztelés

A legközelebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­se­­ket, febr. 17, márc. 24, ápr. 28, május 26, június 16, július 14, augusztus 18, szeptember 22.  lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és engedélyével jelentkezhetnek nálunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­ni­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csökken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Hasonlóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, tavaly e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­nyabbak a stó­la­díjak.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Kérem, aki eddig nem tette meg, szíveskedjék rendezni múlt évi (vagy régebben elmaradt) egyházi hozzájárulását! Hálásan köszönünk minden tá­mo­ga­tást, segítséget!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Az Ökumenikus Imanyolcad alatt  (2019.01.20 - 2019.01.27.) minden esti mise - hétköznap és vasárnap is - 17 órakor kezdődik!

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts