Hirdetések

Figyelem!

A plébániahivatal betegség miatt rövidített ügyfélfogadási renddel működik hétköznaponként 9-11 óra között.
Megértésüket köszönjük!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Július 21.
Évközi 16. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Elsőgyónó és elsőáldozó ruhák visszaadása

Kérjük szépen, hogy az el­ső­áldozó és elsőgyónó ru­­há­kat rendbe téve hozzuk vissza. Erre lehetőség van minden nap a szentmisék előtt és u­­tán, 18-18.30 közt és kb. 19-kor pár percig, vagy délelőtt 9-11 között az irodába. Feltétlenül í­ras­suk fel, hogy visszaadtuk. Kérjük szépen, szóljunk azoknak is, akik ma nem jöttek el, hogy a ruhákat hozzák vissza. Köszönjük. Még elég sok ruhát nem kap­tunk vissza.  

Sebestyén Márta és Szamosi Sza­­bolcs kon­cert­je

A Filharmónia Ma­­gyarország minden év au­­gusz­tu­sá­ban ren­dezi OrgonaPont sorozatát. Az idén meg­­ren­de­zendő so­ro­zatban, nagy meg­tisz­tel­­te­tésünkre, Se­bes­tyén Márta nép­dal­éne­­kest is köszönthetjük Szamosi Szabolcs or­­go­­naművésszel 250 éves templomunkban. Au­­­gusztus 22.-én csütörtökön este 20 óra­­kor lesz ez a fantasztikus hang­ver­seny. A kon­certre be­lé­pő­je­gye­ket 2990 fo­rintért le­het vá­sá­rol­ni irodaidőben, vagy a szent­mi­­sék után közvetlenül. Diák és nyugdíjas jegy 10 % ked­vez­ménnyel. Ha valakinek lenne Fil­­har­mónia bérlete, annak is van ked­­vez­mé­nyes jegy. Éljünk ez­zel a rendkívüli le­he­­tő­­ség­gel.

Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklat

A Szent Mónika közösség országos találkozójára zarándoklatot szervezünk Buda­pestre, a Szent Erzsébet templomba, augusztus 24.-én szombaton. Busz indul az alkalomra. 2500 Ft. Feliratkozni az irodában lehet. Indulás reggel 6-kor a templom elől, hazaérkezés az esti órákban.

Virágok dí­szí­tésre

Hálás kö­­szö­­­ne­­tem mind­azok­nak, akik sok szép cse­re­pes és vá­gott vi­rá­got hoz­­tak a dí­szí­tés­hez! Kö­szönöm szé­pen, és szívesen fo­ga­dunk a ké­­sőb­biek­ben is i­lyen és más se­gít­sé­get! Mos­­ta­nában in­kább vá­gott vi­rág­­­ra van szük­ség, de a cse­re­pest is el tud­juk helyezni. Há­lá­san fo­gad­juk, ha hoznak, és kér­jük azt min­­­dig a PÉNTEK ESTI mi­séig el­hoz­ni, vagy e­gyez­­­tetni.

Kisgyermek keresztelés

A leg­kö­ze­­lebbi ün­ne­­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­­re el­­­fo­­­­gad­­­juk a je­­lent­­­ke­zé­­­se­­ket, augusztus 18, szeptember 22. lesznek a 10-es mi­sé­ben. E­lőt­­te 3 alkalom ke­­resz­­te­­lési ta­­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­­lő­ket FEL­TÉT­­­­­­LE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­­­­­resz­­­­te­­­­­­lés­­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­ve­­he­­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­­lé­­sek la­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­­bá­­no­­­­suk tud­­tával és en­ge­dé­lyével je­­lent­kez­het­nek ná­lunk. Ha a ke­­­­­­reszt­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­­nak más plé­­bá­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­tól, hogy a tör­vény elő­­í­­rá­­­­­­­­sa­­i­­nak meg­­­­­fe­lel­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­­nek ke­­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 18:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts